Category: Devi – ದೇವೀ

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ತಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ನಾಮಭಿರ್ನಾಕವಾಸಿನಃ | ತಾನಿ ಷೋಡಶನಾಮಾನಿ ಶೃಣು ಕುಂಭಸಮುದ್ಭವ || ೧ ಸಂಗೀತಯೋಗಿನೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಂತ್ರನಾಯಿಕಾ | ಮಂತ್ರಿಣೀ ಸಚಿವೇಶೀ ಚ ಪ್ರಧಾನೇಶೀ ಶುಕಪ್ರಿಯಾ ||...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಘಟೋದ್ಭವ | ಯದಾಕರ್ಣನಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧ ಪಂಚಮೀ ದಂಡನಾಥಾ ಚ ಸಂಕೇತಾ ಸಮಯೇಶ್ವರೀ | ತಥಾ ಸಮಯಸಂಕೇತಾ ವಾರಾಹೀ...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಶತಮಖಮಣಿ ನೀಲಾ ಚಾರುಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಾ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಸಿಂಧುಃ | ಅಲಕವಿನಿಹಿತಾಭಿಃ ಸ್ರಗ್ಭಿರಾಕೃಷ್ಟನಾಥಾ ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ನಃ || ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ಸತೀ |...

Sri Gnana Prasunambika Stotram – ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಾಣಿಕ್ಯಾಂಚಿತಭೂಷಣಾಂ ಮಣಿರವಾಂ ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಮಂದಾರದ್ರುಮಮಾಲ್ಯಭೂಷಿತಕುಚಾಂ ಮತ್ತೇಭಕುಂಭಸ್ತನೀಮ್ | ಮೌನಿಸ್ತೋಮನುತಾಂ ಮರಾಳಗಮನಾಂ ಮಾಧ್ವೀರಸಾನಂದಿನೀಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಚೇತಸಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿನಿಲಯಾಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಕಾಮ್ || ೧ || ಶ್ಯಾಮಾಂ ರಾಜನಿಭಾನನಾಂ ರತಿಹಿತಾಂ ರಾಜೀವಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಂ ರಾಜತ್ಕಾಂಚನರತ್ನಭೂಷಣಯುತಾಂ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾನೇಶ್ವರೀಮ್ | ರಕ್ಷೋಗರ್ವನಿವಾರಣಾಂ...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಮೋ ವರಾಹವದನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಮೋ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕೋಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ...

Sri Annapurna Mantra Stava – ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರುವಾಚ | ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಮನುಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಂಗಮೀಶ್ವರೀ | ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧ || ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಮಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಮಥೋಚ್ಚರೇತ್ | ಕಾಮಂ ನಮಃ ಪದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಂ ಭಗವತೀತ್ಯಥ...

Sri Mangala Gauri Stotram – ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವಿ ತ್ವದೀಯಚರಣಾಂಬುಜರೇಣುಗೌರೀಂ ಭಾಲಸ್ಥಲೀಂ ವಹತಿ ಯಃ ಪ್ರಣತಿಪ್ರವೀಣಃ | ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ರಜನೀಕರಚಾರುಲೇಖಾ ತಾಂ ಗೌರಯತ್ಯತಿತರಾಂ ಕಿಲ ತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ || ೧ || ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲಮಂಗಳಜನ್ಮಭೂಮೇ ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲಕಲ್ಮಷತೂಲವಹ್ನೇ | ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲದಾನವದರ್ಪಹಂತ್ರಿ...

Sri Amba Pancharatna Stotram – ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಂಬಾಶಂಬರವೈರಿತಾತಭಗಿನೀ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೀ ಶುಭಕರೀ ಕಾದಂಬವಾಟ್ಯಾಶ್ರಿತಾ | ಹ್ರೀಂಕಾರಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಮಧ್ಯಸುಭಗಾ ಶ್ರೋಣೀನಿತಂಬಾಂಕಿತಾ ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು || ೧ || ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮನೀಯಸುಂದರವಪುಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಮೇಚಕದ್ಯುತಿಮತೀ ಕಾದಿತ್ರಿಪಂಚಾಕ್ಷರೀ | ಕಾಮಾಕ್ಷೀ...

Sri Sita Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ

| ಧ್ಯಾನಮ್ | ಸೀತಾಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭಾಮ್ | ದ್ವಿಭುಜಾಂ ಸುಕುಮಾರಾಂಗೀಂ ಪೀತಕೌಸೇಯವಾಸಿನೀಮ್ || ೧ || ಸಿಂಹಾಸನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾಂ ವರಾಮ್ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕುಂಡಲದ್ವಯ ಧಾರಿಣೀಮ್ || ೨ ||...

error: Not allowed