Category: Saraswati – सरस्वती

Sri Maha Saraswati Stavam – श्री महासरस्वती स्तवम्

अश्वतर उवाच । जगद्धात्रीमहं देवीमारिराधयिषुः शुभाम् । स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीम् ॥ १ ॥ सदसद्देवि यत्किञ्चिन्मोक्षवच्चार्थवत्पदम् । तत्सर्वं त्वय्यसम्योगं योगवद्देवि संस्थितम् ॥ २...

Sri Saraswati Kavacham (Variation) – श्री सरस्वती कवचम् (पाठान्तरम्)

श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः । श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा फालं मे सर्वदाऽवतु ॥ १ ॥ ओं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु...

Sri Kamalajadayita Ashtakam – श्री कमलजदयिताष्टकम्

शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छायाविधूतामृतकरसुरराड्वाहने वाक्सवित्रि । शम्भुश्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैर्मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् ॥ १ ॥ कल्यादौ पार्वतीशः प्रवरसुरगणप्रार्थितः श्रौतवर्त्म प्राबल्यं...

Sri Saraswati Sahasranamavali – श्री सरस्वती सहस्रनामावली

ओं वाचे नमः । ओं वाण्यै नमः । ओं वरदायै नमः । ओं वन्द्यायै नमः । ओं वरारोहायै नमः । ओं वरप्रदायै नमः ।...

Sri Saraswati Sahasranama Stotram – श्री सरस्वती सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री सरस्वती सहस्रनाम स्तोत्रम् ध्यानम् । श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका- मालालालित कुन्तला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभना । सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाङ्किता वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता शुभा ॥ श्री नारद...

Sri Saraswati Stotram (Yajnavalkya Kritam) – श्री सरस्वती स्तोत्रम् (याज्ञ्यवल्क्य कृतम्)

नारायण उवाच । वाग्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदम् । महामुनिर्याज्ञवल्क्यो येन तुष्टाव तां पुरा ॥ १ ॥ गुरुशापाच्च स मुनिर्हतविद्यो बभूव ह । तदा जगाम...

Sri Saraswati Kavacham – श्री सरस्वती कवचम्

Sri Saraswati Kavacham in Hindi – श्री सरस्वती कवचम् (ब्रह्मवैवर्त महापुराणान्तर्गतं) भृगुरुवाच । ब्रह्मन्ब्रह्मविदाम्श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानविशारद । सर्वज्ञ सर्वजनक सर्वपूजकपूजित ॥ ६० सरस्वत्याश्च कवचं ब्रूहि...

Sri Saraswathi Dvadasanama Stotram – श्री सरस्वती द्वादशनाम स्तोत्रम्

सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणापुस्तकधारिणी । हंसवाह समायुक्ता विद्यादानकरी मम ॥ १ ॥ प्रथमं भारती नामा द्वितीयं च सरस्वती । तृतीयं शारदादेवी चतुर्थं हंसवाहना ॥...

Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali – श्री सरस्वती अष्टोत्तरशतनामावली

ओं सरस्वत्यै नमः । ओं महाभद्रायै नमः । ओं महामायायै नमः । ओं वरप्रदायै नमः । ओं श्रीप्रदायै नमः । ओं पद्मनिलयायै नमः ।...

Sri Saraswathi Stotram 2 – श्री सरस्वती स्तोत्रम् – २

ओं अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्रीसरस्वती देवता । धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः । आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं...

Sri Saraswati Stotram (Agastya Krutam) – श्री सरस्वती स्तोत्रम् (अगस्त्य कृतम्)

या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैस्सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा ॥ १ ॥ दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः...

Sri Saraswati ashtottara satanama stotram – श्री सरस्वति अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

श्री सरस्वति अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा । श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रगा ॥ १ ॥ शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमा परा । कामरूपा...

Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam – श्री शारदा भुजङ्ग प्रयाताष्टकम्

सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बाम् । सदास्येन्दुबिम्बां सदानोष्ठबिम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम् ॥ १ ॥ कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्राम् । पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां...

Sharada prarthana – श्री शारदा प्रार्थना

नमस्ते शारदे देवि काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे ॥ १ ॥ या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना शमादिगुणदायिनी ॥ २...

error: Not allowed