Category: Devi – ದೇವೀ

Sri Annapurna Mantra Stava – ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರುವಾಚ | ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಮನುಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಂಗಮೀಶ್ವರೀ | ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧ || ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಮಾಯಾಂ ಶ್ರಿಯಮಥೋಚ್ಚರೇತ್ | ಕಾಮಂ ನಮಃ ಪದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಂ ಭಗವತೀತ್ಯಥ...

Sri Mangala Gauri Stotram – ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವಿ ತ್ವದೀಯಚರಣಾಂಬುಜರೇಣುಗೌರೀಂ ಭಾಲಸ್ಥಲೀಂ ವಹತಿ ಯಃ ಪ್ರಣತಿಪ್ರವೀಣಃ | ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ರಜನೀಕರಚಾರುಲೇಖಾ ತಾಂ ಗೌರಯತ್ಯತಿತರಾಂ ಕಿಲ ತಸ್ಯ ಪುಂಸಃ || ೧ || ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲಮಂಗಳಜನ್ಮಭೂಮೇ ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲಕಲ್ಮಷತೂಲವಹ್ನೇ | ಶ್ರೀಮಂಗಳೇ ಸಕಲದಾನವದರ್ಪಹಂತ್ರಿ...

Sri Amba Pancharatna Stotram – ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಂಬಾಶಂಬರವೈರಿತಾತಭಗಿನೀ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಬಿಂಬಾನನಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೀ ಶುಭಕರೀ ಕಾದಂಬವಾಟ್ಯಾಶ್ರಿತಾ | ಹ್ರೀಂಕಾರಾಕ್ಷರಮಂತ್ರಮಧ್ಯಸುಭಗಾ ಶ್ರೋಣೀನಿತಂಬಾಂಕಿತಾ ಮಾಮಂಬಾಪುರವಾಸಿನೀ ಭಗವತೀ ಹೇರಂಬಮಾತಾವತು || ೧ || ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮನೀಯಸುಂದರವಪುಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಮೇಚಕದ್ಯುತಿಮತೀ ಕಾದಿತ್ರಿಪಂಚಾಕ್ಷರೀ | ಕಾಮಾಕ್ಷೀ...

Sri Sita Kavacham – ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಕವಚಂ

| ಧ್ಯಾನಮ್ | ಸೀತಾಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷೀಂ ವಿದ್ಯುತ್ಪುಂಜಸಮಪ್ರಭಾಮ್ | ದ್ವಿಭುಜಾಂ ಸುಕುಮಾರಾಂಗೀಂ ಪೀತಕೌಸೇಯವಾಸಿನೀಮ್ || ೧ || ಸಿಂಹಾಸನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾಂ ವರಾಮ್ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕುಂಡಲದ್ವಯ ಧಾರಿಣೀಮ್ || ೨ ||...

Sri Devi Khadgamala Namavali – ದೇವೀ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಹೃದಯದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿರೋದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿಖಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕವಚದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನೇತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |...

Goda Stuti – ಗೋದಾ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಕುಲನಂದನಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಹರಿಚಂದನಯೋಗದೃಶ್ಯಾಮ್ | ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕ್ಷಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಕಮಲಾಮಿವಾನ್ಯಾಂ ಗೋದಾಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ || ವೈದೇಶಿಕಃ ಶ್ರುತಿಗಿರಾಮಪಿ ಭೂಯಸೀನಾಂ ವರ್ಣೇಷು ಮಾತಿ ಮಹಿಮಾ ನ ಹಿ ಮಾದೃಶಾಂ ತೇ | ಇತ್ಥಂ...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೩

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧಂ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ತದೇವ ದೇವೀಸದನಂ ಮಧ್ಯಭಾಗೇ ವಿರಾಜತೇ | ಸಹಸ್ರ ಸ್ತಂಭಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ಚತ್ವಾರಸ್ತೇಷು ಮಂಡಪಾಃ...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – ಮಣಿದ್ವೀಪವರ್ಣನಂ (ದೇವೀಭಾಗವತಂ) – ೨

[ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗಂ – ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗಂ – ತೃತೀಯ ಭಾಗಂ ] (ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧಂ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ) ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ | ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಾದಗ್ರೇ ಕುಂಕುಮಾರುಣವಿಗ್ರಹಃ | ಪದ್ಮರಾಗಮಯಃ ಸಾಲೋ ಮಧ್ಯೇ ಭೂಶ್ಚೈವತಾದೃಶೀ ||...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸವಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |...

error: Not allowed