Sri Valli Ashtottara Shatanamavali (Variation) – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ (ಪಾಠಾಂತರಂ)


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಪಂಕಜಧಾರಿಣೀಂ ಮಣಿಲಸತ್ತಾಟಂಕಕರ್ಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ದಕ್ಷೇ ಲಂಬಕರಾಂ ಕಿರೀಟಮಕುಟಾಂ ತುಂಗಸ್ತನೋರ್ಕಂಚುಕಾಮ್ |
ಅನ್ಯೋನ್ಯಕ್ಷಣಸಂಯುತಾಂ ಶರವಣೋದ್ಭೂತಸ್ಯ ಸವ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಗುಂಜಾಮಾಲ್ಯಧರಾಂ ಪ್ರವಾಳವಸನಾಂ ವಲ್ಲೀಶ್ವರೀಂ ಭಾವಯೇ ||

ಓಂ ಮಹಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಬುಜಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಪ್ರಲಂಬತಾಟಂಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರತನಯಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವ್ಯೇ ಲಂಬಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ತುಂಗಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಕಂಚುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಷಾಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಂಜಾಮಾಲ್ಯಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ತ್ರಿಭಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರವಾಲಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಯಂತ್ರತಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಗುಹದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಅಜ್ಞಾನದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಮಾಲಿನ್ಯೇ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಾಂಬರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಕಂಚುಕಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋವೇಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಪೂರ್ಣಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed