Tagged: Dandakam – दण्डकम्

Sri Garuda Dandakam – श्री गरुड दण्डकम्

  श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्तचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि ॥ नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने । श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादमन्दराय गरुत्मते ॥ गरुडमखिल वेद नीडाधिरूढं द्विषत् पीडनोत् कण्ठिताकुण्ठ वैकुण्ठ...

error: Not allowed