Category: Lakshmi – लक्ष्मी

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram 2 – श्री लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्रम् २

अस्य श्रीमहालक्ष्मी सहस्रनामस्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीमहाविष्णुर्भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीः देवता । श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रैं कीलकम् । श्रीमहालक्ष्मीप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ पद्मानने पद्मकरे सर्वलोकैकपूजिते...

Sri Mahalakshmi Chaturvimsati Nama Stotram – श्री महालक्ष्मी चतुर्विंशतिनाम स्तोत्रम्

देवा ऊचुः । नमः श्रियै लोकधात्र्यै ब्रह्ममात्रे नमो नमः । नमस्ते पद्मनेत्रायै पद्ममुख्यै नमो नमः ॥ १ ॥ प्रसन्नमुखपद्मायै पद्मकान्त्यै नमो नमः । नमो...

Kanakadhara Stotram (Variation) – कनकधारा स्तोत्रम् (पाठान्तरम्)

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् । अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥ मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले...

Sri Padmavati Navaratna Malika Stuti – श्री पद्मावती नवरत्नमालिका स्तुतिः

श्रीमान् यस्याः प्रियस्सन् सकलमपि जगज्जङ्गमस्थावराद्यं स्वर्भूपातालभेदं विविधविधमहाशिल्पसामर्थ्यसिद्धम् । रञ्जन् ब्रह्मामरेन्द्रैस्त्रिभुवनजनकः स्तूयते भूरिशो यः सा विष्णोरेकपत्नी त्रिभुवनजननी पातु पद्मावती नः ॥ १ ॥ श्रीशृङ्गारैकदेवीं विधिमुखसुमनःकोटिकोटीरजाग्र-...

Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) – श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम् (पाठान्तरम्)

ध्यानम् । ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीम् । त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधराम् ॥ पीताम्बरधरां देवीं नानाऽलङ्कारभूषिताम् । तेजःपुञ्जधरीं श्रेष्ठां ध्यायेद्बालकुमारिकाम् ॥ स्तोत्रम् । ओङ्कारं...

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली

ओं श्रीमात्रे नमः । ओं श्रीमहाराज्ञै नमः । ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ओं श्रीमन्नारायणप्रीतायै नमः । ओं स्निग्धायै नमः । ओं श्रीमत्यै नमः ।...

Sri Padmavathi Stotram – श्री पद्मावती स्तोत्रम्

विष्णुपत्नि जगन्मातः विष्णुवक्षस्थलस्थिते । पद्मासने पद्महस्ते पद्मावति नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ वेङ्कटेशप्रिये पूज्ये क्षीराब्दितनये शुभे । पद्मेरमे लोकमातः पद्मावति नमोऽस्तु ते ॥ २...

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मन्त्रलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मायालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

1.Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री आदिलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं आदिलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं अकारायै नमः । ओं श्रीं अव्ययायै नमः । ओं श्रीं अच्युतायै नमः । ओं श्रीं आनन्दायै नमः...

2.Sri Dhanyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धान्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं क्लीं धान्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं आनन्दाकृत्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं अनिन्दितायै नमः । ओं श्रीं क्लीं आद्यायै नमः ।...

3.Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धैर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं धैर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अपूर्वायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनाद्यायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

4.Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री गजलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तशक्त्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अज्ञेयायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

5.Sri Santanalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री सन्तानलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सन्तानलक्ष्म्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं असुरघ्न्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अर्चितायै नमः । ओं ह्रीं श्रीं...

6.Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विजयलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं क्लीं ओं विजयलक्ष्म्यै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बालिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बुधिशयनायै नमः ।...

7.Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ऐं ओं विद्यालक्ष्म्यै नमः । ओं ऐं ओं वाग्देव्यै नमः । ओं ऐं ओं परदेव्यै नमः । ओं ऐं ओं निरवद्यायै नमः ।...

8.Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अनघायै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अलिराज्यै नमः ।...

Sri Lakshmi Kavacham – श्री लक्ष्मी कवचम्

शुकं प्रति ब्रह्मोवाच – महालक्ष्म्याः प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम् । सर्वपापप्रशमनं दुष्टव्याधिविनाशनम् ॥ १ ॥ ग्रहपीडाप्रशमनं ग्रहारिष्टप्रभञ्जनम् । दुष्टमृत्युप्रशमनं दुष्टदारिद्र्यनाशनम् ॥ २ ॥ पुत्रपौत्रप्रजननं विवाहप्रदमिष्टदम्...

Sri Siddhi Lakshmi Stotram – श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्रम्

ओं अस्य श्रीसिद्धिलक्ष्मीस्तोत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सिद्धिलक्ष्मीर्देवता मम समस्त दुःखक्लेशपीडादारिद्र्यविनाशार्थं सर्वलक्ष्मीप्रसन्नकरणार्थं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताप्रीत्यर्थं च सिद्धिलक्ष्मीस्तोत्रजपे विनियोगः । करन्यासः । ओं सिद्धिलक्ष्मी...

Sri Lakshmi Sahasranamavali – श्री लक्ष्मी सहस्रनामावलिः

ओं नित्यागतायै नमः । ओं अनन्तनित्यायै नमः । ओं नन्दिन्यै नमः । ओं जनरञ्जन्यै नमः । ओं नित्यप्रकाशिन्यै नमः । ओं स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।...

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री सौभाग्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं शुद्ध लक्ष्मै नमः । ओं बुद्धि लक्ष्मै नमः । ओं वर लक्ष्मै नमः । ओं सौभाग्य लक्ष्मै नमः । ओं वशो लक्ष्मै नमः...

Sri Sowbhagya Lakshmi Stotram – श्री सौभाग्यलक्ष्मी स्तोत्रम्

ओं शुद्धलक्ष्म्यै बुद्धिलक्ष्मै वरलक्ष्मै नमो नमः । नमस्ते सौभाग्यलक्ष्यै महालक्ष्म्यै नमो नमः ॥ १ ॥ वचोलक्ष्मै काव्यलक्ष्मै गानलक्ष्म्यै नमो नमः । नमस्ते शृङ्गारलक्ष्म्यै महालक्ष्म्यै...

Sri Lakshmi Gadyam – श्री लक्ष्मी गद्यम्

श्रीवेङ्कटेशमहिषी श्रितकल्पवल्ली पद्मावती विजयतामिह पद्महस्ता । श्रीवेङ्कटाख्य धरणीभृदुपत्यकायां या श्रीशुकस्य नगरे कमलाकरेभूत् ॥ १ भगवति जय जय पद्मावति हे । भागवतनिकर बहुतर भयकर बहुलोद्यमयम...

Sri Bhadra Lakshmi Stavam – श्री भद्रलक्ष्मी स्तवम्

श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयममृतोद्भवा । तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी ॥ १ ॥ पञ्चमं विष्णुपत्नीति षष्ठं श्रीवैष्णवीति च । सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा...

Sri Lakshmi Hrudaya Stotram – श्री लक्ष्मी हृदय स्तोत्रम्

अस्य श्री महालक्ष्मीहृदयस्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः, अनुष्टुपादि नानाछन्दांसि, आद्यादि श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीं बीजं, ह्रीं शक्तिः, ऐं कीलकम्, श्रीमहालक्ष्मी प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ अथन्यासः । ओं...

error: Not allowed