Category: Devi – देवी

Sri Annapurna Mantra Stava – श्री अन्नपूर्णा मन्त्र स्तवः

श्री दक्षिणामूर्तिरुवाच । अन्नपूर्णामनुं वक्ष्ये विद्याप्रत्यङ्गमीश्वरी । यस्य श्रवणमात्रेण अलक्ष्मीर्नाशमाप्नुयात् ॥ १ ॥ प्रणवं पूर्वमुच्चार्य मायां श्रियमथोच्चरेत् । कामं नमः पदं प्रोक्तं पदं भगवतीत्यथ...

Sri Mangala Gauri Stotram – श्री मङ्गलगौरी स्तोत्रम्

देवि त्वदीयचरणाम्बुजरेणुगौरीं भालस्थलीं वहति यः प्रणतिप्रवीणः । जन्मान्तरेपि रजनीकरचारुलेखा तां गौरयत्यतितरां किल तस्य पुंसः ॥ १ ॥ श्रीमङ्गले सकलमङ्गलजन्मभूमे श्रीमङ्गले सकलकल्मषतूलवह्ने । श्रीमङ्गले सकलदानवदर्पहन्त्रि...

Sri Amba Pancharatna Stotram – श्री अम्बा पञ्चरत्न स्तोत्रम्

अम्बाशम्बरवैरितातभगिनी श्रीचन्द्रबिम्बानना बिम्बोष्ठी स्मितभाषिणी शुभकरी कादम्बवाट्याश्रिता । ह्रीङ्काराक्षरमन्त्रमध्यसुभगा श्रोणीनितम्बाङ्किता मामम्बापुरवासिनी भगवती हेरम्बमातावतु ॥ १ ॥ कल्याणी कमनीयसुन्दरवपुः कात्यायनी कालिका काला श्यामलमेचकद्युतिमती कादित्रिपञ्चाक्षरी । कामाक्षी...

Sri Sita Kavacham – श्री सीता कवचम्

। ध्यानम् । सीतां कमलपत्राक्षीं विद्युत्पुञ्जसमप्रभाम् । द्विभुजां सुकुमाराङ्गीं पीतकौसेयवासिनीम् ॥ १ ॥ सिंहासने रामचन्द्र वामभागस्थितां वराम् नानालङ्कार सम्युक्तां कुण्डलद्वय धारिणीम् ॥ २ ॥...

Sri Devi Khadgamala Namavali – देवी खड्गमाला नामावली

ओं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ओं हृदयदेव्यै नमः । ओं शिरोदेव्यै नमः । ओं शिखादेव्यै नमः । ओं कवचदेव्यै नमः । ओं नेत्रदेव्यै नमः ।...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं कालकण्ठ्यै नमः । ओं त्रिपुरायै नमः । ओं बालायै नमः । ओं मायायै नमः । ओं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः । ओं सुन्दर्यै नमः ।...

Goda Stuti – गोदा स्तुतिः

श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्याम् । साक्षात्क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ वैदेशिकः श्रुतिगिरामपि भूयसीनां वर्णेषु माति महिमा न हि मादृशां ते । इत्थं...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 3 – मणिद्वीपवर्णनम् (देवीभागवतम्) – ३

[ प्रथम भागम् – द्वितीय भागम् – तृतीय भागम् ] (श्रीदेवीभागवतं द्वादशस्कन्धं द्वादशोऽध्यायः) व्यास उवाच । तदेव देवीसदनं मध्यभागे विराजते । सहस्र स्तंभसम्युक्ताश्चत्वारस्तेषु मण्डपाः...

Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 2 – मणिद्वीपवर्णनम् (देवीभागवतम्) – २

[ प्रथम भागम् – द्वितीय भागम् – तृतीय भागम्  ] (श्रीदेवीभागवतं द्वादशस्कन्धं एकादशोऽध्यायः) व्यास उवाच । पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः । पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैवतादृशी ॥...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीवासवाम्बायै नमः । ओं श्रीकन्यकायै नमः । ओं जगन्मात्रे नमः । ओं आदिशक्त्यै नमः । ओं देव्यै नमः । ओं करुणायै नमः ।...

error: Not allowed