Category: Devi – ದೇವೀ

Sri Kamakhya Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಯ ಕಾಮೇಶಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ | ಜಯ ಸರ್ವಗತೇ ದೇವಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಶುಭೇ ಶುದ್ಧೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ | ಭೀಮರೂಪೇ ಶಿವೇ ವಿದ್ಯೇ...

Sri Renuka Kavacham – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಕವಚಂ

ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ರೇಣುಕಾಮೇಕಮಾತರಂ ಸರ್ವಾರಂಭೇ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಕುಲದೇವತಾಮ್ | ಅಶಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಕಾರೋ ವೈ ಕಥ್ಯತಾಂ ಮಮ ಶಂಕರ ಪುರಶ್ಚರಣಕಾಲೇಷು ಕಾ ವಾ ಕಾರ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಪರಾ || ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಉವಾಚ...

Sri Varahi Nigraha Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ

ದೇವಿ ಕ್ರೋಡಮುಖಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ವಾನುರಕ್ತಾತ್ಮನೇ ಮಹ್ಯಂ ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಯೋ ಮಹೇಶಿ ಮನಸಾ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ನರಃ | ತಸ್ಯಾಶು ತ್ವದಯೋಗ್ರನಿಷ್ಠುರಹಲಾಘಾತಪ್ರಭೂತವ್ಯಥಾ- -ಪರ್ಯಸ್ಯನ್ಮನಸೋ ಭವಂತು ವಪುಷಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಯಾಣೋನ್ಮುಖಾಃ || ೧ || ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಭಕ್ತಿವಿಭವಪ್ರಕ್ಷೀಣದುಷ್ಕರ್ಮಣಿ...

Sri Varahi Anugraha Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹ್ಯನುಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಮಾತರ್ಜಗದ್ರಚನನಾಟಕಸೂತ್ರಧಾರ- -ಸ್ತ್ವದ್ರೂಪಮಾಕಲಯಿತುಂ ಪರಮಾರ್ಥತೋಽಯಮ್ | ಈಶೋಽಪ್ಯಮೀಶ್ವರಪದಂ ಸಮುಪೈತಿ ತಾದೃಕ್ ಕೋಽನ್ಯಃ ಸ್ತವಂ ಕಿಮಿವ ತಾವಕಮಾದಧಾತು || ೧ || ನಾಮಾನಿ ಕಿಂತು ಗೃಣತಸ್ತವ ಲೋಕತುಂಡೇ ನಾಡಂಬರಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ದಂಡಧರಸ್ಯ...

Sri Renuka Stotram (Parashurama Kritam) – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ | ಓಂ ನಮಃ ಪರಮಾನಂದೇ ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಶುಭೇ | ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಂ ಮಾತೃಕಾಮಂತ್ರಮಾಲಿನೀ || ೧ || ಏಕವೀರೇ ಏಕರೂಪೇ ಮಹಾರೂಪೇ ಅರೂಪಿಣೀ | ಅವ್ಯಕ್ತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಮಾಪನ್ನೇ ಗುಣಾತೀತೇ ಗುಣಾತ್ಮಿಕೇ ||...

Sri Renuka Hrudayam – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಹೃದಯಂ

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಪರಮೇಶ ಶಿವಾಪತೇ | ರೇಣುಕಾಹೃದಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಕಥಯಸ್ವ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧ || ಶಿವ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ಷಣ್ಮುಖ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರೇಣುಕಹೃದಯಂ ಪರಮ್ |...

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಪೂರ್ವವೇಷಲಲಿತಾಂ ಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯದಾಂ ದೇವೀಂ ದೇವಗಣೈರುಪಾಸ್ಯಚರಣಾಂ ಕಾರುಣ್ಯರತ್ನಾಕರಾಮ್ | ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಿಣೀಂ ವಿರಾಜಿತಭುಜಾಂ ಸಚ್ಚಂದ್ರಹಾಸಾದಿಭಿ- -ರ್ಭಕ್ತಾನಂದವಿಧಾಯಿನೀಂ ಪ್ರಮುದಿತಾಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಂ ರೇಣುಕಾಮ್ || ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಜಗದಂಬಾ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹೇಶ್ವರೀ | ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಕಾಲೀ...

Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ತಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ನಾಮಭಿರ್ನಾಕವಾಸಿನಃ | ತಾನಿ ಷೋಡಶನಾಮಾನಿ ಶೃಣು ಕುಂಭಸಮುದ್ಭವ || ೧ ಸಂಗೀತಯೋಗಿನೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಂತ್ರನಾಯಿಕಾ | ಮಂತ್ರಿಣೀ ಸಚಿವೇಶೀ ಚ ಪ್ರಧಾನೇಶೀ ಶುಕಪ್ರಿಯಾ ||...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಘಟೋದ್ಭವ | ಯದಾಕರ್ಣನಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧ ಪಂಚಮೀ ದಂಡನಾಥಾ ಚ ಸಂಕೇತಾ ಸಮಯೇಶ್ವರೀ | ತಥಾ ಸಮಯಸಂಕೇತಾ ವಾರಾಹೀ...

error: Not allowed