Category: Devi – ದೇವೀ

Sri Kamakhya Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಜಯ ಕಾಮೇಶಿ ಚಾಮುಂಡೇ ಜಯ ಭೂತಾಪಹಾರಿಣಿ | ಜಯ ಸರ್ವಗತೇ ದೇವಿ ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಶುಭೇ ಶುದ್ಧೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ | ಭೀಮರೂಪೇ ಶಿವೇ ವಿದ್ಯೇ...

Sri Renuka Kavacham – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಕವಚಂ

ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ರೇಣುಕಾಮೇಕಮಾತರಂ ಸರ್ವಾರಂಭೇ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ನಮಾಮಿ ಕುಲದೇವತಾಮ್ | ಅಶಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಕಾರೋ ವೈ ಕಥ್ಯತಾಂ ಮಮ ಶಂಕರ ಪುರಶ್ಚರಣಕಾಲೇಷು ಕಾ ವಾ ಕಾರ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಪರಾ || ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಉವಾಚ...

Sri Varahi Nigraha Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ

ದೇವಿ ಕ್ರೋಡಮುಖಿ ತ್ವದಂಘ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ವಾನುರಕ್ತಾತ್ಮನೇ ಮಹ್ಯಂ ದ್ರುಹ್ಯತಿ ಯೋ ಮಹೇಶಿ ಮನಸಾ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ನರಃ | ತಸ್ಯಾಶು ತ್ವದಯೋಗ್ರನಿಷ್ಠುರಹಲಾಘಾತಪ್ರಭೂತವ್ಯಥಾ- -ಪರ್ಯಸ್ಯನ್ಮನಸೋ ಭವಂತು ವಪುಷಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಯಾಣೋನ್ಮುಖಾಃ || ೧ || ದೇವಿ ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಭಕ್ತಿವಿಭವಪ್ರಕ್ಷೀಣದುಷ್ಕರ್ಮಣಿ...

Sri Varahi Anugraha Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹ್ಯನುಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ | ಮಾತರ್ಜಗದ್ರಚನನಾಟಕಸೂತ್ರಧಾರ- -ಸ್ತ್ವದ್ರೂಪಮಾಕಲಯಿತುಂ ಪರಮಾರ್ಥತೋಽಯಮ್ | ಈಶೋಽಪ್ಯಮೀಶ್ವರಪದಂ ಸಮುಪೈತಿ ತಾದೃಕ್ ಕೋಽನ್ಯಃ ಸ್ತವಂ ಕಿಮಿವ ತಾವಕಮಾದಧಾತು || ೧ || ನಾಮಾನಿ ಕಿಂತು ಗೃಣತಸ್ತವ ಲೋಕತುಂಡೇ ನಾಡಂಬರಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ದಂಡಧರಸ್ಯ...

Sri Renuka Stotram (Parashurama Kritam) – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ | ಓಂ ನಮಃ ಪರಮಾನಂದೇ ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಶುಭೇ | ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಂ ಮಾತೃಕಾಮಂತ್ರಮಾಲಿನೀ || ೧ || ಏಕವೀರೇ ಏಕರೂಪೇ ಮಹಾರೂಪೇ ಅರೂಪಿಣೀ | ಅವ್ಯಕ್ತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಮಾಪನ್ನೇ ಗುಣಾತೀತೇ ಗುಣಾತ್ಮಿಕೇ ||...

Sri Renuka Hrudayam – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಹೃದಯಂ

ಸ್ಕಂದ ಉವಾಚ | ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಪರಮೇಶ ಶಿವಾಪತೇ | ರೇಣುಕಾಹೃದಯಂ ಗುಹ್ಯಂ ಕಥಯಸ್ವ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧ || ಶಿವ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ಷಣ್ಮುಖ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರೇಣುಕಹೃದಯಂ ಪರಮ್ |...

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಪೂರ್ವವೇಷಲಲಿತಾಂ ಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯದಾಂ ದೇವೀಂ ದೇವಗಣೈರುಪಾಸ್ಯಚರಣಾಂ ಕಾರುಣ್ಯರತ್ನಾಕರಾಮ್ | ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಿಣೀಂ ವಿರಾಜಿತಭುಜಾಂ ಸಚ್ಚಂದ್ರಹಾಸಾದಿಭಿ- -ರ್ಭಕ್ತಾನಂದವಿಧಾಯಿನೀಂ ಪ್ರಮುದಿತಾಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಂ ರೇಣುಕಾಮ್ || ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಜಗದಂಬಾ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹೇಶ್ವರೀ | ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಕಾಲೀ...

Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Shyamala Shodashanama Stotram – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ತಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ನಾಮಭಿರ್ನಾಕವಾಸಿನಃ | ತಾನಿ ಷೋಡಶನಾಮಾನಿ ಶೃಣು ಕುಂಭಸಮುದ್ಭವ || ೧ ಸಂಗೀತಯೋಗಿನೀ ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಂತ್ರನಾಯಿಕಾ | ಮಂತ್ರಿಣೀ ಸಚಿವೇಶೀ ಚ ಪ್ರಧಾನೇಶೀ ಶುಕಪ್ರಿಯಾ ||...

Sri Varahi Dwadasa Nama Stotram – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ | ಶೃಣು ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ ತಸ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಘಟೋದ್ಭವ | ಯದಾಕರ್ಣನಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೧ ಪಂಚಮೀ ದಂಡನಾಥಾ ಚ ಸಂಕೇತಾ ಸಮಯೇಶ್ವರೀ | ತಥಾ ಸಮಯಸಂಕೇತಾ ವಾರಾಹೀ...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಶತಮಖಮಣಿ ನೀಲಾ ಚಾರುಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಾ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಸಿಂಧುಃ | ಅಲಕವಿನಿಹಿತಾಭಿಃ ಸ್ರಗ್ಭಿರಾಕೃಷ್ಟನಾಥಾ ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ನಃ || ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ಸತೀ |...

Sri Gnana Prasunambika Stotram – ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಮಾಣಿಕ್ಯಾಂಚಿತಭೂಷಣಾಂ ಮಣಿರವಾಂ ಮಾಹೇಂದ್ರನೀಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಮಂದಾರದ್ರುಮಮಾಲ್ಯಭೂಷಿತಕುಚಾಂ ಮತ್ತೇಭಕುಂಭಸ್ತನೀಮ್ | ಮೌನಿಸ್ತೋಮನುತಾಂ ಮರಾಳಗಮನಾಂ ಮಾಧ್ವೀರಸಾನಂದಿನೀಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಚೇತಸಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿನಿಲಯಾಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂನಾಂಬಿಕಾಮ್ || ೧ || ಶ್ಯಾಮಾಂ ರಾಜನಿಭಾನನಾಂ ರತಿಹಿತಾಂ ರಾಜೀವಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಂ ರಾಜತ್ಕಾಂಚನರತ್ನಭೂಷಣಯುತಾಂ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾನೇಶ್ವರೀಮ್ | ರಕ್ಷೋಗರ್ವನಿವಾರಣಾಂ...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಮೋ ವರಾಹವದನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಮೋ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕೋಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ...

Sri Annapurna Mantra Stava – ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರುವಾಚ | ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಮನುಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಂಗಮೀಶ್ವರೀ | ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧ || ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಮಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಮಥೋಚ್ಚರೇತ್ | ಕಾಮಂ ನಮಃ ಪದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಂ ಭಗವತೀತ್ಯಥ...

Sri Mangala Gauri Stotram – ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವಿ ತ್ವದೀಯಚರಣಾಂಬುಜರೇಣುಗೌರೀಂ ಭಾಲಸ್ಥಲೀಂ ವಹತಿ ಯಃ ಪ್ರಣತಿಪ್ರವೀಣಃ | ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ರಜನೀಕರಚಾರುಲೇಖಾ ತಾಂ ಗೌರಯತ್ಯತಿತರಾಂ ಕಿಲ ತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ || ೧ || ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲಮಂಗಳಜನ್ಮಭೂಮೇ ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲಕಲ್ಮಷತೂಲವಹ್ನೇ | ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲದಾನವದರ್ಪಹಂತ್ರಿ...

Sri Amba Pancharatna Stotram – ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಂಬಾಶಂಬರವೈರಿತಾತಭಗಿನೀ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೀ ಶುಭಕರೀ ಕಾದಂಬವಾಟ್ಯಾಶ್ರಿತಾ | ಹ್ರೀಂಕಾರಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಮಧ್ಯಸುಭಗಾ ಶ್ರೋಣೀನಿತಂಬಾಂಕಿತಾ ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು || ೧ || ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮನೀಯಸುಂದರವಪುಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಮೇಚಕದ್ಯುತಿಮತೀ ಕಾದಿತ್ರಿಪಂಚಾಕ್ಷರೀ | ಕಾಮಾಕ್ಷೀ...

Sri Sita Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ

ಅಗಸ್ತಿರುವಾಚ | ಯಾ ಸೀತಾಽವನಿಸಂಭವಾಽಥ ಮಿಥಿಲಾಪಾಲೇನ ಸಂವರ್ಧಿತಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾವನಿಭುಕ್ಸುತಾಽನಲಗತಾ ಯಾ ಮಾತುಲುಂಗೋದ್ಭವಾ | ಯಾ ರತ್ನೇ ಲಯಮಾಗತಾ ಜಲನಿಧೌ ಯಾ ವೇದಪಾರಂ ಗತಾ ಲಂಕಾಂ ಸಾ ಮೃಗಲೋಚನಾ ಶಶಿಮುಖೀ ಮಾಂ ಪಾತು ರಾಮಪ್ರಿಯಾ...

Sri Devi Khadgamala Namavali – ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹೃದಯದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿರೋದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿಖಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕವಚದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನೇತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |...

Goda Stuti – ಗೋದಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಕುಲನಂದನಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಹರಿಚಂದನಯೋಗದೃಶ್ಯಾಮ್ | ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕ್ಷಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಕಮಲಾಮಿವಾನ್ಯಾಂ ಗೋದಾಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ || ವೈದೇಶಿಕಃ ಶ್ರುತಿಗಿರಾಮಪಿ ಭೂಯಸೀನಾಂ ವರ್ಣೇಷು ಮಾತಿ ಮಹಿಮಾ ನ ಹಿ ಮಾದೃಶಾಂ ತೇ | ಇತ್ಥಂ...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೩

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧಂ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ತದೇವ ದೇವೀಸದನಂ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ವಿರಾಜತೇ | ಸಹಸ್ರ ಸ್ತಂಭಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ಚತ್ವಾರಸ್ತೇಷು ಮಂಡಪಾಃ...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೨

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧಂ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಾದಗ್ರೇ ಕುಂಕುಮಾರುಣವಿಗ್ರಹಃ | ಪದ್ಮರಾಗಮಯಃ ಸಾಲೋ ಮಧ್ಯೇ ಭೂಶ್ಚೈವತಾದೃಶೀ ||...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸವಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |...

error: Not allowed