Category: Sandhya Vandanam – सन्ध्यावन्दनम्

Rigveda Sandhya Vandanam – ऋग्वेद सन्ध्यावन्दनम्

श्री गुरुभ्यो नमः । हरिः ओम् । अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः...

error: Not allowed