Category: Vishnu – विष्णु

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – श्री लक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्रीर्विष्णुः कमला शार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः । पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाऽच्युतः ॥ १ ॥ इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः । भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः ॥ २ ॥ स्वर्णाङ्गी...

Sri Jagannatha Panchakam – श्री जगन्नाथ पञ्चकम्

रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमहासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बिहेममुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् । वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे ॥ १ ॥ फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघनश्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलसत्पादारविन्दद्वयम् । दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं...

Sri Gadadhara Stotram (Varaha Puranam) – श्री गदाधर स्तोत्रम् (वराह पुराणे)

रैभ्य उवाच । गदाधरं विबुधजनैरभिष्टुतं धृतक्षमं क्षुधित जनार्तिनाशनम् । शिवं विशालाऽसुरसैन्यमर्दनं नमाम्यहं हतसकलाऽशुभं स्मृतौ ॥ १ ॥ पुराणपूर्वं पुरुषं पुरुष्टुतं पुरातनं विमलमलं नृणां गतिम्...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीवराहाय नमः । ओं महीनाथाय नमः । ओं पूर्णानन्दाय नमः । ओं जगत्पतये नमः । ओं निर्गुणाय नमः । ओं निष्कलाय नमः ।...

Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – श्री वराहाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ध्यानम् । श्वेतं सुदर्शनदराङ्कितबाहुयुग्मं दंष्ट्राकरालवदनं धरया समेतम् । ब्रह्मादिभिः सुरगणैः परिसेव्यमानं ध्यायेद्वराहवपुषं निगमैकवेद्यम् ॥ स्तोत्रम् । श्रीवराहो महीनाथः पूर्णानन्दो जगत्पतिः । निर्गुणो निष्कलोऽनन्तो दण्डकान्तकृदव्ययः...

Sri Vishnu Stuti (Vipra Krutam) – श्री विष्णु स्तुतिः (विप्र कृतम्)

नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल । नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम ॥ १ ॥ [करुणांशे] गोविन्दाय सुरेशाय अच्युतायाव्ययाय च । कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ॥ २...

Sri Narayana Stotram (Mrigashringa Kritam) – श्री नारायण स्तोत्रम् (मृगशृङ्ग कृतम्)

मृगशृङ्ग उवाच- नारायणाय नलिनायतलोचनाय नाथाय पत्रस्थनायकवाहनाय । नालीकसद्मरमणीयभुजान्तराय नव्याम्बुदाभरुचिराय नमः परस्मै ॥ १ ॥ नमो वासुदेवाय लोकानुग्रहकारिणे । धर्मस्य स्थापनार्थाय यथेच्छवपुषे नमः ॥ २...

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – श्री नारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकलस्थितिकारणाय । नारायणाय भवभीतिनिवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते ॥ १ ॥ नारायणाय शतचन्द्रनिभाननाय नारायणाय मणिकुण्डलधारणाय । नारायणाय निजभक्तपरायणाय नारायणाय सुभगाय नमो...

Sri Vishnu Ashtakam – श्री विष्ण्वष्टकम्

विष्णुं विशालारुणपद्मनेत्रं विभान्तमीशाम्बुजयोनिपूजितम् । सनातनं सन्मतिशोधितं परं पुमांसमाद्यं सततं प्रपद्ये ॥ १ ॥ कल्याणदं कामफलप्रदायकं कारुण्यरूपं कलिकल्मषघ्नम् । कलानिधिं कामतनूजमाद्यं नमामि लक्ष्मीशमहं महान्तम् ॥...

Sankashta Nashana Vishnu Stotram – सङ्कष्टनाशन विष्णु स्तोत्रम्

नारद उवाच । पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः । भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥ १ ॥ देवा ऊचुः । नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – गजेन्द्रमोक्षः (श्रीमद्भागवतम्) ३

[ द्वितीयोऽध्यायः – तृतीयोऽध्यायः – चतुर्थोऽध्यायः ] श्रीशुक उवाच – तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमाः । मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः ॥ १ ॥ नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 2 – गजेन्द्रमोक्षः (श्रीमद्भागवतम्) २

[ द्वितीयोऽध्यायः – तृतीयोऽध्यायः – चतुर्थोऽध्यायः ] श्रीबादरायणिरुवाच – एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ १ ॥ श्रीगजेन्द्र...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 1 – गजेन्द्र मोक्षः (श्रीमद्भागवतम्) १

[ द्वितीयोऽध्यायः – तृतीयोऽध्यायः – चतुर्थोऽध्यायः ] श्रीशुक उवाच – आसीद्गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः । क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः ॥ १ ॥ तावता विस्तृतः...

Bhishma Kruta Bhagavat Stuti – भगवत् स्तुतिः (भीष्म कृतम्)

भीष्म उवाच । इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥ १ ॥ त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने । वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे...

Sri Vishnu Stavanam – श्री विष्णु स्तवनम्

मार्कण्डेय उवाच । नरं नृसिंहं नरनाथमच्युतं प्रलम्बबाहुं कमलायतेक्षणम् । क्षितीश्वरैरर्चितपादपङ्कजं नमामि विष्णुं पुरुषं पुरातनम् ॥ १ ॥ जगत्पतिं क्षीरसमुद्रमन्दिरं तं शार्ङ्गपाणिं मुनिवृन्दवन्दितम् । श्रियः...

Sri Balarama Kavacham – श्री बलराम कवचम्

दुर्योधन उवाच । गोपीभ्यः कवचं दत्तं गर्गाचार्येण धीमता । सर्वरक्षाकरं दिव्यं देहि मह्यं महामुने ॥ १ ॥ प्राड्विपाक उवाच । स्नात्वा जले क्षौमधरः कुशासनः...

Sri Pundarikaksha Stotram – श्री पुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्

वराह उवाच । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन । नमस्ते सर्व लोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे ॥ १ ॥ विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसम् । नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याऽविद्यात्मकं...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – श्री परशुरामाष्टाविंशतिनाम स्तोत्रम्

ऋषिरुवाच । यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम् । त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम् ॥ १ ॥ दुष्टं क्षत्रं भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत् । तस्य नामानि पुण्यानि वच्मि...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – श्री वराह स्तुतिः ३ (पद्मपुराणे)

देवा ऊचुः । नमो यज्ञवराहाय नमस्ते शतबाहवे । नमस्ते देवदेवाय नमस्ते विश्वरूपिणे ॥ १ ॥ नमः स्थितिस्वरूपाय सर्वयज्ञस्वरूपिणे । कलाकाष्ठानिमेषाय नमस्ते कालरूपिणे ॥ २...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – मुक्तकमङ्गलम्

श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् । यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥ लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्कसाक्षी श्रीवत्सवक्षसे । क्षेमं‍कराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् । श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय...

Saranagati Gadyam – शरणागति गद्यम्

यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकर करण्डकम् । रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥ ओम् ॥ भगवन्नारायणाभिमतानुरूप स्वरूपरूप...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम्

आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् । अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे ॥ १ ॥ अपारकरुणाम्भोधिं आपद्बान्धवमच्युतम् । अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे ॥ २ ॥ भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम्...

Sri Vaikunta Gadyam – श्री वैकुण्ठ गद्यम्

यामुनार्यसुधाम्भोधिमवगाह्य यथामति । आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहम् ॥ स्वाधीन त्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदं, क्लेश कर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं, स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजः प्रभृत्यसङ्ख्येय कल्याणगुणगणौघ महार्णवं, परमपुरुषं, भगवन्तं, नारायणं, स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – श्री नारायण स्तोत्रम् ३ (महाभारते)

नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय ध्रुवाय च । भूतभव्यभवेशाय शिवाय शिवमूर्तये ॥ १ ॥ शिवयोनेः शिवाद्यायि शिवपूज्यतमाय च । घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च ॥ २ ॥...

error: Not allowed