Sri Bala Makaranda Stava – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಕರಂದ ಸ್ತವಃ


ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಕರಂದಸ್ತವಂ ಶುಭಮ್ |
ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಮಹಾಕೌತೂಹಲಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ಬಾಲಾಯಾಃ ಪರಮೇಶಾನ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಚೂಡಾಮಣಿಃ ಶಿವೇ |
ಮಕರಂದಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ನಾರದಸಂಜ್ಞಕಃ || ೨ ||

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪುದಾಖ್ಯಾತಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾ ದೇವತಾ ಸ್ಮೃತಾ |
ಐಂ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿಃ ಸೌಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕೀಲಕಂ ಕ್ಲೀಂ ತಥೈವ ಚ || ೩ ||

ಭೋಗಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಪರಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || ೪ ||

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಗುಣಾತೀತಾಂ ಬಾಲಾಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಂಬಿಕಾಮ್ |
ಭವದುಃಖಾಬ್ಧಿತರಣೀಂ ಪರಂ ನಿರ್ವಾಣದಾಯಿನೀಮ್ || ೫ ||

ಧನದಾಂ ಜ್ಞಾನದಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಮ್ || ೬ ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಾಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಬಾಲಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಐಂಕಾರರೂಪಿಣೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಗುಣಸಂಭವಾಮ್ || ೭ ||

ಸೌಃಕಾರರೂಪರೂಪೇಶೀಂ ಬಾಲಾಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸನ್ನಿಭಾಮ್ |
ಊರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯೇಶ್ವರೀಂ ದೇವೀಂ ರಕ್ತಾಂ ರಕ್ತವಿಲೇಪನಾಮ್ || ೮ ||

ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಾಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ ದೇವೀಂ ರಜೋಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಸ್ಥಾಂ ಚ ಪಂಚಮಕಾರಭಕ್ಷಕಾಮ್ || ೧೦ ||

ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಂ ಚೈವ ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಮಯೀಮ್ |
ಸರ್ವದುಃಖಹರಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ || ೧೧ ||

ಸಿದ್ಧಿದಾಂ ಮೋಕ್ಷದಾಂ ಭದ್ರಾಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾಂ ಭಾವಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ದೇವದೇವೇಶ್ವರಿ ಪರೇ || ೧೨ ||

ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ಬಾಲಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಾಂ ಗುಪ್ತಾಂ ಗುಹ್ಯೇಶೀಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಮ್ || ೧೩ ||

ಹರಮೌಳಿಸ್ಥಿತಾಂ ದೇವೀಂ ಬಾಲಾಂ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿದಾಂ ಶಿವಾಮ್ |
ವ್ರಣಹಾಂ ಸೋಮತಿಲಕಾಂ ಸೋಮಪಾನರತಾಂ ಪರಾಮ್ || ೧೪ ||

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಂ ಚ ವಂದೇಽಹಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಮ್ |
ಅಚಿಂತ್ಯಾಕಾರರೂಪಾಖ್ಯಾಂ ಓಂಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಿಣೀಮ್ || ೧೫ ||

ತ್ರಿಕಾಲಸಂಧ್ಯಾರೂಪಾಖ್ಯಾಂ ಭಜಾಮಿ ಭಕ್ತತಾರಿಣೀಮ್ |
ಕೀರ್ತಿದಾಂ ಯೋಗದಾಂ ರಾದಾಂ ಸೌಖ್ಯನಿರ್ವಾಣದಾಂ ತಥಾ || ೧೬ ||

ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಮೀಡೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೀಮ್ |
ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ಚಾಂಬಿಕೇ || ೧೭ ||

ಸರ್ವವೃದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ದಯಾರೂಪ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಕೃಪಾರೂಪ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೮ ||

ಶಾಂತಿರೂಪ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಧರ್ಮರೂಪ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ || ೧೯ ||

ಜ್ಞಾನಾರ್ಣವಾಯೈ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮೋ ನಮಃ |
ಪೂತಾತ್ಮಾಯೈ ಪರಾತ್ಮಾಯೈ ಮಹಾತ್ಮಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಆಧಾರಕುಂಡಲೀದೇವ್ಯೈ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದಿನೀ ಪೂರ್ಣಾ ಷಡಾಮ್ನಾಯೇಶ್ವರೀ ಪರಾ || ೨೧ ||

ಪರಾಪರಾತ್ಮಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾ ಶ್ರೀಬಾಲಾ ಶರಣಂ ಮಮ |
ಇದಂ ಶ್ರೀಮಕರಂದಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಾಗಮೋಕ್ತಕಮ್ || ೨೨ ||

ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಧಾರಯ ತ್ವಂ ಕುಲೇಶ್ವರಿ |
ಪುಣ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಪಾಠಮಾತ್ರೇಣ ದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಂ ವಿನಶ್ಯತಿ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಮಕರಂದ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed