Tagged: Pooja – पूजा

Sri Shiva Manasika Puja Stotram – शिवमानसिकपूजा स्तोत्रम्

अनुचितमनुलपितं मे त्वयि शंभो शिव तदागसश्शान्त्यै । अर्चां कथमपि विहितामङ्गीकुरु सर्वमङ्गलोपेत ॥ १ ॥ ध्यायामि कथमिव त्वां धीवर्त्मविदूर दिव्यमहिमानम् । आवाहनं विभोस्ते देवाग्र्य भवेत्प्रभो...

Sri Ganesha Bahya Puja – श्री गणेश बाह्य पूजा

ऐल उवाच । बाह्यपूजां वद विभो गृत्समदप्रकीर्तिताम् । तेन मार्गेण विघ्नेशं भजिष्यसि निरन्तरम् ॥ १ ॥ गार्ग्य उवाच । आदौ च मानसीं पूजां कृत्वा...

Sri Ganesha Manasa Puja – श्री गणेश मानस पूजा

गृत्समद उवाच । विघ्नेशवीर्याणि विचित्रकाणि बन्दीजनैर्मागधकैः स्मृतानि । श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मे जगन्मङ्गलकं कुरुष्व ॥ १ ॥ एवं मया प्रार्थित विघ्नराज- -श्चित्तेन चोत्थाय...

error: Not allowed