Tagged: Ramayanam – रामायणम्

Sri Sita Rama Kalyana Ghattam (Ramayana Antargatam) – श्री सीता राम कल्याण घट्टम् (श्रीमद्रामायणान्तर्गतम्)

यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् । तस्मिंस्तु दिवसे शूरो युधाजित्समुपेयिवान् ॥ १-७३-१ पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः । दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् ॥ १-७३-२ केकयाधिपती...

error: Not allowed