Category: Devi – ದೇವೀ

Akhilandeshwari Stotram – ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗೇ ತ್ರಿಪಥಗೇ ಓಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇ ಓಂಕಾರೇಣ ಸುಖಪ್ರದೇ ಶುಭಕರೇ ಓಂಕಾರಬಿಂದುಪ್ರಿಯೇ | ಓಂಕಾರೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಶಶಿಕಲೇ ಓಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ || ೧ || ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವವರ್ಣಮಧ್ಯನಿಲಯೇ ಹ್ರೀಂಕಾರವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ | ಹ್ರೀಂಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಚಾರುಚಾಂದ್ರಕಧರೇ ಹ್ರೀಂಕಾರನಾದಪ್ರಿಯೇ...

Chatushashti (64) Yogini Nama Stotram – ಚತುಃಷಷ್ಟಿ ಯೋಗಿನೀ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗಜಾಸ್ಯಾ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಾ ಚ ಗೃಧ್ರಾಸ್ಯಾ ಕಾಕತುಂಡಿಕಾ | ಉಷ್ಟ್ರಾಸ್ಯಾಽಶ್ವಖರಗ್ರೀವಾ ವಾರಾಹಾಸ್ಯಾ ಶಿವಾನನಾ || ೧ || ಉಲೂಕಾಕ್ಷೀ ಘೋರರವಾ ಮಾಯೂರೀ ಶರಭಾನನಾ | ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚಾಷ್ಟವಕ್ತ್ರಾ ಕುಬ್ಜಾ ಚ ವಿಕಟಾನನಾ || ೨...

Devi Narayaniyam Dasakam 41 – ಏಕಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೪೧) – ಪ್ರಣಾಮಮ್

ದೇವಿ ತ್ವದಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ನ ಕಿಂಚಿ- -ದ್ವಸ್ತು ತ್ವದನ್ಯದ್ಬಹುಧೇವ ಭಾಸಿ | ದೇವಾಸುರಾಸೃಕ್ಪನರಾದಿರೂಪಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕೇ ತೇ ಸತತಂ ನಮೋಽಸ್ತು || ೪೧-೧ || ನ ಜನ್ಮ ತೇ ಕರ್ಮ ಚ ದೇವಿ ಲೋಕ- -ಕ್ಷೇಮಾಯ...

Devi Narayaniyam Dasakam 40 – ಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೪೦) – ಪ್ರಾರ್ಥನಾ

ಆದ್ಯೇತಿ ವಿದ್ಯೇತಿ ಚ ಕಥ್ಯತೇ ಯಾ ಯಾ ಚೋದಯೇದ್ಬುದ್ಧಿಮುಪಾಸಕಸ್ಯ | ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ತಾಮೇವ ಸದಾಽಪಿ ಸರ್ವ- -ಚೈತನ್ಯರೂಪಾಂ ಭವಮೋಚನೀಂ ತ್ವಾಮ್ || ೪೦-೧ || ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಽಂತಃಕರಣೇಽಸ್ತು ವಾಙ್ಮೇ ವದಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ನ ವದಾಮ್ಯಸತ್ಯಮ್...

Devi Narayaniyam Dasakam 39 – ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೯) – ಮಣಿದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ

ಸುಧಾಸಮುದ್ರೋ ಜಗತಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಛತ್ರೀಭವನ್ ಮಂಜುತರಂಗಫೇನಃ | ಸವಾಲುಕಾಶಂಖವಿಚಿತ್ರರತ್ನಃ ಸತಾರಕವ್ಯೋಮಸಮೋ ವಿಭಾತಿ || ೩೯-೧ || ತನ್ಮಧ್ಯದೇಶೇ ವಿಮಲಂ ಮಣಿದ್ವೀ- -ಪಾಖ್ಯಾಂ ಪದಂ ದೇವಿ ವಿರಾಜತೇ ತೇ | ಯದುಚ್ಯತೇ ಸಂಸೃತಿನಾಶಕಾರಿ ಸರ್ವೋತ್ತರಂ...

Devi Narayaniyam Dasakam 38 – ಅಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೮) – ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್

ಅಂತರ್ಮುಖೋ ಯಃ ಸ್ವಶುಭೇಚ್ಛಯೈವ ಸ್ವಯಂ ವಿಮರ್ಶೇನ ಮನೋಮಲಾನಿ | ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಮಾದ್ಯೈರ್ಧುನುತೇ ಸಮೂಲಂ ಸ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ದೇವಿ ತವ ಪ್ರಿಯಶ್ಚ || ೩೮-೧ || ನ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನೇನ ತೀರ್ಥ- -ಸಂಸೇವಯಾ ದಾನತಪೋವ್ರತೈರ್ವಾ | ಶುದ್ಧಿಂ...

Devi Narayaniyam Dasakam 37 – ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೭)- ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತ್ವಮ್

ಪುರಾ ಹರಿಸ್ತ್ವಾಂ ಕಿಲ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೇನ ಪ್ರಸಾದಯಾಮಾಸ ಮಖೇನ ದೇವಿ | ಸುರೇಷು ತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಂ ಚಕರ್ಥ ಸ ತೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಬಭೂವ ಪೂಜ್ಯಃ || ೩೭-೧ || ಅಧರ್ಮವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಯದಾ ತ್ರಿಲೋಕೇ ಧರ್ಮಕ್ಷಯಶ್ಚಾಪಿ...

Devi Narayaniyam Dasakam 36 – ಷಟ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೬) – ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಮಹಿಮಾ

ತ್ವಮೇವ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ತ್ವಮಸ್ಯರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ಚ | ದುರ್ಗಾ ಚ ರಾಧಾ ಕಮಲಾ ಚ ಸಾವಿ- -ತ್ರ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸರಸ್ವತ್ಯಪಿ ಚ ತ್ವಮೇವ || ೩೬-೧ || ದುರ್ಗಾ ಜಗದ್ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಲೀಲಾರಸಿಕಾಽಸಿ ರಾಧಾ...

Devi Narayaniyam Dasakam 35 – ಪಂಚತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೫) – ಅನುಗ್ರಹವೈಚಿತ್ರ್ಯಮ್

ಭಾಗ್ಯೋದಯೇ ತ್ರೀಣಿ ಭವಂತಿ ನೂನಂ ಮನುಷ್ಯತಾ ಸಜ್ಜನಸಂಗಮಶ್ಚ | ತ್ವದೀಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕಥಾಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಯತಃ ಪುಮಾಂಸ್ತ್ವತ್ಪದಭಕ್ತಿಮೇತಿ || ೩೫-೧ || ತತಃ ಪ್ರಸೀದಸ್ಯಖಿಲಾರ್ಥಕಾಮಾನ್ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಯಚ್ಛಸ್ಯಭಯಂ ಚ ಮಾತಃ | ಕ್ಷಮಾಂ ಕೃತಾಗಸ್ಸು ಕರೋಷಿ ಚಾರ್ಯೋ-...

Devi Narayaniyam Dasakam 34 – ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೪) – ಗೌತಮಶಾಪಮ್

ಸ್ವರ್ವಾಸಿಭಿರ್ಗೌತಮಕೀರ್ತಿರುಚ್ಚೈ- -ರ್ಗೀತಾ ಸಭಾಸು ತ್ರಿದಶೈಃ ಸದೇತಿ | ಆಕರ್ಣ್ಯ ದೇವರ್ಷಿಮುಖಾತ್ಕೃತಘ್ನಾ ದ್ವಿಜಾ ಬಭೂವುಃ ಕಿಲ ಸೇರ್ಷ್ಯಚಿತ್ತಾಃ || ೩೪-೧ || ತೈರ್ಮಾಯಯಾಽಽಸನ್ನಮೃತಿಃ ಕೃತಾ ಗೌಃ ಸಾ ಪ್ರೇಷಿತಾ ಗೌತಮಹೋಮಶಾಲಾಮ್ | ಅಗಾನ್ಮುನೇರ್ಜುಹ್ವತ ಏವ...

Devi Narayaniyam Dasakam 33 – ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೩) – ಗೌತಮ ಕಥಾ

ಶಕ್ರಃ ಪುರಾ ಜೀವಗಣಸ್ಯ ಕರ್ಮ- -ದೋಷಾತ್ಸಮಾಃ ಪಂಚದಶ ಕ್ಷಮಾಯಾಮ್ | ವೃಷ್ಟಿಂ ನ ಚಕ್ರೇ ಧರಣೀ ಚ ಶುಷ್ಕ- -ವಾಪೀತಟಾಗಾದಿಜಲಾಶಯಾಽಽಸೀತ್ || ೩೩-೧ || ಸಸ್ಯಾನಿ ಶುಷ್ಕಾಣಿ ಖಗಾನ್ ಮೃಗಾಂಶ್ಚ ಭುಕ್ತ್ವಾಽಪ್ಯತೃಪ್ತಾಃ ಕ್ಷುಧಯಾ...

Devi Narayaniyam Dasakam 32 – ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೨) – ಯಕ್ಷ ಕಥಾ

ಪುರಾ ಸುರಾ ವರ್ಷಶತಂ ರಣೇಷು ನಿರಂತರೇಷು ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ | ವಿಜಿತ್ಯ ದೈತ್ಯಾನ್ ಜನನೀಮಪಿ ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮೃತ್ಯ ದೃಪ್ತಾ ನಿತರಾಂ ಬಭೂವುಃ || ೩೨-೧ || ಮಯೈವ ದೈತ್ಯಾ ಬಲವತ್ತರೇಣ ಹತಾ ನ ಚಾನ್ಯೈರಿತಿ...

Devi Narayaniyam Dasakam 31 – ಏಕತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೧) – ಭ್ರಾಮರ್ಯವತಾರಮ್

ಕಶ್ಚಿತ್ಪುರಾ ಮಂತ್ರಮುದೀರ್ಯ ಗಾಯ- -ತ್ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ದಿತಿಜೋಽರುಣಾಖ್ಯಃ | ಚಿರಾಯ ಕೃತ್ವಾ ತಪ ಆತ್ಮಯೋನೇಃ ಪ್ರಸಾದಿತಾದಾಪ ವರಾನಪೂರ್ವಾನ್ || ೩೧-೧ || ಸ್ತ್ರೀಪುಂಭಿರಸ್ತ್ರೈಶ್ಚ ರಣೇ ದ್ವಿಪಾದೈ- -ಶ್ಚತುಷ್ಪದೈಶ್ಚಾಪ್ಯುಭಯಾತ್ಮಕೈಶ್ಚ | ಅವಧ್ಯತಾಂ ದೇವಪರಾಜಯಂ ಚ...

Devi Narayaniyam Dasakam 30 – ತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೩೦) – ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯವತಾರಮ್

ಸಮಾಧಿಮಗ್ನೇ ಗಿರಿಶೇ ವಿರಿಂಚಾ- -ತ್ತಪಃಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಕಿಲ ತಾರಕಾಖ್ಯಃ | ದೈತ್ಯೋ ವರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಜಿತ್ಯ ದೇವಾನ್ ಸಬಾಂಧವಃ ಸ್ವರ್ಗಸುಖಾನ್ಯಭುಂಕ್ತ || ೧ || ವರೈಃ ಸ ಭರ್ಗೌರಸಪುತ್ರಮಾತ್ರ- -ವಧ್ಯತ್ವಮಾಪ್ತೋಽಸ್ಯ ಚ ಪತ್ನ್ಯಭಾವಾತ್ | ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯಂ...

Devi Narayaniyam Dasakam 29 – ಏಕೋನತ್ರಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೯) – ದೇವೀಪೀಠೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ಅಥೈಕದಾಽದೃಶ್ಯತ ದಕ್ಷಗೇಹೇ ಶಾಕ್ತಂ ಮಹಸ್ತಚ್ಚ ಬಭೂವ ಬಾಲಾ | ವಿಜ್ಞಾಯ ತೇ ಶಕ್ತಿಮಿಮಾಂ ಜಗತ್ಸು ಸರ್ವೇಽಪಿ ಹೃಷ್ಟಾ ಅಭವತ್ ಕ್ಷಣಶ್ಚ || ೨೯-೧ || ದಕ್ಷಃ ಸ್ವಗೇಹಾಪತಿತಾಂ ಚಕಾರ ನಾಮ್ನಾ ಸತೀಂ ಪೋಷಯತಿ...

Devi Narayaniyam Dasakam 28 – ಅಷ್ಟಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೮) – ಶಕ್ತ್ಯವಮಾನದೋಷಮ್

ಹಾಲಾಹಲಾಖ್ಯಾನಸುರಾನ್ ಪುರಾ ತು ನಿಜಘ್ನತುರ್ವಿಷ್ಣುಹರೌ ರಣಾಂತೇ | ಸ್ವೇನೈವ ವೀರ್ಯೇಣ ಜಯೋಽಯಮೇವಂ ತೌ ಮೋಹಿತೌ ದರ್ಪಮವಾಪತುಶ್ಚ || ೨೮-೧ || ತತೋ ವಿಧಿಸ್ತೌ ತರುವದ್ವಿಚೇಷ್ಟೌ ತೇಜೋವಿಹೀನಾವಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ಭೀತಃ | ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷಃ ಸಕಲಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ...

Devi Narayaniyam Dasakam 27 – ಸಪ್ತವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೭) – ಶತಾಕ್ಷ್ಯವತಾರಮ್

ದೈತ್ಯಃ ಪುರಾ ಕಶ್ಚನ ದುರ್ಗಮಾಖ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಿತಾತ್ಪದ್ಮಭವಾತ್ತಪೋಭಿಃ | ಅವೈದಿಕಂ ವೈದಿಕಮಪ್ಯಗೃಹ್ಣಾ- -ನ್ಮಂತ್ರಂ ಸಮಸ್ತಂ ದಿವಿಷಜ್ಜಯೈಷೀ || ೨೭-೧ || ವೇದೇ ಗೃಹೀತೇ ದಿತಿಜೇನ ವಿಪ್ರಾಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಥಿರಾ ವಿಸ್ಮೃತವೇದಮಂತ್ರಾಃ | ಸಾಂಧ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ನೈವ...

Devi Narayaniyam Dasakam 26 – ಷಡ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೬) – ಸುರಥ ಕಥಾ

ರಾಜಾ ಪುರಾಽಽಸಿತ್ ಸುರಥಾಭಿಧಾನಃ ಸ್ವಾರೋಚಿಷೇ ಚೈತ್ರಕುಲಾವತಂಸಃ | ಮನ್ವಂತರೇ ಸತ್ಯರತೋ ವದಾನ್ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರಜಾಪಾಲನಮಾತ್ರನಿಷ್ಠಃ || ೨೬-೧ || ವೀರೋಽಪಿ ದೈವಾತ್ಸಮರೇ ಸ ಕೋಲಾ- -ವಿಧ್ವಂಸಿಭಿಃ ಶತ್ರುಬಲೈರ್ಜಿತಃ ಸನ್ | ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ವನಮೇತ್ಯ...

Devi Narayaniyam Dasakam 25 – ಪಂಚವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೫) – ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯವತಾರಮ್-ಸುಂಭಾದಿವಧಮ್

ಅಥಾಮರಾಃ ಶತ್ರುವಿನಾಶತೃಪ್ತಾ- -ಶ್ಚಿರಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವತೀಂ ಭಜಂತಃ | ಮಂದೀಭವದ್ಭಕ್ತಿಹೃದಃ ಕ್ರಮೇಣ ಪುನಶ್ಚ ದೈತ್ಯಾಭಿಭವಂ ಸಮೀಯುಃ || ೨೫-೧ || ಸುಂಭೋ ನಿಸುಂಭಶ್ಚ ಸಹೋದರೌ ಸ್ವೈಃ ಪ್ರಸಾದಿತಾತ್ಪದ್ಮಭವಾತ್ತಪೋಭಿಃ | ಸ್ತ್ರೀಮಾತ್ರವಧ್ಯತ್ವಮವಾಪ್ಯ ದೇವಾನ್ ಜಿತ್ವಾ...

Devi Narayaniyam Dasakam 24 – ಚತುರ್ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೪) – ಮಹಿಷಾಸುರವಧಮ್-ದೇವೀಸ್ತುತಿಃ

ದೇವಿ ತ್ವಯಾ ಬಾಷ್ಕಳದುರ್ಮುಖಾದಿ- -ದೈತ್ಯೇಷು ವೀರೇಷು ರಣೇ ಹತೇಷು | ಸದ್ವಾಕ್ಯತಸ್ತ್ವಾಮನುನೇತುಕಾಮೋ ಮೋಘಪ್ರಯತ್ನೋ ಮಹಿಷಶ್ಚುಕೋಪ || ೨೪-೧ || ತ್ವಾಂ ಕಾಮರೂಪಃ ಖುರಪುಚ್ಛಶೃಂಗೈ- -ರ್ನಾನಾಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರೈಶ್ಚ ಭೃಶಂ ಪ್ರಹರ್ತಾ | ಗರ್ಜನ್ವಿನಿಂದನ್ಪ್ರಹಸನ್ಧರಿತ್ರೀಂ ಪ್ರಕಂಪಯಂಶ್ಚಾಸುರರಾಡ್ಯುಯೋಧ ||...

Devi Narayaniyam Dasakam 23 – ತ್ರಯೋವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೩) – ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯವತಾರಮ್

ರಂಭಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಮಹಿಷಾಸುರಃ ಪ್ರಾಕ್ ತೀವ್ರೈಸ್ತಪೋಭಿರ್ದ್ರುಹಿಣಾತ್ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ | ಅವಧ್ಯತಾಂ ಪುಂಭಿರವಾಪ್ಯ ಧೃಷ್ಟೋ ನ ಮೇ ಮೃತಿಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಚ ವ್ಯಚಿಂತೀತ್ || ೨೩-೧ || ಸ ಚಿಕ್ಷುರಾದ್ಯೈರಸುರೈಃ ಸಮೇತಃ ಶಕ್ರಾದಿದೇವಾನ್ಯುಧಿ ಪದ್ಮಜಂ ಚ...

Devi Narayaniyam Dasakam 22 – ದ್ವಾವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೨) – ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ

ಶ್ರಿಯಃಪತಿರ್ಗೋಮಲಮೂತ್ರಗಂಧಿ- -ನ್ಯಸ್ತಪ್ರಭೋ ಗೋಪಕುಲೇ ವಿಷಣ್ಣಃ | ಕೃಷ್ಣಾಭಿಧೋ ವತ್ಸಬಕಾದಿಭೀತೋ ರುದನ್ ಸದಾ ದೇವೀ ನಿನಾಯ ಬಾಲ್ಯಮ್ || ೨೨-೧ || ಹೈಯಂಗವೀಣಂ ಮಥಿತಂ ಪಯಶ್ಚ ಗೋಪೀರ್ವಿಲಜ್ಜಃ ಸತತಂ ಯಯಾಚೇ | ಸ ಚಾಂಬಯಾ...

Devi Narayaniyam Dasakam 21 – ಏಕವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೧) – ನಂದಸುತಾವತಾರಮ್

ಸರ್ವೇಽಪಿ ಜೀವಾ ನಿಜಕರ್ಮಬದ್ಧಾ ಏತೇ ಷಡಾಸಂದ್ರುಹಿಣಸ್ಯ ಪೌತ್ರಾಃ | ತನ್ನಿಂದಯಾ ದೈತ್ಯಕುಲೇ ಪ್ರಜಾತಾಃ ಪುನಶ್ಚ ಶಪ್ತಾ ಜನಕೇನ ದೈವಾತ್ || ೨೧-೧ || ತೇನೈವ ತೇ ಶೌರಿಸುತತ್ವಮಾಪ್ತಾ ಹತಾಶ್ಚ ಕಂಸೇನ ತು ಜಾತಮಾತ್ರಾಃ...

Devi Narayaniyam Dasakam 20 – ವಿಂಶ ದಶಕಮ್ (೨೦) – ದೇವಕೀಪುತ್ರವಧಮ್

ಅಥೋರುಪುಣ್ಯೇ ಮಥುರಾಪುರೇ ತು ವಿಭೂಷಿತೇ ಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲಿಕಾಭಿಃ | ಶ್ರೀದೇವಕೀಶೌರಿವಿವಾಹರಂಗೇ ಸರ್ವೈಃ ಶ್ರುತಂ ವ್ಯೋಮವಚಃ ಸ್ಫುಟಾರ್ಥಮ್ || ೨೦-೧ || ಅವೇಹಿ ಭೋ ದೇವಕನಂದನಾಯಾಃ ಸುತೋಽಷ್ಟಮಃ ಕಂಸ ತವಾಂತಕಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಶ್ರುತ್ವೇತಿ ತಾಂ...

error: Not allowed