Category: Vishnu – विष्णु

Sri Gadadhara Stotram (Varaha Puranam) – श्री गदाधर स्तोत्रम् (वराह पुराणे)

रैभ्य उवाच । गदाधरं विबुधजनैरभिष्टुतं धृतक्षमं क्षुधित जनार्तिनाशनम् । शिवं विशालाऽसुरसैन्यमर्दनं नमाम्यहं हतसकलाऽशुभं स्मृतौ ॥ १ ॥ पुराणपूर्वं पुरुषं पुरुष्टुतं पुरातनं विमलमलं नृणां गतिम्...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – श्री वराहाष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीवराहाय नमः । ओं महीनाथाय नमः । ओं पूर्णानन्दाय नमः । ओं जगत्पतये नमः । ओं निर्गुणाय नमः । ओं निष्कलाय नमः ।...

Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – श्री वराहाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ध्यानम् । श्वेतं सुदर्शनदराङ्कितबाहुयुग्मं दंष्ट्राकरालवदनं धरया समेतम् । ब्रह्मादिभिः सुरगणैः परिसेव्यमानं ध्यायेद्वराहवपुषं निगमैकवेद्यम् ॥ स्तोत्रम् । श्रीवराहो महीनाथः पूर्णानन्दो जगत्पतिः । निर्गुणो निष्कलोऽनन्तो दण्डकान्तकृदव्ययः...

Sri Vishnu Stuti (Vipra Krutam) – श्री विष्णु स्तुतिः (विप्र कृतम्)

नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल । नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम ॥ १ ॥ [करुणांशे] गोविन्दाय सुरेशाय अच्युतायाव्ययाय च । कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ॥ २...

Sri Narayana Stotram (Mrigashringa Kritam) – श्री नारायण स्तोत्रम् (मृगशृङ्ग कृतम्)

मृगशृङ्ग उवाच- नारायणाय नलिनायतलोचनाय नाथाय पत्रस्थनायकवाहनाय । नालीकसद्मरमणीयभुजान्तराय नव्याम्बुदाभरुचिराय नमः परस्मै ॥ १ ॥ नमो वासुदेवाय लोकानुग्रहकारिणे । धर्मस्य स्थापनार्थाय यथेच्छवपुषे नमः ॥ २...

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – श्री नारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकलस्थितिकारणाय । नारायणाय भवभीतिनिवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते ॥ १ ॥ नारायणाय शतचन्द्रनिभाननाय नारायणाय मणिकुण्डलधारणाय । नारायणाय निजभक्तपरायणाय नारायणाय सुभगाय नमो...

Sri Vishnu Ashtakam – श्री विष्ण्वष्टकम्

विष्णुं विशालारुणपद्मनेत्रं विभान्तमीशाम्बुजयोनिपूजितम् । सनातनं सन्मतिशोधितं परं पुमांसमाद्यं सततं प्रपद्ये ॥ १ ॥ कल्याणदं कामफलप्रदायकं कारुण्यरूपं कलिकल्मषघ्नम् । कलानिधिं कामतनूजमाद्यं नमामि लक्ष्मीशमहं महान्तम् ॥...

Sankashta Nashana Vishnu Stotram – सङ्कष्टनाशन विष्णु स्तोत्रम्

नारद उवाच । पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः । भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥ १ ॥ देवा ऊचुः । नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – गजेन्द्रमोक्षः (श्रीमद्भागवतम्) ३

[ द्वितीयोऽध्यायः – तृतीयोऽध्यायः – चतुर्थोऽध्यायः ] श्रीशुक उवाच – तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमाः । मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः ॥ १ ॥ नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 2 – गजेन्द्रमोक्षः (श्रीमद्भागवतम्) २

[ द्वितीयोऽध्यायः – तृतीयोऽध्यायः – चतुर्थोऽध्यायः ] श्रीबादरायणिरुवाच – एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ १ ॥ श्रीगजेन्द्र...

error: Not allowed