Category: Vishnu – ವಿಷ್ಣು

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಕಮಲಾ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೈಕುಂಠನಾಯಕಃ | ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಽಚ್ಯುತಃ || ೧ || ಇಂದಿರಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾ ರಮಾ ಗರುಡವಾಹನಃ | ಭಾರ್ಗವೀ ಶೇಷಪರ್ಯಂಕೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಜನಾರ್ದನಃ || ೨ || ಸ್ವರ್ಣಾಂಗೀ...

Sri Jagannatha Panchakam – ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪಂಚಕಂ

ರಕ್ತಾಂಭೋರುಹದರ್ಪಭಂಜನಮಹಾಸೌಂದರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಿಹೇಮಮುಕುಟಂ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕುಂಡಲಮ್ | ವರ್ಷಾಮೇಘಸಮಾನನೀಲವಪುಷಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಂ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚಕ್ರಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಾಥಂ ಭಜೇ || ೧ || ಫುಲ್ಲೇಂದೀವರಲೋಚನಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಾಕೃತಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಕಮಲಾವಿಲಾಸವಿಲಸತ್ಪಾದಾರವಿಂದದ್ವಯಮ್ | ದೈತ್ಯಾರಿಂ ಸಕಲೇಂದುಮಂಡಿತಮುಖಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತದ್ವಯಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಪುರುಷೋತ್ತಮಂ...

Sri Gadadhara Stotram (Varaha Puranam) – ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರಾಹ ಪುರಾಣೇ)

ರೈಭ್ಯ ಉವಾಚ | ಗದಾಧರಂ ವಿಬುಧಜನೈರಭಿಷ್ಟುತಂ ಧೃತಕ್ಷಮಂ ಕ್ಷುಧಿತ ಜನಾರ್ತಿನಾಶನಮ್ | ಶಿವಂ ವಿಶಾಲಾಽಸುರಸೈನ್ಯಮರ್ದನಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹತಸಕಲಾಽಶುಭಂ ಸ್ಮೃತೌ || ೧ || ಪುರಾಣಪೂರ್ವಂ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷ್ಟುತಂ ಪುರಾತನಂ ವಿಮಲಮಲಂ ನೃಣಾಂ ಗತಿಮ್...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವರಾಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೀನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಧ್ಯಾನಮ್ | ಶ್ವೇತಂ ಸುದರ್ಶನದರಾಂಕಿತಬಾಹುಯುಗ್ಮಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ಧರಯಾ ಸಮೇತಮ್ | ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸುರಗಣೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವರಾಹವಪುಷಂ ನಿಗಮೈಕವೇದ್ಯಮ್ || ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಶ್ರೀವರಾಹೋ ಮಹೀನಾಥಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ | ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನಂತೋ ದಂಡಕಾಂತಕೃದವ್ಯಯಃ...

Sri Vishnu Stuti (Vipra Krutam) – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿಃ (ವಿಪ್ರ ಕೃತಂ)

ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ | ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾರಾಶೇ ನಮಸ್ತೇ ನಂದವಿಕ್ರಮ || ೧ || [ಕರುಣಾಂಶೇ] ಗೋವಿಂದಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಅಚ್ಯುತಾಯಾವ್ಯಯಾಯ ಚ | ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ || ೨...

Sri Narayana Stotram (Mrigashringa Kritam) – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮೃಗಶೃಂಗ ಕೃತಂ)

ಮೃಗಶೃಂಗ ಉವಾಚ- ನಾರಾಯಣಾಯ ನಳಿನಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಾಥಾಯ ಪತ್ರಸ್ಥನಾಯಕವಾಹನಾಯ | ನಾಳೀಕಸದ್ಮರಮಣೀಯಭುಜಾಂತರಾಯ ನವ್ಯಾಂಬುದಾಭರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ || ೧ || ನಮೋ ವಾಸುದೇವಾಯ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ | ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಯಥೇಚ್ಛವಪುಷೇ ನಮಃ || ೨...

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುರಮಂಡನಮಂಡನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಕಲಸ್ಥಿತಿಕಾರಣಾಯ | ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವಭೀತಿನಿವಾರಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧ || ನಾರಾಯಣಾಯ ಶತಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲಧಾರಣಾಯ | ನಾರಾಯಣಾಯ ನಿಜಭಕ್ತಪರಾಯಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸುಭಗಾಯ ನಮೋ...

Sri Vishnu Ashtakam – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣ್ವಷ್ಟಕಂ

ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಶಾಲಾರುಣಪದ್ಮನೇತ್ರಂ ವಿಭಾಂತಮೀಶಾಂಬುಜಯೋನಿಪೂಜಿತಮ್ | ಸನಾತನಂ ಸನ್ಮತಿಶೋಧಿತಂ ಪರಂ ಪುಮಾಂಸಮಾದ್ಯಂ ಸತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ || ಕಳ್ಯಾಣದಂ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯಕಂ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಮ್ | ಕಳಾನಿಧಿಂ ಕಾಮತನೂಜಮಾದ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಮಹಂ ಮಹಾಂತಮ್ ||...

Sankashta Nashana Vishnu Stotram – ಸಂಕಷ್ಟನಾಶನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ | ಪುನರ್ದೈತ್ಯಂ ಸಮಾಯಾಂತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಾಃ ಸವಾಸವಾಃ | ಭಯಪ್ರಕಂಪಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಸ್ತೋತುಂ ಪ್ರಚಕ್ರಮುಃ || ೧ || ದೇವಾ ಊಚುಃ | ನಮೋ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿನಾನಾಸ್ವರೂಪೈಃ ಸದಾ ಭಕ್ತಕಾರ್ಯೋದ್ಯತಾಯಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷಃ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ) ೩

[ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ] ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ – ತದಾ ದೇವರ್ಷಿಗಂಧರ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಪುರೋಗಮಾಃ | ಮುಮುಚುಃ ಕುಸುಮಾಸಾರಂ ಶಂಸಂತಃ ಕರ್ಮ ತದ್ಧರೇಃ || ೧ || ನೇದುರ್ದುಂದುಭಯೋ ದಿವ್ಯಾ...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 2 – ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷಃ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ) ೨

[ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ] ಶ್ರೀಬಾದರಾಯಣಿರುವಾಚ – ಏವಂ ವ್ಯವಸಿತೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಮಾಧಾಯ ಮನೋ ಹೃದಿ | ಜಜಾಪ ಪರಮಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮನ್ಯನುಶಿಕ್ಷಿತಮ್ || ೧ || ಶ್ರೀಗಜೇಂದ್ರ...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 1 – ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಃ (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ) ೧

[ ದ್ವಿತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ – ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ] ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ – ಆಸೀದ್ಗಿರಿವರೋ ರಾಜನ್ ತ್ರಿಕೂಟ ಇತಿ ವಿಶ್ರುತಃ | ಕ್ಷೀರೋದೇನಾವೃತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಜನಾಯುತಮುಚ್ಛ್ರಿತಃ || ೧ || ತಾವತಾ ವಿಸ್ತೃತಃ...

Bhishma Kruta Bhagavat Stuti – ಭಗವತ್ ಸ್ತುತಿಃ (ಭೀಷ್ಮ ಕೃತಂ)

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ | ಇತಿ ಮತಿರುಪಕಲ್ಪಿತಾ ವಿತೃಷ್ಣಾ ಭಗವತಿ ಸಾತ್ವತಪುಂಗವೇ ವಿಭೂಮ್ನಿ | ಸ್ವಸುಖಮುಪಗತೇ ಕ್ವಚಿದ್ವಿಹರ್ತುಂ ಪ್ರಕೃತಿಮುಪೇಯುಷಿ ಯದ್ಭವಪ್ರವಾಹಃ || ೧ || ತ್ರಿಭುವನಕಮನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ರವಿಕರಗೌರವರಾಂಬರಂ ದಧಾನೇ | ವಪುರಲಕಕುಲಾವೃತಾನನಾಬ್ಜಂ ವಿಜಯಸಖೇ...

Sri Vishnu Stavanam – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತವನಂ

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ | ನರಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನರನಾಥಮಚ್ಯುತಂ ಪ್ರಲಂಬಬಾಹುಂ ಕಮಲಾಯತೇಕ್ಷಣಮ್ | ಕ್ಷಿತೀಶ್ವರೈರರ್ಚಿತಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾತನಮ್ || ೧ || ಜಗತ್ಪತಿಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಮಂದಿರಂ ತಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿಂ ಮುನಿವೃಂದವಂದಿತಮ್ | ಶ್ರಿಯಃ...

Sri Balarama Kavacham – ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಕವಚಂ

ದುರ್ಯೋಧನ ಉವಾಚ | ಗೋಪೀಭ್ಯಃ ಕವಚಂ ದತ್ತಂ ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ | ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಮಹಾಮುನೇ || ೧ || ಪ್ರಾಡ್ವಿಪಾಕ ಉವಾಚ | ಸ್ನಾತ್ವಾ ಜಲೇ ಕ್ಷೌಮಧರಃ ಕುಶಾಸನಃ...

Sri Pundarikaksha Stotram – ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವರಾಹ ಉವಾಚ | ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ | ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶ ನಮಸ್ತೇ ತಿಗ್ಮಚಕ್ರಿಣೇ || ೧ || ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ವರದಂ ಸರ್ವತೇಜಸಮ್ | ನಮಾಮಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಂ...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಷ್ಟಾವಿಂಶತಿನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಋಷಿರುವಾಚ | ಯಮಾಹುರ್ವಾಸುದೇವಾಂಶಂ ಹೈಹಯಾನಾಂ ಕುಲಾಂತಕಮ್ | ತ್ರಿಃಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ರೇ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂ ಮಹೀಮ್ || ೧ || ದುಷ್ಟಂ ಕ್ಷತ್ರಂ ಭುವೋ ಭಾರಮಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನೀನಶತ್ | ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ವಚ್ಮಿ...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಸ್ತುತಿಃ ೩ (ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ)

ದೇವಾ ಊಚುಃ | ನಮೋ ಯಜ್ಞವರಾಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಶತಬಾಹವೇ | ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೇ || ೧ || ನಮಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೇ | ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾನಿಮೇಷಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಕಾಲರೂಪಿಣೇ || ೨...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – ಮುಕ್ತಕಮಂಗಳಂ

ಶ್ರೀಶೈಲೇಶದಯಾಪಾತ್ರಂ ಧೀಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವಮ್ | ಯತೀಂದ್ರಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಮ್ || ಲಕ್ಷ್ಮೀಚರಣಲಾಕ್ಷಾಂಕಸಾಕ್ಷೀ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸೇ | ಕ್ಷೇಮಂ‍ಕರಾಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶ್ರೀರಂಗೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ || ಶ್ರಿಯಃಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಮ್ | ಶ್ರೀವೇಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ...

Saranagati Gadyam – ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ

ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೇ | ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಽಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ವಂದೇ ವೇದಾಂತಕರ್ಪೂರಚಾಮೀಕರ ಕರಂಡಕಮ್ | ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಣಾಂ ಚೂಡಾಮಣಿಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ಓಂ || ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣಾಭಿಮತಾನುರೂಪ ಸ್ವರೂಪರೂಪ...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಂ

ಆರ್ತಾನಾಂ ದುಃಖಶಮನೇ ದೀಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರಭುಮವ್ಯಯಮ್ | ಅಶೇಷಜಗದಾಧಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೧ || ಅಪಾರಕರುಣಾಂಭೋಧಿಂ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಮಚ್ಯುತಮ್ | ಅಶೇಷದುಃಖಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭಜೇ || ೨ || ಭಕ್ತಾನಾಂ ವತ್ಸಲಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ ಸರ್ವಗುಣಾಕರಮ್...

Sri Vaikunta Gadyam – ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂ

ಯಾಮುನಾರ್ಯಸುಧಾಮ್ಭೋಧಿಮವಗಾಹ್ಯ ಯಥಾಮತಿ | ಆದಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಖ್ಯಂ ರತ್ನಂ ಸನ್ದರ್ಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಚೇತನಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಂ, ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮಾದ್ಯಶೇಷದೋಷಾಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಬಲೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯಶಕ್ತಿತೇಜಃ ಪ್ರಭೃತ್ಯಸಙ್ಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವಂ, ಪರಮಪುರುಷಂ, ಭಗವನ್ತಂ, ನಾರಾಯಣಂ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವೇನ ಸುಹೃತ್ವೇನ ಗುರುತ್ವೇನ...

Vishnu Suktam – ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ವಿಷ್ಣೋ॒ರ್ನುಕಂ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಣಿ॒ ಪ್ರವೋ॑ಚಂ॒ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನಿ ವಿಮ॒ಮೇ ರಜಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಯೋ ಅಸ್ಕ॑ಭಾಯ॒ದುತ್ತ॑ರಗ್ಂ ಸ॒ಧಸ್ಥಂ॑ ವಿಚಕ್ರಮಾ॒ಣಸ್ತ್ರೇ॒ಧೋರು॑ಗಾ॒ಯೋ ವಿಷ್ಣೋ॑ರ॒ರಾಟ॑ಮಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚: ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒: ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ᳚ಸ್ಥೋ॒ ವಿಷ್ಣೋ॒ಸ್ಸ್ಯೂರ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣೋ᳚ರ್ಧ್ರು॒ವಮ॑ಸಿ ವೈಷ್ಣ॒ವಮ॑ಸಿ॒ ವಿಷ್ಣ॑ವೇ ತ್ವಾ ॥ ತದ॑ಸ್ಯ...

error: Not allowed