Sri Stuti – ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರೀಮಾನ್ವೇಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರೀ |
ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ||

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್ಕ್ಷಾಂತಿಸಂವರ್ಧಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ||

ಮಾನಾತೀತಪ್ರಥಿತವಿಭವಾಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ
ವಕ್ಷಃಪೀಠೀಂ ಮಧುವಿಜಯಿನೋ ಭೂಷಯಂತೀಂ ಸ್ವಕಾಂತ್ಯಾ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಶ್ರವಿಕಮಹಿಮಪ್ರಾರ್ಥಿನೀನಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ
ಶ್ರೇಯೋಮೂರ್ತಿಂ ಶ್ರಿಯಮಶರಣಸ್ತ್ವಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ಆವಿರ್ಭಾವಃ ಕಲಶಜಲಧಾವಧ್ವರೇ ವಾಽಪಿ ಯಸ್ಯಾಃ
ಸ್ಥಾನಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸರಸಿಜವನಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ವಾ |
ಭೂಮಾ ಯಸ್ಯಾ ಭುವನಮಖಿಲಂ ದೇವಿ ದಿವ್ಯಂ ಪದಂ ವಾ
ಸ್ತೋಕಪ್ರಜ್ಞೈರನವಧಿಗುಣಾ ಸ್ತೂಯಸೇ ಸಾ ಕಥಂ ತ್ವಮ್ || ೨ ||

ಸ್ತೋತವ್ಯತ್ವಂ ದಿಶತಿ ಭವತೀ ದೇಹಿಭಿಃ ಸ್ತೂಯಮಾನಾ
ತಾಮೇವ ತ್ವಾಮನಿತರಗತಿಃ ಸ್ತೋತುಮಾಶಂಸಮಾನಃ |
ಸಿದ್ಧಾರಂಭಃ ಸಕಲಭುವನಶ್ಲಾಘನೀಯೋ ಭವೇಯಂ
ಸೇವಾಪೇಕ್ಷಾ ತವ ಚರಣಯೋಃ ಶ್ರೇಯಸೇ ಕಸ್ಯ ನ ಸ್ಯಾತ್ || ೩ ||

ಯತ್ಸಂಕಲ್ಪಾದ್ಭವತಿ ಕಮಲೇ ಯತ್ರ ದೇಹಿನ್ಯಮೀಷಾಂ
ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಪ್ರಳಯರಚನಾ ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಾನಾಮ್ |
ತತ್ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಿಮಪಿ ಯಮಿನಾಮೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮಾಧೌ
ಪೂರ್ಣಂ ತೇಜಃ ಸ್ಫುರತಿ ಭವತೀಪಾದಲಾಕ್ಷಾರಸಾಂಕಮ್ || ೪ ||

ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಪ್ರಣಯಘಟಿತಂ ದೇವಿ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಂ
ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಚೇತ್ಯನವಧಿಗುಣಂ ದ್ವಂದ್ವಮನ್ಯೋನ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಮ್ |
ಶೇಷಶ್ಚಿತ್ತಂ ವಿಮಲಮನಸಾಂ ಮೌಲಯಶ್ಚ ಶ್ರುತೀನಾಂ
ಸಂಪದ್ಯಂತೇ ವಿಹರಣವಿಧೌ ಯಸ್ಯ ಶಯ್ಯಾವಿಶೇಷಾಃ || ೫ ||

ಉದ್ದೇಶ್ಯತ್ವಂ ಜನನಿ ಭಜತೋರುಜ್ಝಿತೋಪಾಧಿಗಂಧಂ
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪೇ ಹವಿಷಿ ಯುವಯೋರೇಕಶೇಷಿತ್ವಯೋಗಾತ್ |
ಪದ್ಮೇ ಪತ್ಯುಸ್ತವ ಚ ನಿಗಮೈರ್ನಿತ್ಯಮನ್ವಿಷ್ಯಮಾಣೋ
ನಾವಚ್ಛೇದಂ ಭಜತಿ ಮಹಿಮಾ ನರ್ತಯನ್ಮಾನಸಂ ನಃ || ೬ ||

ಪಶ್ಯಂತೀಷು ಶ್ರುತಿಷು ಪರಿತಃ ಸೂರಿಬೃಂದೇನ ಸಾರ್ಥಂ
ಮಧ್ಯೇಕೃತ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಫಲಕಂ ನಿರ್ಮಿತಸ್ಥಾನಭೇದಮ್ |
ವಿಶ್ವಾಧೀಶಪ್ರಣಯಿನೀ ಸದಾ ವಿಭ್ರಮದ್ಯೂತವೃತ್ತೌ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದ್ಯಾ ದಧತಿ ಯುವಯೋರಕ್ಷಶಾರಪ್ರಚಾರಮ್ || ೭ ||

ಅಸ್ಯೇಶಾನಾ ತ್ವಮಸಿ ಜಗತಃ ಸಂಶ್ರಯಂತೀ ಮುಕುಂದಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪದ್ಮಾ ಜಲಧಿತನಯಾ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀಂದಿರೇತಿ |
ಯನ್ನಾಮಾನಿ ಶ್ರುತಿಪರಿಪಣಾನ್ಯೇವಮಾವರ್ತಯಂತೋ
ನಾವರ್ತಂತೇ ದುರಿತಪವನಪ್ರೇರಿತೇ ಜನ್ಮಚಕ್ರೇ || ೮ ||

ತ್ವಾಮೇವಾಹುಃ ಕತಿಚಿದಪರೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಂ ಲೋಕನಾಥಂ
ಕಿಂ ತೈರಂತಃಕಲಹಮಲಿನೈಃ ಕಿಂಚಿದುತ್ತೀರ್ಯ ಮಗ್ನೈಃ |
ತ್ವತ್ಸಂಪ್ರೀತ್ಯೈ ವಿಹರತಿ ಹರೌ ಸಮ್ಮುಖೀನಾಂ ಶ್ರುತೀನಾಂ
ಭಾವಾರೂಢೌ ಭಗವತಿ ಯುವಾಂ ದಂಪತೀ ದೈವತಂ ನಃ || ೯ ||

ಆಪನ್ನಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನವಿಧೌ ಬದ್ಧದೀಕ್ಷಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋ-
-ರಾಚಖ್ಯುಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಿಯಸಹಚರೀಮೈಕಮತ್ಯೋಪಪನ್ನಾಮ್ |
ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೈರಪಿ ಸಮತನುಃ ಪ್ರಾಧ್ವಮನ್ವೀಯಸೇ ತ್ವಂ
ದೂರೋತ್ಕ್ಷಿಪ್ತೈರಿವ ಮಧುರತಾ ದುಗ್ಧರಾಶೇಸ್ತರಂಗೈಃ || ೧೦ ||

ಧತ್ತೇ ಶೋಭಾಂ ಹರಿಮರಕತೇ ತಾವಕೀ ಮೂರ್ತಿರಾದ್ಯಾ
ತನ್ವೀ ತುಂಗಸ್ತನಭರನತಾ ತಪ್ತಜಾಂಬೂನದಾಭಾ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಗಚ್ಛಂತ್ಯುದಯವಿಲಯೈರ್ನಿತ್ಯಮಾನಂದಸಿಂಧಾ-
-ವಿಚ್ಛಾವೇಗೋಲ್ಲಸಿತಲಹರೀವಿಭ್ರಮಂ ವ್ಯಕ್ತಯಸ್ತೇ || ೧೧ ||

ಆಸಂಸಾರಂ ವಿತತಮಖಿಲಂ ವಾಙ್ಮಯಂ ಯದ್ವಿಭೂತಿ-
-ರ್ಯದ್ಭ್ರೂಭಂಗಾತ್ಕುಸುಮಧನುಷಃ ಕಿಂಕರೋ ಮೇರುಧನ್ವಾ |
ಯಸ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ನಯನಶತಕೈರೇಕಲಕ್ಷ್ಯೋ ಮಹೇಂದ್ರಃ
ಪದ್ಮೇ ತಾಸಾಂ ಪರಿಣತಿರಸೌ ಭಾವಲೇಶೈಸ್ತ್ವದೀಯೈಃ || ೧೨ ||

ಅಗ್ರೇ ಭರ್ತುಃ ಸರಸಿಜಮಯೇ ಭದ್ರಪೀಠೇ ನಿಷಣ್ಣಾ-
-ಮಂಭೋರಾಶೇರಧಿಗತಸುಧಾಸಂಪ್ಲವಾದುತ್ಥಿತಾಂ ತ್ವಾಮ್ |
ಪುಷ್ಪಾಸಾರಸ್ಥಗಿತಭುವನೈಃ ಪುಷ್ಕಲಾವರ್ತಕಾದ್ಯೈಃ
ಕ್ಲುಪ್ತಾರಂಭಾಃ ಕನಕಕಲಶೈರಭ್ಯಷಿಂಚನ್ಗಜೇಂದ್ರಾಃ || ೧೩ ||

ಆಲೋಕ್ಯ ತ್ವಾಮಮೃತಸಹಜೇ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಾಂ
ಶಾಪಾಕ್ರಾಂತಾಃ ಶರಣಮಗಮನ್ಸಾವರೋಧಾಃ ಸುರೇಂದ್ರಾಃ |
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಭೂಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಿದಂ ಲಕ್ಷಿತಂ ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷೈಃ
ಸರ್ವಾಕಾರಸ್ಥಿರಸಮುದಯಾಂ ಸಂಪದಂ ನಿರ್ವಿಶಂತಿ || ೧೪ ||

ಆರ್ತತ್ರಾಣವ್ರತಿಭಿರಮೃತಾಸಾರನೀಲಾಂಬುವಾಹೈ-
-ರಂಭೋಜಾನಾಮುಷಸಿ ಮಿಷತಾಮಂತರಂಗೈರಪಾಂಗೈಃ |
ಯಸ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿಹರತೇ ದೇವಿ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ವದೀಯಾ
ತಸ್ಯಾಂ ತಸ್ಯಾಮಹಮಹಮಿಕಾಂ ತನ್ವತೇ ಸಂಪದೋಘಾಃ || ೧೫ ||

ಯೋಗಾರಂಭತ್ವರಿತಮನಸೋ ಯುಷ್ಮದೈಕಾಂತ್ಯಯುಕ್ತಂ
ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಪ್ರಥಮಮಿಹ ಯೇ ಧಾರಯಂತೇ ಧನಾಯಾಮ್ |
ತೇಷಾಂ ಭೂಮೇರ್ಧನಪತಿಗೃಹಾದಂಬರಾದಂಬುಧೇರ್ವಾ
ಧಾರಾ ನಿರ್ಯಾಂತ್ಯಧಿಕಮಧಿಕಂ ವಾಂಛಿತಾನಾಂ ವಸೂನಾಮ್ || ೧೬ ||

ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಮಾಃ ಕಮಲನಿಲಯೇ ಚಿತ್ರಮಾಮ್ನಾಯವಾಚಾಂ
ಚೂಡಾಪೀಡಂ ತವ ಪದಯುಗಂ ಚೇತಸಾ ಧಾರಯಂತಃ |
ಛತ್ರಚ್ಛಾಯಾಸುಭಗಶಿರಸಶ್ಚಾಮರಸ್ಮೇರಪಾರ್ಶ್ವಾಃ
ಶ್ಲಾಘಾಶಬ್ದಶ್ರವಣಮುದಿತಾಃ ಸ್ರಗ್ವಿಣಃ ಸಂಚರಂತಿ || ೧೭ ||

ಊರೀಕರ್ತುಂ ಕುಶಲಮಖಿಲಂ ಜೇತುಮಾದೀನರಾತೀನ್
ದೂರೀಕರ್ತುಂ ದುರಿತನಿವಹಂ ತ್ಯಕ್ತುಮಾದ್ಯಾಮವಿದ್ಯಾಮ್ |
ಅಂಬ ಸ್ತಂಬಾವಧಿಕಜನನಗ್ರಾಮಸೀಮಾಂತರೇಖಾ-
-ಮಾಲಂಬಂತೇ ವಿಮಲಮನಸೋ ವಿಷ್ಣುಕಾಂತೇ ದಯಾಂ ತೇ || ೧೮ ||

ಜಾತಾಕಾಂಕ್ಷಾ ಜನನಿ ಯುವಯೋರೇಕಸೇವಾಧಿಕಾರೇ
ಮಾಯಾಲೀಢಂ ವಿಭವಮಖಿಲಂ ಮನ್ಯಮಾನಾಸ್ತೃಣಾಯ |
ಪ್ರೀತ್ಯೈ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತವ ಚ ಕೃತಿನಃ ಪ್ರೀತಿಮಂತೋ ಭಜಂತೇ
ವೇಲಾಭಂಗಪ್ರಶಮನಫಲಂ ವೈದಿಕಂ ಧರ್ಮಸೇತುಮ್ || ೧೯ ||

ಸೇವೇ ದೇವಿ ತ್ರಿದಶಮಹಿಳಾಮೌಳಿಮಾಲಾರ್ಚಿತಂ ತೇ
ಸಿದ್ಧಿಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶಮಿತವಿಪದಾಂ ಸಂಪದಾಂ ಪಾದಪದ್ಮಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ನೀಷನ್ನಮಿತಶಿರಸೋ ಯಾಪಯಿತ್ವಾ ಶರೀರಂ
ವರ್ತಿಷ್ಯಂತೇ ವಿತಮಸಿ ಪದೇ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಧನ್ಯಾಃ || ೨೦ ||

ಸಾನುಪ್ರಾಸಪ್ರಕಟಿತದಯೈಃ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಗ್ಧೈ-
-ರಂಬ ಸ್ನಿಗ್ಧೈರಮೃತಲಹರೀಲಬ್ಧಸಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೈಃ |
ಘರ್ಮೇ ತಾಪತ್ರಯವಿರಚಿತೇ ಗಾಢತಪ್ತಂ ಕ್ಷಣಂ ಮಾ-
-ಮಾಕಿಂಚನ್ಯಗ್ಲಪಿತಮನಘೈರಾದ್ರಿಯೇಥಾಃ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ || ೨೧ ||

ಸಂಪದ್ಯಂತೇ ಭವಭಯತಮೀಭಾನವಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾ-
-ದ್ಭಾವಾಃ ಸರ್ವೇ ಭಗವತಿ ಹರೌ ಭಕ್ತಿಮುದ್ವೇಲಯಂತಃ |
ಯಾಚೇ ಕಿಂ ತ್ವಾಮಹಮತಿಭಯಶ್ಶೀತಲೋದಾರಶೀಲಾ-
-ನ್ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ದಿಶಸಿ ಮಹತಾಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ಪ್ರಬಂಧಾನ್ || ೨೨ ||

ಮಾತಾ ದೇವಿ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವಾನ್ವಾಸುದೇವಃ ಪಿತಾ ಮೇ
ಜಾತಃ ಸೋಽಹಂ ಜನನಿ ಯುವಯೋರೇಕಲಕ್ಷ್ಯಂ ದಯಾಯಾಃ |
ದತ್ತೋ ಯುಷ್ಮತ್ಪರಿಜನತಯಾ ದೇಶಿಕೈರಪ್ಯತಸ್ತ್ವಂ
ಕಿಂ ತೇ ಭೂಯಃ ಪ್ರಿಯಮಿತಿ ಕಿಲ ಸ್ಮೇರವಕ್ರಾ ವಿಭಾಸಿ || ೨೩ ||

ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಮವಿಕಲನಿಧಿಃ ಕಾಽಪಿ ಕಾರುಣ್ಯಸೀಮಾ
ನಿತ್ಯಾಮೋದಾ ನಿಗಮವಚಸಾಂ ಮೌಳಿಮಂದಾರಮಾಲಾ |
ಸಂಪದ್ದಿವ್ಯಾ ಮಧುವಿಜಯಿನಃ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಮೇ
ಸೈಷಾ ದೇವೀ ಸಕಲಭುವನಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾಮಧೇನುಃ || ೨೪ ||

ಉಪಚಿತಗುರುಭಕ್ತೇರುತ್ಥಿತಂ ವೇಂಕಟೇಶಾ-
-ತ್ಕಲಿಕಲುಷನಿವೃತ್ತ್ಯೈ ಕಲ್ಪ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ |
ಸರಸಿಜನಿಲಯಾಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠಂತಃ
ಸಕಲಕುಶಲಸೀಮಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಭವಂತಿ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: