Tagged: Gita – गीता

Sri Ganapathi Geeta – श्री गणपति गीता

क्व प्रासूत कदा त्वां गौरी न प्रामाण्यं तव जनने । विप्राः प्राहुरजं गणराजं यः प्राचामपि पूर्वतमः ॥ १ ॥ नासि गणपते शङ्करात्मजो भासि तद्वदेवाखिलात्मकः...

Saptashloki Bhagavad Gita – सप्तश्लोकी भगवद्गीता

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥ स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो...

Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) – श्री गुरुगीता तृतीयोऽध्यायः

अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने । सागरान्ते सरित्तीरे तीर्थे हरिहरालये ॥ २३६ ॥ शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे । वटस्य धात्र्या मूले वा...

Sri Guru Gita (Dvitiya Adhyaya) – श्री गुरुगीता द्वितीयोऽध्यायः

द्वितीयोऽध्यायः ॥ ध्यानम् श्रुणु महादेवि सर्वानन्दप्रदायकम् । सर्वसौख्यकरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥ १०९ ॥ श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि । श्रीमत्परं ब्रह्म...

Sri Guru Gita (Prathama Adhyaya) – श्री गुरुगीता प्रथमोऽध्यायः

श्रीगुरुभ्यो नमः । हरिः ओं । ध्यानम् ॥ हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणं विश्वोत्कीर्णमनेकदेहनिलयं स्वच्छन्दमानन्दकम् । आद्यन्तैकमखण्डचिद्घनरसं पूर्णं ह्यनन्तं शुभं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् ॥ अथ प्रथमोऽध्यायः...

error: Not allowed