Sri Subrahmanya Stotras – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು


ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಂಚಕಂ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ತುತಿಃ (ದೇವ ಕೃತಂ)

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ತುತಿಃ (ವಿಪ್ರ ಕೃತಂ)

ಕಂದರ್ ಶಷ್ಠಿ ಕವಚಮ್

ಗುಹ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ದಂಡಪಾಣಿ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಂ

ಪ್ರಜ್ಞಾವಿವರ್ಧನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶರವಣಭವ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರ ಷಟ್ಕಂ

ಷಡಾನನ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ದಂಡಕಂ

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಷಟ್ಕಂ

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಷಟ್ಪದೀ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕಂ (ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಂ)

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗದ್ಯಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಂಡಕಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚರತ್ನಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 1

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 2

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಃ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಟ್ಕಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸ್ಕಂದಲಹರೀ

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ಸ್ಕಂದ ವೇದಪಾದ ಸ್ತವಃ

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಷಟ್ಕಂ

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತವಂ

ಸ್ಕಂದೋತ್ಪತ್ತಿ (ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡೇ)

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಲ್ಲೀ, ದೇವಸೇನಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರವರ

ಉಪನಿಷತ್

ಕುಮಾರೋಪನಿಷತ್

ಸ್ಕಂದೋಪನಿಷತ್

ನಾಮಾವಳಿಃ

ಷಡಕ್ಷರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಷಡಕ್ಷರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ (ಪಾಠಾಂತರಂ)

ತ್ರಿಶತೀ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರಸಮ್ಮೇಲನ ತ್ರಿಶತೀ

ಸಹಸ್ರನಾಮ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ


ಸದ್ಯಃ ಕಾಲ ಸಮೀಕೃತ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: