Category: Venkateshwara

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – श्री वेङ्कटेश्वर वज्रकवच स्तोत्रम्

मार्कण्डेय उवाच – नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणम् । प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम ॥ १ ॥ सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशश्शिरोऽवतु । प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः ॥ २ ॥ आकाशराट् सुरानाथ आत्मानं मे सदावतु ।...

Sri Venkateshwara Sahasranamavali -श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः

ओं श्री वेङ्कटेशाय नमः ओं विरूपाक्षाय नमः ओं विश्वेशाय नमः ओं विश्वभावनाय नमः ओं विश्वसृजे नमः ओं विश्वसंहर्त्रे नमः ओं विश्वप्राणाय नमः ओं विराड्वपुषे नमः ओं शेषाद्रिनिलयाय नमः ओं अशेषभक्तदुःखप्रणाशनाय नमः ॥ १० ॥...

Sri Venkateshwara Sahasranama Stotram – श्री वेङ्कटेश सहस्रनाम स्तोत्रम्

श्रीवसिष्ठ उवाच । भगवन् केन विधिना नामभिर्वेङ्कटेश्वरम् । पूजयामास तं देवं ब्रह्मा तु कमलैः शुभैः ॥ १ ॥ पृच्छामि तानि नामानि गुण योगपराणि किम् । मुख्यवृत्तीनि किं ब्रूहि लक्षकाण्यथवा हरेः ॥ २ ॥ नारद...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं श्री वेङ्कटेशाय नमः । ओं शेषाद्रिनिलयाय नमः । ओं वृषद्दृग्गोचराय नमः । ओं विष्णवे नमः । ओं सदञ्जनगिरीशाय नमः । ओं वृषाद्रिपतये नमः । ओं मेरुपुत्रगिरीशाय नमः । ओं सरस्वामितटीजुषे नमः । ओं...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama stotram – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ध्यानम् । श्री वेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं । श्रित चेतन मन्दारं श्रीनिवासमहं भजे ॥ ऋषय ऊचुः । सूत सर्वार्थतत्त्वज्ञ सर्ववेदाङ्गपारग । येनचाराधितः सद्यः श्रीमद्वेङ्कटनायकः ॥ १ ॥ भवत्यभीष्टसर्वार्थप्रदस्तद्ब्रूहि नो मुने । इति पृष्टस्तदा सूतो ध्यात्वा स्वात्मनि...

Sri Venkateshwara Mangalashasanam – श्री वेङ्कटेश्वर मङ्गलाशासनं

श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ २ ॥ श्री वेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ ३ ॥ सर्वावयवसौन्दर्य...

Sri Venkateshwara Prapatti – श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति

ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्स्थल नित्य वासरसिकां तत्‍क्षान्ति संवर्धिनीं । पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॥ १ ॥ श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक- सर्वज्ञ शक्त नतवत्सल सर्वशेषिन् । स्वामिन् सुशीलसुलभाश्रितपारिजात श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं...

Sri Venkateshwara Stotram – श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्

कमला कुच चूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुल नीलतनो । कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते ॥ १ ॥ सचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुख प्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे । शरणागतवत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते ॥ २ ॥ अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः । भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया...

Sri Venkatesha Karavalamba Stotram – श्री वेङ्कटेश करावलम्ब स्तोत्रम्

श्रीशेषशैल सुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष । लीलाकटाक्ष-परिरक्षित-सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ॥ १ ॥ ब्रह्मादिवन्दितपदाम्बुज शङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शन-सुशोभित-दिव्यहस्त । कारुण्यसागर शरण्य सुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ॥ २ ॥ वेदान्त-वेद्य भवसागर-कर्णधार श्रीपद्मनाभ कमलार्चितपादपद्म ।...

Sri Venkatesha Ashtakam – श्री वेङ्कटेश अष्टकं

वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः । सङ्कर्षणोऽनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च ॥ १ ॥ जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः । सृष्टिकर्ता जगन्नथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ २ ॥ गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः । वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः ॥ ३ ॥...

Sri Venkateshwara Dvadasha nama stotram – श्री वेङ्कटेश द्वादशनाम स्तोत्रम्

अस्य श्री वेङ्कटेश द्वादशनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री वेङ्कटेश्वरो देवता इष्टार्थे विनियोगः । नारायणो जगन्नाथो वारिजासनवन्दितः । स्वामिपुष्करिणीवासी शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १ ॥ पीताम्बरधरो देवो गरुडासनशोभितः । कन्दर्पकोटिलावण्यः कमलायतलोचनः ॥ २ ॥...

Srinivasa gadyam – श्री श्रीनिवासगद्यं

श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमदखिलमहीमण्डलमण्डनधरणिधर मण्डलाखण्डलस्य, निखिलसुरासुरवन्दित वराहक्षेत्र विभूषणस्य, शेषाचल गरुडाचल वृषभाचल नारायणाचलाञ्जनाचलादि शिखरिमालाकुलस्य, नादमुख बोधनिधिवीधिगुणसाभरण सत्त्वनिधि तत्त्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवशंवद परमपुरुषकृपापूर विभ्रमदतुङ्गशृङ्ग गलद्गगनगङ्गासमालिङ्गितस्य, सीमातिग गुण रामानुजमुनि नामाङ्कित बहु भूमाश्रय सुरधामालय वनरामायत वनसीमापरिवृत विशङ्कटतट निरन्तर...

Venkateshwara suprabhatam – श्री वेङ्कटेश्वर सुप्रभातं

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ १ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ २ ॥ मातस्समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षोविहारिणि मनोहरदिव्यमूर्ते । श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रियदानशीले...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.