Category: Subrahmanya – सुब्रह्मण्य

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) – श्री स्कन्द स्तोत्रम् (महाभारते)

मार्कण्डेय उवाच । आग्नेयश्चैव स्कन्दश्च दीप्तकीर्तिरनामयः । मयूरकेतुर्धर्मात्मा भूतेशो महिषार्दनः ॥ १ ॥ कामजित्कामदः कान्तः सत्यवाग्भुवनेश्वरः । शिशुः शीघ्रः शुचिश्चण्डो दीप्तवर्णः शुभाननः ॥ २...

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam – श्री सुब्रह्मण्य मङ्गलाष्टकम्

शिवयोस्तनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने । शिखिवर्यतुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम् ॥ १ भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवरोगविनाशिने । राजधिराजावन्द्याय रणधीराय मङ्गलम् ॥ २ शूरपद्मादि दैतेय तमिस्रकुलभानवे । तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम् ॥...

Sri Karthikeya Karavalamba Stotram – श्री कार्तिकेय करावलम्ब स्तोत्रम्

ओं‍काररूप शरणाश्रय शर्वसूनो सिङ्गार वेल सकलेश्वर दीनबन्धो । सन्तापनाशन सनातन शक्तिहस्त श्री कार्तिकेय मम देहि करावलम्बम् ॥ १ पञ्चाद्रिवास सहज सुरसैन्यनाथ पञ्चामृतप्रिय गुह सकलाधिवास...

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram – श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनाम स्तोत्रम्

ऋषय ऊचुः । सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ सर्वलोकोपकारक । वयं चातिथयः प्राप्ता आतिथेयोऽसि सुव्रत ॥ १ ॥ ज्ञानदानेन संसारसागरात्तारयस्व नः । कलौ कलुषचित्ता ये नराः पापरताः सदा...

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) – स्कन्दोत्पत्ति (रामायण बालकाण्डे)

तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा । सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन् ॥ १ ॥ ततोऽब्रुवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम् । प्रणिपत्य शुभं वाक्यं सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २...

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram – श्री सुब्रह्मण्याक्षरमालिका स्तोत्रम्

शरवणभव गुह शरवणभव गुह शरवणभव गुह पाहि गुरो गुह ॥ अखिलजगज्जनिपालननिलयन कारण सत्सुखचिद्घन भो गुह ॥ १ ॥ आगमनिगदितमङ्गलगुणगण आदिपुरुषपुरुहूत सुपूजित ॥ २ ॥...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – श्री देवसेना अष्टोत्तरशतनामावली

ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं देवसेनायै नमः । ओं दिव्यायै नमः । ओं उत्पलधारिण्यै नमः । ओं अणिमायै नमः । ओं महादेव्यै नमः ।...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महावल्ल्यै नमः । ओं श्यामतनवे नमः । ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः । ओं पीताम्बर्यै नमः । ओं शशिसुतायै नमः । ओं दिव्यायै नमः ।...

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram – श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम्

भजेऽहं कुमारं भवानी कुमारं गलोल्लासिहारं नमत्सद्विहारम् । रिपुस्तोमपारं नृसिंहावतारं सदानिर्विकारं गुहं निर्विचारम् ॥ १ ॥ नमामीशपुत्रं जपाशोणगात्रं सुरारातिशत्रुं रवीन्द्वग्निनेत्रम् । महाबर्हिपत्रं शिवास्याब्जमित्रं प्रभास्वत्कलत्रं पुराणं...

Sri Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram – श्री प्रज्ञा विवर्धन कार्तिकेय स्तोत्रम्

स्कन्द उवाच । योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः । स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शङ्करसम्भवः ॥ १ ॥ गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः । तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः ॥ २...

Sri Subrahmanya Sahasranamavali – श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावली

ओं अचिन्त्यशक्तये नमः । ओं अनघाय नमः । ओं अक्षोभ्याय नमः । ओं अपराजिताय नमः । ओं अनाथवत्सलाय नमः । ओं अमोघाय नमः ।...

Sri Subrahmanya Kavacha Stotram – श्री सुब्रह्मण्य कवच स्तोत्रम्

अस्य श्री सुब्रह्मण्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्री सुब्रह्मण्यो देवता । ओं नम इति बीजम् । भगवत इति शक्तिः । सुब्रह्मण्यायेति कीलकम् । श्री सुब्रह्मण्यप्रसाद...

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali – श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् >> ओं स्कन्दाय नमः । ओं गुहाय नमः । ओं षण्मुखाय नमः । ओं फालनेत्रसुताय नमः । ओं प्रभवे नमः...

Sri Skanda lahari – श्री स्कन्दलहरी

श्रियै भूयाः श्रीमच्छरवणभवस्त्वं शिवसुतः प्रियप्राप्त्यै भूयाः प्रतनगजवक्त्रस्य सहज । त्वयि प्रेमोद्रेकात् प्रकटवचसा स्तोतुमनसा मयारब्धं स्तोतुं तदिदमनुमन्यस्व भगवन् ॥ १ ॥ निराबाधं राजच्छरदुदितराकाहिमकर प्ररूढज्योत्स्नाभसितवदनषट्कस्त्रिणयनः ।...

Sri Subrahmanya stotram – श्री सुब्रह्मण्य स्तोत्रम्

आदित्यविष्णुविघ्नेशरुद्रब्रह्ममरुद्गणाः । लोकपालाः सर्वदेवाः चराचरमिदं जगत् ॥ १ ॥ सर्वं त्वमेव ब्रह्मैव अजमक्षरमद्वयम् । अप्रमेयं महाशान्तं अचलं निर्विकारकम् ॥ २ ॥ निरालम्बं निराभासं सत्तामात्रमगोचरम्...

Sri Subrahmanya Shodasa Nama Stotram – श्री सुब्रह्मण्य षोडशनाम स्तोत्रम्

अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवानृषिः अनुष्टुप्छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् । षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिणयनं चित्राम्बरालङ्कृतां । शक्तिं वज्रमसिं...

Sri Subrahmanya Pancharatnam – श्री सुब्रह्मण्य पञ्चरत्नम्

षडाननं चन्दनलेपिताङ्गं महोरसं दिव्यमयूरवाहनम् । रुद्रस्यसूनुं सुरलोकनाथं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ जाज्वल्यमानं सुरवृन्दवन्द्यं कुमारधारातट मन्दिरस्थम् । कन्दर्परूपं कमनीयगात्रं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये ॥...

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) – श्री सुब्रह्मण्य अष्टकम्

हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीशमुखपङ्कजपद्मबन्धो । श्रीशादिदेवगणपूजितपादपद्म वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् ॥ १ ॥ देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपाद । देवर्षिनारदमुनीन्द्रसुगीतकीर्ते वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्...

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram – श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशतनामावली >> स्कन्दो गुहष्षण्मुखश्च फालनेत्रसुतः प्रभुः । पिङ्गलः कृत्तिकासूनुश्शिखिवाहो द्विषड्भुजः ॥ १ ॥ द्विषण्णेत्रश्शक्तिधरः पिशिताशप्रभञ्जनः । तारकासुरसंहारी रक्षोबलविमर्दनः ॥ २ ॥ मत्तः...

Sri Subrahmanya Bhujangam – श्री सुब्रह्मण्य भुजङ्ग स्तोत्रम्

सदा बालरूपाऽपि विघ्नाद्रिहन्त्री – महादन्तिवक्त्राऽपि पञ्चास्यमान्या । विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधा मे – विधत्तां श्रियं काऽपि कल्याणमूर्तिः ॥ १ ॥ न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं...

error: Not allowed