Sri Harihara Putra (Ayyappa) Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಶಿವಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಕಾರ್ಯಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೈವಧರ್ಮಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮೌಳಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾದಿಫಲಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಾನಂದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾದಿಶಕ್ತಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾಹ್ಲಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಗೀಷುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತದೇವಾರಿಸಂಘಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯಾದೃಷಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮರಣನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದಿಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಹೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಕೇನಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಹಂತ್ರೇ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ಪುರತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವನಾದಿಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀತನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಗುಣನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪಾಲೇನಾಭಿಪುಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಧನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಸ್ಕಂಧಾಯ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗ್ಗಜೇನಾಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗವಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹರ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಲನಿಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೈಮಿನ್ಯೈರಭಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಲಂಧರನಿಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಣವಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಕಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯತೇಜಸಾಯ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೈರ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಲ್ಮಲೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸನಿಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷಾಸನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕನಿಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಪವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ಭಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾರಿಕುಲನಾಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋರ್ದಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುಷ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ೧೨೦

ಓಂ ಧನಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಬಾಹುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತನೂತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತನುತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಾರವಾಟಿಕಾಮತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೧೪೦

ಓಂ ಮಂದಮಾರುತಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋಹರಮದಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋನ್ನತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರುತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೌಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವರ್ಷಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುತೇಜಸೇ ನಮಃ | ೧೬೦

ಓಂ ಭಿಷಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನಿಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವತಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲನಿಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಯಾ ಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಣದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೇಣುಕಾ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜನೀಚರದಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ | ೧೮೦

ಓಂ ಇಭರಾಟ್ ಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮನಿಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೈಮಪ್ರಾಕಾರಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಟಕಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾರೂಢೇನ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವನವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈವಸ್ವತಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಣುನಾದಾಯ ನಮಃ | ೨೦೦

ಓಂ ವರಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪುಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪುಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನೋದವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಣವಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮದೇವೇನಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇತ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಂಗಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುತಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುತನಿಷ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ | ೨೨೦

ಓಂ ಸುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವ್ಯವಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಾಹತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಪಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತನುರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುತಭುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಾಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲವಾಸಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಿಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾತಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಡಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಸ್ತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೋರಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ೨೪೦

ಓಂ ತಪಾಹ್ವಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಕರಾಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಸಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೌಷಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಯ ನಮಃ | ೨೬೦

ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿಭಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಮಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಕಪೋಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪದೋಽಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮುಖಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಶಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರವೀರಕರೇರುಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೨೮೦

ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಭ್ರುವಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಭಾಸದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಭಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಾನಿವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ೩೦೦

ಓಂ ಪಿಶಾಚಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗದಾರ್ಢ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಜಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಧ್ರನಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿಷಹ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗ್ದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈನ್ಯದಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಡಬಾಪೂರಿತಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರಕ್ರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವದರ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಿತಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರತಾಯ ನಮಃ | ೩೨೦

ಓಂ ಭೈರವಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧರೂಪಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪದ್ಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಬ್ಧಿನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುವರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿವರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಷಸ್ತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಡುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ | ೩೪೦

ಓಂ ತಾಮ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಛಚೂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಾನಂದಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತೇನ ಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬಾಣೇನ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದಃ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಮನುಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಭುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ೩೬೦

ಓಂ ದಾನವಾನಾಂ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರೋತ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾನಂದಸಮಾಗಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಧ್ರಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧಗ್ರಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮೇಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಡಕಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಕುಲೈಃ ಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿವೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಗುದ್ರುಮವಾಸಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂದನೀಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವದಾನ್ಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಣುಪಾಣಯೇ ನಮಃ | ೩೮೦

ಓಂ ವೀಣಾದಂಡಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೈಮೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೋತೃಸುಭಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೌತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜಸಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜಾತಂತುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮೀಡ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮಿಷಾರ್ಧಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮಿಷಾಕಾರಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಿಗುಡಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಿಡಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಮಧ್ಯಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾಯ ನಮಃ | ೪೦೦

ಓಂ ಭೀಮವರ್ಚಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿವೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾದಿತ್ಯಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷಗ್ರಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾನಕರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪಿನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತೈಃ ಪರಿತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಚವಚಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಾನವತೇ ನಮಃ | ೪೨೦

ಓಂ ವಜ್ರಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಂಶಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಟುರಕ್ಷಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಪ್ರಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಲಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಲಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಡನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಡಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಜರೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಜುವಾಸಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀಲಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಶಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನಕಾಯ ನಮಃ | ೪೪೦

ಓಂ ಹೋತೃಭಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಖವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣನಿರ್ದುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತ್ರಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಲಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃಸಚ್ಚರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಷ್ಠವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಭಸ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುನಃ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫುಲ್ಲಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಣಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ | ೪೬೦

ಓಂ ಪಟ್ಟಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಯೋಽಧಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋರನಾಟ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋರವೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೌರ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಗಾಮಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಷವಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈಥಿಲ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರರಾಶಯೇ ನಮಃ | ೪೮೦

ಓಂ ಮಹಾದೃಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥೂಪಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನದಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಭಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಭೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರುಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದನೂಜಘ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೫೦೦

ಓಂ ಗುಡರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಢಗಾತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋತ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಮೇಧಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃತಾನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಗನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಛದ್ಮಹೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿರದಾಯ ನಮಃ | ೫೨೦

ಓಂ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗಿರಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಭೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಾತಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರಗಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ೫೪೦

ಓಂ ಚಿದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನರಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷಾದರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಠುರಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಕೇಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವರೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ | ೫೬೦

ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಚೀನಾಥೇನ ಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಗ್ಧಪಾಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮಗ್ರಂಥಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಸ್ತ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರೀಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಮ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿಲಭೋಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿಲೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಂಡುಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿರೂಪಾಯ ನಮಃ | ೫೮೦

ಓಂ ಮರುದ್ವಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಪಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಣಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಮೇಶತನಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಗರ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಕ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ರುವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜರಸಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರಸಪೇಶಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರೂಕಾಂತಾಯ ನಮಃ | ೬೦೦

ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮವಾಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನದಾನಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಹೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಠರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ವೈರಿಕುಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯ ನಮಃ | ೬೨೦

ಓಂ ಪಿಂಛಚೂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪವಿತ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರ್ವಪಕ್ಷಮಾಸವಿಭಾಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಿಂಚಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರವಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಕಲಿಕಾಬೃಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಂಭಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಮಘೋಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಸಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪೌಜಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರೋಣಕುಂಭಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ರೋಹಿನಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಂಸಾರನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕಿನೀಹಾಕಿನೀಲಬ್ಧಾಯ ನಮಃ | ೬೪೦

ಓಂ ಲವಣಾಂಭೋಧಿತಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಪಾಶಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹನಿರ್ಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ರೂರವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ರಾಗಮವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ಪಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಕಲಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯ ನಮಃ | ೬೬೦

ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ಗದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರ್ವಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ | ೬೮೦

ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರವೇಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಗೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರ್ಜನ್ಯಸಮಗರ್ಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಾರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೋದಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಷ್ಟಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಷ್ಟವೈರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ | ೭೦೦

ಓಂ ನಷ್ಟಪಾಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟನಾಮವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಷಂಡಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರ್ವತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಪಂಚಾತಿಶಾಯಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮವದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣೇಶಾಶ್ಲಿಷ್ಟದೇಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀತಾಂಶವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ | ೭೨೦

ಓಂ ದಕ್ಷಧ್ವಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ಗಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಭಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಶಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಪಾಲಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪವಮಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದರ್ಶಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೇರೀನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ | ೭೪೦

ಓಂ ಸುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರಸಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜತಾದ್ರಿಭಾಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿಮಿರಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿಹಿರಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನೀಲಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಚಂದನವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀತರುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸತ್ಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜನೀಧ್ವಂಸಿಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೈಂದವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪನ್ನತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪ್ತಾಯ ನಮಃ | ೭೬೦

ಓಂ ತಪ್ತಕೃಚ್ಛ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರುದ್ವೃಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಖರ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೀರವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುಷ್ಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುರ್ವೇದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಧೂತಾಶ್ರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶುವೇಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಧೈರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ | ೭೮೦

ಓಂ ಆರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಯಮಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಲ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಫಾಲಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರಾತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರೀಷ್ಮಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರೀಟಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಾನಲವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಿಂಚಾರಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಮಾರ್ತಾಂಡವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸ್ತದಾನವಾಯ ನಮಃ | ೮೦೦

ಓಂ ನರವೀರಸುಹೃದ್ಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂವರ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉರುವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಡುಲೋಕಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಕಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಕೇಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರೀದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾರಾಶಿಪರಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ | ೮೨೦

ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಕರ್ಣಯುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುರಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಿದ್ವಯನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಾಜನಪ್ರೀತಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇದಾರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಾತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಕಪತ್ರಶರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋತುವರ್ಷಾದಿಮಾಸವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿನೇಶಮಂಡಲಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಲಸ್ತಂಬಕರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೮೪೦

ಓಂ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಹೀನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾಕ್ರಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಧಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕರ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೀತಲೋಲುಪಮನಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಗಂಭೀರಗರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಗವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತವರಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭ್ರಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಮರೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಕಮಲಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಕುಂದವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಧ್ರಪ್ರಸವಶುದ್ಧಾಭಾಯ ನಮಃ | ೮೬೦

ಓಂ ಶಿರೀಷಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಾಸತ್ರಾಣಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತತ್ತ್ವವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಕಾರಣವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಫಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಾಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾನಲೋಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಜಾಸ್ತನ್ಯರಸಿಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿರಾಜವರಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀಯೂಷಕುಂಭಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ | ೮೮೦

ಓಂ ಪಾಶತ್ಯಾಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿರಂತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಲಾಲಸವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರದ್ರುಮಫಲೇಪ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಹಾಟಕಭೂಷಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾವಣಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನತ್ಕಾಲೇಶಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಗರ್ವವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೇಷಜನಸಮ್ಮೋಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಬದ್ಧದುಕೂಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾರಾಲಂಕೃತಕಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಭೈಃ ಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಕಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಂಗನಿನದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾತಕಾಲಾಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಮರೀಮೃಗಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಮ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ | ೯೦೦

ಓಂ ಆಮ್ನಾಯಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧೃತಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಿರೋಗವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಮಾನಸತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೈಲಾಭಿಷಿಕ್ತಸುಶಿರಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತರ್ಜನೀಮುದ್ರಿಕಾಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಟಾತಕಾಮನಃ ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಮೋಗುಣವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದರ್ಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಜುನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಾಶ್ವಾದಿಗ್ರಹೈಃ ಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀತಶೋಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಪ್ರಾಣವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ | ೯೨೦

ಓಂ ತ್ರಿನಯನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವೇಣೀಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರುಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಕಂಕಣಪಾಣಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಭಸ್ಮಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿನೀಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷಾದಾದಿಸ್ವರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರಿಪಂಚತಾದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಜ್ಜೀಕೃತಶರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯಂಕರಮಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ | ೯೪೦

ಓಂ ದಶಕಂಠವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶುಗಾಯುಧಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಯುಧಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಾಯುಧಸುಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಾಯುಧಸದ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರದ್ವಯಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾಹೇತಿರ್ಧನುಷ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಶ್ಯಾಮಕೋಮಲತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರಕ್ತಾಪಾಂಗಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಹಕ್ರತುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೌಂಡರೀಕಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮಕ್ರತುಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಯನಾದಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಬಂಧಸ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಜಪೇಯಾತ್ಮದೈವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನಾವನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಪಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೯೬೦

ಓಂ ಪರಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪವರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾತವೇದಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಭೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಭಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತಲಲಾಟಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಲೀಧ್ರಪತ್ರಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಕಿಲಕ್ವಣನಾಕರ್ಣಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲನಾಶನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಯ್ಯಾಯಿಕಮತಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೌದ್ಧಸಂಘವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಾಬ್ಜಧೃತಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೋಮಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃಯಜ್ಞಸ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃವಜ್ಜನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದಾತಿಕರ್ಮನಿರತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೯೮೦

ಓಂ ಮಹಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವರ್ಷತಿರೋಧಾನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಾಧೃತಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ವಷಟ್ ವೌಷಟ್ ಪಲ್ಲವಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿರಸದೃಶಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿರಸದೃಶಸ್ತವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರೀವಾದನಹಸ್ತಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗೀತಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಂಶಮುಕುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಣಿಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಸಂಚಾರತನುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಿಂಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕೇಂದುದ್ಯುತಿಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಗಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈನಾಕಗಿರಿಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುವಂಶವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಲಖಂಡಪುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಮಾಲನಿಭತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಾಪುಷ್ಕಲಾಂಬಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ || ೧೦೦೦

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: