Sri Lakshmi Stotras – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕನಕಾಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ಶ್ರೀ ದೀಪಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಂ

ಶ್ರೀ ದೀಪಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ – 1

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ – 2

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತುತಿಃ – 2

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗದ್ಯಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಗಳಂ)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸರ್ವದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿಃ (ವೇದಾಂತದೇಶಿಕ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಗ್ನಿಪುರಾಣೇ ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವೇದ ಸೂಕ್ತಮ್

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀ

ಶ್ರೀ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 2

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 1

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 3

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – 3

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed