Kakaradi Sri Kali Sahasranamavali – ककारादि श्री काली सहस्रनामावली


ओं क्रीं काल्यै नमः ।
ओं क्रूं कराल्यै नमः ।
ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं कलाढ्यायै नमः ।
ओं कलापूज्यायै नमः ।
ओं कलात्मिकायै नमः ।
ओं कलादृष्टायै नमः ।
ओं कलापुष्टायै नमः ।
ओं कलामस्तायै नमः ।
ओं कलाकरायै नमः ।
ओं कलाकोटिसमाभासायै नमः ।
ओं कलाकोटिप्रपूजितायै नमः ।
ओं कलाकर्मायै नमः ।
ओं कलाधारायै नमः ।
ओं कलापारायै नमः ।
ओं कलागमायै नमः ।
ओं कलाधारायै नमः । २०

ओं कमलिन्यै नमः ।
ओं ककारायै नमः ।
ओं करुणायै नमः ।
ओं कव्यै नमः ।
ओं ककारवर्णसर्वाङ्ग्यै नमः ।
ओं कलाकोटिप्रभूषितायै नमः ।
ओं ककारकोटिगुणितायै नमः ।
ओं ककारकोटिभूषणायै नमः ।
ओं ककारवर्णहृदयायै नमः ।
ओं ककारमनुमण्डितायै नमः ।
ओं ककारवर्णनिलयायै नमः ।
ओं ककशब्दपरायणायै नमः ।
ओं ककारवर्णमुकुटायै नमः ।
ओं ककारवर्णभूषणायै नमः ।
ओं ककारवर्णरूपायै नमः ।
ओं काकशब्दपरायणायै नमः ।
ओं कवीरास्फालनरतायै नमः ।
ओं कमलाकरपूजितायै नमः ।
ओं कमलाकरनाथायै नमः ।
ओं कमलाकररूपधृषे नमः । ४०

ओं कमलाकरसिद्धिस्थायै नमः ।
ओं कमलाकरपारदायै नमः ।
ओं कमलाकरमध्यस्थायै नमः ।
ओं कमलाकरतोषितायै नमः ।
ओं कथङ्कारपरालापायै नमः ।
ओं कथङ्कारपरायणायै नमः ।
ओं कथङ्कारपदान्तस्थायै नमः ।
ओं कथङ्कारपदार्थभुवे नमः ।
ओं कमलाक्ष्यै नमः ।
ओं कमलजायै नमः ।
ओं कमलाक्षप्रपूजितायै नमः ।
ओं कमलाक्षवरोद्युक्तायै नमः ।
ओं ककारायै नमः ।
ओं कर्बुराक्षरायै नमः ।
ओं करतारायै नमः ।
ओं करच्छिन्नायै नमः ।
ओं करश्यामायै नमः ।
ओं करार्णवायै नमः ।
ओं करपूज्यायै नमः ।
ओं कररतायै नमः । ६०

ओं करदायै नमः ।
ओं करपूजितायै नमः ।
ओं करतोयायै नमः ।
ओं करामर्षायै नमः ।
ओं कर्मनाशायै नमः ।
ओं करप्रियायै नमः ।
ओं करप्राणायै नमः ।
ओं करकजायै नमः ।
ओं करकायै नमः ।
ओं करकान्तरायै नमः ।
ओं करकाचलरूपायै नमः ।
ओं करकाचलशोभिन्यै नमः ।
ओं करकाचलपुत्र्यै नमः ।
ओं करकाचलतोषितायै नमः ।
ओं करकाचलगेहस्थायै नमः ।
ओं करकाचलरक्षिण्यै नमः ।
ओं करकाचलसम्मान्यायै नमः ।
ओं करकाचलकारिण्यै नमः ।
ओं करकाचलवर्षाढ्यायै नमः ।
ओं करकाचलरञ्जितायै नमः । ८०

ओं करकाचलकान्तारायै नमः ।
ओं करकाचलमालिन्यै नमः ।
ओं करकाचलभोज्यायै नमः ।
ओं करकाचलरूपिण्यै नमः ।
ओं करामलकसंस्थायै नमः ।
ओं करामलकसिद्धिदायै नमः ।
ओं करामलकसम्पूज्यायै नमः ।
ओं करामलकतारिण्यै नमः ।
ओं करामलककाल्यै नमः ।
ओं करामलकरोचिन्यै नमः ।
ओं करामलकमात्रे नमः ।
ओं करामलकसेविन्यै नमः ।
ओं करामलकबद्ध्येयायै नमः ।
ओं करामलकदायिन्यै नमः ।
ओं कञ्जनेत्रायै नमः ।
ओं कञ्जगत्यै नमः ।
ओं कञ्जस्थायै नमः ।
ओं कञ्जधारिण्यै नमः ।
ओं कञ्जमालाप्रियकर्यै नमः ।
ओं कञ्जरूपायै नमः । १००

ओं कञ्जजायै नमः ।
ओं कञ्जजात्यै नमः ।
ओं कञ्जगत्यै नमः ।
ओं कञ्जहोमपरायणायै नमः ।
ओं कञ्जमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ओं कञ्जाभरणभूषितायै नमः ।
ओं कञ्जसम्माननिरतायै नमः ।
ओं कञ्जोत्पत्तिपरायणायै नमः ।
ओं कञ्जराशिसमाकारायै नमः ।
ओं कञ्जारण्यनिवासिन्यै नमः ।
ओं करञ्जवृक्षमध्यस्थायै नमः ।
ओं करञ्जवृक्षवासिन्यै नमः ।
ओं करञ्जफलभूषाढ्यायै नमः ।
ओं करञ्जवनवासिन्यै नमः ।
ओं करञ्जमालाभरणायै नमः ।
ओं करवालपरायणायै नमः ।
ओं करवालप्रहृष्टात्मने नमः ।
ओं करवालप्रियागत्यै नमः ।
ओं करवालप्रियाकन्थायै नमः ।
ओं करवालविहारिण्यै नमः । १२०

ओं करवालमय्यै नमः ।
ओं कर्मायै नमः ।
ओं करवालप्रियङ्कर्यै नमः ।
ओं कबन्धमालाभरणायै नमः ।
ओं कबन्धराशिमध्यगायै नमः ।
ओं कबन्धकूटसंस्थानायै नमः ।
ओं कबन्धानन्तभूषणायै नमः ।
ओं कबन्धनादसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कबन्धासनधारिण्यै नमः ।
ओं कबन्धगृहमध्यस्थायै नमः ।
ओं कबन्धवनवासिन्यै नमः ।
ओं कबन्धकाञ्चीकरण्यै नमः ।
ओं कबन्धराशिभूषणायै नमः ।
ओं कबन्धमालाजयदायै नमः ।
ओं कबन्धदेहवासिन्यै नमः ।
ओं कबन्धासनमान्यायै नमः ।
ओं कपालमाल्यधारिण्यै नमः ।
ओं कपालमालामध्यस्थायै नमः ।
ओं कपालव्रततोषितायै नमः ।
ओं कपालदीपसन्तुष्टायै नमः । १४०

ओं कपालदीपरूपिण्यै नमः ।
ओं कपालदीपवरदायै नमः ।
ओं कपालकज्जलस्थितायै नमः ।
ओं कपालमालाजयदायै नमः ।
ओं कपालजपतोषिण्यै नमः ।
ओं कपालसिद्धिसंहृष्टायै नमः ।
ओं कपालभोजनोद्यतायै नमः ।
ओं कपालव्रतसंस्थानायै नमः ।
ओं कपालकमलालयायै नमः ।
ओं कवित्वामृतसारायै नमः ।
ओं कवित्वामृतसागरायै नमः ।
ओं कवित्वसिद्धिसंहृष्टायै नमः ।
ओं कवित्वादानकारिण्यै नमः ।
ओं कविपूज्यायै नमः ।
ओं कविगत्यै नमः ।
ओं कविरूपायै नमः ।
ओं कविप्रियायै नमः ।
ओं कविब्रह्मानन्दरूपायै नमः ।
ओं कवित्वव्रततोषितायै नमः ।
ओं कविमानससंस्थानायै नमः । १६०

ओं कविवाञ्छाप्रपूरण्यै नमः ।
ओं कविकण्ठस्थितायै नमः ।
ओं कं ह्रीं कं कं कं कविपूर्तिदायै नमः ।
ओं कज्जलायै नमः ।
ओं कज्जलादानमानसायै नमः ।
ओं कज्जलप्रियायै नमः ।
ओं कपालकज्जलसमायै नमः ।
ओं कज्जलेशप्रपूजितायै नमः ।
ओं कज्जलार्णवमध्यस्थायै नमः ।
ओं कज्जलानन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं कज्जलप्रियसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कज्जलप्रियतोषिण्यै नमः ।
ओं कपालमालाभरणायै नमः ।
ओं कपालकरभूषणायै नमः ।
ओं कपालकरभूषाढ्यायै नमः ।
ओं कपालचक्रमण्डितायै नमः ।
ओं कपालकोटिनिलयायै नमः ।
ओं कपालदुर्गकारिण्यै नमः ।
ओं कपालगिरिसंस्थानायै नमः ।
ओं कपालचक्रवासिन्यै नमः । १८०

ओं कपालपात्रसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कपालार्घ्यपरायणायै नमः ।
ओं कपालार्घ्यप्रियप्राणायै नमः ।
ओं कपालार्घ्यवरप्रदायै नमः ।
ओं कपालचक्ररूपायै नमः ।
ओं कपालरूपमात्रगायै नमः ।
ओं कदल्यै नमः ।
ओं कदलीरूपायै नमः ।
ओं कदलीवनवासिन्यै नमः ।
ओं कदलीपुष्पसम्प्रीतायै नमः ।
ओं कदलीफलमानसायै नमः ।
ओं कदलीहोमसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कदलीदर्शनोद्यतायै नमः ।
ओं कदलीगर्भमध्यस्थायै नमः ।
ओं कदलीवनसुन्दर्यै नमः ।
ओं कदम्बपुष्पनिलयायै नमः ।
ओं कदम्बवनमध्यगायै नमः ।
ओं कदम्बकुसुमामोदायै नमः ।
ओं कदम्बवनतोषिण्यै नमः ।
ओं कदम्बपुष्पसम्पूज्यायै नमः । २००

ओं कदम्बपुष्पहोमदायै नमः ।
ओं कदम्बपुष्पमध्यस्थायै नमः ।
ओं कदम्बफलभोजिन्यै नमः ।
ओं कदम्बकाननान्तःस्थायै नमः ।
ओं कदम्बाचलवासिन्यै नमः ।
ओं कक्षपायै नमः ।
ओं कक्षपाराध्यायै नमः ।
ओं कक्षपासनसंस्थितायै नमः ।
ओं कर्णपूरायै नमः ।
ओं कर्णनासायै नमः ।
ओं कर्णाढ्यायै नमः ।
ओं कालभैरव्यै नमः ।
ओं कलप्रीतायै नमः ।
ओं कलहदायै नमः ।
ओं कलहायै नमः ।
ओं कलहातुरायै नमः ।
ओं कर्णयक्ष्यै नमः ।
ओं कर्णवार्ताकथिन्यै नमः ।
ओं कर्णसुन्दर्यै नमः ।
ओं कर्णपिशाचिन्यै नमः । २२०

ओं कर्णमञ्जर्यै नमः ।
ओं कविकक्षदायै नमः ।
ओं कविकक्षविरूपाढ्यायै नमः ।
ओं कविकक्षस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं कस्तूरीमृगसंस्थानायै नमः ।
ओं कस्तूरीमृगरूपिण्यै नमः ।
ओं कस्तूरीमृगसन्तोषायै नमः ।
ओं कस्तूरीमृगमध्यगायै नमः ।
ओं कस्तूरीरसनीलाङ्ग्यै नमः ।
ओं कस्तूरीगन्धतोषितायै नमः ।
ओं कस्तूरीपूजकप्राणायै नमः ।
ओं कस्तूरीपूजकप्रियायै नमः ।
ओं कस्तूरीप्रेमसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कस्तूरीप्राणधारिण्यै नमः ।
ओं कस्तूरीपूजकानन्दायै नमः ।
ओं कस्तूरीगन्धरूपिण्यै नमः ।
ओं कस्तूरीमालिकारूपायै नमः ।
ओं कस्तूरीभोजनप्रियायै नमः ।
ओं कस्तूरीतिलकानन्दायै नमः ।
ओं कस्तूरीतिलकप्रियायै नमः । २४०

ओं कस्तूरीहोमसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कस्तूरीतर्पणोद्यतायै नमः ।
ओं कस्तूरीमार्जनोद्युक्तायै नमः ।
ओं कस्तूरीचक्रपूजितायै नमः ।
ओं कस्तूरीपुष्पसम्पूज्यायै नमः ।
ओं कस्तूरीचर्वणोद्यतायै नमः ।
ओं कस्तूरीगर्भमध्यस्थायै नमः ।
ओं कस्तूरीवस्त्रधारिण्यै नमः ।
ओं कस्तूरिकामोदरतायै नमः ।
ओं कस्तूरीवनवासिन्यै नमः ।
ओं कस्तूरीवनसंरक्षायै नमः ।
ओं कस्तूरीप्रेमधारिण्यै नमः ।
ओं कस्तूरीशक्तिनिलयायै नमः ।
ओं कस्तूरीशक्तिकुण्डगायै नमः ।
ओं कस्तूरीकुण्डसंस्नातायै नमः ।
ओं कस्तूरीकुण्डमज्जनायै नमः ।
ओं कस्तूरीजीवसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कस्तूरीजीवधारिण्यै नमः ।
ओं कस्तूरीपरमामोदायै नमः ।
ओं कस्तूरीजीवनक्षमायै नमः । २६०

ओं कस्तूरीजातिभावस्थायै नमः ।
ओं कस्तूरीगन्धचुम्बनायै नमः ।
ओं कस्तूरीगन्धसंशोभाविराजितकपालभुवे नमः ।
ओं कस्तूरीमदनान्तःस्थायै नमः ।
ओं कस्तूरीमदहर्षदायै नमः ।
ओं कस्तूर्यै नमः ।
ओं कवितानाढ्यायै नमः ।
ओं कस्तूरीगृहमध्यगायै नमः ।
ओं कस्तूरीस्पर्शकप्राणायै नमः ।
ओं कस्तूरीनिन्दकान्तकायै नमः ।
ओं कस्तूर्यामोदरसिकायै नमः ।
ओं कस्तूरीक्रीडनोद्यतायै नमः ।
ओं कस्तूरीदाननिरतायै नमः ।
ओं कस्तूरीवरदायिन्यै नमः ।
ओं कस्तूरीस्थापनासक्तायै नमः ।
ओं कस्तूरीस्थानरञ्जिन्यै नमः ।
ओं कस्तूरीकुशलप्राणायै नमः ।
ओं कस्तूरीस्तुतिवन्दितायै नमः ।
ओं कस्तूरीवन्दकाराध्यायै नमः ।
ओं कस्तूरीस्थानवासिन्यै नमः । २८०

ओं कहरूपायै नमः ।
ओं कहाढ्यायै नमः ।
ओं कहानन्दायै नमः ।
ओं कहात्मभुवे नमः ।
ओं कहपूज्यायै नमः ।
ओं कहात्याख्यायै नमः ।
ओं कहहेयायै नमः ।
ओं कहात्मिकायै नमः ।
ओं कहमालायै नमः ।
ओं कण्ठभूषायै नमः ।
ओं कहमन्त्रजपोद्यतायै नमः ।
ओं कहनामस्मृतिपरायै नमः ।
ओं कहनामपरायणायै नमः ।
ओं कहपारायणरतायै नमः ।
ओं कहदेव्यै नमः ।
ओं कहेश्वर्यै नमः ।
ओं कहहेतवे नमः ।
ओं कहानन्दायै नमः ।
ओं कहनादपरायणायै नमः ।
ओं कहमात्रे नमः । ३००

ओं कहान्तःस्थायै नमः ।
ओं कहमन्त्रायै नमः ।
ओं कहेश्वर्यै नमः ।
ओं कहगेयायै नमः ।
ओं कहाराध्यायै नमः ।
ओं कहध्यानपरायणायै नमः ।
ओं कहतन्त्रायै नमः ।
ओं कहकहायै नमः ।
ओं कहचर्यापरायणायै नमः ।
ओं कहाचारायै नमः ।
ओं कहगत्यै नमः ।
ओं कहताण्डवकारिण्यै नमः ।
ओं कहारण्यायै नमः ।
ओं कहरत्यै नमः ।
ओं कहशक्तिपरायणायै नमः ।
ओं कहराज्यनतायै नमः ।
ओं कर्मसाक्षिण्यै नमः ।
ओं कर्मसुन्दर्यै नमः ।
ओं कर्मविद्यायै नमः ।
ओं कर्मगत्यै नमः । ३२०

ओं कर्मतन्त्रपरायणायै नमः ।
ओं कर्ममात्रायै नमः ।
ओं कर्मगात्रायै नमः ।
ओं कर्मधर्मपरायणायै नमः ।
ओं कर्मरेखानाशकर्त्र्यै नमः ।
ओं कर्मरेखाविनोदिन्यै नमः ।
ओं कर्मरेखामोहकर्यै नमः ।
ओं कर्मकीर्तिपरायणायै नमः ।
ओं कर्मविद्यायै नमः ।
ओं कर्मसारायै नमः ।
ओं कर्माधारायै नमः ।
ओं कर्मभुवे नमः ।
ओं कर्मकार्यै नमः ।
ओं कर्महार्यै नमः ।
ओं कर्मकौतुकसुन्दर्यै नमः ।
ओं कर्मकाल्यै नमः ।
ओं कर्मतारायै नमः ।
ओं कर्मच्छिन्नायै नमः ।
ओं कर्मदायै नमः ।
ओं कर्मचाण्डालिन्यै नमः । ३४०

ओं कर्मवेदमात्रे नमः ।
ओं कर्मभुवे नमः ।
ओं कर्मकाण्डरतानन्तायै नमः ।
ओं कर्मकाण्डानुमानितायै नमः ।
ओं कर्मकाण्डपरीणाहायै नमः ।
ओं कमठ्यै नमः ।
ओं कमठाकृत्यै नमः ।
ओं कमठाराध्यहृदयायै नमः ।
ओं कमठाकण्ठसुन्दर्यै नमः ।
ओं कमठासनसंसेव्यायै नमः ।
ओं कमठ्यै नमः ।
ओं कर्मतत्परायै नमः ।
ओं करुणाकरकान्तायै नमः ।
ओं करुणाकरवन्दितायै नमः ।
ओं कठोरायै नमः ।
ओं करमालायै नमः ।
ओं कठोरकुचधारिण्यै नमः ।
ओं कपर्दिन्यै नमः ।
ओं कपटिन्यै नमः ।
ओं कठिनायै नमः । ३६०

ओं कङ्कभूषणायै नमः ।
ओं करभोर्वै नमः ।
ओं कठिनदायै नमः ।
ओं करभायै नमः ।
ओं करभालयायै नमः ।
ओं कलभाषामय्यै नमः ।
ओं कल्पायै नमः ।
ओं कल्पनायै नमः ।
ओं कल्पदायिन्यै नमः ।
ओं कमलस्थायै नमः ।
ओं कलामालायै नमः ।
ओं कमलास्यायै नमः ।
ओं क्वणत्प्रभायै नमः ।
ओं ककुद्मिन्यै नमः ।
ओं कष्टवत्यै नमः ।
ओं करणीयकथार्चितायै नमः ।
ओं कचार्चितायै नमः ।
ओं कचतन्वै नमः ।
ओं कचसुन्दरधारिण्यै नमः ।
ओं कठोरकुचसंलग्नायै नमः । ३८०

ओं कटिसूत्रविराजितायै नमः ।
ओं कर्णभक्षप्रियायै नमः ।
ओं कन्दायै नमः ।
ओं कथायै नमः ।
ओं कन्दगत्यै नमः ।
ओं कल्यै नमः ।
ओं कलिघ्न्यै नमः ।
ओं कलिदूत्यै नमः ।
ओं कविनायकपूजितायै नमः ।
ओं कणकक्षानियन्त्र्यै नमः ।
ओं कश्चित्कविवरार्चितायै नमः ।
ओं कर्त्र्यै नमः ।
ओं कर्तृकाभूषायै नमः ।
ओं कारिण्यै नमः ।
ओं कर्णशत्रुपायै नमः ।
ओं करणेश्यै नमः ।
ओं करणपायै नमः ।
ओं कलवाचायै नमः ।
ओं कलानिध्यै नमः ।
ओं कलनायै नमः । ४००

ओं कलनाधारायै नमः ।
ओं कारिकायै नमः ।
ओं करकायै नमः ।
ओं करायै नमः ।
ओं कलगेयायै नमः ।
ओं कर्कराश्यै नमः ।
ओं कर्कराशिप्रपूजितायै नमः ।
ओं कन्याराश्यै नमः ।
ओं कन्यकायै नमः ।
ओं कन्यकाप्रियभाषिण्यै नमः ।
ओं कन्यकादानसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कन्यकादानतोषिण्यै नमः ।
ओं कन्यादानकरानन्दायै नमः ।
ओं कन्यादानग्रहेष्टदायै नमः ।
ओं कर्षणायै नमः ।
ओं कक्षदहनायै नमः ।
ओं कामितायै नमः ।
ओं कमलासनायै नमः ।
ओं करमालानन्दकर्त्र्यै नमः ।
ओं करमालाप्रतोषितायै नमः । ४२०

ओं करमालाशयानन्दायै नमः ।
ओं करमालासमागमायै नमः ।
ओं करमालासिद्धिदात्र्यै नमः ।
ओं करमालाकरप्रियायै नमः ।
ओं करप्रियायै नमः ।
ओं कररतायै नमः ।
ओं करदानपरायणायै नमः ।
ओं कलानन्दायै नमः ।
ओं कलिगत्यै नमः ।
ओं कलिपूज्यायै नमः ।
ओं कलिप्रस्वै नमः ।
ओं कलनादनिनादस्थायै नमः ।
ओं कलनादवरप्रदायै नमः ।
ओं कलनादसमाजस्थायै नमः ।
ओं कहोलायै नमः ।
ओं कहोलदायै नमः ।
ओं कहोलगेहमध्यस्थायै नमः ।
ओं कहोलवरदायिन्यै नमः ।
ओं कहोलकविताधारायै नमः ।
ओं कहोलऋषिमानितायै नमः । ४४०

ओं कहोलमानसाराध्यायै नमः ।
ओं कहोलवाक्यकारिण्यै नमः ।
ओं कर्तृरूपायै नमः ।
ओं कर्तृमय्यै नमः ।
ओं कर्तृमात्रे नमः ।
ओं कर्तर्यै नमः ।
ओं कनीयायै नमः ।
ओं कनकाराध्यायै नमः ।
ओं कनीनकमय्यै नमः ।
ओं कनीयानन्दनिलयायै नमः ।
ओं कनकानन्दतोषितायै नमः ।
ओं कनीयककरायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं कथार्णवकर्यै नमः ।
ओं कर्यै नमः ।
ओं करिगम्यायै नमः ।
ओं करिगत्यै नमः ।
ओं करिध्वजपरायणायै नमः ।
ओं करिनाथप्रियायै नमः ।
ओं कण्ठायै नमः । ४६०

ओं कथानकप्रतोषितायै नमः ।
ओं कमनीयायै नमः ।
ओं कमनकायै नमः ।
ओं कमनीयविभूषणायै नमः ।
ओं कमनीयसमाजस्थायै नमः ।
ओं कमनीयव्रतप्रियायै नमः ।
ओं कमनीयगुणाराध्यायै नमः ।
ओं कपिलायै नमः ।
ओं कपिलेश्वर्यै नमः ।
ओं कपिलाराध्यहृदयायै नमः ।
ओं कपिलाप्रियवादिन्यै नमः ।
ओं कहचक्रमन्त्रवर्णायै नमः ।
ओं कहचक्रप्रसूनकायै नमः ।
ओं कएईलह्रींस्वरूपायै नमः ।
ओं कएईलह्रींवरप्रदायै नमः ।
ओं कएईलह्रींसिद्धिदात्र्यै नमः ।
ओं कएईलह्रींस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं कएईलह्रींमन्त्रवर्णायै नमः ।
ओं कएईलह्रीम्प्रसूकलायै नमः ।
ओं कएवर्गायै नमः । ४८०

ओं कपाटस्थायै नमः ।
ओं कपाटोद्घाटनक्षमायै नमः ।
ओं कङ्काल्यै नमः ।
ओं कपाल्यै नमः ।
ओं कङ्कालप्रियभाषिण्यै नमः ।
ओं कङ्कालभैरवाराध्यायै नमः ।
ओं कङ्कालमानसंस्थितायै नमः ।
ओं कङ्कालमोहनिरतायै नमः ।
ओं कङ्कालमोहदायिन्यै नमः ।
ओं कलुषघ्न्यै नमः ।
ओं कलुषहायै नमः ।
ओं कलुषार्तिविनाशिन्यै नमः ।
ओं कलिपुष्पायै नमः ।
ओं कलादानायै नमः ।
ओं कशिप्वै नमः ।
ओं कश्यपार्चितायै नमः ।
ओं कश्यपायै नमः ।
ओं कश्यपाराध्यायै नमः ।
ओं कलिपूर्णकलेवरायै नमः ।
ओं कलेवरकर्यै नमः । ५००

ओं काञ्च्यै नमः ।
ओं कवर्गायै नमः ।
ओं करालकायै नमः ।
ओं करालभैरवाराध्यायै नमः ।
ओं करालभैरवेश्वर्यै नमः ।
ओं करालायै नमः ।
ओं कलनाधारायै नमः ।
ओं कपर्दीशवरप्रदायै नमः ।
ओं कपर्दीशप्रेमलतायै नमः ।
ओं कपर्दिमालिकायुतायै नमः ।
ओं कपर्दिजपमालाढ्यायै नमः ।
ओं करवीरप्रसूनदायै नमः ।
ओं करवीरप्रियप्राणायै नमः ।
ओं करवीरप्रपूजितायै नमः ।
ओं कर्णिकारसमाकारायै नमः ।
ओं कर्णिकारप्रपूजितायै नमः ।
ओं करीषाग्निस्थितायै नमः ।
ओं कर्षायै नमः ।
ओं कर्षमात्रसुवर्णदायै नमः ।
ओं कलशायै नमः । ५२०

ओं कलशाराध्यायै नमः ।
ओं कषायायै नमः ।
ओं करिगानदायै नमः ।
ओं कपिलायै नमः ।
ओं कलकण्ठ्यै नमः ।
ओं कलिकल्पलता मतायै नमः ।
ओं कल्पमात्रे नमः ।
ओं कल्पलतायै नमः ।
ओं कल्पकार्यै नमः ।
ओं कल्पभुवे नमः ।
ओं कर्पूरामोदरुचिरायै नमः ।
ओं कर्पूरामोदधारिण्यै नमः ।
ओं कर्पूरमालाभरणायै नमः ।
ओं कर्पूरवासपूर्तिदायै नमः ।
ओं कर्पूरमालाजयदायै नमः ।
ओं कर्पूरार्णवमध्यगायै नमः ।
ओं कर्पूरतर्पणरतायै नमः ।
ओं कटकाम्बरधारिण्यै नमः ।
ओं कपटेश्ववरसम्पूज्यायै नमः ।
ओं कपटेश्वररूपिण्यै नमः । ५४०

ओं कट्वै नमः ।
ओं कपिध्वजाराध्यायै नमः ।
ओं कलापपुष्पधारिण्यै नमः ।
ओं कलापपुष्परुचिरायै नमः ।
ओं कलापपुष्पपूजितायै नमः ।
ओं क्रकचायै नमः ।
ओं क्रकचाराध्यायै नमः ।
ओं कथम्ब्रूमायै नमः ।
ओं करालतायै नमः ।
ओं कथङ्कारविनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं कालक्रियायै नमः ।
ओं क्रतवे नमः ।
ओं कामिन्यै नमः ।
ओं कामिनीपूज्यायै नमः ।
ओं कामिनीपुष्पधारिण्यै नमः ।
ओं कामिनीपुष्पनिलयायै नमः ।
ओं कामिनीपुष्पपूर्णिमायै नमः ।
ओं कामिनीपुष्पपूजार्हायै नमः ।
ओं कामिनीपुष्पभूषणायै नमः । ५६०

ओं कामिनीपुष्पतिलकायै नमः ।
ओं कामिनीकुण्डचुम्बनायै नमः ।
ओं कामिनीयोगसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कामिनीयोगभोगदायै नमः ।
ओं कामिनीकुण्डसम्मग्नायै नमः ।
ओं कामिनीकुण्डमध्यगायै नमः ।
ओं कामिनीमानसाराध्यायै नमः ।
ओं कामिनीमानतोषितायै नमः ।
ओं कामिनीमानसञ्चारायै नमः ।
ओं कालिकायै नमः ।
ओं कालकालिकायै नमः ।
ओं कामायै नमः ।
ओं कामदेव्यै नमः ।
ओं कामेश्यै नमः ।
ओं कामसम्भवायै नमः ।
ओं कामभावायै नमः ।
ओं कामरतायै नमः ।
ओं कामार्तायै नमः ।
ओं काममञ्जर्यै नमः ।
ओं काममञ्जीररणितायै नमः । ५८०

ओं कामदेवप्रियान्तरायै नमः ।
ओं कामकाल्यै नमः ।
ओं कामकलायै नमः ।
ओं कालिकायै नमः ।
ओं कमलार्चितायै नमः ।
ओं कादिकायै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं कालानलसमप्रभायै नमः ।
ओं कल्पान्तदहनायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं कान्तारप्रियवासिन्यै नमः ।
ओं कालपूज्यायै नमः ।
ओं कालरतायै नमः ।
ओं कालमात्रे नमः ।
ओं कालिन्यै नमः ।
ओं कालवीरायै नमः ।
ओं कालघोरायै नमः ।
ओं कालसिद्धायै नमः ।
ओं कालदायै नमः । ६००

ओं कालाञ्जनसमाकारायै नमः ।
ओं कालञ्जरनिवासिन्यै नमः ।
ओं कालऋद्ध्यै नमः ।
ओं कालवृद्ध्यै नमः ।
ओं कारागृहविमोचिन्यै नमः ।
ओं कादिविद्यायै नमः ।
ओं कादिमात्रे नमः ।
ओं कादिस्थायै नमः ।
ओं कादिसुन्दर्यै नमः ।
ओं काश्यै नमः ।
ओं काञ्च्यै नमः ।
ओं काञ्चीशायै नमः ।
ओं काशीशवरदायिन्यै नमः ।
ओं क्रीं बीजायै नमः ।
ओं क्रीं बीजहृदयाय नमः स्मृतायै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं काम्यगत्यै नमः ।
ओं काम्यसिद्धिदात्र्यै नमः ।
ओं कामभुवे नमः ।
ओं कामाख्यायै नमः । ६२०

ओं कामरूपायै नमः ।
ओं कामचापविमोचिन्यै नमः ।
ओं कामदेवकलारामायै नमः ।
ओं कामदेवकलालयायै नमः ।
ओं कामरात्र्यै नमः ।
ओं कामदात्र्यै नमः ।
ओं कान्ताराचलवासिन्यै नमः ।
ओं कामरूपायै नमः ।
ओं कामगत्यै नमः ।
ओं कामयोगपरायणायै नमः ।
ओं कामसम्मर्दनरतायै नमः ।
ओं कामगेहविकाशिन्यै नमः ।
ओं कालभैरवभार्यायै नमः ।
ओं कालभैरवकामिन्यै नमः ।
ओं कालभैरवयोगस्थायै नमः ।
ओं कालभैरवभोगदायै नमः ।
ओं कामधेनवे नमः ।
ओं कामदोग्ध्र्यै नमः ।
ओं काममात्रे नमः ।
ओं कान्तिदायै नमः । ६४०
ओं कामुकायै नमः ।
ओं कामुकाराध्यायै नमः ।
ओं कामुकानन्दवर्धिन्यै नमः ।
ओं कार्तवीर्यायै नमः ।
ओं कार्तिकेयायै नमः ।
ओं कार्तिकेयप्रपूजितायै नमः ।
ओं कार्यायै नमः ।
ओं कारणदायै नमः ।
ओं कार्यकारिण्यै नमः ।
ओं कारणान्तरायै नमः ।
ओं कान्तिगम्यायै नमः ।
ओं कान्तिमय्यै नमः ।
ओं कान्त्यायै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं कायै नमः ।
ओं कामसारायै नमः ।
ओं काश्मीरायै नमः ।
ओं काश्मीराचारतत्परायै नमः ।
ओं कामरूपाचाररतायै नमः ।
ओं कामरूपप्रियंवदायै नमः । ६६०

ओं कामरूपाचारसिद्ध्यै नमः ।
ओं कामरूपमनोमय्यै नमः ।
ओं कार्तिक्यै नमः ।
ओं कार्तिकाराध्यायै नमः ।
ओं काञ्चनारप्रसूनभुवे नमः ।
ओं काञ्चनारप्रसूनाभायै नमः ।
ओं काञ्चनारप्रपूजितायै नमः ।
ओं काञ्चरूपायै नमः ।
ओं काञ्चभूम्यै नमः ।
ओं कांस्यपात्रप्रभोजिन्यै नमः ।
ओं कांस्यध्वनिमय्यै नमः ।
ओं कामसुन्दर्यै नमः ।
ओं कामचुम्बनायै नमः ।
ओं काशपुष्पप्रतीकाशायै नमः ।
ओं कामद्रुमसमागमायै नमः ।
ओं कामपुष्पायै नमः ।
ओं कामभूम्यै नमः ।
ओं कामपूज्यायै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं कामदेहायै नमः । ६८०

ओं कामगेहायै नमः ।
ओं कामबीजपरायणायै नमः ।
ओं कामध्वजसमारूढायै नमः ।
ओं कामध्वजसमास्थितायै नमः ।
ओं काश्यप्यै नमः ।
ओं काश्यपाराध्यायै नमः ।
ओं काश्यपानन्ददायिन्यै नमः ।
ओं कालिन्दीजलसङ्काशायै नमः ।
ओं कालिन्दीजलपूजितायै नमः ।
ओं कादेवपूजानिरतायै नमः ।
ओं कादेवपरमार्थदायै नमः ।
ओं कर्मणायै नमः ।
ओं कर्मणाकारायै नमः ।
ओं कामकर्मणकारिण्यै नमः ।
ओं कार्मणत्रोटनकर्यै नमः ।
ओं काकिन्यै नमः ।
ओं कारणाह्वयायै नमः ।
ओं काव्यामृतायै नमः ।
ओं कालिङ्गायै नमः ।
ओं कालिङ्गमर्दनोद्यतायै नमः । ७००

ओं कालागुरुविभूषाढ्यायै नमः ।
ओं कालागुरुविभूतिदायै नमः ।
ओं कालागुरुसुगन्धायै नमः ।
ओं कालागुरुप्रतर्पणायै नमः ।
ओं कावेरीनीरसम्प्रीतायै नमः ।
ओं कावेरीतीरवासिन्यै नमः ।
ओं कालचक्रभ्रमाकारायै नमः ।
ओं कालचक्रनिवासिन्यै नमः ।
ओं काननायै नमः ।
ओं काननाधारायै नमः ।
ओं कार्वै नमः ।
ओं कारुणिकामय्यै नमः ।
ओं काम्पिल्यवासिन्यै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं कामपत्न्यै नमः ।
ओं कामभुवे नमः ।
ओं कादम्बरीपानरतायै नमः ।
ओं कादम्बर्यै नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं कामवन्द्यायै नमः । ७२०

ओं कामेश्यै नमः ।
ओं कामराजप्रपूजितायै नमः ।
ओं कामराजेश्वरीविद्यायै नमः ।
ओं कामकौतुकसुन्दर्यै नमः ।
ओं काम्बोजजायै नमः ।
ओं काञ्छिनदायै नमः ।
ओं कांस्यकाञ्चनकारिण्यै नमः ।
ओं काञ्चनाद्रिसमाकारायै नमः ।
ओं काञ्चनाद्रिप्रदानदायै नमः ।
ओं कामकीर्त्यै नमः ।
ओं कामकेश्यै नमः ।
ओं कारिकायै नमः ।
ओं कान्तराश्रयायै नमः ।
ओं कामभेद्यै नमः ।
ओं कामार्तिनाशिन्यै नमः ।
ओं कामभूमिकायै नमः ।
ओं कालनिर्णाशिन्यै नमः ।
ओं काव्यवनितायै नमः ।
ओं कामरूपिण्यै नमः ।
ओं कायस्थाकामसन्दीप्त्यै नमः । ७४०

ओं काव्यदायै नमः ।
ओं कालसुन्दर्यै नमः ।
ओं कामेश्यै नमः ।
ओं कारणवरायै नमः ।
ओं कामेशीपूजनोद्यतायै नमः ।
ओं काञ्चीनूपुरभूषाढ्यायै नमः ।
ओं कुङ्कुमाभरणान्वितायै नमः ।
ओं कालचक्रायै नमः ।
ओं कालगत्यै नमः ।
ओं कालचक्रमनोभवायै नमः ।
ओं कुन्दमध्यायै नमः ।
ओं कुन्दपुष्पायै नमः ।
ओं कुन्दपुष्पप्रियायै नमः ।
ओं कुजायै नमः ।
ओं कुजमात्रे नमः ।
ओं कुजाराध्यायै नमः ।
ओं कुठारवरधारिण्यै नमः ।
ओं कुञ्जरस्थायै नमः ।
ओं कुशरतायै नमः ।
ओं कुशेशयविलोचनायै नमः । ७६०

ओं कुनट्यै नमः ।
ओं कुरर्यै नमः ।
ओं कुद्रायै नमः ।
ओं कुरङ्ग्यै नमः ।
ओं कुटजाश्रयायै नमः ।
ओं कुम्भीनसविभूषायै नमः ।
ओं कुम्भीनसवधोद्यतायै नमः ।
ओं कुम्भकर्णमनोल्लासायै नमः ।
ओं कुलचूडामण्यै नमः ।
ओं कुलायै नमः ।
ओं कुलालगृहकन्यायै नमः ।
ओं कुलचूडामणिप्रियायै नमः ।
ओं कुलपूज्यायै नमः ।
ओं कुलाराध्यायै नमः ।
ओं कुलपूजापरायणायै नमः ।
ओं कुलभूषायै नमः ।
ओं कुक्ष्यै नमः ।
ओं कुररीगणसेवितायै नमः ।
ओं कुलपुष्पायै नमः ।
ओं कुलरतायै नमः । ७८०

ओं कुलपुष्पपरायणायै नमः ।
ओं कुलवस्त्रायै नमः ।
ओं कुलाराध्यायै नमः ।
ओं कुलकुण्डसमप्रभायै नमः ।
ओं कुलकुण्डसमोल्लासायै नमः ।
ओं कुण्डपुष्पपरायणायै नमः ।
ओं कुण्डपुष्पप्रसन्नास्यायै नमः ।
ओं कुण्डगोलोद्भवात्मिकायै नमः ।
ओं कुण्डगोलोद्भवाधारायै नमः ।
ओं कुण्डगोलमय्यै नमः ।
ओं कुह्वै नमः ।
ओं कुण्डगोलप्रियप्राणायै नमः ।
ओं कुण्डगोलप्रपूजितायै नमः ।
ओं कुण्डगोलमनोल्लासायै नमः ।
ओं कुण्डगोलबलप्रदायै नमः ।
ओं कुण्डदेवरतायै नमः ।
ओं क्रुद्धायै नमः ।
ओं कुलसिद्धिकरायै परायै नमः ।
ओं कुलकुण्डसमाकारायै नमः ।
ओं कुलकुण्डसमानभुवे नमः । ८००

ओं कुण्डसिद्ध्यै नमः ।
ओं कुण्डऋद्ध्यै नमः ।
ओं कुमारीपूजनोद्यतायै नमः ।
ओं कुमारीपूजकप्राणायै नमः ।
ओं कुमारीपूजकालयायै नमः ।
ओं कुमारीकामसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कुमारीपूजनोत्सुकायै नमः ।
ओं कुमारीव्रतसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कुमारीरूपधारिण्यै नमः ।
ओं कुमारीभोजनप्रीतायै नमः ।
ओं कुमार्यै नमः ।
ओं कुमारदायै नमः ।
ओं कुमारमात्रे नमः ।
ओं कुलदायै नमः ।
ओं कुलयोन्यै नमः ।
ओं कुलेश्वर्यै नमः ।
ओं कुललिङ्गायै नमः ।
ओं कुलानन्दायै नमः ।
ओं कुलरम्यायै नमः ।
ओं कुतर्कधृषे नमः । ८२०

ओं कुन्त्यै नमः ।
ओं कुलकान्तायै नमः ।
ओं कुलमार्गपरायणायै नमः ।
ओं कुल्लायै नमः ।
ओं कुरुकुल्लायै नमः ।
ओं कुल्लुकायै नमः ।
ओं कुलकामदायै नमः ।
ओं कुलिशाङ्ग्यै नमः ।
ओं कुब्जिकायै नमः ।
ओं कुब्जिकानन्दवर्धिन्यै नमः ।
ओं कुलीनायै नमः ।
ओं कुञ्जरगत्यै नमः ।
ओं कुञ्जरेश्वरगामिन्यै नमः ।
ओं कुलपाल्यै नमः ।
ओं कुलवत्यै नमः ।
ओं कुलदीपिकायै नमः ।
ओं कुलयोगेश्वर्यै नमः ।
ओं कुण्डायै नमः ।
ओं कुङ्कुमारुणविग्रहायै नमः ।
ओं कुङ्कुमानन्दसन्तोषायै नमः । ८४०

ओं कुङ्कुमार्णववासिन्यै नमः ।
ओं कुङ्कुमायै नमः ।
ओं कुसुमप्रीतायै नमः ।
ओं कुलभुवे नमः ।
ओं कुलसुन्दर्यै नमः ।
ओं कुमुद्वत्यै नमः ।
ओं कुमुदिन्यै नमः ।
ओं कुशलायै नमः ।
ओं कुलटालयायै नमः ।
ओं कुलटालयमध्यस्थायै नमः ।
ओं कुलटासङ्गतोषितायै नमः ।
ओं कुलटाभवनोद्युक्तायै नमः ।
ओं कुशावर्तायै नमः ।
ओं कुलार्णवायै नमः ।
ओं कुलार्णवाचाररतायै नमः ।
ओं कुण्डल्यै नमः ।
ओं कुण्डलाकृत्यै नमः ।
ओं कुमत्यै नमः ।
ओं कुलश्रेष्ठायै नमः ।
ओं कुलचक्रपरायणायै नमः । ८६०

ओं कूटस्थायै नमः ।
ओं कूटदृष्ट्यै नमः ।
ओं कुन्तलायै नमः ।
ओं कुन्तलाकृत्यै नमः ।
ओं कुशलाकृतिरूपायै नमः ।
ओं कूर्चबीजधरायै नमः ।
ओं क्वै नमः ।
ओं कुं कुं कुं कुं शब्दरतायै नमः ।
ओं क्रुं क्रुं क्रुं क्रुं परायणायै नमः ।
ओं कुं कुं कुं शब्दनिलयायै नमः ।
ओं कुक्कुरालयवासिन्यै नमः ।
ओं कुक्कुरासङ्गसम्युक्तायै नमः ।
ओं कुक्कुरानन्तविग्रहायै नमः ।
ओं कूर्चारम्भायै नमः ।
ओं कूर्चबीजायै नमः ।
ओं कूर्चजापपरायणायै नमः ।
ओं कुलिन्यै नमः ।
ओं कुलसंस्थानायै नमः ।
ओं कूर्चकण्ठपरागत्यै नमः ।
ओं कूर्चवीणाभालदेशायै नमः । ८८०

ओं कूर्चमस्तकभूषितायै नमः ।
ओं कुलवृक्षगतायै नमः ।
ओं कूर्मायै नमः ।
ओं कूर्माचलनिवासिन्यै नमः ।
ओं कुलबिन्दवे नमः ।
ओं कुलशिवायै नमः ।
ओं कुलशक्तिपरायणायै नमः ।
ओं कुलबिन्दुमणिप्रख्यायै नमः ।
ओं कुङ्कुमद्रुमवासिन्यै नमः ।
ओं कुचमर्दनसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कुचजापपरायणायै नमः ।
ओं कुचस्पर्शनसन्तुष्टायै नमः ।
ओं कुचालिङ्गनहर्षदायै नमः ।
ओं कुमतिघ्न्यै नमः ।
ओं कुबेरार्च्यायै नमः ।
ओं कुचभुवे नमः ।
ओं कुलनायिकायै नमः ।
ओं कुगायनायै नमः ।
ओं कुचधरायै नमः ।
ओं कुमात्रे नमः । ९००

ओं कुन्ददन्तिन्यै नमः ।
ओं कुगेयायै नमः ।
ओं कुहराभासायै नमः ।
ओं कुगेयाकुघ्नदारिकायै नमः ।
ओं कीर्त्यै नमः ।
ओं किरातिन्यै नमः ।
ओं क्लिन्नायै नमः ।
ओं किन्नरायै नमः ।
ओं किन्नर्यै नमः ।
ओं क्रियायै नमः ।
ओं क्रीङ्कारायै नमः ।
ओं क्रीञ्जपासक्तायै नमः ।
ओं क्रीं हूं स्त्रीं मन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ओं किर्मीरितदृशापाङ्ग्यै नमः ।
ओं किशोर्यै नमः ।
ओं किरीटिन्यै नमः ।
ओं कीटभाषायै नमः ।
ओं कीटयोन्यै नमः ।
ओं कीटमात्रे नमः ।
ओं कीटदायै नमः । ९२०

ओं किंशुकायै नमः ।
ओं कीरभाषायै नमः ।
ओं क्रियासारायै नमः ।
ओं क्रियावत्यै नमः ।
ओं कीङ्कींशब्दपरायै नमः ।
ओं क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं मन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ओं कां कीं कूं कैं स्वरूपायै नमः ।
ओं कः फट् मन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं केतकीभूषणानन्दायै नमः ।
ओं केतकीभरणान्वितायै नमः ।
ओं कैकदायै नमः ।
ओं केशिन्यै नमः ।
ओं केश्यै नमः ।
ओं केशिसूदनतत्परायै नमः ।
ओं केशरूपायै नमः ।
ओं केशमुक्तायै नमः ।
ओं कैकेय्यै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं कैरवायै नमः ।
ओं कैरवाह्लादायै नमः । ९४०

ओं केशरायै नमः ।
ओं केतुरूपिण्यै नमः ।
ओं केशवाराध्यहृदयायै नमः ।
ओं केशवासक्तमानसायै नमः ।
ओं क्लैब्यविनाशिन्यै नमः ।
ओं क्लैं नमः ।
ओं क्लैं बीजजपतोषितायै नमः ।
ओं कौशल्यायै नमः ।
ओं कोशलाक्ष्यै नमः ।
ओं कोशायै नमः ।
ओं कोमलायै नमः ।
ओं कोलापुरनिवासायै नमः ।
ओं कोलासुरविनाशिन्यै नमः ।
ओं कोटिरूपायै नमः ।
ओं कोटिरतायै नमः ।
ओं क्रोधिन्यै नमः ।
ओं क्रोधरूपिण्यै नमः ।
ओं केकायै नमः ।
ओं कोकिलायै नमः ।
ओं कोट्यै नमः । ९६०

ओं कोटिमन्त्रपरायणायै नमः ।
ओं कोट्यनन्तमन्त्रयुक्तायै नमः ।
ओं कैरूपायै नमः ।
ओं केरलाश्रयायै नमः ।
ओं केरलाचारनिपुणायै नमः ।
ओं केरलेन्द्रगृहस्थितायै नमः ।
ओं केदाराश्रमसंस्थायै नमः ।
ओं केदारेश्वरपूजितायै नमः ।
ओं क्रोधरूपायै नमः ।
ओं क्रोधपदायै नमः ।
ओं क्रोधमात्रे नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं कोदण्डधारिण्यै नमः ।
ओं क्रौञ्चायै नमः ।
ओं कौशल्यायै नमः ।
ओं कौलमार्गगायै नमः ।
ओं कौलिन्यै नमः ।
ओं कौलिकाराध्यायै नमः ।
ओं कौलिकागारवासिन्यै नमः ।
ओं कौतुक्यै नमः । ९८०

ओं कौमुद्यै नमः ।
ओं कौलायै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं कौरवार्चितायै नमः ।
ओं कौण्डिन्यायै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं क्रोधज्वालाभासुररूपिण्यै नमः ।
ओं कोटिकालानलज्वालायै नमः ।
ओं कोटिमार्तण्डविग्रहायै नमः ।
ओं कृत्तिकायै नमः ।
ओं कृष्णवर्णायै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं कृत्यायै नमः ।
ओं क्रियातुरायै नमः ।
ओं कृशाङ्ग्यै नमः ।
ओं कृतकृत्यायै नमः ।
ओं क्रः फट् स्वाहा स्वरूपिण्यै नमः ।
ओं क्रौं क्रौं हूं फट् मन्त्रवर्णायै नमः ।
ओं क्रीं ह्रीं हूं फट् नमः स्वधायै नमः ।
ओं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं फट् स्वाहा मन्त्ररूपिण्यै नमः । १०००

इति श्रीसर्वसाम्राज्यमेधानाम ककारादि श्री काली सहस्रनामावली ।


इतर श्री कालिका स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed