Category: Vishnu – ವಿಷ್ಣು

Sri Balarama Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಕವಚಂ

ದುರ್ಯೋಧನ ಉವಾಚ – ಗೋಪೀಭ್ಯಃ ಕವಚಂ ದತ್ತಂ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಮಹಾಮುನೇ || ೧ || ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕ ಉವಾಚ – ಸ್ನಾತ್ವಾ ಜಲೇ ಕ್ಷೌಮಧರಃ ಕುಶಾಸನಃ...

Sri Pundarikaksha Stotram – ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವರಾಹ ಉವಾಚ | ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ | ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶ ನಮಸ್ತೇ ತಿಗ್ಮಚಕ್ರಿಣೇ || ೧ || ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ವರದಂ ಸರ್ವತೇಜಸಮ್ | ನಮಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಂ...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಋಷಿರುವಾಚ | ಯಮಾಹುರ್ವಾಸುದೇವಾಂಶಂ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾಂತಕಮ್ | ತ್ರಿಃಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ರೇ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂ ಮಹೀಮ್ || ೧ || ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಭುವೋ ಭಾರಮಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನೀನಶತ್ | ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಚ್ಮಿ...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಸ್ತುತಿಃ ೩ (ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ)

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ನಮೋ ಯಜ್ಞವರಾಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಶತಬಾಹವೇ | ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೇ || ೧ || ನಮಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೇ | ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾನಿಮೇಷಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಕಾಲರೂಪಿಣೇ || ೨...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – ಮುಕ್ತಕಮಂಗಳಂ

ಶ್ರೀಶೈಲೇಶದಯಾಪಾತ್ರಂ ಧೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವಮ್ | ಯತೀಂದ್ರಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಮ್ || ಲಕ್ಷ್ಮೀಚರಣಲಾಕ್ಷಾಂಕಸಾಕ್ಷೀ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸೇ | ಕ್ಷೇಮಂ‍ಕರಾಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶ್ರೀರಂಗೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ || ಶ್ರಿಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಮ್ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ...

Saranagati Gadyam – ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ

ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೇ | ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಽಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ವಂದೇ ವೇದಾಂತಕರ್ಪೂರಚಾಮೀಕರ ಕರಂಡಕಮ್ | ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಣಾಂ ಚೂಡಾಮಣಿಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ಓಂ || ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣಾಭಿಮತಾನುರೂಪ ಸ್ವರೂಪರೂಪ...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ಆರ್ತಾನಾಂ ದುಃಖಶಮನೇ ದೀಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯಮ್ | ಅಶೇಷಜಗದಾಧಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೧ || ಅಪಾರಕರುಣಾಂಭೋಧಿಂ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಮಚ್ಯುತಮ್ | ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೨ || ಭಕ್ತಾನಾಂ ವತ್ಸಲಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ ಸರ್ವಗುಣಾಕರಮ್...

Sri Vaikunta Gadyam – ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂ

ಯಾಮುನಾರ್ಯಸುಧಾಮ್ಭೋಧಿಮವಗಾಹ್ಯ ಯಥಾಮತಿ | ಆದಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಖ್ಯಂ ರತ್ನಂ ಸನ್ದರ್ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಚೇತನಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಂ, ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮಾದ್ಯಶೇಷದೋಷಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಬಲೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯಶಕ್ತಿತೇಜಃ ಪ್ರಭೃತ್ಯಸಙ್ಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವಂ, ಪರಮಪುರುಷಂ, ಭಗವನ್ತಂ, ನಾರಾಯಣಂ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವೇನ ಸುಹೃತ್ವೇನ ಗುರುತ್ವೇನ...

Vishnu Suktam – ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒: ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ೩ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ನಾರಾಯಣಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಧ್ರುವಾಯ ಚ | ಭೂತಭವ್ಯಭವೇಶಾಯ ಶಿವಾಯ ಶಿವಮೂರ್ತಯೇ || ೧ || ಶಿವಯೋನೇಃ ಶಿವಾದ್ಯಾಯಿ ಶಿವಪೂಜ್ಯತಮಾಯ ಚ | ಘೋರರೂಪಾಯ ಮಹತೇ ಯುಗಾಂತಕರಣಾಯ ಚ || ೨ ||...

error: Not allowed