Sarva Devata Kruta Lalitha Stotram – श्री ललिता स्तोत्रम् (सर्व देवत कृतम्)

प्रादुर्भभूव परमं तेजः पुञ्जमानूपमम् ।
कोटिसूर्यप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम् ॥ १ ॥

तन्मध्यमे समुदभूच्चक्राकारमनुत्तमम् ।
तन्मध्यमे महादेविमुदयार्कसमप्रभाम् ॥ २ ॥

जगदुज्जीवनाकारां ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् ।
सौन्दर्यसारसीमान्तामानन्दरससागराम् ॥ ३ ॥

जपाकुसुमसङ्काशां दाडिमीकुसुमाम्बराम् ।
सर्वाभरणसम्युक्तां शृङ्गारैकरसालयाम् ॥ ४ ॥

कृपातारङ्गितापाङ्ग नयनालोक कौमुदीम् ।
पाशाङ्कुशेक्षुकोदण्ड पञ्चबाणलसत्कराम् ॥ ५ ॥

तां विलोक्य महादेवीं देवास्सर्वे स वासवाः ।
प्रणेमुर्मुदितात्मानो भूयो भूयोऽखिलात्मिकाम् ॥ ६ ॥


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: