Category: Vishnu – विष्णु

Sri Shalagrama Stotram – शालग्राम स्तोत्रम्

अस्य श्रीशालग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीनारायणो देवता श्रीशालग्रामस्तोत्र मन्त्रजपे विनियोगः । युधिष्ठिर उवाच । श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् । तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम...

Apamarjana Stotram in Hindi – अपामार्जन स्तोत्रम्

श्रीदाल्भ्य उवाच । भगवन्प्राणिनः सर्वे विषरोगाद्युपद्रवैः । दुष्टग्रहाभिघातैश्च सर्वकालमुपद्रुताः ॥ १ ॥ आभिचारिककृत्याभिः स्पर्शरोगैश्च दारुणैः । सदा सम्पीड्यमानास्तु तिष्ठन्ति मुनिसत्तम ॥ २ ॥ केन...

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti – श्री वराह स्तुतिः (ब्रह्मादि कृतम्)

जय देव महापोत्रिन् जय भूमिधराच्युत । हिरण्याक्ष महारक्षो विदारण विचक्षण ॥ १ ॥ त्वमनादिरनन्तश्च त्वत्तः परतरो न हि । त्वमेव सृष्टिकालेऽपि विधिर्भूत्वा चतुर्मुखः ॥...

Sri Garuda Kavacham – श्री गरुड कवचम्

अस्य श्री गरुड कवच स्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम गरुड प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः ।...

Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – अमृतसञ्जीवन धन्वन्तरि स्तोत्रम्

  पूर्वपीठिका – अथाऽबलमहं वक्ष्येऽमृतसञ्जीवनं स्तवम् । यस्याऽनुष्टानमात्रेण मृत्युर्दूरात्पलायते ॥ १ ॥ असाध्याः कष्टसाध्याश्च महारोगा भयङ्कराः । शीघ्रं नश्यन्ति पठनादस्यायुश्च प्रवर्धते ॥ २ ॥...

Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam – ध्रुव कृत भगवत् स्तुति

ध्रुव उवाच । योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरूषाय तुभ्यम् ॥ १ ॥ एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्...

Deena Bandhu Ashtakam – दीनबन्ध्वष्टकम्

यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले । यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्ते दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥ १ ॥ चक्रं सहस्रकरचारु करारविन्दे गुर्वी गदा दरवरश्च विभाति...

Sri Balarama Stotram – श्री बलराम स्तोत्रम्

श्रीः जय राम सदाराम सच्चिदानन्दविग्रहः । अविद्यापङ्कगलितनिर्मलाकार ते नमः ॥ १ ॥ जयाऽखिलजगद्भारधारण श्रमवर्जित । तापत्रयविकर्षाय हलं कलयते सदा ॥ २ ॥ प्रपन्नदीनत्राणाय बलरामाय...

Sri Parashurama Stuti – श्री परशुराम स्तुतिः

कुलाचला यस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृषत्त्वमापुः । बभूवुरुत्सर्गजलं समुद्राः स रैणुकेयः श्रियमातनीतु ॥ १ ॥ नाशिष्यः किमभूद्भवः किपभवन्नापुत्रिणी रेणुका नाभूद्विश्वमकार्मुकं किमिति यः प्रीणातु रामत्रपा...

Dhanvantari Mantra in Hindi- श्री धन्वन्तरी महामन्त्रम्

ध्यानम् – शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः । सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्याम्शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् । कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् । वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ॥ अच्युतानन्त गोविन्द विष्णो नारायणामृत रोगान्मे...

error: Not allowed