Category: Vishnu – विष्णु

Sri Balarama Kavacham – श्री बलराम कवचम्

दुर्योधन उवाच – गोपीभ्यः कवचं दत्तं गर्गाचार्येण धीमता । सर्वरक्षाकरं दिव्यं देहि मह्यं महामुने ॥ १ ॥ प्राड्विपाक उवाच – स्नात्वा जले क्षौमधरः कुशासनः...

Sri Pundarikaksha Stotram – श्री पुण्डरीकाक्ष स्तोत्रम्

वराह उवाच । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते मधुसूदन । नमस्ते सर्व लोकेश नमस्ते तिग्मचक्रिणे ॥ १ ॥ विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसम् । नमामि पुण्डरीकाक्षं विद्याऽविद्यात्मकं...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – श्री परशुरामाष्टाविंशतिनाम स्तोत्रम्

ऋषिरुवाच । यमाहुर्वासुदेवांशं हैहयानां कुलान्तकम् । त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःक्षत्रियां महीम् ॥ १ ॥ दुष्टं क्षत्रं भुवो भारमब्रह्मण्यमनीनशत् । तस्य नामानि पुण्यानि वच्मि...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – श्री वराह स्तुतिः ३ (पद्मपुराणे)

देवा ऊचुः । नमो यज्ञवराहाय नमस्ते शतबाहवे । नमस्ते देवदेवाय नमस्ते विश्वरूपिणे ॥ १ ॥ नमः स्थितिस्वरूपाय सर्वयज्ञस्वरूपिणे । कलाकाष्ठानिमेषाय नमस्ते कालरूपिणे ॥ २...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – मुक्तकमङ्गलम्

श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् । यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥ लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्कसाक्षी श्रीवत्सवक्षसे । क्षेमं‍कराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् । श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय...

Saranagati Gadyam – शरणागति गद्यम्

यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकर करण्डकम् । रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥ ओम् ॥ भगवन्नारायणाभिमतानुरूप स्वरूपरूप...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम्

आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम् । अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे ॥ १ ॥ अपारकरुणाम्भोधिं आपद्बान्धवमच्युतम् । अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे ॥ २ ॥ भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम्...

Sri Vaikunta Gadyam – श्री वैकुण्ठ गद्यम्

यामुनार्यसुधाम्भोधिमवगाह्य यथामति । आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहम् ॥ स्वाधीन त्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदं, क्लेश कर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं, स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजः प्रभृत्यसङ्ख्येय कल्याणगुणगणौघ महार्णवं, परमपुरुषं, भगवन्तं, नारायणं, स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – श्री नारायण स्तोत्रम् ३ (महाभारते)

नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय ध्रुवाय च । भूतभव्यभवेशाय शिवाय शिवमूर्तये ॥ १ ॥ शिवयोनेः शिवाद्यायि शिवपूज्यतमाय च । घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च ॥ २ ॥...

Suparna Stotram – सुपर्ण स्तोत्रम्

देवा ऊचुः । त्वं ऋषिस्त्वं महाभागः त्वं देवः पतगेश्वरः । त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ १ ॥ त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखः त्वं शर्वस्त्वं जगत्पतिः ।...

error: Not allowed