Tagged: Ashtothram – अष्टोत्तरम्

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram 2 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् – २

श्री वेङ्कटेशः श्रीनिवासो लक्ष्मीपतिरनामयः । अमृतांशो जगद्वन्द्यो गोविन्दश्शाश्वतः प्रभुः ॥ १ ॥ शेषाद्रिनिलयो देवः केशवो मधुसूदनः । अमृतो माधवः कृष्णः श्रीहरिर्ज्ञानपञ्जरः ॥ २ ॥...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 2 – श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली – 2

ओं श्रीवेङ्कटेशाय नमः । ओं श्रीनिवासाय नमः । ओं लक्ष्मीपतये नमः । ओं अनामयाय नमः । ओं अमृतांशाय नमः । ओं जगद्वन्द्याय नमः ।...

Ashtalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली

ओं श्रीमात्रे नमः । ओं श्रीमहाराज्ञै नमः । ओं श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । ओं श्रीमन्नारायणप्रीतायै नमः । ओं स्निग्धायै नमः । ओं श्रीमत्यै नमः ।...

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali – श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीदत्ताय नमः । ओं देवदत्ताय नमः । ओं ब्रह्मदत्ताय नमः । ओं विष्णुदत्ताय नमः । ओं शिवदत्ताय नमः । ओं अत्रिदत्ताय नमः ।...

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री महालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मन्त्रलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं मायालक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

1.Sri Adilakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री आदिलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं आदिलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं अकारायै नमः । ओं श्रीं अव्ययायै नमः । ओं श्रीं अच्युतायै नमः । ओं श्रीं आनन्दायै नमः...

2.Sri Dhanyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धान्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं क्लीं धान्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं आनन्दाकृत्यै नमः । ओं श्रीं क्लीं अनिन्दितायै नमः । ओं श्रीं क्लीं आद्यायै नमः ।...

3.Sri Dhairyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री धैर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं धैर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अपूर्वायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनाद्यायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

4.Sri Gajalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री गजलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अनन्तशक्त्यै नमः । ओं श्रीं ह्रीं क्लीं अज्ञेयायै नमः । ओं श्रीं ह्रीं...

5.Sri Santanalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री सन्तानलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ह्रीं श्रीं क्लीं सन्तानलक्ष्म्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं असुरघ्न्यै नमः । ओं ह्रीं श्रीं क्लीं अर्चितायै नमः । ओं ह्रीं श्रीं...

6.Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विजयलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं क्लीं ओं विजयलक्ष्म्यै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बालिकायै नमः । ओं क्लीं ओं अम्बुधिशयनायै नमः ।...

7.Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री विद्यालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं ऐं ओं विद्यालक्ष्म्यै नमः । ओं ऐं ओं वाग्देव्यै नमः । ओं ऐं ओं परदेव्यै नमः । ओं ऐं ओं निरवद्यायै नमः ।...

8.Sri Aishwaryalakshmi Ashtottara Shatanamavali – श्री ऐश्वर्यलक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अनघायै नमः । ओं श्रीं श्रीं श्रीं ओं अलिराज्यै नमः ।...

Dashamahavidya Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit

१. श्री काली श्री काली अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री काली अष्टोत्तरशतनामावली २. श्री ताराम्बा श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् श्री ताराम्बा अष्टोत्तरशतनामावली ३. श्री षोडशी श्री...

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram – श्री कमला अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

श्री शिव उवाच – शतमष्टोत्तरं नाम्नां कमलाया वरानने । प्रवक्ष्याम्यतिगुह्यं हि न कदापि प्रकाशयेत् ॥ १ ॥ ओं महामाया महालक्ष्मीर्महावाणी महेश्वरी । महादेवी महारात्रि-र्महिषासुरमर्दिनी...

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali – श्री कमलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामायायै नमः । ओं महालक्ष्म्यै नमः । ओं महावाण्यै नमः । ओं महेश्वर्यै नमः । ओं महादेव्यै नमः । ओं महारात्र्यै नमः ।...

Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री भैरव्युवाच – भगवन् श्रोतुमिच्छामि मातङ्ग्याश्शतनामकम् । यद्गुह्यं सर्वतन्त्रेषु न केनापि प्रकाशितम् ॥ १ ॥ श्री भैरव उवाच – शृणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम् ।...

Sri Matangi Ashtottara Shatanamavali – श्री मातङ्गी अष्टोत्तरशतनामावली

ओं महामत्तमातङ्गिन्यै नमः । ओं सिद्धिरूपायै नमः । ओं योगिन्यै नमः । ओं भद्रकाल्यै नमः । ओं रमायै नमः । ओं भवान्यै नमः ।...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanama Stotram – श्री बगलामुखी अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

नारद उवाच । भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयेश्वर । शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाधुना ॥ १ ॥ श्री भगवानुवाच । शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । पीताम्बर्या...

Sri Bagalamukhi Ashtottara Shatanamavali – श्री बगलाष्टोत्तरशतनामावली

ओं बगलायै नमः । ओं विष्णुवनितायै नमः । ओं विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः । ओं बहुलायै नमः । ओं देवमात्रे नमः । ओं महाविष्णुप्रस्वै नमः ।...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanama Stotram – श्री धूमावती अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

ईश्वर उवाच – ओं धूमावती धूम्रवर्णा धूम्रपानपरायणा । धूम्राक्षमथिनी धन्या धन्यस्थाननिवासिनी ॥ १ ॥ अघोराचारसन्तुष्टा अघोराचारमण्डिता । अघोरमन्त्रसम्प्रीता अघोरमन्त्रपूजिता ॥ २ ॥ अट्टाट्टहासनिरता मलिनाम्बरधारिणी...

Sri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali – श्री धूमावत्यष्टोत्तरशतनामावली

ओं धूमावत्यै नमः । ओं धूम्रवर्णायै नमः । ओं धूम्रपानपरायणायै नमः । ओं धूम्राक्षमथिन्यै नमः । ओं धन्यायै नमः । ओं धन्यस्थाननिवासिन्यै नमः ।...

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram – श्री छिन्नमस्तादेवि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्

श्री पार्वत्युवाच – नाम्नां सहस्रं परमं छिन्नमस्ताप्रियं शुभम् । कथितं भवता शम्भोस्सद्यश्शत्रुनिकृन्तनम् ॥ १ ॥ पुनः पृच्छाम्यहं देव कृपां कुरु ममोपरि । सहस्रनामपाठे च...

Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali – श्री छिन्नमस्तादेवि अष्टोत्तरशतनामावली

ओं छिन्नमस्तायै नमः । ओं महाविद्यायै नमः । ओं महाभीमायै नमः । ओं महोदर्यै नमः । ओं चण्डेश्वर्यै नमः । ओं चण्डमात्रे नमः ।...

error: Not allowed