Sri Siddha Lakshmi Stotram – ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಳೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೋ ದೇವತಾಃ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಪೀಡಾಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಸರ್ವದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ |
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಸೇ ನಮೋ ಮುಖೇ |
ಶ್ರೀಮಹಾಕಾಳೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಸರಸ್ವತೀದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮೋ ಹೃದಿಃ |
ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ |
ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮೋ ನಾಭೌ |
ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಷ್ಣುತೇಜಸೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾನಂದಾಯೈ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಮಾಲಿನ್ಯೈ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಷ್ಣುತೇಜಸೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾನಂದಾಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಮಾಲಿನ್ಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಷಡ್ಭುಜಾಂ ಚ ಚತುರ್ಮುಖೀಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಖಡ್ಗತ್ರಿಶೂಲಪದ್ಮಚಕ್ರಗದಾಧರಾಮ್ || ೧ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ನಾನಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಮ್ |
ತೇಜಃಪುಂಜಧರೀಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಕುಮಾರಿಕಾಮ್ || ೨ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಓಂಕಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತು ವಿಷ್ಣುಂ ವಾಗ್ಭವಮವ್ಯಯಮ್ |
ವಿಷ್ಣುಮಾನಂದಮವ್ಯಕ್ತಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಂ ಬೀಜರೂಪಿಣೀಮ್ || ೩ ||

ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾನಂದಿನೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಸತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನೀಮ್ |
ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಶಮನೀಂ ಶಕ್ತಿಂ ಮಾಲಿನೀಂ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀಮ್ || ೪ ||

ತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನೀಂ ದೇವೀಂ ವರದಾಂ ಶುಭಕಾರಿಣೀಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ರೌದ್ರೀಂ ಕಾಲಿಕಾರೂಪಶೋಭಿನೀಮ್ || ೫ ||

ಅಕಾರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತು ಉಕಾರೇ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಮ್ |
ಮಕಾರಃ ಪುರುಷೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ದೇವೀ ಪ್ರಣವ ಉಚ್ಯತೇ || ೬ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ನಿಕರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮರುಪಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ || ೭ ||

ಓಂಕಾರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದೈವ ಸುರಸುಂದರೀಮ್ |
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ಶ್ರೀಂಕಾರಂ ಪರಮಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಽಮೃತಾ ಕಮಲಾ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುದ್ಧಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಮ್ |
ಕಮಲಾ ಧನದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೦ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯಂ ಕಾಮನಾಪರಿಪೂರ್ತಿದಮ್ |
ಚಪಲಾ ಚಂಚಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಂಕಾರಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪದ್ಮಾನನಾಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೩ ||

ಪ್ರಥಮಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ಗೌರೀ ದ್ವಿತೀಯಂ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥಂ ಸುಂದರೀ ತಥಾ || ೧೪ ||

ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ |
ವಾರಾಹೀ ಸಪ್ತಮಂ ಚೈವ ಹ್ಯಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ || ೧೫ ||

ನವಮಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶಮಂ ಚೈವ ದೇವಿಕಾ |
ಏಕಾದಶಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದ್ವಾದಶಂ ಹಂಸವಾಹಿನೀ || ೧೬ ||

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವಿಷ್ಣುತೇಜಸೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾನಂದಾಯೈ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಮಾಲಿನ್ಯೈ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ||
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಅಥ ಫಲಶೃತಿಃ |
ಏತತ್ ಸ್ತೋತ್ರವರಂ ದೇವ್ಯಾ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ನರಾಃ |
ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೭ ||

ಏಕಮಾಸಂ ದ್ವಿಮಾಸಂ ಚ ತ್ರಿಮಾಸಂ ಚ ಚತುಸ್ಥಥಾ |
ಪಂಚಮಾಸಂ ಚ ಷಣ್ಮಾಸಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಸದಾ ಪಠೇತ್ || ೧೮ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕ್ಲೇಶಿತೋ ದುಃಖೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಯಪೀಡಿತಃ |
ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೋತ್ಥೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಷೈಃ || ೧೯ ||

ದರಿದ್ರೋ ಲಭತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ |
ಧನ್ಯೋ ಯಶಸ್ವೀ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ವಹ್ನಿಚೌರಭಯೇಷು ಚ || ೨೦ ||

ಶಾಕಿನೀ ಭೂತ ವೇತಾಲ ಸರ್ಪ ವ್ಯಾಘ್ರ ನಿಪಾತನೇ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಕಾರಾಗೃಹನಿಬಂಧನೇ || ೨೧ ||

ಈಶ್ವರೇಣ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಮ್ |
ಸ್ತುವಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ನಿತ್ಯಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ಚ ಬಾಧತೇ || ೨೨ ||

ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ |
ಸಾಧಕಾಃ ಲಭತೇ ಸರ್ವಂ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿರಂತರಮ್ || ೨೩ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ –
ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮವನೇ ಕದಂಬಶಿಖರೇ ರಾಜಗೃಹೇ ಕುಂಜರೇ
ಶ್ವೇತೇ ಚಾಶ್ವಯುತೇ ವೃಷೇ ಚ ಯುಗಲೇ ಯಜ್ಞೇ ಚ ಯೂಪಸ್ಥಿತೇ |
ಶಂಖೇ ದೈವಕುಲೇ ನರೇಂದ್ರಭವನೇ ಗಂಗಾತಟೇ ಗೋಕುಲೇ
ಸಾ ಶ್ರೀಸ್ತಿಷ್ಠತು ಸರ್ವದಾ ಮಮ ಗೃಹೇ ಭೂಯಾತ್ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ||

ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಂಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿಃ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುದ್ಧವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಳ್ಯಯುಕ್ತಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣೇ ಈಶ್ವರವಿಷ್ಣುಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed