Category: Vishnu

Sri Narayana Kavacham – श्री नारायण कवचम्

राजोवाच । येन गुप्तः सहस्राक्षः सवाहानरिसैनिकान् । क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्यं बुभुजे श्रियम् ॥ १ ॥ भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् । यथाऽऽततायिनः शत्रून् येन गुप्तोऽजयन्मृधे ॥ २ ॥ श्री शुक उवाच । वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते ।...

Matsya Stotram – श्री मत्स्य स्तोत्रम्

नूनं त्वं भगवान् साक्षाद्धरिर्नारायणोऽव्ययः । अनुग्रहायभूतानां धत्से रूपं जलौकसाम् ॥ १ ॥ नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्यप्ययेश्वर । भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्योह्यात्मगतिर्विभो ॥ २ ॥ सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः । ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवताधृतम् ॥ ३...

Panchayudha Stotram – पञ्चायुध स्तोत्रम्

स्फुरत्सहस्रारशिखातितीव्रं सुदर्शनं भास्कर कोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ विष्णोर्मुखोत्थानिल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥ हिरण्मयीं मेरुसमानसारां क्ॐओदकीं दैत्यकुलैक हन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराभिमृष्टां...

Sri Devaraja Ashtakam – श्री देवराजाष्टकम्

श्रीमत्काञ्चीमुनिं वन्दे कमलापतिनन्दनम् । वरदाङ्घ्रिसदासङ्गरसायनपरायणम् देवराजदयापात्रं श्रीकाञ्चीपूर्णमुत्तमम् । रामानुजमुनेर्मान्यं वन्देऽहं सज्जनाश्रयम् नमस्ते हस्तिशैलेश श्रीमन्नम्बुजलोचनः । शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि प्रणतार्तिहराच्युत ॥ १ ॥ समस्तप्राणिसन्त्राणप्रवीण करुणोल्बण । विलसन्तु कटाक्षस्ते मय्यस्मिन् जगताम्पते ॥ २ ॥ निन्दिताचारकरणं निवृत्तं...

Nyasa Dasakam – न्यास दशकम्

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किक केसरी । वेदान्ताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ अहं मद्रक्षणभरो मद्रक्षण फलं तथा । न मम श्रीपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेत् बुधः ॥ १ ॥ न्यस्य़ाम्यकिञ्चनः श्रीमन् अनुकूलोन्यवर्जितः । विश्वास प्रार्थनापूर्वम् आत्मरक्षाभरं त्वयि...

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali – श्री सत्यनारायण अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं सत्यदेवाय नमः । ओं सत्यात्मने नमः । ओं सत्यभूताय नमः । ओं सत्यपुरुषाय नमः । ओं सत्यनाथाय नमः । ओं सत्यसाक्षिणे नमः । ओं सत्ययोगाय नमः । ओं सत्यज्ञानाय नमः । ओं सत्यज्ञानप्रियाय...

Sri Sudarshana Ashtakam – श्री सुदर्शन अष्टकम्

प्रतिभटश्रेणि भीषण, वरगुणस्तोम भूषण जनिभयस्थान तारण, जगदवस्थान कारण । निखिलदुष्कर्म कर्शन, निगमसद्धर्म दर्शन जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन ॥ १ ॥ शुभजगद्रूप मण्डन, सुरगणत्रास खण्डन शतमखब्रह्म वन्दित, शतपथब्रह्म नन्दित । प्रथितविद्वत्...

Sri Kurma Stotram – श्री कूर्म स्तोत्रम्

नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्न तापोपशमातपत्रं । यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥ १ ॥ धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवा- स्तापत्रयेणोपहता न शर्म । आत्मन्लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि- च्छायां स विद्यामत आश्रयेम ॥ २ ॥ मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडै- श्छन्दस्सुपर्णैरृषयो...

Sri Varaha Stotram – श्री वराह स्तोत्रम्

ऋषय ऊचुः । जितं जितं तेऽजित यज्ञभावना त्रयीं तनूं स्वां परिधुन्वते नमः । यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसूकराय ते ॥ १ ॥ रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं । छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम- स्स्वाज्यं...

Sri Vamana Stotram 2 – श्री वामन स्तोत्रम् – २

  अदितिरुवाच । नमस्ते देवदेवेश सर्वव्यापिञ्जनार्दन । सत्त्वादिगुणभेदेन लोकव्य़ापारकारणे ॥ १ ॥ नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः । सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने ॥ २ ॥ नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे । सद्भक्तजनवात्सल्यशीलिने मङ्गलात्मने ॥ ३ ॥ यस्यावताररूपाणि...

Sri Vamana Stotram – श्री वामन स्तोत्रम्

अदितिरुवाच । यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवश्श्रवण मङ्गलनामधेय । आपन्नलोकवृजिनोपशमोदाऽऽद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ १ ॥ विश्वाय विश्वभवनस्थिति सम्यमाय स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने । स्वस्थाय शश्वदुपबृंहितवूर्णबोध- व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ २ ॥ आयुः परं...

Sri Narayana Hrudaya Stotram – श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्

अस्य श्रीनारायण-हृदय-स्तोत्र-महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्री लक्ष्मीनारायणो देवता, ओं बीजं, नमश्शक्तिः, नारायणायेति कीलकं, नारायण-प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ करन्यासः ॥ नारायणः परं ज्योतिरिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, नारायणः परं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः, नारायणः परो देव इति मध्यमाभ्यां...

Sri Ahobala Narasimha Stotram – श्री अहोबल नृसिंह स्तोत्रम्

लक्ष्मीकटाक्षसरसीरुहराजहंसं पक्षीन्द्रशैलभवनं भवनाशमीशं । गोक्षीरसार घनसारपटीरवर्णं वन्दे कृपानिधिमहोबलनारसिंहम् ॥ १ ॥ आद्यन्तशून्यमजमव्ययमप्रमेयं आदित्यचन्द्रशिखिलोचनमादिदेवं । अब्जामुखाब्जमदलोलुपमत्तभृङ्गं वन्दे कृपानिधिमहोबलनारसिंहम् ॥ २ ॥ कोटीरकोटिघटितोज्ज्वलकान्तिकान्तं केयूरहारमणिकुण्डलमण्डिताङ्गं । चूडाग्ररञ्जितसुधाकरपूर्णबिम्बं वन्दे कृपानिधिमहोबलनारसिंहम् ॥ ३ ॥ वराहवामननृसिंहसुभाग्यमीशं क्रीडाविलोलहृदयं विबुधेन्द्रवन्द्यं । हंसात्मकं...

Sri Hayagriva Stotram – श्री हयग्रीव स्तोत्रम्

ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे ॥ १ ॥ स्वतस्सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभू भृत्प्रतिभटं सुधासध्रीचीभिर्द्युतिभिरवदातत्रिभुवनं अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहित हेषाहलहलं हताशेषावद्यं हयवदनमीडेमहिमहः ॥ २ ॥ समाहारस्साम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवं हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेषाहलहलः ॥ ३ ॥ प्राची...

Sri Narasimha Ashtottara Satanamavali – श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं नारसिंहाय नमः । ओं महासिंहाय नमः । ओं दिव्यसिंहाय नमः । ओं महाबलाय नमः । ओं उग्रसिंहाय नमः । ओं महादेवाय नमः । ओं स्तम्भजाय नमः । ओं उग्रलोचनाय नमः । ओं रौद्राय...

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama stotram – श्री नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः । उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः ॥ १ ॥ रौद्र सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः । हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः ॥ २ ॥ पञ्चाननः परब्रह्म च अघोरो घोरविक्रमः । ज्वलन्मुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः ॥...

Sri Vishnu Sahasra namavali – श्री विष्णु सहस्रनामावलिः

ओं विश्वस्मै नमः । ओं विष्णवे नमः । ओं वषट्काराय नमः । ओं भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः । ओं भूतकृते नमः । ओं भूतभृते नमः । ओं भावाय नमः । ओं भूतात्मने नमः । ओं भूतभावनाय...

Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali – श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावलिः

ओं श्री विष्णवे नमः ओं जिष्णवे नमः ओं वषट्काराय नमः ओं देवदेवाय नमः ओं वृषाकवये नमः ओं दामोदराय नमः ओं दीनबन्धवे नमः ओं आदिदेवाय नमः ओं अदितेस्स्तुताय नमः ओं पुण्डरीकाय नमः ॥ १० ॥...

Sri Vishnu Ashtottara Satanama stotram – श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

अष्टोत्तर शतं नाम्नां विष्णोरतुल तेजसः । अस्य श्रवणमात्रेण नरोनारायणो भवेत् ॥ १ ॥ विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः । दमोदरो दीनबन्धुरादिदेवोऽदितेस्स्तुतः ॥ २ ॥ पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः । परशुधारीच विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापहः ॥ ३ ॥...

Sri Adi Varaha stotram (Bhudevi krutam) – श्री आदिवराह स्तोत्रम् (भूदेवी कृतं)

नमस्ते देव देवेश वराहवदनाच्युत । क्षीरसागरसङ्काश वज्रशृङ्ग महाभुज ॥ १ ॥ अनेकदिव्याभरणयज्ञसूत्रविराजित । अरुणारुणाम्बरधर दिव्यरत्नविभूषित ॥ २ ॥ उद्यद्भानुप्रतीकाशपादपद्म नमो नमः । बालचन्द्राभदम्ष्ट्राग्र महाबलपराक्रमः ॥ ३ ॥ दिव्यचन्दनलिप्ताङ्ग तप्तकाञ्चनकुण्डल । इन्द्रनीलमणिद्योतिहेमाङ्गदविभूषित ॥ ४ ॥...

Sri Narasimha Ashtakam – श्री नृसिंहाष्टकम्

श्रीमदकलङ्क परिपूर्ण शशिकोटि- श्रीधर मनोहर सटापटल कान्त। पालय कृपालय भवाम्बुधि-निमग्नं दैत्यवरकाल नरसिंह नरसिंह ॥ १ ॥ पादकमलावनत पातकि-जनानां पातकदवानल पतत्रिवर-केतो। भावन परायण भवार्तिहरया मां पाहि कृपयैव नरसिंह नरसिंह ॥ २ ॥ तुङ्गनख-पङ्क्ति-दलितासुर-वरासृक् पङ्क-नवकुङ्कुम-विपङ्किल-महोरः ।...

Sri Vishnu stavaraja – श्री विष्णुस्तवराजः

पद्मोवाच । योगेन सिद्धविबुधैः परिभाव्यमानं लक्ष्म्यालयं तुलसिकाचितभक्तभृङ्गम् । प्रोत्तुङ्गरक्तनखराङ्गुलिपत्रचित्रं गङ्गारसं हरिपदाम्बुजमाश्रयेऽहम् ॥ १ ॥ गुम्भन्मणिप्रचयघट्टितराजहंस -सिञ्जत्सुनूपुरयुतं पदपद्मवृन्दम् । पीताम्बराञ्चलविलोलचलत्पताकं स्वर्णत्रिवक्रवलयं च हरेः स्मरामि ॥ २ ॥ जङ्घे सुपर्ण गल नीलमणिप्रवृद्धे शोभास्पदारुणमणिद्युतिचुञ्चुमध्ये । आरक्तपादतललम्बनशोभमाने लोकेक्षणोत्सवकरे...

Akrura kruta Dasavatara Stotram – अकॄरकृत दशावतारस्तुतिः

नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च । हयश्रीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे ॥ १ ॥ अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे । क्षित्युद्धारविहाराय नमः शूकरमूर्तये ॥ २ ॥ नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापह । वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च ॥ ३ ॥ नमो भृगुणां...

Sri Damodarashtakam – दामोदराष्टकं

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं । यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १ ॥ रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं । मुहुः श्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ- स्थितग्रैव-दामोदरं भक्तिबद्धम् ॥ २ ॥ इतीदृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् । तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.