Category: 1008 – सहस्रनामावली

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali – श्री महागणपति सहस्रनामावली

ओं गणेश्वराय नमः । ओं गणक्रीडाय नमः । ओं गणनाथाय नमः । ओं गणाधिपाय नमः । ओं एकदंष्ट्राय नमः । ओं वक्रतुण्डाय नमः ।...

Sri Yajnavalkya Sahasranamavali – श्री याज्ञवल्क्य सहस्रनामावली

ओं सदानन्दाय नमः । ओं सुनन्दापुत्राय नमः । ओं अश्वत्थमूलवासिने नमः । ओं अयातयामाम्नायतत्पराय नमः । ओं अयातयामोपनिषद्वाक्यनिधये नमः । ओं अष्टाशीतिमुनिगणपरिवेष्ठिताय नमः ।...

Sri Saraswati Sahasranamavali – श्री सरस्वती सहस्रनामावली

ओं वाचे नमः । ओं वाण्यै नमः । ओं वरदायै नमः । ओं वन्द्यायै नमः । ओं वरारोहायै नमः । ओं वरप्रदायै नमः ।...

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – श्री गायत्री सहस्रनाम स्तोत्रम्

नारद उवाच – भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाच्छ्रुतम् ॥ १ ॥ सर्वपापहरं देव येन विद्या प्रवर्तते । केन वा ब्रह्मविज्ञानं किं नु वा...

Sri Krishna Sahasranama Stotram – श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम्

ओं अस्य श्रीकृष्णसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य पराशर ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता, श्रीकृष्णेति बीजम्, श्रीवल्लभेति शक्तिः, शार्ङ्गीति कीलकं, श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ न्यासः पराशराय ऋषये नमः...

Sri Lakshmi Sahasranamavali – श्री लक्ष्मी सहस्रनामावलिः

ओं नित्यागतायै नमः । ओं अनन्तनित्यायै नमः । ओं नन्दिन्यै नमः । ओं जनरञ्जन्यै नमः । ओं नित्यप्रकाशिन्यै नमः । ओं स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।...

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावली

ओं अचिन्त्यशक्तये नमः । ओं अनघाय नमः । ओं अक्षोभ्याय नमः । ओं अपराजिताय नमः । ओं अनाथवत्सलाय नमः । ओं अमोघाय नमः ।...

Sri Lalitha Sahasranamavali – श्री ललिता सहस्रनामावलिः

ओं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः । ओं श्रीमहाराज्ञै नमः । ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ओं चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः । ओं देवकार्यसमुद्यतायै नमः । ओं...

Sri Venkateshwara Sahasranamavali -श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः

ओं श्री वेङ्कटेशाय नमः ओं विरूपाक्षाय नमः ओं विश्वेशाय नमः ओं विश्वभावनाय नमः ओं विश्वसृजे नमः ओं विश्वसंहर्त्रे नमः ओं विश्वप्राणाय नमः ओं विराड्वपुषे...

Sri Vishnu Sahasranamavali – श्री विष्णु सहस्रनामावलिः

ओं विश्वस्मै नमः । ओं विष्णवे नमः । ओं वषट्काराय नमः । ओं भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः । ओं भूतकृते नमः । ओं भूतभृते नमः ।...

error: Not allowed