Sri Bala Tripurasundari Raksha Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸರ್ವಲೋಕೈಕಜನನೀ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೇ |
ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಕ್ಷುದ್ರಜಾಲೇಭ್ಯಃ ಪಾತಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವದಾ || ೧ ||

ಜಗದ್ಧಿತೇ ಜಗನ್ನೇತ್ರಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜಗನ್ಮಯೇ |
ಜಗದ್ದುರಿತಜಾಲೇಭ್ಯೋ ರಕ್ಷ ಮಾಮಹಿತಂ ಹರ || ೨ ||

ವಾಙ್ಮನಃ ಕಾಯಕರಣೈರ್ಜನ್ಮಾಂತರಶತಾರ್ಜಿತಮ್ |
ಪಾಪಂ ನಾಶಯ ದೇವೇಶಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಕೃಪಯಾಽನಿಶಮ್ || ೩ ||

ಜನ್ಮಾಂತರಸಹಸ್ರೇಷು ಯತ್ಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಮಯಾ |
ತನ್ನಿವಾರಯ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಶರಣ್ಯೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || ೪ ||

ಮಯಾ ಕೃತಾನ್ಯಶೇಷಾಣಿ ಮದೀಯೈಶ್ಚ ಕೃತಾನಿ ಚ |
ಪಾಪಾನಿ ನಾಶಯಸ್ವಾದ್ಯ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪರದೇವತೇ || ೫ ||

ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಕೃತೈಃ ಪಾಪೈಃ ಸಾಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ದುರಿತಂ ಕ್ಷಣಾತ್ |
ನಿವಾರಯ ಜಗನ್ಮಾತರಖಿಲೈರನಿವಾರಿತಮ್ || ೬ ||

ಅಸತ್ಕಾರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಚ ಸತ್ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರವರ್ತನಮ್ |
ದೇವತಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ || ೭ ||

ಸರ್ವಾವರಣವಿದ್ಯಾನಾಂ ಸಂಧಾನೇನಾನುಚಿಂತನಮ್ |
ದೇಶಿಕಾಂಘ್ರಿಸ್ಮೃತಿಂ ಚೈವ ದೇಹಿ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ || ೮ ||

ಅನುಸ್ಯೂತಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಮೃತನಿಷೇವಣಮ್ |
ಅತ್ಯಂತನಿಶ್ಚಲಂ ಚಿತ್ತಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ || ೯ ||

ಸದಾಶಿವಾದ್ಯೈರ್ಧಾತ್ರ್ಯಂತೈಃ ದೇವತಾಭಿರ್ಮುನೀಶ್ವರೈಃ |
ಉಪಾಸಿತಂ ಪದಂ ಯತ್ತದ್ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ || ೧೦ ||

ಇಂದ್ರಾದಿಭಿರಶೇಷೈಶ್ಚ ದೇವೈರಸುರರಾಕ್ಷಸೈಃ |
ಕೃತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿವಾರ್ಯಾಶು ಕೃಪಯಾ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಮ್ || ೧೧ ||

ಆತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಮಾಶ್ರಿತಂ ಪರಿಚಾರಕಮ್ |
ದ್ರವ್ಯದಂ ಬಂಧುವರ್ಗಂ ಚ ದೇವೇಶಿ ಪರಿರಕ್ಷ ನಃ || ೧೨ ||

ಉಪಾಸಕಸ್ಯ ಯೋ ಯೋ ಮೇ ಯಥಾಶಕ್ತ್ಯನುಕೂಲಕೃತ್ |
ಸುಹೃದಂ ರಕ್ಷ ತಂ ನಿತ್ಯಂ ದ್ವಿಷಂತಮನುಕೂಲಯ || ೧೩ ||

ದೈಹಿಕಾದೈಹಿಕಾನ್ನಾನಾಹೇತುಕಾತ್ಕೇವಲಾದ್ಭಯಾತ್ |
ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಣತಾಪತ್ತಿಭಂಜನೇ ವಿಶ್ವಲೋಚನೇ || ೧೪ ||

ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯಂ ಸೌಖ್ಯಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರೂಪಾಧಿಕಮ್ |
ದೇಹಿ ಮೇ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಭಕ್ತಿಂ ನಿಖಿಲಾಭಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದೇ || ೧೫ ||

ಯನ್ಮಯಾ ಸಕಲೋಪಾಯೈಃ ಕರಣೀಯಮಿತಃ ಪರಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಬೋಧಯಸ್ವಾಂಬ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತೇ || ೧೬ ||

ಪ್ರದೇಹಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ತ್ವಾಮುಪಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಕಾಮಾನಾಂ ಹೃದ್ಯಸಂರೋಹಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯೇಶ್ವರಿ || ೧೭ ||

ಭವಾಬ್ಧೌ ಪತಿತಂ ಭೀತಮನಾಥಂ ದೀನಮಾನಸಮ್ |
ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ನಿಧೇಹಿ ಚರಣಾಂಬುಜೇ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed