Category: Vishnu – विष्णु

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम्

आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् । अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे ॥ १ ॥ अपारकरुणाम्भोधिं आपद्बान्धवमच्युतम् । अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे ॥ २ ॥ भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम्...

Sri Vaikunta Gadyam – श्री वैकुण्ठ गद्यम्

यामुनार्यसुधाम्भोधिमवगाह्य यथामति । आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहम् ॥ स्वाधीन त्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदं, क्लेश कर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं, स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजः प्रभृत्यसङ्ख्येय कल्याणगुणगणौघ महार्णवं, परमपुरुषं, भगवन्तं, नारायणं, स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – श्री नारायण स्तोत्रम् ३ (महाभारते)

नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय ध्रुवाय च । भूतभव्यभवेशाय शिवाय शिवमूर्तये ॥ १ ॥ शिवयोनेः शिवाद्याय शिवपूज्यतमाय च । घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च ॥ २ ॥...

Suparna Stotram – सुपर्ण स्तोत्रम्

देवा ऊचुः । त्वं ऋषिस्त्वं महाभागः त्वं देवः पतगेश्वरः । त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ १ ॥ त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखः त्वं शर्वस्त्वं जगत्पतिः ।...

Sri Varaha Kavacham – श्री वराह कवचम्

आद्यं रङ्गमिति प्रोक्तं विमानं रङ्ग सञ्ज्ञितम् । श्रीमुष्णं वेङ्कटाद्रिं च सालग्रामं च नैमिशम् ॥ तोताद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् । अष्टौ मे मूर्तयः सन्ति स्वयं...

Sri Anantha Padmanabha Mangala Stotram – श्री अनन्तपद्मनाभ मङ्गल स्तोत्रम्

श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् । श्री शेषशायिने अनन्तपद्मनाभाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ स्यानन्दूरपुरीभाग्यभव्यरूपाय विष्णवे । आनन्दसिन्धवे अनन्तपद्मनाभाय मङ्गलम् ॥ २ ॥ हेमकूटविमानान्तः भ्राजमानाय हारिणे ।...

Sri Vamana Stotram 3 (Vamana Puranam) – श्री वामन स्तोत्रम् – ३ (वामनपुराणे)

लोमहर्षण उवाच । देवदेवो जगद्योनिरयोनिर्जगदादिजः । अनादिरादिर्विश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः ॥ १ ॥ परावराणां परमः परापरसतां गतिः । प्रभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकगुरोर्गुरुः । स्थितिं...

Sri Narayana Ashtakam – श्री नारायणाष्टकम्

वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा- -दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् । सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेतेऽभवन्साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः ॥ १ ॥ प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति...

Srinivasa Vidya Mantra – श्रीनिवास विद्या मन्त्राः

(धन्यवादः – श्री नण्डूरि श्रीनिवासः) (सूचना – प्रतिदिन श्लोकपठनानन्तरं श्री नारायण कवचम्, कनकधारा स्तोत्रम् च पठतु ।) शुक्लपक्षे हिर॑ण्यवर्णां॒ हरि॑णीं सु॒वर्ण॑रज॒तस्र॑जाम् । च॒न्द्रां हि॒रण्म॑यीं...

Shodasha Ayudha Stotram – षोडशायुध स्तोत्रम्

स्वसङ्कल्पकलाकल्पैरायुधैरायुधेश्वरः । जुष्टः षोडशभिर्दिव्यैर्जुषतां वः परः पुमान् ॥ १ ॥ यदायत्तं जगच्चक्रं कालचक्रं च शाश्वतम् । पातु वस्त्वपरं चक्रं चक्ररूपस्य चक्रिणः ॥ २ ॥...

error: Not allowed