Sri Surya Stotras – श्री सूर्य स्तोत्राणि


श्री सूर्य स्तोत्राणि

अरुण प्रश्नः

आदित्य कवचम्

श्री आदित्य स्तवम् (मार्कण्डेयपुराणे)

आदित्य स्तोत्रम् – 1

आदित्य स्तोत्रम् – 2  (महाभारते)

आदित्य हृदयम्

चाक्षुषोपनिषत्

द्वादशाऽदित्य ध्यान श्लोकानि

श्री द्वादशार्या सूर्य स्तुति

श्री भास्कर स्तोत्रम्

रथ सप्तमि श्लोकाः

श्री रवि सप्तति रहस्यनाम स्तोत्रम्

साम्बपञ्चाशिका

श्री सूर्य कवच स्तोत्रम्

सूर्य ग्रहण शान्ति श्लोकाः

श्री सूर्यचन्द्रकला स्तोत्रम्

श्री सूर्य नमस्कार मन्त्र

श्री सूर्य पञ्जर स्तोत्रम्

सूर्यमण्डल स्तोत्रम्

श्री सूर्य स्तुतिः

श्री सूर्य स्तुति (ऋग्वेदान्तर्गतं)

श्री सूर्य स्तोत्रम्

श्री सूर्याष्टकम्

अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनामावली

सहस्रनामावली

श्री सूर्य सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री सूर्य सहस्रनामावली

पूजा

श्री सूर्यनारायण षोडशोपचार पूजा


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: