Stotra Nidhi Blog

Ruchi Kruta Pitru Stotram (Garuda Puranam) – पितृ स्तोत्रम् (रुचि कृतम्)

रुचिरुवाच । नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताः । देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः ॥ १ ॥ नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः ।...

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram – श्री दत्तात्रेय सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्रीदत्तात्रेयाय सच्चिदानन्दाय सर्वान्तरात्मने सद्गुरवे परब्रह्मणे नमः । कदाचिच्छङ्कराचार्यश्चिन्तयित्वा दिवाकरम् । किं साधितं मया लोके पूजया स्तुतिवन्दनैः ॥ १ ॥ बहुकाले गते तस्य दत्तात्रेयात्मको मुनिः...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनाम स्तोत्रम्

ऋषय ऊचुः । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वलोकोपकारक । वयं चातिथयः प्राप्ता आतिथेयोऽसि सुव्रत ॥ १ ॥ ज्ञानदानेन संसारसागरात्तारयस्व नः । कलौ कलुषचित्ता ये नराः पापरताः सदा...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – श्री नारायण स्तोत्रम् ३ (महाभारते)

नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय ध्रुवाय च । भूतभव्यभवेशाय शिवाय शिवमूर्तये ॥ १ ॥ शिवयोनेः शिवाद्याय शिवपूज्यतमाय च । घोररूपाय महते युगान्तकरणाय च ॥ २ ॥...

Suparna Stotram – सुपर्ण स्तोत्रम्

देवा ऊचुः । त्वं ऋषिस्त्वं महाभागः त्वं देवः पतगेश्वरः । त्वं प्रभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ १ ॥ त्वमिन्द्रस्त्वं हयमुखः त्वं शर्वस्त्वं जगत्पतिः ।...

Sri Shiva Ashtakam 2 – श्री शिवाष्टकम् – २

आशावशादष्टदिगन्तराले देशान्तरभ्रान्तमशान्तबुद्धिम् । आकारमात्रादवनीसुरं मां अकृत्यकृत्यं शिव पाहि शम्भो ॥ १ ॥ मांसास्थिमज्जामलमूत्रपात्र- -गात्राभिमानोज्झितकृत्यजालम् । मद्भावनं मन्मथपीडिताङ्गं मायामयं मां शिव पाहि शम्भो ॥ २...

Sri Kamalajadayita Ashtakam – श्री कमलजदयिताष्टकम्

शृङ्गक्ष्माभृन्निवासे शुकमुखमुनिभिः सेव्यमानाङ्घ्रिपद्मे स्वाङ्गच्छायाविधूतामृतकरसुरराड्वाहने वाक्सवित्रि । शम्भुश्रीनाथमुख्यामरवरनिकरैर्मोदतः पूज्यमाने विद्यां शुद्धां च बुद्धिं कमलजदयिते सत्वरं देहि मह्यम् ॥ १ ॥ कल्यादौ पार्वतीशः प्रवरसुरगणप्रार्थितः श्रौतवर्त्म प्राबल्यं...

Sri Varaha Kavacham – श्री वराह कवचम्

आद्यं रङ्गमिति प्रोक्तं विमानं रङ्ग सञ्ज्ञितम् । श्रीमुष्णं वेङ्कटाद्रिं च सालग्रामं च नैमिशम् ॥ तोताद्रिं पुष्करं चैव नरनारायणाश्रमम् । अष्टौ मे मूर्तयः सन्ति स्वयं...

Naga Panchami Puja Vidhi – नाग पञ्चमी पूजा पद्धतिः

[* पद्धति पाठः – ईश्वर उवाच । श्रावणे मासि पञ्चम्यां शुक्लपक्षे तु पार्वति । द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोल्बणाः । भूरि चन्द्रमयं नागमथवा कलधौतजम् ।...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – श्री गणपति गकाराष्टोत्तरशतनामावली

ओं गकाररूपाय नमः । ओं गम्बीजाय नमः । ओं गणेशाय नमः । ओं गणवन्दिताय नमः । ओं गणनीयाय नमः । ओं गणाय नमः ।...

error: Not allowed