Sri Lalitha Stotras – श्री ललिता स्तोत्राणि


श्री ललिता स्तोत्राणि

कल्याणवृष्टि स्तवः

श्री कामाक्षी स्तोत्रम्

श्री कामाक्षी स्तोत्रम् – २

श्री कामाक्षी स्तोत्रम् – ३ (ब्रह्म कृतम्)

श्री कामाक्षी स्तोत्रम् – ४ (परमाचार्य कृतम्)

त्रिपुरसुन्दर्यष्टकम्

श्री त्रिपुरसुन्दरी दण्डकम्

श्री त्रिपुरसुन्दरी प्रातः स्मरणम्

श्री त्रिपुरसुन्दरी पञ्चरत्न स्तोत्रम्

श्री त्रिपुरसुन्दरी मानसपूजा स्तोत्रम्

श्री त्रिपुरसुन्दरी वेदपाद स्तवः

श्री त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम्

श्री त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्रम् – २

देवी खड्गमाला स्तोत्रम्

नित्या देव्यः ध्यान श्लोकाः

मणिद्वीपवर्णनम् (देवीभागवतम्)

श्री महात्रिपुरसुन्दरी षट्कम्

श्री महात्रिपुरसुन्दरी हृदयम्

मूकपञ्चशति

मन्त्रमातृका पुष्पमाला स्तवः

श्री राजराजेश्वर्यष्टकम् (अम्बाष्टकम्)

श्री राजराजेश्वरी चूर्णिका

श्री राजराजेश्वरी मन्त्रमातृका स्तवः

श्री राजराजेश्वरी षोडशी

श्री राजराजेश्वरी स्तवः

श्री राज्ञी स्तोत्रम्

श्री ललिता अष्टकारिका स्तोत्रम् (आविर्भाव स्तुतिः)

श्री ललिता आर्या कवच स्तोत्रम्

श्री ललिता आर्या द्विशती स्तोत्रम्

श्री ललिता कवचम्

श्री ललिता पञ्चरत्नम्

श्री ललिता पञ्चविंशतिनाम स्तोत्रम्

श्री ललिता मूलमन्त्र कवचम्

श्री ललिता स्तवराजः

श्री ललिता स्तोत्रम् (ब्रह्मादि कृतम्)

श्री ललिता स्तोत्रम् (सर्व देवत कृतम्)

श्री ललिताम्बा परमेश्वर स्तवः

सौन्दर्यलहरी

उपनिषत्

त्रिपुरोपनिषत्

श्री ललितोपनिषत्

अष्टोत्तरशतनामानि

श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली

देवी खड्गमाला नामावली

देवी वैभवाश्चर्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

देवी वैभवाश्चर्याष्टोत्तरशतनामावली

श्री राजराजेश्वर्यष्टोत्तरशतनामावली

श्री ललिता अष्टोत्तरशतनामावली – 1

श्री ललिता अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् – 2

श्री ललिताष्टोत्तरशतनामावली – २

श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री षोडशी अष्टोत्तरशतनामावली

सौभाग्याष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

सौभाग्याष्टोत्तरशतनामावली

त्रिशती

श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम् – पूर्वपीठिका

श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम्

श्री ललिता त्रिशती स्तोत्रम् – उत्तरपीठिका

श्री ललिता त्रिशती नामावली

सहस्रनामानि

श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् – पूर्वपीठिका

श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् – उत्तरपीठिका

श्री ललिता सहस्रनामावली

पूजा विधि

श्री ललिता षोडशोपचार पूजा


सद्यः काल समीकृत स्तोत्राणि


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed