Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali (Variation) – ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ (ಪಾಠಾಂತರಂ)


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಪೀತಾಮುತ್ಪಲಧಾರಿಣೀಂ ಶಚಿಸುತಾಂ ಪೀತಾಂಬರಾಲಂಕೃತಾಂ
ವಾಮೇ ಲಂಬಕರಾಂ ಮಹೇಂದ್ರತನಯಾಂ ಮಂದಾರಮಾಲಾಧರಾಮ್ |
ದೇವೈರರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾಂ ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ವಾಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಸೇನಾಂ ದಿವ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ದೇವೀಂ ತ್ರಿಭಂಗೀಂ ಭಜೇ ||

ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲತ್ಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋನ್ನತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ದಿವ್ಯಪಂಕಜಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಚಂದನಲೇಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮೇ ಲಂಬಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಂಗಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತಂಗಲಬ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಅಚಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬುಜವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸುರಮರ್ದನಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಯೈ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಂಕರ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನ್ಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐರಾವತವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪ್ರಭಾವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಗಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ವೇದಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೈಮಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಹೇಮಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿಮವದ್ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಾಂಬರಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಸತ್ಯಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾನಗರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಸಂಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed