Category: Shiva

Kulasekhara Pandya Krita Sri Somasundara Stotram – श्री सोमसुन्दर स्तोत्रम् (कुलशेखरपाण्ड्य कृतम्)

कुलशेखरपाण्ड्य उवाच – महानीपारण्यान्तर कनकपद्माकरतटी महेन्द्रानीताष्टद्विपधृतविमानान्तरगतम् । महालीलाभूतप्रकटितविशिष्टात्मविभवं महादेवं वन्दे मधुरशफराक्षीसहचरम् ॥ १ ॥ नमन्नालीकाक्षाम्बुज भवसुनाशीर मकुटी वमन्माणिक्याम्शुस्फुरदरुणपादाब्जयुगलम् । अमन्दानन्दाब्धिं हरिनयनपद्मार्चितपदं महादेवं वन्दे मधुरशफराक्षीसहचरम्...

Deva Danava Krita Shiva Stotram – श्री शिव स्तोत्रम् (देवदानव कृतम्)

देवदानवाः ऊचुः – नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते तिग्मचक्षुषे । नमः पिनाकहस्ताय धन्विने कामरूपिणे ॥ १ ॥ नमस्ते शूलहस्ताय दण्डहस्ताय धूर्जटे । नमस्त्रैलोक्यनाथाय भूतग्रामशरीरिणे ॥ २...

Deva Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (देव कृतम्)

देवा ऊचुः – नमस्सहस्रनेत्राय नमस्ते शूलपाणिने । नमः खट्वाङ्गहस्ताय नमस्ते दण्डधारिणे ॥ १ ॥ त्वं देवहुतभुग्ज्वाला कोटिभानुसमप्रभः । अदर्शने वयं देव मूढविज्ञानतोधुना ॥ २...

Sri Somasundara Ashtakam – श्री सोमसुन्दराष्टकम्

इन्द्र उवाच – एकंब्रह्माऽद्वितीयं च परिपूर्णं परापरम् । इति यो गीयते वेदैस्तं वन्दे सोमसुन्दरम् ॥ १ ॥ ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपं विश्वव्याप्यं व्यवस्थितम् । यं सर्वैरप्यदृश्योयस्तं वन्दे...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam – श्री दक्षिणामूर्त्यष्टकम् (व्यास कृतम्)

श्रीव्यास उवाच – श्रीमद्गुरो निखिलवेदशिरोनिगूढ ब्रह्मात्मबोध सुखसान्द्रतनो महात्मन् । श्रीकान्तवाक्पति मुखाखिलदेवसङ्घ स्वात्मावबोधक परेश नमो नमस्ते ॥ १ ॥ सान्निध्यमात्रमुपलभ्यसमस्तमेत- दाभाति यस्य जगदत्र चराचरं च...

Devacharya Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (देवाचार्य कृतम्)

आङ्गीरस उवाच – जय शङ्कर शान्तशशाङ्करुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे । शुचिदत्तगृहीत महोपहृते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥ १ ॥ तत सर्वहृदम्बर वरदनते नत वृजिन महावनदाहकृते । कृतविविधचरित्रतनो...

Devadaru Vanastha Muni Krita Parameshwara Stuti – श्री परमेश्वर स्तुतिः (देवदारुवनस्थ मुनि कृतम्)

ऋषयः ऊचुः – नमो दिग्वाससे तुभ्यं कृतान्ताय त्रिशूलिने । विकटाय करालाय करालवदनाय च ॥ १ ॥ अरूपाय सुरूपाय विश्वरूपाय ते नमः । कटङ्कटाय रुद्राय...

Andhaka Krita Shiva Stuti – श्री शिव स्तुतिः (अन्धक कृतम्)

नमोऽस्तुते भैरव भीममूर्ते त्रैलोक्य गोप्त्रेशितशूलपाणे । कपालपाणे भुजगेशहार त्रिनेत्र मां पाहि विपन्न बुद्धिम् ॥ १ ॥ जयस्व सर्वेश्वर विश्वमूर्ते सुरासुरैर्वन्दितपादपीठ । त्रैलोक्य मातर्गुरवे वृषाङ्क...

Ashtamurti Ashtakam – अष्टमूर्त्यष्टकम्

तुष्टावाष्टतनुं हृष्टः प्रफुल्लनयनाञ्चलः । मौलावञ्जलिमाधाय वदन् जय जयेति च ॥ १ ॥ भार्गव उवाच – त्वं भाभिराभिरभिभूय तमस्समस्त- मस्तंनयस्यभिमतं च निशाचराणाम् । देदीप्यसे दिनमणे...

Sri Dakshinamurthy Stotram 4 – श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् – ४

मन्दस्मित स्फुरित मुग्धमुखारविन्द कन्दर्पकोटि शतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् । आताम्रकोमल जटाघटितेन्दुलेख- मालोकये वटतटी निलयं दयलुम् ॥ १ ॥ कन्दलित बोधमुद्रं कैवल्यानन्द संविदुन्निद्रम् । कलये कञ्चनरुद्रं करुणारसपूरपूरित समुद्रम्...

error: Download Stotra Nidhi mobile app