Category: Subrahmanya – सुब्रह्मण्य

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – श्री स्कन्द स्तोत्रम् (महाभारते)

मार्कण्डेय उवाच । आग्नेयश्चैव स्कन्दश्च दीप्तकीर्तिरनामयः । मयूरकेतुर्धर्मात्मा भूतेशो महिषार्दनः ॥ १ ॥ कामजित्कामदः कान्तः सत्यवाग्भुवनेश्वरः । शिशुः शीघ्रः शुचिश्चण्डो दीप्तवर्णः शुभाननः ॥ २...

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – श्री सुब्रह्मण्य मङ्गलाष्टकम्

शिवयोस्तनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने । शिखिवर्यतुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम् ॥ १ भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवरोगविनाशिने । राजधिराजावन्द्याय रणधीराय मङ्गलम् ॥ २ शूरपद्मादि दैतेय तमिस्रकुलभानवे । तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम् ॥...

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram – श्री कार्तिकेय करावलम्ब स्तोत्रम्

ओं‍काररूप शरणाश्रय शर्वसूनो सिङ्गार वेल सकलेश्वर दीनबन्धो । सन्तापनाशन सनातन शक्तिहस्त श्री कार्तिकेय मम देहि करावलम्बम् ॥ १ पञ्चाद्रिवास सहज सुरसैन्यनाथ पञ्चामृतप्रिय गुह सकलाधिवास...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनाम स्तोत्रम्

ऋषय ऊचुः । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वलोकोपकारक । वयं चातिथयः प्राप्ता आतिथेयोऽसि सुव्रत ॥ १ ॥ ज्ञानदानेन संसारसागरात्तारयस्व नः । कलौ कलुषचित्ता ये नराः पापरताः सदा...

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – स्कन्दोत्पत्ति (रामायण बालकाण्डे)

तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा । सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन् ॥ १ ततोऽब्रुवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम् । प्रणिपत्य सुराः सर्वे सेन्द्राः साग्नि पुरोगमाः ॥ २...

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – श्री सुब्रह्मण्याक्षरमालिका स्तोत्रम्

शरवणभव गुह शरवणभव गुह शरवणभव गुह पाहि गुरो गुह ॥ अखिलजगज्जनिपालननिलयन कारण सत्सुखचिद्घन भो गुह ॥ १ ॥ आगमनिगदितमङ्गलगुणगण आदिपुरुषपुरुहूत सुपूजित ॥ २ ॥...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं देवसेनायै नमः । ओं दिव्यायै नमः । ओं उत्पलधारिण्यै नमः । ओं अणिमायै नमः । ओं महादेव्यै नमः ।...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महावल्ल्यै नमः । ओं श्यामतनवे नमः । ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः । ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं शशिसुतायै नमः । ओं दिव्यायै नमः ।...

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram – श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

भजेऽहं कुमारं भवानी कुमारं गलोल्लासिहारं नमत्सद्विहारम् । रिपुस्तोमपारं नृसिंहावतारं सदानिर्विकारं गुहं निर्विचारम् ॥ १ ॥ नमामीशपुत्रं जपाशोणगात्रं सुरारातिशत्रुं रवीन्द्वग्निनेत्रम् । महाबर्हिपत्रं शिवास्याब्जमित्रं प्रभास्वत्कलत्रं पुराणं...

Sri Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram – श्री प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्रम्

स्कन्द उवाच । योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः । स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शङ्करसम्भवः ॥ १ ॥ गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः । तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः ॥ २...

error: Not allowed