Devi Stotras – देवी स्तोत्राणि


श्री देवी स्तोत्राणि

अखिलाण्डेश्वरी स्तोत्रम्

अभिरामि स्तोत्रम्

श्री अन्नपूर्णा मन्त्र स्तवः

अन्नपूर्णा स्तोत्रम्

अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्रम्

आनन्दलहरी

श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रम्

श्री अम्बा पञ्चरत्न स्तोत्रम्

श्री अम्बाभुजङ्गपञ्चरत्न स्तोत्रम्

कल्याणवृष्टि स्तवः

श्री कामाख्या स्तोत्रम्

श्री कामाक्षी स्तोत्रम्

श्री किरात वाराही स्तोत्रम्

श्री कुब्जिका वर्णन स्तोत्रम्

कुमारी स्तोत्रम्

श्री गर्भरक्षाम्बिका स्तोत्रम्

श्री गायत्री स्तोत्राणि  >>

गोदा स्तुतिः

गौरी

श्री गौरी दशकम्

श्री गौरी नवरत्नमालिका स्तवः

श्री गौरी सप्तश्लोकी स्तुतिः

श्री मङ्गलगौरी स्तोत्रम्

चतुःषष्टि योगिनी नाम स्तोत्रम्

श्री जोगुलाम्बाष्टकम्

त्रैलोक्यविजयविद्या

दशमहाविद्या स्तोत्राणि   >>

श्री दाक्षायणी स्तोत्रम्

श्री दुर्गा स्तोत्राणि  >>

देव्यपराध क्षमापण स्तोत्रम्

देवी खड्गमाला स्तोत्रम्

देवी चतुःषष्ट्युपचारपूजा स्तोत्रम्

देवी नारायणीयम्

देवी प्रणवश्लोकी स्तुति (दशश्लोकी)

देवि भूजङ्ग स्तोत्रम्

देवी षट्कम्

नवरत्नमालिका

बालाम्बिकाष्टकम्

भवानी

भवानी भुजङ्गप्रयात स्तोत्रम्

भवान्यष्टकम्

भ्रमराम्बा

श्री भ्रमराम्बाष्टकम्

श्री भ्रमराम्बिकाष्टकम् २ (श्रीकण्ठार्पित)

मणिद्वीपवर्णनम् (देवीभागवतम्)

मनसा देवी

श्री मनसा देवी द्वादशनाम स्तोत्रम् (नागभय निवरण स्तोत्रम्)

श्री मनसा देवी मूलमन्त्रम्

श्री मनसा देवी स्तोत्रम् (महेन्द्र कृतम्)

श्री मनसा देवि स्तोत्रम् (धन्वन्तरि कृतम्)

मीनाक्षी

मीनाक्षी नवरत्नमाला

मीनाक्षी पञ्चरत्नम्

मीनाक्षी स्तोत्रम्

मूकपञ्चशति

श्री मूकाम्बिका स्तोत्रम्

श्री मङ्गलगौरी स्तोत्रम्

श्री मङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्

मन्त्रमातृकापुष्पमाला स्तवः

श्री राजराजेश्वर्यष्टकम्

रेणुका

श्री रेणुका कवचम्

श्री रेणुका स्तोत्रम्

श्री रेणुका हृदयम्

श्री रेणुका अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री रेणुका अष्टोत्तरशतनामावली

श्री ललिता स्तोत्राणि   >>

श्री लक्ष्मी स्तोत्राणि   >>

वाराही

श्री वाराह्यनुग्रहाष्टकम्

श्री वाराही द्वादशनाम स्तोत्रम्

श्री वाराही निग्रहाष्टकम्

श्री वाराही अष्टोत्तरशतनामावली

वासवी

श्री वासवीकन्यकाष्टकम्

श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वासवी स्तोत्रम्

शीतलाष्टकम्

श्यामला

श्री श्यामला दण्डकम्

श्री श्यामला पञ्चाशत्स्वरवर्णमालिका स्तोत्रम्

श्री श्यामला षोडशनाम स्तोत्रम्

श्री श्यामला स्तोत्रम्

श्रेयस्करी स्तोत्रम्

श्री षष्ठी देवि स्तोत्रम्

श्री सरस्वती स्तोत्राणि  >>

श्री सीता कवचम्

सङ्कटनामाष्टकम्

श्री ज्ञानप्रसूनाम्बिका स्तोत्रम्

अष्टोत्तरशतनामावली

श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री उमा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री उमा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

श्री गोदाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री गोदादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

देवी खड्गमाला नामावली

श्री पद्मावती अष्टोत्तर शतनामावली

श्री प्रत्यङ्गिरा अष्टोत्तरशतनामावली

श्री बालात्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री बालात्रिपुरसुन्दरी अष्टोत्तरशतनामावली

श्री महिषासुरमर्दिनी अष्टोत्तरशतनामावली

श्री मङ्गलगौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः

श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वाराहि अष्टोत्तरशतनामावली

श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: