Category: Vishnu – ವಿಷ್ಣು

Sri Vaikunta Gadyam – ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂ

ಯಾಮುನಾರ್ಯಸುಧಾಮ್ಭೋಧಿಮವಗಾಹ್ಯ ಯಥಾಮತಿ | ಆದಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಖ್ಯಂ ರತ್ನಂ ಸನ್ದರ್ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಚೇತನಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಂ, ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮಾದ್ಯಶೇಷದೋಷಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಬಲೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯಶಕ್ತಿತೇಜಃ ಪ್ರಭೃತ್ಯಸಙ್ಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವಂ, ಪರಮಪುರುಷಂ, ಭಗವನ್ತಂ, ನಾರಾಯಣಂ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವೇನ ಸುಹೃತ್ವೇನ ಗುರುತ್ವೇನ...

Vishnu Suktam – ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒: ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ೩ (ಮಹಾಭಾರತೇ)

ನಾರಾಯಣಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಧ್ರುವಾಯ ಚ | ಭೂತಭವ್ಯಭವೇಶಾಯ ಶಿವಾಯ ಶಿವಮೂರ್ತಯೇ || ೧ || ಶಿವಯೋನೇಃ ಶಿವಾದ್ಯಾಯ ಶಿವಪೂಜ್ಯತಮಾಯ ಚ | ಘೋರರೂಪಾಯ ಮಹತೇ ಯುಗಾಂತಕರಣಾಯ ಚ || ೨ ||...

Suparna Stotram – ಸುಪರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ತ್ವಂ ಋಷಿಸ್ತ್ವಂ ಮಹಾಭಾಗಃ ತ್ವಂ ದೇವಃ ಪತಗೇಶ್ವರಃ | ತ್ವಂ ಪ್ರಭುಸ್ತಪನಃ ಸೂರ್ಯಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೧ || ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಂ ಹಯಮುಖಃ ತ್ವಂ ಶರ್ವಸ್ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪತಿಃ |...

Sri Varaha Kavacham – ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಕವಚಂ

ಆದ್ಯಂ ರಂಗಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಮಾನಂ ರಂಗ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್ | ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಂ ವೇಂಕಟಾದ್ರಿಂ ಚ ಸಾಲಗ್ರಾಮಂ ಚ ನೈಮಿಶಮ್ || ತೋತಾದ್ರಿಂ ಪುಷ್ಕರಂ ಚೈವ ನರನಾರಾಯಣಾಶ್ರಮಮ್ | ಅಷ್ಟೌ ಮೇ ಮೂರ್ತಯಃ ಸನ್ತಿ ಸ್ವಯಂ...

Sri Anantha Padmanabha Mangala Stotram – ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರಿಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಳ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಮ್ | ಶ್ರೀ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ || ಸ್ಯಾನಂದೂರಪುರೀಭಾಗ್ಯಭವ್ಯರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ | ಆನಂದಸಿಂಧವೇ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ || ಹೇಮಕೂಟವಿಮಾನಾಂತಃ ಭ್ರಾಜಮಾನಾಯ ಹಾರಿಣೇ |...

Sri Vamana Stotram 3 (Vamana Puranam) – ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೩ (ವಾಮನಪುರಾಣೇ)

ಲೋಮಹರ್ಷಣ ಉವಾಚ | ದೇವದೇವೋ ಜಗದ್ಯೋನಿರಯೋನಿರ್ಜಗದಾದಿಜಃ | ಅನಾದಿರಾದಿರ್ವಿಶ್ವಸ್ಯ ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ಹರಿಃ || ೧ || ಪರಾವರಾಣಾಂ ಪರಮಃ ಪರಾಪರಸತಾಂ ಗತಿಃ | ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಮಾನಾನಾಂ ಸಪ್ತಲೋಕಗುರೋರ್ಗುರುಃ | ಸ್ಥಿತಿಂ...

Sri Narayana Ashtakam – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಭಯಪ್ರದಾನಸಮಯಾದಾರ್ತಾರ್ತಿನಿರ್ವಾಪಣಾ- -ದೌದಾರ್ಯಾದಘಶೋಷಣಾದಗಣಿತಶ್ರೇಯಃ ಪದಪ್ರಾಪಣಾತ್ | ಸೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀಪತಿರೇಕ ಏವ ಜಗತಾಮೇತೇಽಭವನ್ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಕರಿರಾಟ್ ಪಾಂಚಾಲ್ಯಹಲ್ಯಾಧ್ರುವಃ || ೧ || ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಸ್ತಿ ಯದೀಶ್ವರೋ ವದ ಹರಿಃ ಸರ್ವತ್ರ ಮೇ ದರ್ಶಯ ಸ್ತಂಭೇ ಚೈವಮಿತಿ...

Srinivasa Vidya Mantra – ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಾಃ

(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ನಣ್ಡೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ) (ಸೂಚನಾ – ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ಲೋಕಪಠನಾನನ್ತರಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕವಚಮ್, ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ ಪಠತು ।) ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ । ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ...

Shodasha Ayudha Stotram – ಷೋಡಶಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಕಲಾಕಲ್ಪೈರಾಯುಧೈರಾಯುಧೇಶ್ವರಃ | ಜುಷ್ಟಃ ಷೋಡಶಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜುಷತಾಂ ವಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್ || ೧ || ಯದಾಯತ್ತಂ ಜಗಚ್ಚಕ್ರಂ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ | ಪಾತು ವಸ್ತ್ವಪರಂ ಚಕ್ರಂ ಚಕ್ರರೂಪಸ್ಯ ಚಕ್ರಿಣಃ || ೨ ||...

error: Not allowed