Category: Vishnu – ವಿಷ್ಣು

Sri Gadadhara Stotram (Varaha Puranam) – ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರಾಹ ಪುರಾಣೇ)

ರೈಭ್ಯ ಉವಾಚ | ಗದಾಧರಂ ವಿಬುಧಜನೈರಭಿಷ್ಟುತಂ ಧೃತಕ್ಷಮಂ ಕ್ಷುಧಿತ ಜನಾರ್ತಿನಾಶನಮ್ | ಶಿವಂ ವಿಶಾಲಾಽಸುರಸೈನ್ಯಮರ್ದನಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹತಸಕಲಾಽಶುಭಂ ಸ್ಮೃತೌ || ೧ || ಪುರಾಣಪೂರ್ವಂ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷ್ಟುತಂ ಪುರಾತನಂ ವಿಮಲಮಲಂ ನೃಣಾಂ ಗತಿಮ್...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವರಾಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೀನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಶ್ವೇತಂ ಸುದರ್ಶನದರಾಂಕಿತಬಾಹುಯುಗ್ಮಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ಧರಯಾ ಸಮೇತಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸುರಗಣೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವರಾಹವಪುಷಂ ನಿಗಮೈಕವೇದ್ಯಮ್ || ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಶ್ರೀವರಾಹೋ ಮಹೀನಾಥಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ | ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನಂತೋ ದಂಡಕಾಂತಕೃದವ್ಯಯಃ...

Sri Vishnu Stuti (Vipra Krutam) – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಃ (ವಿಪ್ರ ಕೃತಂ)

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ | ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾರಾಶೇ ನಮಸ್ತೇ ನಂದವಿಕ್ರಮ || ೧ || [ಕರುಣಾಂಶೇ] ಗೋವಿಂದಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಅಚ್ಯುತಾಯಾವ್ಯಯಾಯ ಚ | ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ || ೨...

Sri Narayana Stotram (Mrigashringa Kritam) – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮೃಗಶೃಂಗ ಕೃತಂ)

ಮೃಗಶೃಂಗ ಉವಾಚ- ನಾರಾಯಣಾಯ ನಳಿನಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಾಥಾಯ ಪತ್ರಸ್ಥನಾಯಕವಾಹನಾಯ | ನಾಳೀಕಸದ್ಮರಮಣೀಯಭುಜಾಂತರಾಯ ನವ್ಯಾಂಬುದಾಭರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ || ೧ || ನಮೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ | ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಯಥೇಚ್ಛವಪುಷೇ ನಮಃ || ೨...

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಮಂಡನಮಂಡನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಕಲಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಾಯ | ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ನಾರಾಯಣಾಯ ಶತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲಧಾರಣಾಯ | ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಭಗಾಯ ನಮೋ...

Sri Vishnu Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಂ

ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಶಾಲಾರುಣಪದ್ಮನೇತ್ರಂ ವಿಭಾಂತಮೀಶಾಂಬುಜಯೋನಿಪೂಜಿತಮ್ | ಸನಾತನಂ ಸನ್ಮತಿಶೋಧಿತಂ ಪರಂ ಪುಮಾಂಸಮಾದ್ಯಂ ಸತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ || ಕಳ್ಯಾಣದಂ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯಕಂ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಮ್ | ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಮತನೂಜಮಾದ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಮಹಂ ಮಹಾಂತಮ್ ||...

Sankashta Nashana Vishnu Stotram – ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಪುನರ್ದೈತ್ಯಂ ಸಮಾಯಾಂತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಾಃ ಸವಾಸವಾಃ | ಭಯಪ್ರಕಂಪಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಸ್ತೋತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮುಃ || ೧ || ದೇವಾ ಊಚುಃ | ನಮೋ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿನಾನಾಸ್ವರೂಪೈಃ ಸದಾ ಭಕ್ತಕಾರ್ಯೋದ್ಯತಾಯಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷಃ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ) ೩

[ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ] ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ – ತದಾ ದೇವರ್ಷಿಗಂಧರ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಪುರೋಗಮಾಃ | ಮುಮುಚುಃ ಕುಸುಮಾಸಾರಂ ಶಂಸಂತಃ ಕರ್ಮ ತದ್ಧರೇಃ || ೧ || ನೇದುರ್ದುಂದುಭಯೋ ದಿವ್ಯಾ...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 2 – ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷಃ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ) ೨

[ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ] ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣಿರುವಾಚ – ಏವಂ ವ್ಯವಸಿತೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಮಾಧಾಯ ಮನೋ ಹೃದಿ | ಜಜಾಪ ಪರಮಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮನ್ಯನುಶಿಕ್ಷಿತಮ್ || ೧ || ಶ್ರೀಗಜೇಂದ್ರ...

error: Not allowed