Category: 1008

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – श्री लक्ष्मीनृसिंह सहस्रनाम स्तोत्रम्

ओं अस्य श्री लक्ष्मीनृसिंह दिव्य सहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवता क्ष्रौं इति बीजं श्रीं इति शक्तिः नखदम्ष्ट्रायुधायेति कीलकं मन्त्रराज श्रीलक्ष्मीनृसिंह प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः...

Sri Gayatri Sahasranama Stotram – श्री गायत्री सहस्रनाम स्तोत्रम्

नारद उवाच – भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाच्छ्रुतम् ॥ १ ॥ सर्वपापहरं देव येन विद्या प्रवर्तते । केन वा ब्रह्मविज्ञानं किं नु वा...

Sri Krishna Sahasranama Stotram – श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम्

ओं अस्य श्रीकृष्णसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य पराशर ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता, श्रीकृष्णेति बीजम्, श्रीवल्लभेति शक्तिः, शार्ङ्गीति कीलकं, श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ न्यासः पराशराय ऋषये नमः...

Sri Lakshmi Sahasranamavali – श्री लक्ष्मी सहस्रनामावलिः

ओं नित्यागतायै नमः । ओं अनन्तनित्यायै नमः । ओं नन्दिन्यै नमः । ओं जनरञ्जन्यै नमः । ओं नित्यप्रकाशिन्यै नमः । ओं स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।...

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावलिः

ओं अचिन्त्यशक्तये नमः । ओं अनघाय नमः । ओं अक्षोभ्याय नमः । ओं अपराजिताय नमः । ओं अनाथवत्सलाय नमः । ओं अमोघाय नमः ।...

error: Not allowed