Tagged: Dandakam – दण्डकम्

Sri Garuda Dandakam – श्री गरुड दण्डकम्

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि ॥ नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने । श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादमन्दराय गरुत्मते ॥ गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं द्विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठ वैकुण्ठपीठीकृत स्कन्धमीडे स्वनीडा गतिप्रीतरुद्रा सुकीर्तिस्तनाभोग गाढोपगूढं...

error: Not allowed