Sri Harihara Putra (Ayyappa) Sahasranamavali – श्री हरिहरपुत्र सहस्रनामावली


ओं शिवपुत्राय नमः ।
ओं महातेजसे नमः ।
ओं शिवकार्यधुरन्धराय नमः ।
ओं शिवप्रदाय नमः ।
ओं शिवज्ञानिने नमः ।
ओं शैवधर्मसुरक्षकाय नमः ।
ओं शङ्खधारिणे नमः ।
ओं सुराध्यक्षाय नमः ।
ओं चन्द्रमौलये नमः ।
ओं सुरोत्तमाय नमः ।
ओं कामेशाय नमः ।
ओं कामतेजस्विने नमः ।
ओं कामादिफलसम्युताय नमः ।
ओं कल्याणाय नमः ।
ओं कोमलाङ्गाय नमः ।
ओं कल्याणफलदायकाय नमः ।
ओं करुणाब्धये नमः ।
ओं कर्मदक्षाय नमः ।
ओं करुणारससागराय नमः ।
ओं जगत्प्रियाय नमः । २०

ओं जगद्रक्षाय नमः ।
ओं जगदानन्ददायकाय नमः ।
ओं जयादिशक्तिसंसेव्याय नमः ।
ओं जनाह्लादाय नमः ।
ओं जिगीषुकाय नमः ।
ओं जितेन्द्रियाय नमः ।
ओं जितक्रोधाय नमः ।
ओं जितदेवारिसङ्घकाय नमः ।
ओं जैमिन्यादृषिसंसेव्याय नमः ।
ओं जरामरणनाशकाय नमः ।
ओं जनार्दनसुताय नमः ।
ओं ज्येष्ठाय नमः ।
ओं ज्येष्ठादिगणसेविताय नमः ।
ओं जन्महीनाय नमः ।
ओं जितामित्राय नमः ।
ओं जनकेनाभिपूजिताय नमः ।
ओं परमेष्ठिने नमः ।
ओं पशुपतये नमः ।
ओं पङ्कजासनपूजिताय नमः ।
ओं पुरहन्त्रे नमः । ४०

ओं पुरत्रात्रे नमः ।
ओं परमैश्वर्यदायकाय नमः ।
ओं पवनादिसुरैः सेव्याय नमः ।
ओं पञ्चब्रह्मपरायणाय नमः ।
ओं पार्वतीतनयाय नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं परानन्दाय नमः ।
ओं परात्पराय नमः ।
ओं ब्रह्मिष्ठाय नमः ।
ओं ज्ञाननिरताय नमः ।
ओं गुणागुणनिरूपकाय नमः ।
ओं गुणाध्यक्षाय नमः ।
ओं गुणनिधये नमः ।
ओं गोपालेनाभिपुजिताय नमः ।
ओं गोरक्षकाय नमः ।
ओं गोधनदाय नमः ।
ओं गजारूढाय नमः ।
ओं गजप्रियाय नमः ।
ओं गजग्रीवाय नमः ।
ओं गजस्कन्धाय नमः । ६०

ओं गभस्तये नमः ।
ओं गोपतये नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं ग्रामपालाय नमः ।
ओं गजाध्यक्षाय नमः ।
ओं दिग्गजेनाभिपूजिताय नमः ।
ओं गणाध्यक्षाय नमः ।
ओं गणपतये नमः ।
ओं गवां पतये नमः ।
ओं अहर्पतये नमः ।
ओं जटाधराय नमः ।
ओं जलनिभाय नमः ।
ओं जैमिन्यैरभिपूजिताय नमः ।
ओं जलन्धरनिहन्त्रे नमः ।
ओं शोणाक्षाय नमः ।
ओं शोणवासकाय नमः ।
ओं सुराधिपाय नमः ।
ओं शोकहन्त्रे नमः ।
ओं शोभाक्षाय नमः ।
ओं सूर्यतेजसाय नमः । ८०

ओं सुरार्चिताय नमः ।
ओं सुरैर्वन्द्याय नमः ।
ओं शोणाङ्गाय नमः ।
ओं शाल्मलीपतये नमः ।
ओं सुज्योतिषे नमः ।
ओं शरवीरघ्नाय नमः ।
ओं शरच्चन्द्रनिभाननाय नमः ।
ओं सनकादिमुनिध्येयाय नमः ।
ओं सर्वज्ञानप्रदाय नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं हलायुधाय नमः ।
ओं हंसनिभाय नमः ।
ओं हाहाहूहूमुखस्तुताय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं हरप्रियाय नमः ।
ओं हंसाय नमः ।
ओं हर्यक्षासनतत्पराय नमः ।
ओं पावनाय नमः ।
ओं पावकनिभाय नमः ।
ओं भक्तपापविनाशनाय नमः । १००

ओं भसिताङ्गाय नमः ।
ओं भयत्रात्रे नमः ।
ओं भानुमते नमः ।
ओं भयनाशनाय नमः ।
ओं त्रिपुण्ड्रकाय नमः ।
ओं त्रिनयनाय नमः ।
ओं त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकाय नमः ।
ओं त्रिपुरघ्नाय नमः ।
ओं देववराय नमः ।
ओं देवारिकुलनाशकाय नमः ।
ओं देवसेनाधिपाय नमः ।
ओं तेजसे नमः ।
ओं तेजोराशये नमः ।
ओं दशाननाय नमः ।
ओं दारुणाय नमः ।
ओं दोषहन्त्रे नमः ।
ओं दोर्दण्डाय नमः ।
ओं दण्डनायकाय नमः ।
ओं धनुष्पाणये नमः ।
ओं धराध्यक्षाय नमः । १२०

ओं धनिकाय नमः ।
ओं धर्मवत्सलाय नमः ।
ओं धर्मज्ञाय नमः ।
ओं धर्मनिरताय नमः ।
ओं धनुः शास्त्रपरायणाय नमः ।
ओं स्थूलकर्णाय नमः ।
ओं स्थूलतनवे नमः ।
ओं स्थूलाक्षाय नमः ।
ओं स्थूलबाहुकाय नमः ।
ओं तनूत्तमाय नमः ।
ओं तनुत्राणाय नमः ।
ओं तारकाय नमः ।
ओं तेजसां पतये नमः ।
ओं योगीश्वराय नमः ।
ओं योगनिधये नमः ।
ओं योगीशाय नमः ।
ओं योगसंस्थिताय नमः ।
ओं मन्दारवाटिकामत्ताय नमः ।
ओं मलयाचलवासभुवे नमः ।
ओं मन्दारकुसुमप्रख्याय नमः । १४०

ओं मन्दमारुतसेविताय नमः ।
ओं महाभासाय नमः ।
ओं महावक्षसे नमः ।
ओं मनोहरमदार्चिताय नमः ।
ओं महोन्नताय नमः ।
ओं महाकायाय नमः ।
ओं महानेत्राय नमः ।
ओं महाहनवे नमः ।
ओं मरुत्पूज्याय नमः ।
ओं मानधनाय नमः ।
ओं मोहनाय नमः ।
ओं मोक्षदायकाय नमः ।
ओं मित्राय नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं महौजस्विने नमः ।
ओं महावर्षप्रदायकाय नमः ।
ओं भाषकाय नमः ।
ओं भाष्यशास्त्रज्ञाय नमः ।
ओं भानुमते नमः ।
ओं भानुतेजसे नमः । १६०

ओं भिषजे नमः ।
ओं भवानिपुत्राय नमः ।
ओं भवतारणकारणाय नमः ।
ओं नीलाम्बराय नमः ।
ओं नीलनिभाय नमः ।
ओं नीलग्रीवाय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं नेत्रत्रयाय नमः ।
ओं निषादज्ञाय नमः ।
ओं नानारत्नोपशोभिताय नमः ।
ओं रत्नप्रभाय नमः ।
ओं रमापुत्राय नमः ।
ओं रमया परितोषिताय नमः ।
ओं राजसेव्याय नमः ।
ओं राजधनाय नमः ।
ओं रणदोर्दण्डमण्डिताय नमः ।
ओं रमणाय नमः ।
ओं रेणुका सेव्याय नमः ।
ओं रजनीचरदारणाय नमः ।
ओं ईशानाय नमः । १८०

ओं इभराट् सेव्याय नमः ।
ओं ईषणात्रयनाशनाय नमः ।
ओं इडावासाय नमः ।
ओं हेमनिभाय नमः ।
ओं हैमप्राकारशोभिताय नमः ।
ओं हयप्रियाय नमः ।
ओं हयग्रीवाय नमः ।
ओं हंसाय नमः ।
ओं हरिहरात्मजाय नमः ।
ओं हाटकस्फटिकप्रख्याय नमः ।
ओं हंसारूढेन सेविताय नमः ।
ओं वनवासाय नमः ।
ओं वनाध्यक्षाय नमः ।
ओं वामदेवाय नमः ।
ओं वराननाय नमः ।
ओं वैवस्वतपतये नमः ।
ओं विष्णवे नमः ।
ओं विराड्रूपाय नमः ।
ओं विशां पतये नमः ।
ओं वेणुनादाय नमः । २००

ओं वरग्रीवाय नमः ।
ओं वराभयकरान्विताय नमः ।
ओं वर्चस्विने नमः ।
ओं विपुलग्रीवाय नमः ।
ओं विपुलाक्षाय नमः ।
ओं विनोदवते नमः ।
ओं वैणवारण्यवासाय नमः ।
ओं वामदेवेनसेविताय नमः ।
ओं वेत्रहस्ताय नमः ।
ओं वेदनिधये नमः ।
ओं वंशदेवाय नमः ।
ओं वराङ्गकाय नमः ।
ओं ह्रीङ्काराय नमः ।
ओं ह्रींमनसे नमः ।
ओं हृष्टाय नमः ।
ओं हिरण्याय नमः ।
ओं हेमसम्भवाय नमः ।
ओं हुताशाय नमः ।
ओं हुतनिष्पन्नाय नमः ।
ओं हुङ्काराकृतये नमः । २२०

ओं सुप्रभवे नमः ।
ओं हव्यवाहाय नमः ।
ओं हव्यकराय नमः ।
ओं अट्‍टहासाय नमः ।
ओं अपराहताय नमः ।
ओं अणुरूपाय नमः ।
ओं रूपकराय नमः ।
ओं अजराय नमः ।
ओं अतनुरूपकाय नमः ।
ओं हंसमन्त्राय नमः ।
ओं हुतभुजे नमः ।
ओं हेमाम्बराय नमः ।
ओं सुलक्षणाय नमः ।
ओं नीपप्रियाय नमः ।
ओं नीलवाससे नमः ।
ओं निधिपालाय नमः ।
ओं निरातपाय नमः ।
ओं क्रोडहस्ताय नमः ।
ओं तपस्त्रात्रे नमः ।
ओं तपोरक्षाय नमः । २४०

ओं तपाह्वयाय नमः ।
ओं मूर्धाभिषिक्ताय नमः ।
ओं मानिने नमः ।
ओं मन्त्ररूपाय नमः ।
ओं मृडाय नमः ।
ओं मनवे नमः ।
ओं मेधाविने नमः ।
ओं मेधसाय नमः ।
ओं मुष्णवे नमः ।
ओं मकराय नमः ।
ओं मकरालयाय नमः ।
ओं मार्ताण्डाय नमः ।
ओं मञ्जुकेशाय नमः ।
ओं मासपालाय नमः ।
ओं महौषधये नमः ।
ओं श्रोत्रियाय नमः ।
ओं शोभमानाय नमः ।
ओं सवित्रे नमः ।
ओं सर्वदेशिकाय नमः ।
ओं चन्द्रहासाय नमः । २६०

ओं शमाय नमः ।
ओं शक्ताय नमः ।
ओं शशिभासाय नमः ।
ओं शमाधिकाय नमः ।
ओं सुदन्ताय नमः ।
ओं सुकपोलाय नमः ।
ओं षड्वर्णाय नमः ।
ओं सम्पदोऽधिपाय नमः ।
ओं गरलाय नमः ।
ओं कालकण्ठाय नमः ।
ओं गोनेत्रे नमः ।
ओं गोमुखप्रभवे नमः ।
ओं कौशिकाय नमः ।
ओं कालदेवाय नमः ।
ओं क्रोशकाय नमः ।
ओं क्रौञ्चभेदकाय नमः ।
ओं क्रियाकराय नमः ।
ओं कृपालवे नमः ।
ओं करवीरकरेरुहाय नमः ।
ओं कन्दर्पदर्पहारिणे नमः । २८०

ओं कामदात्रे नमः ।
ओं कपालकाय नमः ।
ओं कैलासवासाय नमः ।
ओं वरदाय नमः ।
ओं विरोचनाय नमः ।
ओं विभावसवे नमः ।
ओं बभ्रुवाहाय नमः ।
ओं बलाध्यक्षाय नमः ।
ओं फणामणिविभूषणाय नमः ।
ओं सुन्दराय नमः ।
ओं सुमुखाय नमः ।
ओं स्वच्छाय नमः ।
ओं सभासदे नमः ।
ओं सभाकराय नमः ।
ओं शरानिवृत्ताय नमः ।
ओं शक्राप्ताय नमः ।
ओं शरणागतपालकाय नमः ।
ओं तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ।
ओं दीर्घजिह्वाय नमः ।
ओं पिङ्गलाक्षाय नमः । ३००

ओं पिशाचघ्ने नमः ।
ओं अभेद्याय नमः ।
ओं अङ्गदार्ढ्याय नमः ।
ओं भोजपालाय नमः ।
ओं भूपतये नमः ।
ओं गृध्रनासाय नमः ।
ओं अविषह्याय नमः ।
ओं दिग्देहाय नमः ।
ओं दैन्यदाहकाय नमः ।
ओं बडबापूरितमुखाय नमः ।
ओं व्यापकाय नमः ।
ओं विषमोचकाय नमः ।
ओं हसन्ताय नमः ।
ओं समरक्रुद्धाय नमः ।
ओं पुङ्गवाय नमः ।
ओं पङ्कजासनाय नमः ।
ओं विश्वदर्पाय नमः ।
ओं निश्चिताज्ञाय नमः ।
ओं नागाभरणभूषिताय नमः ।
ओं भरताय नमः । ३२०

ओं भैरवाकाराय नमः ।
ओं भरणाय नमः ।
ओं वामनक्रियाय नमः ।
ओं सिंहास्याय नमः ।
ओं सिंहरूपाय नमः ।
ओं सेनापतये नमः ।
ओं सकारकाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं सिद्धरूपिणे नमः ।
ओं सिद्धधर्मपरायणाय नमः ।
ओं आदित्यरूपाय नमः ।
ओं आपद्घ्नाय नमः ।
ओं अमृताब्धिनिवासभुवे नमः ।
ओं युवराजाय नमः ।
ओं योगिवर्याय नमः ।
ओं उषस्तेजसे नमः ।
ओं उडुप्रभाय नमः ।
ओं देवादिदेवाय नमः ।
ओं दैवज्ञाय नमः ।
ओं ताम्रोष्ठाय नमः । ३४०

ओं ताम्रलोचनाय नमः ।
ओं पिङ्गलाक्षाय नमः ।
ओं पिञ्छचूडाय नमः ।
ओं फणामणिविभूषिताय नमः ।
ओं भुजङ्गभूषणाय नमः ।
ओं भोगाय नमः ।
ओं भोगानन्दकराय नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं पञ्चहस्तेन सम्पूज्याय नमः ।
ओं पञ्चबाणेन सेविताय नमः ।
ओं भवाय नमः ।
ओं शर्वाय नमः ।
ओं भानुमयाय नमः ।
ओं प्राजापत्यस्वरूपकाय नमः ।
ओं स्वच्छन्दाय नमः ।
ओं छन्दः शास्त्रज्ञाय नमः ।
ओं दान्ताय नमः ।
ओं देवमनुप्रभवे नमः ।
ओं दशभुजे नमः ।
ओं दशाध्यक्षाय नमः । ३६०

ओं दानवानां विनाशनाय नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं शरोत्पन्नाय नमः ।
ओं शतानन्दसमागमाय नमः ।
ओं गृध्राद्रिवासाय नमः ।
ओं गम्भीराय नमः ।
ओं गन्धग्राहाय नमः ।
ओं गणेश्वराय नमः ।
ओं गोमेधाय नमः ।
ओं गण्डकावासाय नमः ।
ओं गोकुलैः परिवारिताय नमः ।
ओं परिवेषाय नमः ।
ओं पदज्ञानिने नमः ।
ओं प्रियङ्गुद्रुमवासकाय नमः ।
ओं गुहावासाय नमः ।
ओं गुरुवराय नमः ।
ओं वन्दनीयाय नमः ।
ओं वदान्यकाय नमः ।
ओं वृत्ताकाराय नमः ।
ओं वेणुपाणये नमः । ३८०

ओं वीणादण्डधराय नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं हैमीड्याय नमः ।
ओं होतृसुभगाय नमः ।
ओं हौत्रज्ञाय नमः ।
ओं ओजसां पतये नमः ।
ओं पवमानाय नमः ।
ओं प्रजातन्तुप्रदाय नमः ।
ओं दण्डविनाशनाय नमः ।
ओं निमीड्याय नमः ।
ओं निमिषार्धज्ञाय नमः ।
ओं निमिषाकारकारणाय नमः ।
ओं लिगुडाभाय नमः ।
ओं लिडाकाराय नमः ।
ओं लक्ष्मीवन्द्याय नमः ।
ओं वरप्रभवे नमः ।
ओं इडाज्ञाय नमः ।
ओं पिङ्गलावासाय नमः ।
ओं सुषुम्नामध्यसम्भवाय नमः ।
ओं भिक्षाटनाय नमः । ४००

ओं भीमवर्चसे नमः ।
ओं वरकीर्तये नमः ।
ओं सभेश्वराय नमः ।
ओं वाचातीताय नमः ।
ओं वरनिधये नमः ।
ओं परिवेत्रे नमः ।
ओं प्रमाणकाय नमः ।
ओं अप्रमेयाय नमः ।
ओं अनिरुद्धाय नमः ।
ओं अनन्तादित्यसुप्रभाय नमः ।
ओं वेषप्रियाय नमः ।
ओं विषग्राहाय नमः ।
ओं वरदानकरोत्तमाय नमः ।
ओं विपिनाय नमः ।
ओं वेदसाराय नमः ।
ओं वेदान्तैः परितोषिताय नमः ।
ओं वक्रागमाय नमः ।
ओं वर्चवचाय नमः ।
ओं बलदात्रे नमः ।
ओं विमानवते नमः । ४२०

ओं वज्रकान्ताय नमः ।
ओं वंशकराय नमः ।
ओं वटुरक्षाविशारदाय नमः ।
ओं वप्रक्रीडाय नमः ।
ओं विप्रपूज्याय नमः ।
ओं वेलाराशये नमः ।
ओं चलालकाय नमः ।
ओं कोलाहलाय नमः ।
ओं क्रोडनेत्राय नमः ।
ओं क्रोडास्याय नमः ।
ओं कपालभृते नमः ।
ओं कुञ्जरेड्याय नमः ।
ओं मञ्जुवाससे नमः ।
ओं क्रियमाणाय नमः ।
ओं क्रियाप्रदाय नमः ।
ओं क्रीडानाथाय नमः ।
ओं कीलहस्ताय नमः ।
ओं क्रोशमानाय नमः ।
ओं बलाधिकाय नमः ।
ओं कनकाय नमः । ४४०

ओं होतृभागिने नमः ।
ओं खवासाय नमः ।
ओं खचराय नमः ।
ओं खगाय नमः ।
ओं गणकाय नमः ।
ओं गुणनिर्दुष्टाय नमः ।
ओं गुणत्यागिने नमः ।
ओं कुशाधिपाय नमः ।
ओं पाटलाय नमः ।
ओं पत्रधारिणे नमः ।
ओं पलाशाय नमः ।
ओं पुत्रवर्धनाय नमः ।
ओं पितृसच्चरिताय नमः ।
ओं प्रेष्ठवे नमः ।
ओं पापभस्मने नमः ।
ओं पुनः शुचये नमः ।
ओं फालनेत्राय नमः ।
ओं फुल्लकेशाय नमः ।
ओं फुल्लकल्हारभूषिताय नमः ।
ओं फणिसेव्याय नमः । ४६०

ओं पट्‍टभद्राय नमः ।
ओं पटवे नमः ।
ओं वाग्मिने नमः ।
ओं वयोऽधिकाय नमः ।
ओं चोरनाट्याय नमः ।
ओं चोरवेषाय नमः ।
ओं चोरघ्नाय नमः ।
ओं चौर्यवर्धनाय नमः ।
ओं चञ्चलाक्षाय नमः ।
ओं चामरकाय नमः ।
ओं मरीचये नमः ।
ओं मदगामिकाय नमः ।
ओं मृडाभाय नमः ।
ओं मेषवाहाय नमः ।
ओं मैथिल्याय नमः ।
ओं मोचकाय नमः ।
ओं मनसे नमः ।
ओं मनुरूपाय नमः ।
ओं मन्त्रदेवाय नमः ।
ओं मन्त्रराशये नमः । ४८०

ओं महादृढाय नमः ।
ओं स्थूपिज्ञाय नमः ।
ओं धनदात्रे नमः ।
ओं देववन्द्याय नमः ।
ओं तारणाय नमः ।
ओं यज्ञप्रियाय नमः ।
ओं यमाध्यक्षाय नमः ।
ओं इभक्रीडाय नमः ।
ओं इभेक्षणाय नमः ।
ओं दधिप्रियाय नमः ।
ओं दुराधर्षाय नमः ।
ओं दारुपालाय नमः ।
ओं दनूजघ्ने नमः ।
ओं दामोदराय नमः ।
ओं दामधराय नमः ।
ओं दक्षिणामूर्तिरूपकाय नमः ।
ओं शचीपूज्याय नमः ।
ओं शङ्खकर्णाय नमः ।
ओं चन्द्रचूडाय नमः ।
ओं मनुप्रियाय नमः । ५००

ओं गुडरूपाय नमः ।
ओं गुडाकेशाय नमः ।
ओं कुलधर्मपरायणाय नमः ।
ओं कालकण्ठाय नमः ।
ओं गाढगात्राय नमः ।
ओं गोत्ररूपाय नमः ।
ओं कुलेश्वराय नमः ।
ओं आनन्दभैरवाराध्याय नमः ।
ओं हयमेधफलप्रदाय नमः ।
ओं दध्यन्नासक्तहृदयाय नमः ।
ओं गुडान्नप्रीतमानसाय नमः ।
ओं घृतान्नासक्तहृदयाय नमः ।
ओं गौराङ्गाय नमः ।
ओं गर्वभञ्जकाय नमः ।
ओं गणेशपूज्याय नमः ।
ओं गगनाय नमः ।
ओं गणानां पतये नमः ।
ओं ऊर्जिताय नमः ।
ओं छद्महीनाय नमः ।
ओं शशिरदाय नमः । ५२०

ओं शत्रूणां पतये नमः ।
ओं अङ्गिरसे नमः ।
ओं चराचरमयाय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं शरभेशाय नमः ।
ओं शतातपाय नमः ।
ओं वीराराध्याय नमः ।
ओं वक्रगमाय नमः ।
ओं वेदाङ्गाय नमः ।
ओं वेदपारगाय नमः ।
ओं पर्वतारोहणाय नमः ।
ओं पूष्णे नमः ।
ओं परमेशाय नमः ।
ओं प्रजापतये नमः ।
ओं भावज्ञाय नमः ।
ओं भवरोगघ्नाय नमः ।
ओं भवसागरतारणाय नमः ।
ओं चिदग्निदेहाय नमः ।
ओं चिद्रूपाय नमः ।
ओं चिदानन्दाय नमः । ५४०

ओं चिदाकृतये नमः ।
ओं नाट्यप्रियाय नमः ।
ओं नरपतये नमः ।
ओं नरनारायणार्चिताय नमः ।
ओं निषादराजाय नमः ।
ओं नीहाराय नमः ।
ओं नेष्ट्रे नमः ।
ओं निष्ठुरभाषणाय नमः ।
ओं निम्नप्रियाय नमः ।
ओं नीलनेत्राय नमः ।
ओं नीलाङ्गाय नमः ।
ओं नीलकेशकाय नमः ।
ओं सिंहाक्षाय नमः ।
ओं सर्वविघ्नेशाय नमः ।
ओं सामवेदपरायणाय नमः ।
ओं सनकादिमुनिध्येयाय नमः ।
ओं शर्वरीशाय नमः ।
ओं षडाननाय नमः ।
ओं सुरूपाय नमः ।
ओं सुलभाय नमः । ५६०

ओं स्वर्गाय नमः ।
ओं शचीनाथेन पूजिताय नमः ।
ओं काकिनाय नमः ।
ओं कामदहनाय नमः ।
ओं दग्धपापाय नमः ।
ओं धराधिपाय नमः ।
ओं दामग्रन्थिने नमः ।
ओं शतस्त्रीशाय नमः ।
ओं तन्त्रीपालाय नमः ।
ओं तारकाय नमः ।
ओं ताम्राक्षाय नमः ।
ओं तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ।
ओं तिलभोज्याय नमः ।
ओं तिलोदराय नमः ।
ओं माण्डुकर्णाय नमः ।
ओं मृडाधीशाय नमः ।
ओं मेरुवर्णाय नमः ।
ओं महोदराय नमः ।
ओं मार्ताण्डभैरवाराध्याय नमः ।
ओं मणिरूपाय नमः । ५८०

ओं मरुद्वहाय नमः ।
ओं माषप्रियाय नमः ।
ओं मधुपानाय नमः ।
ओं मृणालाय नमः ।
ओं मोहिनीपतये नमः ।
ओं महाकामेशतनयाय नमः ।
ओं माधवाय नमः ।
ओं मदगर्विताय नमः ।
ओं मूलाधाराम्बुजावासाय नमः ।
ओं मूलविद्यास्वरूपकाय नमः ।
ओं स्वाधिष्ठानमयाय नमः ।
ओं स्वस्थाय नमः ।
ओं स्वस्तिवाक्याय नमः ।
ओं स्रुवायुधाय नमः ।
ओं मणिपूराब्जनिलयाय नमः ।
ओं महाभैरवपूजिताय नमः ।
ओं अनाहताब्जरसिकाय नमः ।
ओं ह्रीङ्काररसपेशलाय नमः ।
ओं भ्रूमध्यवासाय नमः ।
ओं भ्रूकान्ताय नमः । ६००

ओं भरद्वाजप्रपूजिताय नमः ।
ओं सहस्राराम्बुजावासाय नमः ।
ओं सवित्रे नमः ।
ओं सामवाचकाय नमः ।
ओं मुकुन्दाय नमः ।
ओं गुणातीताय नमः ।
ओं गुणपूज्याय नमः ।
ओं गुणाश्रयाय नमः ।
ओं धन्याय नमः ।
ओं धनभृते नमः ।
ओं दाहाय नमः ।
ओं धनदानकराम्बुजाय नमः ।
ओं महाशयाय नमः ।
ओं महातीताय नमः ।
ओं मायाहीनाय नमः ।
ओं मदार्चिताय नमः ।
ओं माठराय नमः ।
ओं मोक्षफलदाय नमः ।
ओं सद्वैरिकुलनाशनाय नमः ।
ओं पिङ्गलाय नमः । ६२०

ओं पिञ्छचूडाय नमः ।
ओं पिशिताशपवित्रकाय नमः ।
ओं पायसान्नप्रियाय नमः ।
ओं पर्वपक्षमासविभाजकाय नमः ।
ओं वज्रभूषाय नमः ।
ओं वज्रकायाय नमः ।
ओं विरिञ्चाय नमः ।
ओं वरवक्षणाय नमः ।
ओं विज्ञानकलिकाबृन्दाय नमः ।
ओं विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
ओं डम्भघ्नाय नमः ।
ओं दमघोषघ्नाय नमः ।
ओं दासपालाय नमः ।
ओं तपौजसाय नमः ।
ओं द्रोणकुम्भाभिषिक्ताय नमः ।
ओं द्रोहिनाशाय नमः ।
ओं तपातुराय नमः ।
ओं महावीरेन्द्रवरदाय नमः ।
ओं महासंसारनाशनाय नमः ।
ओं लाकिनीहाकिनीलब्धाय नमः । ६४०

ओं लवणाम्भोधितारणाय नमः ।
ओं काकिलाय नमः ।
ओं कालपाशघ्नाय नमः ।
ओं कर्मबन्धविमोचकाय नमः ।
ओं मोचकाय नमः ।
ओं मोहनिर्भिन्नाय नमः ।
ओं भगाराध्याय नमः ।
ओं बृहत्तनवे नमः ।
ओं अक्षयाय नमः ।
ओं अक्रूरवरदाय नमः ।
ओं वक्रागमविनाशनाय नमः ।
ओं डाकिनाय नमः ।
ओं सूर्यतेजस्विने नमः ।
ओं सर्पभूषाय नमः ।
ओं सद्गुरवे नमः ।
ओं स्वतन्त्राय नमः ।
ओं सर्वतन्त्रेशाय नमः ।
ओं दक्षिणादिगधीश्वराय नमः ।
ओं सच्चिदानन्दकलिकाय नमः ।
ओं प्रेमरूपाय नमः । ६६०

ओं प्रियङ्कराय नमः ।
ओं मिथ्याजगदधिष्ठानाय नमः ।
ओं मुक्तिदाय नमः ।
ओं मुक्तिरूपकाय नमः ।
ओं मुमुक्षवे नमः ।
ओं कर्मफलदाय नमः ।
ओं मार्गदक्षाय नमः ।
ओं कर्मठाय नमः ।
ओं महाबुद्धाय नमः ।
ओं महाशुद्धाय नमः ।
ओं शुकवर्णाय नमः ।
ओं शुकप्रियाय नमः ।
ओं सोमप्रियाय नमः ।
ओं स्वरप्रीताय नमः ।
ओं पर्वाराधनतत्पराय नमः ।
ओं अजपाय नमः ।
ओं जनहंसाय नमः ।
ओं हलपाणिप्रपूजिताय नमः ।
ओं अर्चिताय नमः ।
ओं वर्धनाय नमः । ६८०

ओं वाग्मिने नमः ।
ओं वीरवेषाय नमः ।
ओं विधुप्रियाय नमः ।
ओं लास्यप्रियाय नमः ।
ओं लयकराय नमः ।
ओं लाभालाभविवर्जिताय नमः ।
ओं पञ्चाननाय नमः ।
ओं पञ्चगूढाय नमः ।
ओं पञ्चयज्ञफलप्रदाय नमः ।
ओं पाशहस्ताय नमः ।
ओं पावकेशाय नमः ।
ओं पर्जन्यसमगर्जनाय नमः ।
ओं पापारये नमः ।
ओं परमोदाराय नमः ।
ओं प्रजेशाय नमः ।
ओं पङ्कनाशनाय नमः ।
ओं नष्टकर्मणे नमः ।
ओं नष्टवैराय नमः ।
ओं इष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ।
ओं नागाधीशाय नमः । ७००

ओं नष्टपापाय नमः ।
ओं इष्टनामविधायकाय नमः ।
ओं सामरस्याय नमः ।
ओं अप्रमेयाय नमः ।
ओं पाषण्डिने नमः ।
ओं पर्वतप्रियाय नमः ।
ओं पञ्चकृत्यपराय नमः ।
ओं पात्रे नमः ।
ओं पञ्चपञ्चातिशायिकाय नमः ।
ओं पद्माक्षाय नमः ।
ओं पद्मवदनाय नमः ।
ओं पावकाभाय नमः ।
ओं प्रियङ्कराय नमः ।
ओं कार्तस्वराङ्गाय नमः ।
ओं गौराङ्गाय नमः ।
ओं गौरीपुत्राय नमः ।
ओं धनेश्वराय नमः ।
ओं गणेशाश्लिष्टदेहाय नमः ।
ओं शीतांशवे नमः ।
ओं शुभदीधितये नमः । ७२०

ओं दक्षध्वंसाय नमः ।
ओं दक्षकराय नमः ।
ओं वराय नमः ।
ओं कात्यायनीसुताय नमः ।
ओं सुमुखाय नमः ।
ओं मार्गणाय नमः ।
ओं गर्भाय नमः ।
ओं गर्वभङ्गाय नमः ।
ओं कुशासनाय नमः ।
ओं कुलपालपतये नमः ।
ओं श्रेष्ठाय नमः ।
ओं पवमानाय नमः ।
ओं प्रजाधिपाय नमः ।
ओं दर्शप्रियाय नमः ।
ओं निर्विकाराय नमः ।
ओं दीर्घकायाय नमः ।
ओं दिवाकराय नमः ।
ओं भेरीनादप्रियाय नमः ।
ओं बृन्दाय नमः ।
ओं बृहत्सेनाय नमः । ७४०

ओं सुपालकाय नमः ।
ओं सुब्रह्मणे नमः ।
ओं ब्रह्मरसिकाय नमः ।
ओं रसज्ञाय नमः ।
ओं रजताद्रिभासे नमः ।
ओं तिमिरघ्नाय नमः ।
ओं मिहिराभाय नमः ।
ओं महानीलसमप्रभाय नमः ।
ओं श्रीचन्दनविलिप्ताङ्गाय नमः ।
ओं श्रीपुत्राय नमः ।
ओं श्रीतरुप्रियाय नमः ।
ओं लाक्षावर्णाय नमः ।
ओं लसत्कर्णाय नमः ।
ओं रजनीध्वंसिसन्निभाय नमः ।
ओं बिन्दुप्रियाय नमः ।
ओं अम्बिकापुत्राय नमः ।
ओं बैन्दवाय नमः ।
ओं बलनायकाय नमः ।
ओं आपन्नतारकाय नमः ।
ओं तप्ताय नमः । ७६०

ओं तप्तकृच्छ्रफलप्रदाय नमः ।
ओं मरुद्वृधाय नमः ।
ओं महाखर्वाय नमः ।
ओं चीरवासाय नमः ।
ओं शिखिप्रियाय नमः ।
ओं आयुष्मते नमः ।
ओं अनघाय नमः ।
ओं दूताय नमः ।
ओं आयुर्वेदपरायणाय नमः ।
ओं हंसाय नमः ।
ओं परमहंसाय नमः ।
ओं अवधूताश्रमप्रियाय नमः ।
ओं आशुवेगाय नमः ।
ओं अश्वहृदयाय नमः ।
ओं हयधैर्यफलप्रदाय नमः ।
ओं सुमुखाय नमः ।
ओं दुर्मुखाय नमः ।
ओं अविघ्नाय नमः ।
ओं निर्विघ्नाय नमः ।
ओं विघ्ननाशनाय नमः । ७८०

ओं आर्याय नमः ।
ओं नाथाय नमः ।
ओं अर्यमाभासाय नमः ।
ओं फल्गुणाय नमः ।
ओं फाललोचनाय नमः ।
ओं अरातिघ्नाय नमः ।
ओं घनग्रीवाय नमः ।
ओं ग्रीष्मसूर्यसमप्रभाय नमः ।
ओं किरीटिने नमः ।
ओं कल्पशास्त्रज्ञाय नमः ।
ओं कल्पानलविधायकाय नमः ।
ओं ज्ञानविज्ञानफलदाय नमः ।
ओं विरिञ्चारिविनाशनाय नमः ।
ओं वीरमार्ताण्डवरदाय नमः ।
ओं वीरबाहवे नमः ।
ओं पूर्वजाय नमः ।
ओं वीरसिंहासनाय नमः ।
ओं विज्ञाय नमः ।
ओं वीरकार्याय नमः ।
ओं अस्तदानवाय नमः । ८००

ओं नरवीरसुहृद्भ्रात्रे नमः ।
ओं नागरत्नविभूषिताय नमः ।
ओं वाचस्पतये नमः ।
ओं पुरारातये नमः ।
ओं संवर्ताय नमः ।
ओं समरेश्वराय नमः ।
ओं उरुवाग्मिने नमः ।
ओं उमापुत्राय नमः ।
ओं उडुलोकसुरक्षकाय नमः ।
ओं शृङ्गाररससम्पूर्णाय नमः ।
ओं सिन्दूरतिलकाङ्किताय नमः ।
ओं कुङ्कुमाङ्कितसर्वाङ्गाय नमः ।
ओं कालकेयविनाशनाय नमः ।
ओं मत्तनागप्रियाय नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं नागगन्धर्वपूजिताय नमः ।
ओं सुस्वप्नबोधकाय नमः ।
ओं बोधाय नमः ।
ओं गौरीदुःस्वप्ननाशनाय नमः ।
ओं चिन्ताराशिपरिध्वंसिने नमः । ८२०

ओं चिन्तामणिविभूषिताय नमः ।
ओं चराचरजगत्स्रष्ट्रे नमः ।
ओं चलत्कुण्डलकर्णयुजे नमः ।
ओं मुकुरास्याय नमः ।
ओं मूलनिधये नमः ।
ओं निधिद्वयनिषेविताय नमः ।
ओं नीराजनप्रीतमनसे नमः ।
ओं नीलनेत्राय नमः ।
ओं नयप्रदाय नमः ।
ओं केदारेशाय नमः ।
ओं किराताय नमः ।
ओं कालात्मने नमः ।
ओं कल्पविग्रहाय नमः ।
ओं कल्पान्तभैरवाराध्याय नमः ।
ओं काकपत्रशरायुधाय नमः ।
ओं कलाकाष्ठास्वरूपाय नमः ।
ओं ऋतुवर्षादिमासवते नमः ।
ओं दिनेशमण्डलावासाय नमः ।
ओं वासवादिप्रपूजिताय नमः ।
ओं बहुलस्तम्बकर्मज्ञाय नमः । ८४०

ओं पञ्चाशद्वर्णरूपकाय नमः ।
ओं चिन्ताहीनाय नमः ।
ओं चिदाक्रान्ताय नमः ।
ओं चारुपालाय नमः ।
ओं हलायुधाय नमः ।
ओं बन्धूककुसुमप्रख्याय नमः ।
ओं परगर्वविभञ्जनाय नमः ।
ओं विद्वत्तमाय नमः ।
ओं विराधघ्नाय नमः ।
ओं सचित्राय नमः ।
ओं चित्रकर्मकाय नमः ।
ओं सङ्गीतलोलुपमनसे नमः ।
ओं स्निग्धगम्भीरगर्जिताय नमः ।
ओं तुङ्गवक्त्राय नमः ।
ओं स्तवरसाय नमः ।
ओं अभ्राभाय नमः ।
ओं भ्रमरेक्षणाय नमः ।
ओं लीलाकमलहस्ताब्जाय नमः ।
ओं बालकुन्दविभूषिताय नमः ।
ओं लोध्रप्रसवशुद्धाभाय नमः । ८६०

ओं शिरीषकुसुमप्रियाय नमः ।
ओं त्रासत्राणकराय नमः ।
ओं तत्त्वाय नमः ।
ओं तत्त्ववाक्यार्थबोधकाय नमः ।
ओं वर्षीयसे नमः ।
ओं विधिस्तुत्याय नमः ।
ओं वेदान्तप्रतिपादकाय नमः ।
ओं मूलभूताय नमः ।
ओं मूलतत्त्वाय नमः ।
ओं मूलकारणविग्रहाय नमः ।
ओं आदिनाथाय नमः ।
ओं अक्षयफलपाणये नमः ।
ओं जन्मापराजिताय नमः ।
ओं गानप्रियाय नमः ।
ओं गानलोलाय नमः ।
ओं महेशाय नमः ।
ओं विज्ञमानसाय नमः ।
ओं गिरिजास्तन्यरसिकाय नमः ।
ओं गिरिराजवरस्तुताय नमः ।
ओं पीयूषकुम्भहस्ताब्जाय नमः । ८८०

ओं पाशत्यागिने नमः ।
ओं चिरन्तनाय नमः ।
ओं सुधालालसवक्त्राब्जाय नमः ।
ओं सुरद्रुमफलेप्सिताय नमः ।
ओं रत्नहाटकभूषाङ्गाय नमः ।
ओं रावणादिप्रपूजिताय नमः ।
ओं कनत्कालेशसुप्रीताय नमः ।
ओं क्रौञ्चगर्वविनाशनाय नमः ।
ओं अशेषजनसम्मोहाय नमः ।
ओं आयुर्विद्याफलप्रदाय नमः ।
ओं अवबद्धदुकूलाङ्गाय नमः ।
ओं हारालङ्कृतकन्धराय नमः ।
ओं केतकीकुसुमप्रीताय नमः ।
ओं कलभैः परिवारिताय नमः ।
ओं केकाप्रियाय नमः ।
ओं कार्तिकेयाय नमः ।
ओं सारङ्गनिनदप्रियाय नमः ।
ओं चातकालापसन्तुष्टाय नमः ।
ओं चमरीमृगसेविताय नमः ।
ओं आम्रकूटाद्रिसञ्चारिणे नमः । ९००

ओं आम्नायफलदायकाय नमः ।
ओं अक्षसूत्रधृतपाणये नमः ।
ओं अक्षिरोगविनाशनाय नमः ।
ओं मुकुन्दपूज्याय नमः ।
ओं मोहाङ्गाय नमः ।
ओं मुनिमानसतोषिताय नमः ।
ओं तैलाभिषिक्तसुशिरसे नमः ।
ओं तर्जनीमुद्रिकायुताय नमः ।
ओं तटातकामनः प्रीताय नमः ।
ओं तमोगुणविनाशनाय नमः ।
ओं अनामयाय नमः ।
ओं अनादर्शाय नमः ।
ओं अर्जुनाभाय नमः ।
ओं हुतप्रियाय नमः ।
ओं षाड्गुण्यपरिसम्पूर्णाय नमः ।
ओं सप्ताश्वादिग्रहैः स्तुताय नमः ।
ओं वीतशोकाय नमः ।
ओं प्रसादज्ञाय नमः ।
ओं सप्तप्राणवरप्रदाय नमः ।
ओं सप्तार्चिषे नमः । ९२०

ओं त्रिनयनाय नमः ।
ओं त्रिवेणीफलदायकाय नमः ।
ओं कृष्णवर्त्मने नमः ।
ओं वेदमुखाय नमः ।
ओं दारुमण्डलमध्यगाय नमः ।
ओं वीरनूपुरपादाब्जाय नमः ।
ओं वीरकङ्कणपाणिमते नमः ।
ओं विश्वमूर्तये नमः ।
ओं शुद्धमुखाय नमः ।
ओं शुद्धभस्मानुलेपनाय नमः ।
ओं शुम्भध्वंसिनीसम्पूज्याय नमः ।
ओं रक्तबीजकुलान्तकाय नमः ।
ओं निषादादिस्वरप्रीताय नमः ।
ओं नमस्कारफलप्रदाय नमः ।
ओं भक्तारिपञ्चतादायिने नमः ।
ओं सज्जीकृतशरायुधाय नमः ।
ओं अभयङ्करमन्त्रज्ञाय नमः ।
ओं कुब्जिकामन्त्रविग्रहाय नमः ।
ओं धूम्रास्त्राय नमः ।
ओं उग्रतेजस्विने नमः । ९४०

ओं दशकण्ठविनाशनाय नमः ।
ओं आशुगायुधहस्ताब्जाय नमः ।
ओं गदायुधकराम्बुजाय नमः ।
ओं पाशायुधसुपाणये नमः ।
ओं कपालायुधसद्भुजाय नमः ।
ओं सहस्रशीर्षवदनाय नमः ।
ओं सहस्रद्वयलोचनाय नमः ।
ओं नानाहेतिर्धनुष्पाणये नमः ।
ओं नानास्रग्भूषणप्रियाय नमः ।
ओं आश्यामकोमलतनवे नमः ।
ओं आरक्तापाङ्गलोचनाय नमः ।
ओं द्वादशाहक्रतुप्रीताय नमः ।
ओं पौण्डरीकफलप्रदाय नमः ।
ओं आप्तोर्यामक्रतुमयाय नमः ।
ओं चयनादिफलप्रदाय नमः ।
ओं पशुबन्धस्यफलदाय नमः ।
ओं वाजपेयात्मदैवताय नमः ।
ओं आब्रह्मकीटजननावनात्मने नमः ।
ओं चम्पकप्रियाय नमः ।
ओं पशुपाशविभागज्ञाय नमः । ९६०

ओं परिज्ञानप्रदायकाय नमः ।
ओं कल्पेश्वराय नमः ।
ओं कल्पवर्याय नमः ।
ओं जातवेदसे नमः ।
ओं प्रभाकराय नमः ।
ओं कुम्भीश्वराय नमः ।
ओं कुम्भपाणये नमः ।
ओं कुङ्कुमाक्तललाटकाय नमः ।
ओं शिलीध्रपत्रसङ्काशाय नमः ।
ओं सिंहवक्त्रप्रमर्दनाय नमः ।
ओं कोकिलक्वणनाकर्णिने नमः ।
ओं कालनाशनतत्पराय नमः ।
ओं नैय्यायिकमतघ्नाय नमः ।
ओं बौद्धसङ्घविनाशनाय नमः ।
ओं हेमाब्जधृतपाणये नमः ।
ओं होमसन्तुष्टमानसाय नमः ।
ओं पितृयज्ञस्यफलदाय नमः ।
ओं पितृवज्जनरक्षकाय नमः ।
ओं पदातिकर्मनिरताय नमः ।
ओं पृषदाज्यप्रदायकाय नमः । ९८०

ओं महासुरवधोद्युक्ताय नमः ।
ओं स्वास्त्रप्रत्यस्त्रवर्षकाय नमः ।
ओं महावर्षतिरोधानाय नमः ।
ओं नागाधृतकराम्बुजाय नमः ।
ओं नमः स्वाहा वषट् वौषट् पल्लवप्रतिपादकाय नमः ।
ओं महिरसदृशग्रीवाय नमः ।
ओं महिरसदृशस्तवाय नमः ।
ओं तन्त्रीवादनहस्ताग्राय नमः ।
ओं सङ्गीतप्रीतमानसाय नमः ।
ओं चिदंशमुकुरावासाय नमः ।
ओं मणिकूटाद्रिसञ्चराय नमः ।
ओं लीलासञ्चारतनुकाय नमः ।
ओं लिङ्गशास्त्रप्रवर्तकाय नमः ।
ओं राकेन्दुद्युतिसम्पन्नाय नमः ।
ओं यागकर्मफलप्रदाय नमः ।
ओं मैनाकगिरिसञ्चारिणे नमः ।
ओं मधुवंशविनाशनाय नमः ।
ओं तालखण्डपुरावासाय नमः ।
ओं तमालनिभतेजसे नमः ।
श्रीपूर्णापुष्कलाम्बा समेत श्रीहरिहरपुत्रस्वामिने नमः ॥ १०००

इति श्री हरिहरपुत्र सहस्रनामावली ॥


इतर श्री अय्यप्प स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed