Category: Durga Saptasati – दुर्गा सप्तशती

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – अपराधक्षमापण स्तोत्रम्

ओं अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् । यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ १ ॥ सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके । इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – त्रयोदशोऽध्यायः (सुरथवैश्य वरप्रदानं)

ओं ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् । एवम्प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् ॥ २ ॥ विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया ।...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – द्वादशोऽध्यायः (भगवती वाक्यं)

ओं देव्युवाच ॥ १ ॥ एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् ॥ २ ॥ मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् ।...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – एकादशोऽध्यायः (नारायणीस्तुति)

ओं ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम् । कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः ॥ २ ॥ देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – दशमोऽध्यायः (शुम्भवध)

ओं ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम् । हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः ॥ २ ॥ बलावलेपदुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha -नवमोऽध्यायः (निशुम्भवध)

ओं राजोवाच ॥ १ ॥ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम । देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् ॥ २ ॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – अष्टमोऽध्यायः (रक्तबीजवध)

ओं ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते । बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥ २ ॥ ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्...

Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha – सप्तमोऽध्यायः (चण्डमुण्डवध)

ओं ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः । चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥ ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम् । सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ॥...

Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – षष्ठोऽध्यायः (धूम्रलोचनवध)

ओं ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ इत्याकर्ण्य वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः । समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् ॥ २ ॥ तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः । सक्रोधः...

Durga Saptasati Chapter 5 – Devi duta samvadam – पञ्चमोऽध्यायः (देवीदूतसंवादं)

अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीमहासरस्वती देवता । भीमा शक्तिः । भ्रामरी बीजम् । सूर्यस्तत्त्वम् । सामवेदः स्वरूपम् । श्रीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे...

error: Not allowed