Tagged: Kavacham – कवचम्

Sri Lalitha Moola Mantra Kavacham – श्री ललिता मूलमन्त्र कवचः

अस्य श्रीललिताकवच स्तवरात्न मन्त्रस्य, आनन्दभैरव ऋषिः, अमृतविराट् छन्दः, श्री महात्रिपुरसुन्दरी ललितापराम्बा देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्तिः श्रीं कीलकं, मम श्री ललिताम्बा प्रसादसिद्ध्यर्थे श्री ललिता...

Sri Lalitha Arya Kavacham – श्री ललितार्या कवच स्तोत्रम्

अगस्त्य उवाच । हयग्रीव महाप्राज्ञ मम ज्ञानप्रदायक । ललिता कवचं ब्रूहि करुणामयि चेत्तव ॥ १ ॥ हयग्रीव उवाच । निदानं श्रेयसामेतल्ललितावर्मसञ्ज्ञितम् । पठतां सर्वसिद्धिस्स्यात्तदिदं...

Sri Dattatreya Kavacham – श्री दत्तात्रेय कवचम्

श्रीपादः पातु मे पादौ ऊरू सिद्धासनस्थितः । पायाद्दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिम् ॥ १ ॥ नाभिं पातु जगत्स्रष्टा उदरं पातु दलोदरः । कृपालुः...

Sri Aditya Kavacham – श्री आदित्य कवचम्

अस्य श्री आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवानृषिः अनुष्टुप्छन्दः आदित्यो देवता श्रीं बीजं णीं शक्तिः सूं कीलकं मम आदित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् – जपाकुसुमसङ्काशं द्विभुजं पद्महस्तकम्...

Sri Chandra Kavacham – श्री चन्द्र कवचम्

अस्य श्रीचन्द्रकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य गौतम ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । सोमो देवता । रं बीजम् । सं शक्तिः । ओं कीलकम् । मम सोमग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे...

Sri Angaraka (Mangal) Kavacham – श्री अङ्गारक कवचम्

अस्य श्री अङ्गारक कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । अङ्गारको देवता । अं बीजम् । गं शक्तिः । रं कीलकम् । मम अङ्गारकग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे...

Sri Budha Kavacham – श्री बुध कवचम्

अस्य श्रीबुधकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य कात्यायन ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । बुधो देवता । यं बीजम् । क्लीं शक्तिः । ऊं कीलकम् । मम बुधग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः...

Sri Brihaspati Kavacham – श्री बृहस्पति कवचम्

अस्य श्रीबृहस्पतिकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । बृहस्पतिर्देवता । अं बीजं । श्रीं शक्तिः । क्लीं कीलकं । मम बृहस्पतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।...

Sri Shukra Kavacham – श्री शुक्र कवचम्

ओं अस्य श्रीशुक्रकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । भगवान् शुक्रो देवता । अं बीजं । गं शक्तिः । वं कीलकं । मम शुक्रग्रहप्रसाद सिद्ध्यर्थे...

Sri Rahu Kavacham – श्री राहु कवचम्

अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्र महामन्त्रस्य चन्द्रऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । राहुर्देवता । नीं बीजम् । ह्रीं शक्तिः । कां कीलकम् । मम राहुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम्-...

error: Not allowed