Category: Devi

Trailokya Vijaya Vidya Mantra – त्रैलोक्यविजयविद्या

महेश्वर उवाच – त्रैलोक्यविजयां वक्ष्ये सर्वयन्त्रविमर्दिनीम् ॥ १ ॥ ओं हूं क्षूं ह्रूं ओं नमो भगवति दंष्ट्रणि भीमवक्त्रे महोग्ररूपे हिलि हिलि रक्तनेत्रे किलि किलि...

Sankata Nama Ashtakam – सङ्कटनामाष्टकम्

नारद उवाच – जैगीषव्य मुनिश्रेष्ठ सर्वज्ञ सुखदायक । आख्यातानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्प्रसादतः ॥ १ ॥ न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च । वदस्वैकं महाभाग सङ्कटाख्यानमुत्तमम्...

Sri Dakshayani Stotram – श्री दाक्षायणी स्तोत्रम्

गम्भीरावर्तनाभी मृगमदतिलका वामबिम्बाधरोष्टी श्रीकान्ताकाञ्चिदाम्ना परिवृत जघना कोकिलालापवाणि । कौमारी कम्बुकण्ठी प्रहसितवदना धूर्जटीप्राणकान्ता रम्भोरू सिंहमध्या हिमगिरितनया शाम्भवी नः पुनातु ॥ १ ॥ दद्यात्कल्मषहारिणी शिवतनू पाशाङ्कुशालङ्कृता...

Sri Mangala Chandika Stotram – श्री मङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गलचण्डिके । ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः ॥ २० ॥ पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः । दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नृणाम्...

Abhirami Stotram – अभिरामि स्तोत्रम्

नमस्ते ललिते देवि श्रीमत्सिंहासनेश्वरि । भक्तानामिष्टदे मातः अभिरामि नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ चन्द्रोदयं कृतवती ताटङ्केन महेश्वरि । आयुर्देहि जगन्मातः अभिरामि नमोऽस्तु ते ॥...

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali – श्री मङ्गलगौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं गौर्यै नमः । ओं गणेशजनन्यै नमः । ओं गिरिराजतनूद्भवायै नमः । ओं गुहाम्बिकायै नमः । ओं जगन्मात्रे नमः । ओं गङ्गाधरकुटुम्बिन्यै नमः ।...

Sri Uma Ashtottara Shatanama Stotram – श्री उमा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी । शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला ॥ १ ॥ अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाऽम्बिका । आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा...

Sri Shashti Devi Stotram – श्री षष्टी देवि स्तोत्रम्

ध्यानम् । श्रीमन्मातरमम्बिकां विधिमनोजातां सदाभीष्टदां स्कन्देष्टां च जगत्प्रसूं विजयदां सत्पुत्र सौभाग्यदां । सद्रत्नाभरणान्वितां सकरुणां शुभ्रां शुभां सुप्रभां षष्टाम्शां प्रकृतेः परं भगवतीं श्री देवसेनां भजे...

Vasavi Stotram – श्री वासवी स्तोत्रम्

कैलासाचलसन्निभे गिरिपुरे सौवर्णशृङ्गे मह- स्तंभोद्यन् मणिमण्टपे सुरुचिर प्रान्ते च सिंहासने । आसीनं सकलाऽमरार्चितपदां भक्तार्ति विध्वंसिनीं वन्दे वासवि कन्याकं स्मितमुखीं सर्वार्थदामम्बिकाम् ॥ १ ॥ नमस्ते...

error: Download Stotra Nidhi mobile app