Category: Bhagavad Gita – श्रीमद्भगवद्गीता

Saptashloki Bhagavad Gita – सप्तश्लोकी भगवद्गीता

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥ स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । रक्षांसि भीतानि दिशो...

Srimad Bhagavadgita Mahathmyam – श्री गीता माहात्म्यम्

धरोवाच – भगवन्परेमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी । प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो ॥ १ ॥ श्री विष्णुरुवाच – प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा । स...

Srimad Bhagavadgita Chapter 18 – अष्टादशोऽध्यायः – मोक्षसन्न्यासयोगः

अर्जुन उवाच – सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच – काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः ।...

Srimad Bhagavadgita Chapter 17 – सप्तदशोऽध्यायः – श्रद्धात्रयविभागयोगः

अर्जुन उवाच – ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच – त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां...

Srimad Bhagavadgita Chapter 16 – षोडशोऽध्यायः – दैवासुरसम्पद्विभागयोगः

श्रीभगवानुवाच – अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्‍ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥...

Srimad Bhagavadgita Chapter 15 – पञ्चदशोऽध्यायः – पुरुषोत्तमयोगः

श्रीभगवानुवाच – ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥ अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि...

Srimad Bhagavadgita Chapter 14 – चतुर्दशोऽध्यायः – गुणत्रयविभागयोगः

श्रीभगवानुवाच – परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्‍ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते...

Srimad Bhagavadgita Chapter 13 – त्रयोदशोऽध्यायः – क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः

अर्जुन उवाच – प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च । एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच – इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते...

Srimad Bhagavadgita Chapter 12 – द्वादशोऽध्यायः – भक्तियोगः

अर्जुन उवाच – एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच – मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता...

Srimad Bhagavadgita Chapter 11 – एकादशोऽध्यायः – विश्वरूपदर्शनयोगः

अर्जुन उवाच – मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । त्वत्तः कमलपत्राक्ष...

Srimad Bhagavadgita Chapter 10 – दशमोऽध्यायः – विभूतियोगः

श्रीभगवानुवाच – भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः...

Srimad Bhagavadgita Chapter 9 – नवमोऽध्यायः – राजविद्या राजगुह्ययोगः

श्रीभगवानुवाच – इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्‍ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥ राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥...

Srimad Bhagavadgita Chapter 8 – अष्टमोऽध्यायः – अक्षरब्रह्मयोगः

अर्जुन उवाच – किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले...

Srimad Bhagavadgita Chapter 7 – सप्तमोऽध्यायः – ज्ञानविज्ञानयोगः

श्रीभगवानुवाच – मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥ ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । यज्‍ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्‍ज्ञातव्यमवशिष्यते...

Srimad Bhagavadgita Chapter 6 – षष्ठोऽध्यायः – ध्यानयोगः

श्रीभगवानुवाच – अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ॥ १ ॥ यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं...

Srimad Bhagavadgita Chapter 5 – पञ्चमोऽध्यायः – सन्न्यासयोगः

अर्जुन उवाच – सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच – सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।...

Srimad Bhagavadgita Chapter 4 – चतुर्थोऽध्यायः – ज्ञानयोगः

श्रीभगवानुवाच – इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥ एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप...

Srimad Bhagavadgita Chapter 3 – तृतीयोऽध्यायः – कर्मयोगः

अर्जुन उवाच – ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे । तदेकं...

Srimad Bhagavadgita Chapter 2 – द्वितीयोऽध्यायः – साङ्ख्ययोगः

सञ्जय उवाच – तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच – कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥...

Srimad Bhagavadgita Chapter 01 – प्रथमोऽध्यायः – अर्जुनविषादयोगः

धृतराष्ट्र उवाच – धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ सञ्जय उवाच – दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।...

Sri Bhagavadgita Dhyanam – श्री गीता ध्यानम्

पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् । अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ ॥ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे...

error: Not allowed