Stotra Nidhi Blog

Sri Ganesha Tapini Upanishad – गणेशतापिन्युपनिषत्

॥ अथ गणेशपूर्वतापिन्युपनिषत् ॥ गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुम् । योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे ॥ ओं नमो वरदाय विघ्नहर्त्रे ॥ अथातो ब्रह्मोपनिषदं...

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – श्री लक्ष्मीनारायणाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्रीर्विष्णुः कमला शार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः । पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाऽच्युतः ॥ १ ॥ इन्दिरा पुण्डरीकाक्षा रमा गरुडवाहनः । भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः ॥ २ ॥ स्वर्णाङ्गी...

Akhilandeshwari Stotram – अखिलाण्डेश्वरी स्तोत्रम्

ओंकारार्णवमध्यगे त्रिपथगे ओंकारबीजात्मिके ओंकारेण सुखप्रदे शुभकरे ओंकारबिन्दुप्रिये । ओंकारे जगदम्बिके शशिकले ओंकारपीठस्थिते दासोऽहं तव पादपद्मयुगलं वन्देऽखिलाण्डेश्वरि ॥ १ ॥ ह्रींकारार्णववर्णमध्यनिलये ह्रींकारवर्णात्मिके । ह्रींकाराब्धिसुचारुचान्द्रकधरे ह्रींकारनादप्रिये...

Chatushashti (64) Yogini Nama Stotram – चतुःषष्टि योगिनी नाम स्तोत्रम्

गजास्या सिंहवक्त्रा च गृध्रास्या काकतुण्डिका । उष्ट्रास्याऽश्वखरग्रीवा वाराहास्या शिवानना ॥ १ ॥ उलूकाक्षी घोररवा मायूरी शरभानना । कोटराक्षी चाष्टवक्त्रा कुब्जा च विकटानना ॥ २...

Devi Narayaniyam Dasakam 41 – एकचत्वारिंश दशकम् (४१) – प्रणामम्

देवि त्वदावास्यमिदं न किञ्चि- -द्वस्तु त्वदन्यद्बहुधेव भासि । देवासुरासृक्पनरादिरूपा विश्वात्मिके ते सततं नमोऽस्तु ॥ ४१-१ ॥ न जन्म ते कर्म च देवि लोक- -क्षेमाय...

Devi Narayaniyam Dasakam 40 – चत्वारिंश दशकम् (४०) – प्रार्थना

आद्येति विद्येति च कथ्यते या या चोदयेद्बुद्धिमुपासकस्य । ध्यायामि तामेव सदाऽपि सर्व- -चैतन्यरूपां भवमोचनीं त्वाम् ॥ ४०-१ ॥ प्रतिष्ठिताऽन्तःकरणेऽस्तु वाङ्मे वदामि सत्यं न वदाम्यसत्यम्...

Devi Narayaniyam Dasakam 39 – एकोनचत्वारिंश दशकम् (३९) – मणिद्वीपनिवासिनी

सुधासमुद्रो जगतां त्रयाणां छत्रीभवन् मञ्जुतरङ्गफेनः । सवालुकाशङ्खविचित्ररत्नः सतारकव्योमसमो विभाति ॥ ३९-१ ॥ तन्मध्यदेशे विमलं मणिद्वी- -पाख्यां पदं देवि विराजते ते । यदुच्यते संसृतिनाशकारि सर्वोत्तरं...

Devi Narayaniyam Dasakam 38 – अष्टात्रिंश दशकम् (३८) – चित्तशुद्धिप्राधान्यम्

अन्तर्मुखो यः स्वशुभेच्छयैव स्वयं विमर्शेन मनोमलानि । दृष्ट्वा शमाद्यैर्धुनुते समूलं स भाग्यवान्देवि तव प्रियश्च ॥ ३८-१ ॥ न वेदशास्त्राध्ययनेन तीर्थ- -संसेवया दानतपोव्रतैर्वा । शुद्धिं...

Devi Narayaniyam Dasakam 37 – सप्तत्रिंश दशकम् (३७)- विष्णुमहत्त्वम्

पुरा हरिस्त्वां किल सात्त्विकेन प्रसादयामास मखेन देवि । सुरेषु तं श्रेष्ठतमं चकर्थ स तेन सर्वत्र बभूव पूज्यः ॥ ३७-१ ॥ अधर्मवृद्धिश्च यदा त्रिलोके धर्मक्षयश्चापि...

Devi Narayaniyam Dasakam 36 – षट्त्रिंश दशकम् (३६) – मूलप्रकृतिमहिमा

त्वमेव मूलप्रकृतिस्त्वमात्मा त्वमस्यरूपा बहुरूपिणी च । दुर्गा च राधा कमला च सावि- -त्र्याख्या सरस्वत्यपि च त्वमेव ॥ ३६-१ ॥ दुर्गा जगद्दुर्गतिनाशिनी त्वं श्रीकृष्णलीलारसिकाऽसि राधा...

Devi Narayaniyam Dasakam 35 – पञ्चत्रिंश दशकम् (३५) – अनुग्रहवैचित्र्यम्

भाग्योदये त्रीणि भवन्ति नूनं मनुष्यता सज्जनसङ्गमश्च । त्वदीयमाहात्म्यकथाश्रुतिश्च यतः पुमांस्त्वत्पदभक्तिमेति ॥ ३५-१ ॥ ततः प्रसीदस्यखिलार्थकामान् भक्तस्य यच्छस्यभयं च मातः । क्षमां कृतागस्सु करोषि चार्यो-...

Devi Narayaniyam Dasakam 34 – चतुस्त्रिंश दशकम् (३४) – गौतमशापम्

स्वर्वासिभिर्गौतमकीर्तिरुच्चै- -र्गीता सभासु त्रिदशैः सदेति । आकर्ण्य देवर्षिमुखात्कृतघ्ना द्विजा बभूवुः किल सेर्ष्यचित्ताः ॥ ३४-१ ॥ तैर्माययाऽऽसन्नमृतिः कृता गौः सा प्रेषिता गौतमहोमशालाम् । अगान्मुनेर्जुह्वत एव...

Devi Narayaniyam Dasakam 33 – त्रयस्त्रिंश दशकम् (३३) – गौतम कथा

शक्रः पुरा जीवगणस्य कर्म- -दोषात्समाः पञ्चदश क्षमायाम् । वृष्टिं न चक्रे धरणी च शुष्क- -वापीतटागादिजलाशयाऽऽसीत् ॥ ३३-१ ॥ सस्यानि शुष्काणि खगान् मृगांश्च भुक्त्वाऽप्यतृप्ताः क्षुधया...

Devi Narayaniyam Dasakam 32 – द्वात्रिंश दशकम् (३२) – यक्ष कथा

पुरा सुरा वर्षशतं रणेषु निरन्तरेषु त्वदनुग्रहेण । विजित्य दैत्यान् जननीमपि त्वां विस्मृत्य दृप्ता नितरां बभूवुः ॥ ३२-१ ॥ मयैव दैत्या बलवत्तरेण हता न चान्यैरिति...

Devi Narayaniyam Dasakam 31 – एकत्रिंश दशकम् (३१) – भ्रामर्यवतारम्

कश्चित्पुरा मन्त्रमुदीर्य गाय- -त्रीति प्रसिद्धं दितिजोऽरुणाख्यः । चिराय कृत्वा तप आत्मयोनेः प्रसादितादाप वरानपूर्वान् ॥ ३१-१ ॥ स्त्रीपुम्भिरस्त्रैश्च रणे द्विपादै- -श्चतुष्पदैश्चाप्युभयात्मकैश्च । अवध्यतां देवपराजयं च...

Devi Narayaniyam Dasakam 30 – त्रिंश दशकम् (३०) – श्रीपार्वत्यवतारम्

समाधिमग्ने गिरिशे विरिञ्चा- -त्तपःप्रसन्नात्किल तारकाख्यः । दैत्यो वरं प्राप्य विजित्य देवान् सबान्धवः स्वर्गसुखान्यभुङ्क्त ॥ १ ॥ वरैः स भर्गौरसपुत्रमात्र- -वध्यत्वमाप्तोऽस्य च पत्न्यभावात् । सर्वाधिपत्यं...

Devi Narayaniyam Dasakam 29 – एकोनत्रिंश दशकम् (२९) – देवीपीठोत्पत्तिः

अथैकदाऽदृश्यत दक्षगेहे शाक्तं महस्तच्च बभूव बाला । विज्ञाय ते शक्तिमिमां जगत्सु सर्वेऽपि हृष्टा अभवत् क्षणश्च ॥ २९-१ ॥ दक्षः स्वगेहापतितां चकार नाम्ना सतीं पोषयति...

Devi Narayaniyam Dasakam 28 – अष्टाविंश दशकम् (२८) – शक्त्यवमानदोषम्

हालाहलाख्यानसुरान् पुरा तु निजघ्नतुर्विष्णुहरौ रणान्ते । स्वेनैव वीर्येण जयोऽयमेवं तौ मोहितौ दर्पमवापतुश्च ॥ २८-१ ॥ ततो विधिस्तौ तरुवद्विचेष्टौ तेजोविहीनावभिवीक्ष्य भीतः । निमीलिताक्षः सकलं विचिन्त्य...

Devi Narayaniyam Dasakam 27 – सप्तविंश दशकम् (२७) – शताक्ष्यवतारम्

दैत्यः पुरा कश्चन दुर्गमाख्यः प्रसादितात्पद्मभवात्तपोभिः । अवैदिकं वैदिकमप्यगृह्णा- -न्मन्त्रं समस्तं दिविषज्जयैषी ॥ २७-१ ॥ वेदे गृहीते दितिजेन विप्राः श्रुतिस्थिरा विस्मृतवेदमन्त्राः । सान्ध्यानि कर्माण्यपि नैव...

Devi Narayaniyam Dasakam 26 – षड्विंश दशकम् (२६) – सुरथ कथा

राजा पुराऽऽसित् सुरथाभिधानः स्वारोचिषे चैत्रकुलावतंसः । मन्वन्तरे सत्यरतो वदान्यः सम्यक्प्रजापालनमात्रनिष्ठः ॥ २६-१ ॥ वीरोऽपि दैवात्समरे स कोला- -विध्वंसिभिः शत्रुबलैर्जितः सन् । त्यक्त्वा स्वराज्यं वनमेत्य...

Devi Narayaniyam Dasakam 25 – पञ्चविंश दशकम् (२५) – महासरस्वत्यवतारम्-सुम्भादिवधम्

अथामराः शत्रुविनाशतृप्ता- -श्चिराय भक्त्या भवतीं भजन्तः । मन्दीभवद्भक्तिहृदः क्रमेण पुनश्च दैत्याभिभवं समीयुः ॥ २५-१ ॥ सुम्भो निसुम्भश्च सहोदरौ स्वैः प्रसादितात्पद्मभवात्तपोभिः । स्त्रीमात्रवध्यत्वमवाप्य देवान् जित्वा...

Devi Narayaniyam Dasakam 24 – चतुर्विंश दशकम् (२४) – महिषासुरवधम्-देवीस्तुतिः

देवि त्वया बाष्कलदुर्मुखादि- -दैत्येषु वीरेषु रणे हतेषु । सद्वाक्यतस्त्वामनुनेतुकामो मोघप्रयत्नो महिषश्चुकोप ॥ २४-१ ॥ त्वां कामरूपः खुरपुच्छशृङ्गै- -र्नानास्त्रशस्त्रैश्च भृशं प्रहर्ता । गर्जन्विनिन्दन्प्रहसन्धरित्रीं प्रकम्पयंश्चासुरराड्युयोध ॥...

Devi Narayaniyam Dasakam 23 – त्रयोविंश दशकम् (२३) – महालक्ष्म्यवतारम्

रम्भस्य पुत्रो महिषासुरः प्राक् तीव्रैस्तपोभिर्द्रुहिणात्प्रसन्नात् । अवध्यतां पुम्भिरवाप्य धृष्टो न मे मृतिः स्यादिति च व्यचिन्तीत् ॥ २३-१ ॥ स चिक्षुराद्यैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान्युधि पद्मजं च...

Devi Narayaniyam Dasakam 22 – द्वाविंश दशकम् (२२) – कृष्ण कथा

श्रियःपतिर्गोमलमूत्रगन्धि- -न्यस्तप्रभो गोपकुले विषण्णः । कृष्णाभिधो वत्सबकादिभीतो रुदन् सदा देवी निनाय बाल्यम् ॥ २२-१ ॥ हैयङ्गवीणं मथितं पयश्च गोपीर्विलज्जः सततं ययाचे । स चाम्बया...

error: Not allowed