Tagged: Ramayanam – रामायणम्

Sri Sita Rama Kalyana Sarga (Balakandam) – श्री सीताराम कल्याण सर्गः (बालकाण्डम्)

यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् । तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित्समुपेयिवान् ॥ १ पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः । दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् ॥ २ केकयाधिपती...

error: Not allowed