Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


<< ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ.

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಾರ್ಗವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪಾದೀನಿ ನಾನಾಛಂದಾಂಸಿ, ಆದ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಐಂ ಕೀಲಕಂ, ಆದ್ಯಾದಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಓಂ ಅನುಷ್ಟುಪಾದಿನಾನಾಛಂದೋಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮುಖೇ |
ಓಂ ಆದ್ಯಾದಿಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮೋ ಹೃದಯೇ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ಓಂ ಐಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮೋ ನಾಭೌ |
ಓಂ ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಐಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಐಂ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಹಸ್ತದ್ವಯೇನ ಕಮಲೇ ಧಾರಯಂತೀಂ ಸ್ವಲೀಲಯಾ |
ಹಾರನೂಪುರಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಚಿಂತಯೇ ||

ಕೌಶೇಯಪೀತವಸನಾಮರವಿಂದನೇತ್ರಾಂ
ಪದ್ಮದ್ವಯಾಭಯವರೋದ್ಯತಪದ್ಮಹಸ್ತಾಮ್ |
ಉದ್ಯಚ್ಛತಾರ್ಕಸದೃಶೀಂ ಪರಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಧೀಶನತಪಾದಯುಗಾಂ ಜನಿತ್ರೀಮ್ ||

ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಸುವರ್ಣಾಂಗೀಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತದ್ವಾಯಾನ್ವಿತಾಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವೇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಸ ಭವೇತ್ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ||
ಮಾತುಲುಂಗಂ ಗದಾಂ ಖೇಟಂ ಪಾಣೌ ಪಾತ್ರಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ |
ನಾಗಂ ಲಿಂಗಂ ಚ ಯೋನಿಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಚೈವ ಮೂರ್ಧನಿ ||

[ ಇತಿ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಾನಸೋಪಚಾರೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯ |
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಹಸ್ತೇ ಶುಭ್ರವರ್ಣೇ ಸುವಾಸಿನೀ |
ಮಮ ದೇಹಿ ವರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಇತಿ ಮಂತ್ರಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪೂರ್ವವದ್ಧೃದಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇತ್ | ]

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಮಶಿವಮಯೀಂ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಾಭಾಂ
ತೇಜೋರೂಪಾಂ ಕನಕವಸನಾಂ ಸರ್ವಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಮ್ |
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಕನಕಕಲಶಂ ಹೇಮಪದ್ಮಂ ದಧಾನಾ-
-ಮಾದ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸಕಲಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಜನನೀಂ ಸ್ತೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸನಾತನೀಮ್ |
ಸರ್ವಕಾಮಫಲಾವಾಪ್ತಿಸಾಧನೈಕಸುಖಾವಹಾಮ್ || ೨ ||

ಸ್ಮರಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ದೇವೇಶಿ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮಾನಸಃ |
ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತ್ವಾ ಭಜಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ || ೩ ||

ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ಸುಖದಾಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ
ಸಮಸ್ತಸೌಭಾಗ್ಯಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಮ್ |
ಸಮಸ್ತಕಳ್ಯಾಣಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಂ
ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಜ್ಞಾನಕರೀಂ ಮಹಾಶ್ರಿಯಮ್ || ೪ ||

ವಿಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ಸುಖದಾಂ ಸನಾತನೀಂ
ವಿಚಿತ್ರವಾಗ್ಭೂತಿಕರೀಂ ಮನೋಹರಾಮ್ |
ಅನಂತಸಂಮೋದಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಭೂತಿಕರೀಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ || ೫ ||

ಸಮಸ್ತಭೂತಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ
ಸಮಸ್ತಭೋಕ್ತ್ರೀಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವರೂಪೇ |
ತನ್ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ತ್ವದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಸ್ತು
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಃ || ೬ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖೌಘತಮೋಪಹಂತ್ರೀ
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ |
ದೀನಾರ್ತಿವಿಚ್ಛೇದನಹೇತುಭೂತೈಃ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷೈರಭಿಷಿಂಚ ಮಾಂ ಶ್ರೀಃ || ೭ ||

ಅಂಬ ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಸುಧಯಾರ್ದ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಮಾಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾದ್ರವಿಣಗೇಹಮಿಮಂ ಕುರುಷ್ವ |
ಆಲೋಕಯ ಪ್ರಣತಹೃದ್ಗತಶೋಕಹಂತ್ರೀ
ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಃ || ೮ ||

ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣಾಯೈ
ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಕಮನೀಯಗುಣಾಶ್ರಯಾಯೈ |
ಕ್ಷಾಂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ದುರಿತಕ್ಷಯಕಾರಣಾಯೈ
ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾಯೈ || ೯ ||

ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಶೇಖರಸಂಸ್ತುತಾಯೈ
ರತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ರಜನೀಕರಸೋದರಾಯೈ |
ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಭವಸಾಗರತಾರಕಾಯೈ
ಮತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಮಧುಸೂದನವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೦ ||

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶುಭಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯೈ
ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶಿವಸಿದ್ಧಸುಪೂಜಿತಾಯೈ |
ಧೃತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತ್ವಮಿತದುರ್ಗತಿಭಂಜನಾಯೈ
ಗತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ವರಸದ್ಗತಿದಾಯಿಕಾಯೈ || ೧೧ ||

ದೇವ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ದಿವಿ ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ
ಭೂತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಭುವನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯೈ |
ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಧರಣೀಧರವಲ್ಲಭಾಯೈ
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೨ ||

ಸುತೀವ್ರದಾರಿದ್ರ್ಯವಿದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಂತ್ರ್ಯೈ |
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ
ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯೈ || ೧೩ ||

ಜಯತು ಜಯತು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷಣಾಲಂಕೃತಾಂಗೀ
ಜಯತು ಜಯತು ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಸದ್ಮಾಭಿವಂದ್ಯಾ |
ಜಯತು ಜಯತು ವಿದ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಸಮ್ಯಕ್ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರೀ ಶ್ರೀಃ || ೧೪ ||

ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೀ ದೇವಸಂಘಾಭಿಪೂಜ್ಯಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಭದ್ರಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭಾಗ್ಯರೂಪಾ |
ಜಯತು ಜಯತು ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನವೇದ್ಯಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಸ್ಥಾ || ೧೫ ||

ಜಯತು ಜಯತು ರಮ್ಯಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾಂತರಸ್ಥಾ
ಜಯತು ಜಯತು ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಾಭಾ |
ಜಯತು ಜಯತು ಕಾಂತಾ ಕಾಂತಿಮದ್ಭಾಸಿತಾಂಗೀ
ಜಯತು ಜಯತು ಶಾಂತಾ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಸೌಮ್ಯೇ || ೧೬ ||

ಯಸ್ಯಾಃ ಕಲಾಯಾಃ ಕಮಲೋದ್ಭವಾದ್ಯಾ
ರುದ್ರಾಶ್ಚ ಶಕ್ರ ಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ದೇವಾಃ |
ಜೀವಂತಿ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸಶಕ್ತಯಸ್ತೇ
ಪ್ರಭುತ್ವಮಾಪ್ತಾಃ ಪರಮಾಯುಷಸ್ತೇ || ೧೭ ||

ಲಿಲೇಖ ನಿಟಿಲೇ ವಿಧಿರ್ಮಮ ಲಿಪಿಂ ವಿಸೃಜ್ಯಾಂತರಂ
ತ್ವಯಾ ವಿಲಿಖಿತವ್ಯಮೇತದಿತಿ ತತ್ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ |
ತದಂತರಫಲೇಸ್ಫುಟಂ ಕಮಲವಾಸಿನೀ ಶ್ರೀರಿಮಾಂ
ಸಮರ್ಪಯ ಸಮುದ್ರಿಕಾಂ ಸಕಲಭಾಗ್ಯಸಂಸೂಚಿಕಾಮ್ || ೧೮ ||

ಕಲಯಾ ತೇ ಯಥಾ ದೇವಿ ಜೀವಂತಿ ಸಚರಾಚರಾಃ |
ತಥಾ ಸಂಪತ್ಕರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವದಾ ಸಂಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೧೯ ||

ಯಥಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಧ್ರುವೇ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಕಲಾಂ ಸಂನ್ಯವೇಶಯತ್ |
ತಥೈವ ಸ್ವಕಲಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಯಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಮರ್ಪಯ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದೇ |
ಅಚಲಾಂ ಕುರು ಯತ್ನೇನ ಕಲಾಂ ಮಯಿ ನಿವೇಶಿತಾಮ್ || ೨೧ ||

ಮುದಾಸ್ತಾಂ ಮತ್ಫಾಲೇ ಪರಮಪದಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಫುಟಕಲಾ
ಸದಾ ವೈಕುಂಠಶ್ರೀರ್ನಿವಸತು ಕಲಾ ಮೇ ನಯನಯೋಃ |
ವಸೇತ್ಸತ್ಯೇ ಲೋಕೇ ಮಮ ವಚಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವರಕಲಾ
ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪೇ ನಿವಸತು ಕಲಾ ಮೇ ಸ್ವಕರಯೋಃ || ೨೨ ||

ತಾವನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಮಾಂಗೇಷು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಶ್ರೀಕಲಾ ವಸೇತ್ |
ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಯಾವದ್ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಃ ಶ್ರಿಯಾಃ || ೨೩ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಸಂಪೂರ್ಣಾ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾ |
ಆದ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ತ್ವತ್ಕಲಾ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತು || ೨೪ ||

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂ ಹಂತುಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿಕಾ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾ ಮೇಽಸ್ತು ತ್ವತ್ಕಲಾ ಮಯಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೨೫ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಹರತು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಮಃ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ಯಥಾ |
ವಿತನೋತು ಮಮ ಶ್ರೇಯಸ್ತ್ವತ್ಕಳಾ ಮಯಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೨೬ ||

ಐಶ್ವರ್ಯಮಂಗಳೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ತ್ವತ್ಕಲಾಯಾಂ ನಿಧೀಯತೇ |
ಮಯಿ ತಸ್ಮಾತ್ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸ್ಮಿ ಪಾತ್ರಮಸ್ಮಿ ಸ್ಥಿತೇಸ್ತವ || ೨೭ ||

ಭವದಾವೇಶಭಾಗ್ಯಾರ್ಹೋ ಭಾಗ್ಯವಾನಸ್ಮಿ ಭಾರ್ಗವಿ |
ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪವಿತ್ರೋಽಹಂ ಲೋಕಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨೮ ||

ಪುನಾಸಿ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಕಲಯೈವ ಯಸ್ಮಾ-
-ದತಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರತಸ್ತ್ವಮ್ |
ಪರಂ ಪದಂ ಶ್ರೀರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ
ಮಯ್ಯಚ್ಯುತೇನ ಪ್ರವಿಶಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ || ೨೯ ||

ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರತಃ |
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಹ ಮಾಂ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾಽವಲೋಕಯ || ೩೦ ||

ಸತ್ಯಲೋಕಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಂ ಮಮಾಗಚ್ಛ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ |
ವಾಸುದೇವೇನ ಸಹಿತಾ ಪ್ರಸೀದ ವರದಾ ಭವ || ೩೧ ||

ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಸುವ್ರತೇ |
ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹಿತೇ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೩೨ ||

ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಧವಾ |
ತ್ವತ್ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಸುಧಯಾ ಸತತಂ ಮಾಂ ವಿಲೋಕಯ || ೩೩ ||

ರತ್ನಗರ್ಭಸ್ಥಿತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣೇ ಹಿರಣ್ಮಯೇ |
ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಽಶು ಪುರತೋ ಮಮ || ೩೪ ||

ಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಶ್ಚಲಾ ಭವ ನಿರ್ಮಲೇ |
ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಮಲೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾ ಭವ || ೩೫ ||

ಶ್ರೀಧರೇ ಶ್ರೀಮಹಾಭೂತೇ ತ್ವದಂತಃಸ್ಥಂ ಮಹಾನಿಧಿಮ್ |
ಶೀಘ್ರಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಪುರತಃ ಪ್ರದರ್ಶಯ ಸಮರ್ಪಯ || ೩೬ ||

ವಸುಂಧರೇ ಶ್ರೀವಸುಧೇ ವಸುದೋಗ್ಧ್ರಿ ಕೃಪಾಮಯೇ |
ತ್ವತ್ಕುಕ್ಷಿಗತಸರ್ವಸ್ವಂ ಶೀಘ್ರಂ ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ || ೩೭ ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ರತ್ನಗರ್ಭೇ ಸಮಸ್ತಫಲದೇ ಶಿವೇ |
ತ್ವದ್ಗರ್ಭಗತಹೇಮಾದೀನ್ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ || ೩೮ ||

ರಸಾತಲಗತೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಮೇ ಪುರಃ |
ನ ಜಾನೇ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಮಾತರ್ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ || ೩೯ ||

ಆವಿರ್ಭವ ಮನೋವೇಗಾಚ್ಛೀಘ್ರಮಾಗಚ್ಛ ಮೇ ಪುರಃ |
ಮಾ ವತ್ಸ ಭೈರಿಹೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಕಾಮಂ ಗೌರಿವ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೪೦ ||

ದೇವಿ ಶೀಘ್ರಂ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಧರಣೀಗರ್ಭಸಂಸ್ಥಿತೇ |
ಮಾತಸ್ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯೋಽಹಂ ಮೃಗಯೇ ತ್ವಾಂ ಕುತೂಹಲಾತ್ || ೪೧ ||

ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಜಾಗೃಹಿ ತ್ವಂ ಮೇ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಸುಜಾಗೃಹಿ |
ಅಕ್ಷಯಾನ್ ಹೇಮಕಲಶಾನ್ ಸುವರ್ಣೇನ ಸುಪೂರಿತಾನ್ || ೪೨ ||

ನಿಕ್ಷೇಪಾನ್ಮೇ ಸಮಾಕೃಷ್ಯ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಮಮಾಗ್ರತಃ |
ಸಮುನ್ನತಾನನಾ ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಧೇಹಿ ಧರಾಂತರಾತ್ || ೪೩ ||

ಮತ್ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮದಾಹಿತಕೃಪಾರಸಾತ್ |
ಪ್ರಸೀದ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ನಯನಾಗ್ರತಃ || ೪೪ ||

ಅತ್ರೋಪವಿಶ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಂ ಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಹಿರಣ್ಮಯೇ |
ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸೀದ ವರದಾ ಭವ || ೪೫ ||

ಆನೀತಾಂಸ್ತು ತಥಾ ದೇವಿ ನಿಧೀನ್ಮೇ ಸಂಪ್ರದರ್ಶಯ |
ಅದ್ಯ ಕ್ಷಣೇನ ಸಹಸಾ ದತ್ತ್ವಾ ಸಂರಕ್ಷ ಮಾಂ ಸದಾ || ೪೬ ||

ಮಯಿ ತಿಷ್ಠ ತಥಾ ನಿತ್ಯಂ ಯಥೇಂದ್ರಾದಿಷು ತಿಷ್ಠಸಿ |
ಅಭಯಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪೭ ||

ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶುದ್ಧಜಾಂಬೂನದಪ್ರಭೇ |
ಪ್ರಸೀದ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರಣತಂ ಮಾಂ ವಿಲೋಕಯ || ೪೮ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭುವಂ ಗತಾ ಭಾಸಿ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹಿರಣ್ಮಯೀ |
ತತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾ ತ್ವಂ ಮೇ ತವ ರೂಪಂ ಪ್ರದರ್ಶಯ || ೪೯ ||

ಕ್ರೀಡಂತೀ ಬಹುಧಾ ಭೂಮೌ ಪರಿಪೂರ್ಣಕೃಪಾಮಯಿ |
ಮಮ ಮೂರ್ಧನಿ ತೇ ಹಸ್ತಮವಿಲಂಬಿತಮರ್ಪಯ || ೫೦ ||

ಫಲದ್ಭಾಗ್ಯೋದಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಸ್ತಪುರವಾಸಿನೀ |
ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥೇ || ೫೧ ||

ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಷು ಸರ್ವೇಷು ನಗರೇಷು ಸಮಾಸ್ಥಿತೇ |
ವೈಭವೈರ್ವಿವಿಧೈರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮುದಾನ್ವಿತೇ || ೫೨ ||

ಸಮಾಗಚ್ಛ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಮಮಾಗ್ರೇ ಭವ ಸುಸ್ಥಿರಾ |
ಕರುಣಾರಸನಿಷ್ಯಂದನೇತ್ರದ್ವಯ ವಿಲಾಸಿನೀ || ೫೩ || [ನಿಷ್ಪನ್ನ]

ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವತ್ಪಾಣಿಂ ಮಮ ಮಸ್ತಕೇ |
ಕರುಣಾಸುಧಯಾ ಮಾಂ ತ್ವಮಭಿಷಿಂಚ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ಕುರು || ೫೪ ||

ಸರ್ವರಾಜಗೃಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾಗಚ್ಛ ಬಲಾನ್ವಿತೇ | [ಮುದಾನ್ವಿತೇ]
ಸ್ಥಿತ್ವಾಽಽಶು ಪುರತೋ ಮೇಽದ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನಾಽಭಯಂ ಕುರು || ೫೫ ||

ಸಾದರಂ ಮಸ್ತಕೇ ಹಸ್ತಂ ಮಮ ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾರ್ಪಯ |
ಸರ್ವರಾಜಗೃಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವತ್ಕಲಾ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತು || ೫೬ ||

ಆದ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುವಾಮಾಂಕಸಂಸ್ಥಿತೇ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಕುರು ಮೇ ರೂಪಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೫೭ ||

ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಪ್ರಸೀದ ಮಹಾಶಿವೇ |
ಅಚಲಾ ಭವ ಸಂಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ ಮದ್ಗೃಹೇ || ೫೮ ||

ಯಾವತ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಾವಚ್ಚಂದ್ರದಿವಾಕರೌ |
ಯಾವದ್ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಯಾವತ್ತ್ವಂ ತಾವತ್ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ || ೫೯ ||

ಚಾಂದ್ರೀಕಲಾ ಯಥಾ ಶುಕ್ಲೇ ವರ್ಧತೇ ಸಾ ದಿನೇ ದಿನೇ |
ತಥಾ ದಯಾ ತೇ ಮಯ್ಯೇವ ವರ್ಧತಾಮಭಿವರ್ಧತಾಮ್ || ೬೦ ||

ಯಥಾ ವೈಕುಂಠನಗರೇ ಯಥಾ ವೈ ಕ್ಷೀರಸಾಗರೇ |
ತಥಾ ಮದ್ಭವನೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹ || ೬೧ ||

ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾ ತಿಷ್ಠಸಿ ವಿಷ್ಣುನಾ |
ತಥಾ ಮದ್ಭವನೇ ತಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹ || ೬೨ ||

ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಭವತೀ ಯಥಾಸ್ತೇ
ನಾರಾಯಣೋಽಪಿ ತವ ಹೃತ್ಕಮಲೇ ಯಥಾಸ್ತೇ |
ನಾರಾಯಣಸ್ತ್ವಮಪಿ ನಿತ್ಯಮುಭೌ ತಥೈವ
ತೌ ತಿಷ್ಠತಾಂ ಹೃದಿ ಮಮಾಪಿ ದಯಾನ್ವಿತೌ ಶ್ರೀಃ || ೬೩ ||

ವಿಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೀಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ |
ದಯಾಸುವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುತಾಂ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ
ಸುವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ || ೬೪ ||

ನ ಮಾಂ ತ್ಯಜೇಥಾಃ ಶ್ರಿತಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ
ಸದ್ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣಿಕಾಮಧೇನೋ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ
ಗೃಹೇ ಕಲತ್ರೇಷು ಚ ಪುತ್ರವರ್ಗೇ || ೬೫ ||

ಆದ್ಯಾದಿಮಾಯೇ ತ್ವಮಜಾಂಡಬೀಜಂ
ತ್ವಮೇವ ಸಾಕಾರನಿರಾಕೃತಿಸ್ತ್ವಮ್ |
ತ್ವಯಾ ಧೃತಾಶ್ಚಾಬ್ಜಭವಾಂಡಸಂಘಾ-
-ಶ್ಚಿತ್ರಂ ಚರಿತ್ರಂ ತವ ದೇವಿ ವಿಷ್ಣೋಃ || ೬೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಯೋ ದೇವಾ ವೇದಾಶ್ಚಾಪಿ ನ ಶಕ್ನುಯುಃ |
ಮಹಿಮಾನಂ ತವ ಸ್ತೋತುಂ ಮಂದೋಽಹಂ ಶಕ್ನುಯಾಂ ಕಥಮ್ || ೬೭ ||

ಅಂಬ ತ್ವದ್ವತ್ಸವಾಕ್ಯಾನಿ ಸೂಕ್ತಾಸೂಕ್ತಾನಿ ಯಾನಿ ಚ |
ತಾನಿ ಸ್ವೀಕುರು ಸರ್ವಜ್ಞೇ ದಯಾಲುತ್ವೇನ ಸಾದರಮ್ || ೬೮ ||

ಭವತೀಂ ಶರಣಂ ಗತ್ವಾ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಸ್ಯುಃ ಪುರಾತನಾಃ |
ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಮನಸಾ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ || ೬೯ ||

ಅನಂತಾ ನಿತ್ಯಸುಖಿನಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವತ್ಪರಾಯಣಾಃ |
ಇತಿ ವೇದಪ್ರಮಾಣಾದ್ಧಿ ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ || ೭೦ ||

ತವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ನ ನಶ್ಯಂತೀತ್ಯಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಸಂಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭೧ ||

ತ್ವದಧೀನಸ್ತ್ವಹಂ ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಕೃಪಾ ಮಯಿ ವಿದ್ಯತೇ |
ಯಾವತ್ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಃ ಸ್ಯಾತ್ತಾವದ್ದೇಹಿ ದಯಾನಿಧೇ || ೭೨ ||

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಜೀವಿತುಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾಂ ವಿನಾ |
ನ ಜೀವಂತೀಹ ಜಲಜಾ ಜಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜಲಗ್ರಹಾಃ || ೭೩ ||

ಯಥಾ ಹಿ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಾಜ್ಜನನೀ ಪ್ರಸ್ನುತಸ್ತನೀ |
ವತ್ಸಂ ತ್ವರಿತಮಾಗತ್ಯ ಸಂಪ್ರೀಣಯತಿ ವತ್ಸಲಾ || ೭೪ ||

ಯದಿ ಸ್ಯಾಂ ತವ ಪುತ್ರೋಽಹಂ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಯದಿ ಮಾಮಕೀ |
ದಯಾಪಯೋಧರಸ್ತನ್ಯಸುಧಾಭಿರಭಿಷಿಂಚ ಮಾಮ್ || ೭೫ ||

ಮೃಗ್ಯೋ ನ ಗುಣಲೇಶೋಽಪಿ ಮಯಿ ದೋಷೈಕಮಂದಿರೇ |
ಪಾಂಸೂನಾಂ ವೃಷ್ಟಿಬಿಂದೂನಾಂ ದೋಷಾಣಾಂ ಚ ನ ಮೇ ಮತಿಃ || ೭೬ ||

ಪಾಪಿನಾಮಹಮೇವಾಗ್ರ್ಯೋ ದಯಾಲೂನಾಂ ತ್ವಮಗ್ರಣೀಃ |
ದಯನೀಯೋ ಮದನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತವ ಕೋಽತ್ರ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ || ೭೭ ||

ವಿಧಿನಾಹಂ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ತವ ದಯಾಲುತಾ |
ಆಮಯೋ ವಾ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇದೌಷಧಸ್ಯ ವೃಥೋದಯಃ || ೭೮ ||

ಕೃಪಾ ಮದಗ್ರಜಾ ಕಿಂ ತೇ ಅಹಂ ಕಿಂ ವಾ ತದಗ್ರಜಃ |
ವಿಚಾರ್ಯ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ತವ ದೇವಿ ದಯಾನಿಧೇ || ೭೯ ||

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಗುರುಸದ್ಗತಿಃ ಶ್ರೀ-
-ಸ್ತ್ವಮೇವ ಸಂಜೀವನಹೇತುಭೂತಾ |
ಅನ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯೇ ಜಗದೇಕನಾಥೇ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವಿ ಸತ್ಯೇ || ೮೦ ||

ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿಶುದ್ಧವಿಜ್ಞಾನಸುಖೈಕದೋಗ್ಧ್ರೀ |
ಅಜ್ಞಾನಹಂತ್ರೀ ತ್ರಿಗುಣಾತಿರಿಕ್ತಾ
ಪ್ರಜ್ಞಾನನೇತ್ರೀ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ || ೮೧ ||

ಅಶೇಷವಾಗ್ಜಾಡ್ಯಮಲಾಪಹಂತ್ರೀ
ನವಂ ನವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಸುವಾಕ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಮಮೇಹ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಸುರಂಗನರ್ತಕೀ [ನರ್ತಿನೀ]
ಭವ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವದನೇ ಚ ಮೇ ಶ್ರೀಃ || ೮೨ ||

ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ಸುವಿರಾಜಮಾನಾ
ಸಮಸ್ತತೇಜಶ್ಚಯಭಾಸಮಾನಾ |
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ತ್ವಂ ಭವ ದೀಪ್ಯಮಾನಾ
ವಾಗ್ದೇವತಾ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೮೩ ||

ಸರ್ವಪ್ರದರ್ಶೇ ಸಕಲಾರ್ಥದೇ ತ್ವಂ
ಪ್ರಭಾಸುಲಾವಣ್ಯದಯಾಪ್ರದೋಗ್ಧ್ರೀ |
ಸುವರ್ಣದೇ ತ್ವಂ ಸುಮುಖೀ ಭವ ಶ್ರೀ-
-ರ್ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೮೪ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾ ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರಸೂತಿಃ
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಂತ್ರೀ |
ಸರ್ವೋನ್ನತಾ ತ್ವಂ ಸುಮುಖೀ ಭವ ಶ್ರೀ-
-ರ್ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೮೫ ||

ಸಮಸ್ತವಿಘ್ನೌಘವಿನಾಶಕಾರಿಣೀ
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತೋದ್ಧರಣೇ ವಿಚಕ್ಷಣಾ |
ಅನಂತಸೌಭಾಗ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯಿನೀ
ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮೇ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೮೬ ||

ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ದಯನೀಯತಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ
ದೇವಾಧಿನಾಥಭವದೇವಗಣಾಭಿವಂದ್ಯೇ |
ಮಾತಸ್ತಥೈವ ಭವ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ದೃಶೋರ್ಮೇ
ಪತ್ಯಾ ಸಮಂ ಮಮ ಮುಖೇ ಭವ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ || ೮೭ ||

ಮಾ ವತ್ಸ ಭೈರಭಯದಾನಕರೋಽರ್ಪಿತಸ್ತೇ
ಮೌಲೌ ಮಮೇತಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾನುಕಂಪೇ |
ಮಾತಃ ಸಮರ್ಪಯ ಮುದಾ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಂ
ಮಾಂಗಳ್ಯಬೀಜಮಿಹ ನಃ ಸೃಜ ಜನ್ಮ ಮಾತಃ || ೮೮ ||

ಕಟಾಕ್ಷ ಇಹ ಕಾಮಧುಕ್ತವ ಮನಸ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿಃ
ಕರಃ ಸುರತರುಃ ಸದಾ ನವನಿಧಿಸ್ತ್ವಮೇವೇಂದಿರೇ |
ಭವೇ ತವ ದಯಾರಸೋ ಮಮ ರಸಾಯನಂ ಚಾನ್ವಹಂ
ಮುಖಂ ತವ ಕಲಾನಿಧಿರ್ವಿವಿಧವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಮ್ || ೮೯ ||

ಯಥಾ ರಸಸ್ಪರ್ಶನತೋಽಯಸೋಽಪಿ
ಸುವರ್ಣತಾ ಸ್ಯಾತ್ಕಮಲೇ ತಥಾ ತೇ |
ಕಟಾಕ್ಷಸಂಸ್ಪರ್ಶನತೋ ಜನಾನಾ-
-ಮಮಂಗಳಾನಾಮಪಿ ಮಂಗಳತ್ವಮ್ || ೯೦ ||

ದೇಹೀತಿ ನಾಸ್ತೀತಿ ವಚಃ ಪ್ರವೇಶಾ-
-ದ್ಭೀತೋ ರಮೇ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ |
ಅತಃ ಸದಾಽಸ್ಮಿನ್ನಭಯಪ್ರದಾ ತ್ವಂ
ಸಹೈವ ಪತ್ಯಾ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ || ೯೧ ||

ಕಲ್ಪದ್ರುಮೇಣ ಮಣಿನಾ ಸಹಿತಾ ಸುರಮ್ಯಾ
ಶ್ರೀಸ್ತೇ ಕಲಾ ಮಯಿ ರಸೇನ ರಸಾಯನೇನ |
ಆಸ್ತಾಂ ಯತೋ ಮಮ ಶಿರಃಕರದೃಷ್ಟಿಪಾದ-
-ಸ್ಪೃಷ್ಟಾಃ ಸುವರ್ಣವಪುಷಃ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮಾಃ ಸ್ಯುಃ || ೯೨ ||

ಆದ್ಯಾದಿವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಿರಧರ್ಮಪತ್ನೀ
ತ್ವಮೇವ ಪತ್ಯಾ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧೇಹಿ |
ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ
ಪದೇ ಪದೇ ಮೇ ನಿಧಿದರ್ಶನಂ ಸ್ಯಾತ್ || ೯೩ ||

ಆದ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಂ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಸ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮಚಲಾಂ ತನೋತಿ |
ಮಹಾದರಿದ್ರೋಽಪಿ ಭವೇದ್ಧನಾಢ್ಯ-
-ಸ್ತದನ್ವಯೇ ಶ್ರೀಃ ಸ್ಥಿರತಾಂ ಪ್ರಯಾತಿ || ೯೪ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾ ಸ್ಯಾದ್ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ |
ತಸ್ಯಾಭೀಷ್ಟಂ ದದತ್ಯಾಶು ತಂ ಪಾಲಯತಿ ಪುತ್ರವತ್ || ೯೫ ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಜಪಃ ಪಂಚಸಹಸ್ರಂ ತು ಪುರಶ್ಚರಣಮುಚ್ಯತೇ || ೯೬ ||

ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ನರೋ ಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೯೭ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನಿಶಿ ಭಾರ್ಗವವಾಸರೇ |
ಇದಂ ಶ್ರೀಹೃದಯಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಂಚವಾರಂ ಧನೀ ಭವೇತ್ || ೯೮ ||

ಅನೇನ ಹೃದಯೇನಾನ್ನಂ ಗರ್ಭಿಣ್ಯಾ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತಮ್ |
ದದಾತಿ ತತ್ಕುಲೇ ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೇ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೯೯ ||

ನರೇಣ ವಾಽಥವಾ ನಾರ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಮಂತ್ರಿತೇ |
ಜಲೇ ಪೀತೇ ಚ ತದ್ವಂಶೇ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋ ನ ಜಾಯತೇ || ೧೦೦ ||

ಯ ಆಶ್ವಿನೇ ಮಾಸಿ ಚ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ
ರಮೋತ್ಸವೇ ಸನ್ನಿಹಿತೇ ಸುಭಕ್ತ್ಯಾ |
ಪಠೇತ್ತಥೈಕೋತ್ತರವಾರವೃದ್ಧ್ಯಾ
ಲಭೇತ್ಸ ಸೌವರ್ಣಮಯೀಂ ಸುವೃಷ್ಟಿಮ್ || ೧೦೧ ||

ಯ ಏಕಭಕ್ತೋಽನ್ವಹಮೇಕವರ್ಷಂ
ವಿಶುದ್ಧಧೀಃ ಸಪ್ತತಿವಾರಜಾಪೀ |
ಸ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋಽಪಿ ರಮಾಕಟಾಕ್ಷಾ-
-ದ್ಭವೇತ್ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಶತಾಧಿಕಶ್ರೀಃ || ೧೦೨ ||

ಶ್ರೀಶಾಂಘ್ರಿಭಕ್ತಿಂ ಹರಿದಾಸದಾಸ್ಯಂ
ಪ್ರಸನ್ನಮಂತ್ರಾರ್ಥದೃಢೈಕನಿಷ್ಠಾಮ್ |
ಗುರೋಃ ಸ್ಮೃತಿಂ ನಿರ್ಮಲಬೋಧಬುದ್ಧಿಂ
ಪ್ರದೇಹಿ ಮಾತಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಶ್ರೀಃ || ೧೦೩ ||

ಪೃಥ್ವೀಪತಿತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವಂ
ವಿಭೂತಿವಾಸಂ ವಿವಿಧಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಮ್ |
ಸಂಪೂರ್ಣಕೀರ್ತಿಂ ಬಹುವರ್ಷಭೋಗಂ
ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಮ್ || ೧೦೪ ||

ವಾದಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಬಹುಲೋಕವಶ್ಯಂ
ವಯಃ ಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಲಲನಾಸುಭೋಗಮ್ |
ಪೌತ್ರಾದಿಲಬ್ಧಿಂ ಸಕಲಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ
ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ಭಾರ್ಗವಿ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ || ೧೦೫ ||

ಸುವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ
ಸುಧಾನ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರೂ ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ |
ಕಲ್ಯಾಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ
ವಿಭೂತಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಃ || ೧೦೬ ||

ಧ್ಯಾಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಕೋಟಿಬಾಲಾರ್ಕಭಾಸಾಂ
ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಂಬರವರಧರಾಂ ಭೂಷಣಾಢ್ಯಾಂ ಸುಶೋಭಾಮ್ |
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಸರಸಿಜಯುಗಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸ್ವರ್ಣಪಾತ್ರಂ
ಭರ್ತ್ರಾಯುಕ್ತಾಂ ಮುಹುರಭಯದಾಂ ಮಹ್ಯಮಪ್ಯಚ್ಯುತಶ್ರೀಃ || ೧೦೭ ||

ಗುಹ್ಯಾತಿಗುಹ್ಯಗೋಪ್ತ್ರೀ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣಾಸ್ಮತ್ಕೃತಂ ಜಪಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಯಿ ಸ್ಥಿತಾ || ೧೦೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಅಥರ್ವಣರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed