Tagged: Dwadasa – द्वादश

Sri Narasimha Dwadasa Nama Stotram – श्री नृसिंह द्वादशनाम स्तोत्रम्

  अस्य श्रीनृसिंह द्वादशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः लक्ष्मीनृसिंहो देवता श्रीनृसिंह प्रीत्यर्थे विनियोगः । ध्यानम् । स्वभक्त पक्षपातेन तद्विपक्ष विदारणम् । नृसिंहमद्भुतं वन्दे...

error: Not allowed