Sri Harihara Putra (Ayyappa) Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ (ಅಯ್ಯಪ್ಪ) ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರೋ ದೇವತಾ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ನ್ಯಾಸಃ –
ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ –
ಧ್ಯಾಯೇದುಮಾಪತಿರಮಾಪತಿಭಾಗ್ಯಪುತ್ರಂ
ವೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕರತಲಂ ಭಸಿತಾಭಿರಾಮಮ್ |
ವಿಶ್ವೈಕವಶ್ಯವಪುಷಂ ಮೃಗಯಾವಿನೋದಂ
ವಾಂಛಾನುರೂಪಫಲದಂ ವರಭೂತನಾಥಮ್ || ೧ ||

ಆಶ್ಯಾಮಕೋಮಲವಿಶಾಲತನುಂ ವಿಚಿತ್ರ-
-ವಾಸೋವಸಾನಮರುಣೋತ್ಪಲ ವಾಮಹಸ್ತಮ್ |
ಉತ್ತುಂಗರತ್ನಮಕುಟಂ ಕುಟಿಲಾಗ್ರಕೇಶಂ
ಶಾಸ್ತಾರಮಿಷ್ಟವರದಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ –

ಶಿವಪುತ್ರೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಶಿವಕಾರ್ಯಧುರಂಧರಃ |
ಶಿವಪ್ರದಃ ಶಿವಜ್ಞಾನೀ ಶೈವಧರ್ಮಸುರಕ್ಷಕಃ || ೧ ||

ಶಂಖಧಾರೀ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚಂದ್ರಮೌಲಿಃ ಸುರೋತ್ತಮಃ |
ಕಾಮೇಶಃ ಕಾಮತೇಜಸ್ವೀ ಕಾಮಾದಿಫಲಸಂಯುತಃ || ೨ ||

ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕೋಮಲಾಂಗಶ್ಚ ಕಲ್ಯಾಣಫಲದಾಯಕಃ |
ಕರುಣಾಬ್ಧಿಃ ಕರ್ಮದಕ್ಷಃ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಃ || ೩ ||

ಜಗತ್ಪ್ರಿಯೋ ಜಗದ್ರಕ್ಷೋ ಜಗದಾನಂದದಾಯಕಃ |
ಜಯಾದಿಶಕ್ತಿಸಂಸೇವ್ಯೋ ಜನಾಹ್ಲಾದೋ ಜಿಗೀಷುಕಃ || ೪ ||

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತದೇವಾರಿಸಂಘಕಃ |
ಜೈಮಿನ್ಯಾದೃಷಿಸಂಸೇವ್ಯೋ ಜರಾಮರಣನಾಶಕಃ || ೫ ||

ಜನಾರ್ದನಸುತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದಿಗಣಸೇವಿತಃ |
ಜನ್ಮಹೀನೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜನಕೇನಾಭಿಪೂಜಿತಃ || ೬ ||

ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪಶುಪತಿಃ ಪಂಕಜಾಸನಪೂಜಿತಃ |
ಪುರಹಂತಾ ಪುರತ್ರಾತಾ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಃ || ೭ ||

ಪವನಾದಿಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಃ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯಣಃ |
ಪಾರ್ವತೀತನಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾನಂದಃ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠೋ ಜ್ಞಾನನಿರತೋ ಗುಣಾಗುಣನಿರೂಪಕಃ |
ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗುಣನಿಧಿಃ ಗೋಪಾಲೇನಾಭಿಪುಜಿತಃ || ೯ ||

ಗೋರಕ್ಷಕೋ ಗೋಧನದೋ ಗಜಾರೂಢೋ ಗಜಪ್ರಿಯಃ |
ಗಜಗ್ರೀವೋ ಗಜಸ್ಕಂಧೋ ಗಭಸ್ತಿರ್ಗೋಪತಿಃ ಪ್ರಭುಃ || ೧೦ ||

ಗ್ರಾಮಪಾಲೋ ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದಿಗ್ಗಜೇನಾಭಿಪೂಜಿತಃ |
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಪತಿರ್ಗವಾಂ ಪತಿರಹರ್ಪತಿಃ || ೧೧ ||

ಜಟಾಧರೋ ಜಲನಿಭೋ ಜೈಮಿನ್ಯೈರಭಿಪೂಜಿತಃ |
ಜಲಂಧರನಿಹಂತಾ ಚ ಶೋಣಾಕ್ಷಃ ಶೋಣವಾಸಕಃ || ೧೨ ||

ಸುರಾಧಿಪಃ ಶೋಕಹಂತಾ ಶೋಭಾಕ್ಷಃ ಸೂರ್ಯತೇಜಸಃ |
ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ಸುರೈರ್ವಂದ್ಯಃ ಶೋಣಾಂಗಃ ಶಾಲ್ಮಲೀಪತಿಃ || ೧೩ ||

ಸುಜ್ಯೋತಿಃ ಶರವೀರಘ್ನಃ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಃ |
ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ವಿಭುಃ || ೧೪ ||

ಹಲಾಯುಧೋ ಹಂಸನಿಭೋ ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತಃ |
ಹರಿರ್ಹರಪ್ರಿಯೋ ಹಂಸೋ ಹರ್ಯಕ್ಷಾಸನತತ್ಪರಃ || ೧೫ ||

ಪಾವನಃ ಪಾವಕನಿಭೋ ಭಕ್ತಪಾಪವಿನಾಶನಃ |
ಭಸಿತಾಂಗೋ ಭಯತ್ರಾತಾ ಭಾನುಮಾನ್ ಭಯನಾಶನಃ || ೧೬ ||

ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಸ್ತ್ರಿನಯನಸ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಃ |
ತ್ರಿಪುರಘ್ನೋ ದೇವವರೋ ದೇವಾರಿಕುಲನಾಶಕಃ || ೧೭ ||

ದೇವಸೇನಾಧಿಪಸ್ತೇಜಸ್ತೇಜೋರಾಶಿರ್ದಶಾನನಃ |
ದಾರುಣೋ ದೋಷಹಂತಾ ಚ ದೋರ್ದಂಡೋ ದಂಡನಾಯಕಃ || ೧೮ ||

ಧನುಷ್ಪಾಣಿರ್ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನಿಕೋ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಃ |
ಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಧರ್ಮನಿರತೋ ಧನುಃ ಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಃ || ೧೯ ||

ಸ್ಥೂಲಕರ್ಣಃ ಸ್ಥೂಲತನುಃ ಸ್ಥೂಲಾಕ್ಷಃ ಸ್ಥೂಲಬಾಹುಕಃ |
ತನೂತ್ತಮಸ್ತನುತ್ರಾಣಸ್ತಾರಕಸ್ತೇಜಸಾಂ ಪತಿಃ || ೨೦ ||

ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಯೋಗನಿಧಿರ್ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಮಂದಾರವಾಟಿಕಾಮತ್ತೋ ಮಲಯಾಚಲವಾಸಭೂಃ || ೨೧ ||

ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯೋ ಮಂದಮಾರುತಸೇವಿತಃ |
ಮಹಾಭಾಸೋ ಮಹಾವಕ್ಷಾ ಮನೋಹರಮದಾರ್ಚಿತಃ || ೨೨ ||

ಮಹೋನ್ನತೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾನೇತ್ರೋ ಮಹಾಹನುಃ |
ಮರುತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಮಾನಧನೋ ಮೋಹನೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ || ೨೩ ||

ಮಿತ್ರೋ ಮೇಧಾ ಮಹೌಜಸ್ವೀ ಮಹಾವರ್ಷಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಭಾಷಕೋ ಭಾಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಭಾನುಮಾನ್ ಭಾನುತೇಜಸಃ || ೨೪ ||

ಭಿಷಗ್ಭವಾನಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಭವತಾರಣಕಾರಣಃ |
ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲನಿಭೋ ನೀಲಗ್ರೀವೋ ನಿರಂಜನಃ || ೨೫ ||

ನೇತ್ರತ್ರಯೋ ನಿಷಾದಜ್ಞೋ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಃ |
ರತ್ನಪ್ರಭೋ ರಮಾಪುತ್ರೋ ರಮಯಾ ಪರಿತೋಷಿತಃ || ೨೬ ||

ರಾಜಸೇವ್ಯೋ ರಾಜಧನಃ ರಣದೋರ್ದಂಡಮಂಡಿತಃ |
ರಮಣೋ ರೇಣುಕಾಸೇವ್ಯೋ ರಜನೀಚರದಾರಣಃ || ೨೭ ||

ಈಶಾನ ಇಭರಾಟ್ಸೇವ್ಯ ಈಷಣಾತ್ರಯನಾಶನಃ |
ಇಡಾವಾಸೋ ಹೇಮನಿಭೋ ಹೈಮಪ್ರಾಕಾರಶೋಭಿತಃ || ೨೮ ||

ಹಯಪ್ರಿಯೋ ಹಯಗ್ರೀವೋ ಹಂಸೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ |
ಹಾಟಕಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಖ್ಯೋ ಹಂಸಾರೂಢೇನ ಸೇವಿತಃ || ೨೯ ||

ವನವಾಸೋ ವನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಾಮದೇವೋ ವರಾನನಃ |
ವೈವಸ್ವತಪತಿರ್ವಿಷ್ಣುಃ ವಿರಾಡ್ರೂಪೋ ವಿಶಾಂ ಪತಿಃ || ೩೦ ||

ವೇಣುನಾದೋ ವರಗ್ರೀವೋ ವರಾಭಯಕರಾನ್ವಿತಃ |
ವರ್ಚಸ್ವೀ ವಿಪುಲಗ್ರೀವೋ ವಿಪುಲಾಕ್ಷೋ ವಿನೋದವಾನ್ || ೩೧ ||

ವೈಣವಾರಣ್ಯವಾಸಶ್ಚ ವಾಮದೇವೇನಸೇವಿತಃ |
ವೇತ್ರಹಸ್ತೋ ವೇದನಿಧಿರ್ವಂಶದೇವೋ ವರಾಂಗಕಃ || ೩೨ ||

ಹ್ರೀಂಕಾರೋ ಹ್ರೀಂಮನಾ ಹೃಷ್ಟೋ ಹಿರಣ್ಯೋ ಹೇಮಸಂಭವಃ |
ಹುತಾಶೋ ಹುತನಿಷ್ಪನ್ನೋ ಹುಂಕಾರಾಕೃತಿ ಸುಪ್ರಭಃ || ೩೩ ||

ಹವ್ಯವಾಹೋ ಹವ್ಯಕರಶ್ಚಾಟ್ಟಹಾಸೋಽಪರಾಹತಃ |
ಅಣುರೂಪೋ ರೂಪಕರಶ್ಚಾಜರೋಽತನುರೂಪಕಃ || ೩೪ ||

ಹಂಸಮಂತ್ರಶ್ಚ ಹುತಭುಕ್ ಹೇಮಾಂಬರಃ ಸುಲಕ್ಷಣಃ |
ನೀಪಪ್ರಿಯೋ ನೀಲವಾಸಾಃ ನಿಧಿಪಾಲೋ ನಿರಾತಪಃ || ೩೫ ||

ಕ್ರೋಡಹಸ್ತಸ್ತಪಸ್ತ್ರಾತಾ ತಪೋರಕ್ಷಸ್ತಪಾಹ್ವಯಃ |
ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತೋ ಮಾನೀ ಚ ಮಂತ್ರರೂಪೋ ಮೃಡೋ ಮನುಃ || ೩೬ ||

ಮೇಧಾವೀ ಮೇಧಸೋ ಮುಷ್ಣುಃ ಮಕರೋ ಮಕರಾಲಯಃ |
ಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಮಂಜುಕೇಶಶ್ಚ ಮಾಸಪಾಲೋ ಮಹೌಷಧಿಃ || ೩೭ ||

ಶ್ರೋತ್ರಿಯಃ ಶೋಭಮಾನಶ್ಚ ಸವಿತಾ ಸರ್ವದೇಶಿಕಃ |
ಚಂದ್ರಹಾಸಃ ಶಮಃ ಶಕ್ತಃ ಶಶಿಭಾಸಃ ಶಮಾಧಿಕಃ || ೩೮ ||

ಸುದಂತಃ ಸುಕಪೋಲಶ್ಚ ಷಡ್ವರ್ಣಃ ಸಂಪದೋಽಧಿಪಃ |
ಗರಳಃ ಕಾಲಕಂಠಶ್ಚ ಗೋನೇತಾ ಗೋಮುಖಪ್ರಭುಃ || ೩೯ ||

ಕೌಶಿಕಃ ಕಾಲದೇವಶ್ಚ ಕ್ರೋಶಕಃ ಕ್ರೌಂಚಭೇದಕಃ |
ಕ್ರಿಯಾಕರಃ ಕೃಪಾಲುಶ್ಚ ಕರವೀರಕರೇರುಹಃ || ೪೦ ||

ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಹಾರೀ ಚ ಕಾಮದಾತಾ ಕಪಾಲಕಃ |
ಕೈಲಾಸವಾಸೋ ವರದೋ ವಿರೋಚನೋ ವಿಭಾವಸುಃ || ೪೧ ||

ಬಭ್ರುವಾಹೋ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಃ |
ಸುಂದರಃ ಸುಮುಖಃ ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸಭಾಸಶ್ಚ ಸಭಾಕರಃ || ೪೨ ||

ಶರಾನಿವೃತ್ತಃ ಶಕ್ರಾಪ್ತಃ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಃ |
ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರೋ ದೀರ್ಘಜಿಹ್ವಃ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚಹಾ || ೪೩ ||

ಅಭೇದ್ಯಶ್ಚಾಂಗದಾರ್ಢ್ಯಶ್ಚ ಭೋಜಪಾಲೋಽಥ ಭೂಪತಿಃ |
ಗೃಧ್ರನಾಸೋಽವಿಷಹ್ಯಶ್ಚ ದಿಗ್ದೇಹೋ ದೈನ್ಯದಾಹಕಃ || ೪೪ ||

ಬಡಬಾಪೂರಿತಮುಖೋ ವ್ಯಾಪಕೋ ವಿಷಮೋಚಕಃ |
ಹಸಂತಃ ಸಮರಕ್ರುದ್ಧಃ ಪುಂಗವಃ ಪಂಕಜಾಸನಃ || ೪೫ ||

ವಿಶ್ವದರ್ಪೋ ನಿಶ್ಚಿತಾಜ್ಞೋ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಃ |
ಭರತೋ ಭೈರವಾಕಾರೋ ಭರಣೋ ವಾಮನಕ್ರಿಯಃ || ೪೬ ||

ಸಿಂಹಾಸ್ಯಃ ಸಿಂಹರೂಪಶ್ಚ ಸೇನಾಪತಿಃ ಸಕಾರಕಃ |
ಸನಾತನಃ ಸಿದ್ಧರೂಪೀ ಸಿದ್ಧಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ || ೪೭ ||

ಆದಿತ್ಯರೂಪಶ್ಚಾಪದ್ಘ್ನಶ್ಚಾಮೃತಾಬ್ಧಿನಿವಾಸಭೂಃ |
ಯುವರಾಜೋ ಯೋಗಿವರ್ಯ ಉಷಸ್ತೇಜಾ ಉಡುಪ್ರಭಃ || ೪೮ ||

ದೇವಾದಿದೇವೋ ದೈವಜ್ಞಸ್ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಸ್ತಾಮ್ರಲೋಚನಃ |
ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಃ ಪಿಂಛಚೂಡಃ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಃ || ೪೯ ||

ಭುಜಂಗಭೂಷಣೋ ಭೋಗೋ ಭೋಗಾನಂದಕರೋಽವ್ಯಯಃ |
ಪಂಚಹಸ್ತೇನ ಸಂಪೂಜ್ಯಃ ಪಂಚಬಾಣೇನ ಸೇವಿತಃ || ೫೦ ||

ಭವಃ ಶರ್ವೋ ಭಾನುಮಯಃ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಸ್ವರೂಪಕಃ |
ಸ್ವಚ್ಛಂದಶ್ಛಂದಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ದಾಂತೋ ದೇವಮನುಪ್ರಭುಃ || ೫೧ ||

ದಶಭುಕ್ಚ ದಶಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ದಾನವಾನಾಂ ವಿನಾಶನಃ |
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಶರೋತ್ಪನ್ನಃ ಶತಾನಂದಸಮಾಗಮಃ || ೫೨ ||

ಗೃಧ್ರಾದ್ರಿವಾಸೋ ಗಂಭೀರೋ ಗಂಧಗ್ರಾಹೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಗೋಮೇಧೋ ಗಂಡಕಾವಾಸೋ ಗೋಕುಲೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ || ೫೩ ||

ಪರಿವೇಷಃ ಪದಜ್ಞಾನೀ ಪ್ರಿಯಂಗುದ್ರುಮವಾಸಕಃ |
ಗುಹಾವಾಸೋ ಗುರುವರೋ ವಂದನೀಯೋ ವದಾನ್ಯಕಃ || ೫೪ ||

ವೃತ್ತಾಕಾರೋ ವೇಣುಪಾಣಿರ್ವೀಣಾದಂಡಧರೋ ಹರಃ |
ಹೈಮೀಡ್ಯೋ ಹೋತೃಸುಭಗೋ ಹೌತ್ರಜ್ಞಶ್ಚೌಜಸಾಂ ಪತಿಃ || ೫೫ ||

ಪವಮಾನಃ ಪ್ರಜಾತಂತುಪ್ರದೋ ದಂಡವಿನಾಶನಃ |
ನಿಮೀಡ್ಯೋ ನಿಮಿಷಾರ್ಧಜ್ಞೋ ನಿಮಿಷಾಕಾರಕಾರಣಃ || ೫೬ ||

ಲಿಗುಡಾಭೋ ಲಿಡಾಕಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಂದ್ಯೋ ವರಪ್ರಭುಃ |
ಇಡಾಜ್ಞಃ ಪಿಂಗಳಾವಾಸಃ ಸುಷುಮ್ನಾಮಧ್ಯಸಂಭವಃ || ೫೭ ||

ಭಿಕ್ಷಾಟನೋ ಭೀಮವರ್ಚಾ ವರಕೀರ್ತಿಃ ಸಭೇಶ್ವರಃ |
ವಾಚಾತೀತೋ ವರನಿಧಿಃ ಪರಿವೇತ್ತಾ ಪ್ರಮಾಣಕಃ || ೫೮ ||

ಅಪ್ರಮೇಯೋಽನಿರುದ್ಧಶ್ಚಾಪ್ಯನಂತಾದಿತ್ಯಸುಪ್ರಭಃ |
ವೇಷಪ್ರಿಯೋ ವಿಷಗ್ರಾಹೋ ವರದಾನಕರೋತ್ತಮಃ || ೫೯ ||

ವಿಪಿನೋ ವೇದಸಾರಶ್ಚ ವೇದಾಂತೈಃ ಪರಿತೋಷಿತಃ |
ವಕ್ರಾಗಮೋ ವರ್ಚವಚಾ ಬಲದಾತಾ ವಿಮಾನವಾನ್ || ೬೦ ||

ವಜ್ರಕಾಂತೋ ವಂಶಕರೋ ವಟುರಕ್ಷಾವಿಶಾರದಃ |
ವಪ್ರಕ್ರೀಡೋ ವಿಪ್ರಪೂಜ್ಯೋ ವೇಲಾರಾಶಿಶ್ಚಲಾಲಕಃ || ೬೧ ||

ಕೋಲಾಹಲಃ ಕ್ರೋಡನೇತ್ರಃ ಕ್ರೋಡಾಸ್ಯಶ್ಚ ಕಪಾಲಭೃತ್ |
ಕುಂಜರೇಡ್ಯೋ ಮಂಜುವಾಸಾಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಃ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಃ || ೬೨ ||

ಕ್ರೀಡಾನಾಥಃ ಕೀಲಹಸ್ತಃ ಕ್ರೋಶಮಾನೋ ಬಲಾಧಿಕಃ |
ಕನಕೋ ಹೋತೃಭಾಗೀ ಚ ಖವಾಸಃ ಖಚರಃ ಖಗಃ || ೬೩ ||

ಗಣಕೋ ಗುಣನಿರ್ದುಷ್ಟೋ ಗುಣತ್ಯಾಗೀ ಕುಶಾಧಿಪಃ |
ಪಾಟಲಃ ಪತ್ರಧಾರೀ ಚ ಪಲಾಶಃ ಪುತ್ರವರ್ಧನಃ || ೬೪ ||

ಪಿತೃಸಚ್ಚರಿತಃ ಪ್ರೇಷ್ಠಃ ಪಾಪಭಸ್ಮಾ ಪುನಃ ಶುಚಿಃ |
ಫಾಲನೇತ್ರಃ ಫುಲ್ಲಕೇಶಃ ಫುಲ್ಲಕಲ್ಹಾರಭೂಷಿತಃ || ೬೫ ||

ಫಣಿಸೇವ್ಯಃ ಪಟ್ಟಭದ್ರಃ ಪಟುರ್ವಾಗ್ಮೀ ವಯೋಽಧಿಕಃ |
ಚೋರನಾಟ್ಯಶ್ಚೋರವೇಷಶ್ಚೋರಘ್ನಶ್ಚೌರ್ಯವರ್ಧನಃ || ೬೬ ||

ಚಂಚಲಾಕ್ಷಶ್ಚಾಮರಕೋ ಮರೀಚಿರ್ಮದಗಾಮಿಕಃ |
ಮೃಡಾಭೋ ಮೇಷವಾಹಶ್ಚ ಮೈಥಿಲ್ಯೋ ಮೋಚಕೋ ಮನುಃ || ೬೭ ||

ಮನುರೂಪೋ ಮಂತ್ರದೇವೋ ಮಂತ್ರರಾಶಿರ್ಮಹಾದೃಢಃ |
ಸ್ಥೂಪಿಜ್ಞೋ ಧನದಾತಾ ಚ ದೇವವಂದ್ಯಶ್ಚ ತಾರಣಃ || ೬೮ ||

ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯೋ ಯಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಭಕ್ರೀಡ ಇಭೇಕ್ಷಣಃ |
ದಧಿಪ್ರಿಯೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ದಾರುಪಾಲೋ ದನೂಜಹಾ || ೬೯ ||

ದಾಮೋದರೋ ದಾಮಧರೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಕಃ |
ಶಚೀಪೂಜ್ಯಃ ಶಂಖಕರ್ಣಶ್ಚಂದ್ರಚೂಡೋ ಮನುಪ್ರಿಯಃ || ೭೦ ||

ಗುಡರೂಪೋ ಗುಡಾಕೇಶಃ ಕುಲಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ |
ಕಾಲಕಂಠೋ ಗಾಢಗಾತ್ರೋ ಗೋತ್ರರೂಪಃ ಕುಲೇಶ್ವರಃ || ೭೧ ||

ಆನಂದಭೈರವಾರಾಧ್ಯೋ ಹಯಮೇಧಫಲಪ್ರದಃ |
ದಧ್ಯನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯೋ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ || ೭೨ ||

ಘೃತಾನ್ನಾಸಕ್ತಹೃದಯೋ ಗೌರಾಂಗೋ ಗರ್ವಭಂಜಕಃ |
ಗಣೇಶಪೂಜ್ಯೋ ಗಗನಃ ಗಣಾನಾಂ ಪತಿರೂರ್ಜಿತಃ || ೭೩ ||

ಛದ್ಮಹೀನಃ ಶಶಿರದಃ ಶತ್ರೂಣಾಂ ಪತಿರಂಗಿರಾಃ |
ಚರಾಚರಮಯಃ ಶಾಂತಃ ಶರಭೇಶಃ ಶತಾತಪಃ || ೭೪ ||

ವೀರಾರಾಧ್ಯೋ ವಕ್ರಗಮೋ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದಪಾರಗಃ |
ಪರ್ವತಾರೋಹಣಃ ಪೂಷಾ ಪರಮೇಶಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ೭೫ ||

ಭಾವಜ್ಞೋ ಭವರೋಗಘ್ನೋ ಭವಸಾಗರತಾರಣಃ |
ಚಿದಗ್ನಿದೇಹಶ್ಚಿದ್ರೂಪಶ್ಚಿದಾನಂದಶ್ಚಿದಾಕೃತಿಃ || ೭೬ ||

ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನರಪತಿರ್ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಃ |
ನಿಷಾದರಾಜೋ ನೀಹಾರೋ ನೇಷ್ಟಾ ನಿಷ್ಠುರಭಾಷಣಃ || ೭೭ ||

ನಿಮ್ನಪ್ರಿಯೋ ನೀಲನೇತ್ರೋ ನೀಲಾಂಗೋ ನೀಲಕೇಶಕಃ |
ಸಿಂಹಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನೇಶಃ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಃ || ೭೮ ||

ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಃ ಶರ್ವರೀಶಃ ಷಡಾನನಃ |
ಸುರೂಪಃ ಸುಲಭಃ ಸ್ವರ್ಗಃ ಶಚೀನಾಥೇನ ಪೂಜಿತಃ || ೭೯ ||

ಕಾಕಿನಃ ಕಾಮದಹನೋ ದಗ್ಧಪಾಪೋ ಧರಾಧಿಪಃ |
ದಾಮಗ್ರಂಥೀ ಶತಸ್ತ್ರೀಶಸ್ತಂತ್ರೀಪಾಲಶ್ಚ ತಾರಕಃ || ೮೦ ||

ತಾಮ್ರಾಕ್ಷಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ತಿಲಭೋಜ್ಯಸ್ತಿಲೋದರಃ |
ಮಾಂಡುಕರ್ಣೋ ಮೃಡಾಧೀಶೋ ಮೇರುವರ್ಣೋ ಮಹೋದರಃ || ೮೧ ||

ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯೋ ಮಣಿರೂಪೋ ಮರುದ್ವಹಃ |
ಮಾಷಪ್ರಿಯೋ ಮಧುಪಾನೋ ಮೃಣಾಲೋ ಮೋಹಿನೀಪತಿಃ || ೮೨ ||

ಮಹಾಕಾಮೇಶತನಯೋ ಮಾಧವೋ ಮದಗರ್ವಿತಃ |
ಮೂಲಾಧಾರಾಂಬುಜಾವಾಸೋ ಮೂಲವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಕಃ || ೮೩ ||

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಮಯಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಕ್ಯಃ ಸ್ರುವಾಯುಧಃ |
ಮಣಿಪೂರಾಬ್ಜನಿಲಯೋ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತಃ || ೮೪ ||

ಅನಾಹತಾಬ್ಜರಸಿಕೋ ಹ್ರೀಂಕಾರರಸಪೇಶಲಃ |
ಭ್ರೂಮಧ್ಯವಾಸೋ ಭ್ರೂಕಾಂತೋ ಭರದ್ವಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಃ || ೮೫ ||

ಸಹಸ್ರಾರಾಂಬುಜಾವಾಸಃ ಸವಿತಾ ಸಾಮವಾಚಕಃ |
ಮುಕುಂದಶ್ಚ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಪೂಜ್ಯೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ || ೮೬ ||

ಧನ್ಯಶ್ಚ ಧನಭೃದ್ದಾಹೋ ಧನದಾನಕರಾಂಬುಜಃ |
ಮಹಾಶಯೋ ಮಹಾತೀತೋ ಮಾಯಾಹೀನೋ ಮದಾರ್ಚಿತಃ || ೮೭ ||

ಮಾಠರೋ ಮೋಕ್ಷಫಲದಃ ಸದ್ವೈರಿಕುಲನಾಶನಃ |
ಪಿಂಗಳಃ ಪಿಂಛಚೂಡಶ್ಚ ಪಿಶಿತಾಶಪವಿತ್ರಕಃ || ೮೮ ||

ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರಿಯಃ ಪರ್ವಪಕ್ಷಮಾಸವಿಭಾಜಕಃ |
ವಜ್ರಭೂಷೋ ವಜ್ರಕಾಯೋ ವಿರಿಂಚೋ ವರವಕ್ಷಣಃ || ೮೯ ||

ವಿಜ್ಞಾನಕಲಿಕಾಬೃಂದೋ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ |
ಡಂಭಘ್ನೋ ದಮಘೋಷಘ್ನೋ ದಾಸಪಾಲಸ್ತಪೌಜಸಃ || ೯೦ ||

ದ್ರೋಣಕುಂಭಾಭಿಷಿಕ್ತಶ್ಚ ದ್ರೋಹಿನಾಶಸ್ತಪಾತುರಃ |
ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದೋ ಮಹಾಸಂಸಾರನಾಶನಃ || ೯೧ ||

ಲಾಕಿನೀಹಾಕಿನೀಲಬ್ಧೋ ಲವಣಾಂಭೋಧಿತಾರಣಃ |
ಕಾಕಿಲಃ ಕಾಲಪಾಶಘ್ನಃ ಕರ್ಮಬಂಧವಿಮೋಚಕಃ || ೯೨ ||

ಮೋಚಕೋ ಮೋಹನಿರ್ಭಿನ್ನೋ ಭಗಾರಾಧ್ಯೋ ಬೃಹತ್ತನುಃ |
ಅಕ್ಷಯೋಽಕ್ರೂರವರದೋ ವಕ್ರಾಗಮವಿನಾಶನಃ || ೯೩ ||

ಡಾಕಿನಃ ಸೂರ್ಯತೇಜಸ್ವೀ ಸರ್ಪಭೂಷಶ್ಚ ಸದ್ಗುರುಃ |
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಶೋ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಧೀಶ್ವರಃ || ೯೪ ||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಕಲಿಕಃ ಪ್ರೇಮರೂಪಃ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ |
ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತಿರೂಪಕಃ || ೯೫ ||

ಮುಮುಕ್ಷುಃ ಕರ್ಮಫಲದೋ ಮಾರ್ಗದಕ್ಷೋಽಥ ಕರ್ಮಠಃ |
ಮಹಾಬುದ್ಧೋ ಮಹಾಶುದ್ಧಃ ಶುಕವರ್ಣಃ ಶುಕಪ್ರಿಯಃ || ೯೬ ||

ಸೋಮಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವರಪ್ರೀತಃ ಪರ್ವಾರಾಧನತತ್ಪರಃ |
ಅಜಪೋ ಜನಹಂಸಶ್ಚ ಹಲಪಾಣಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ || ೯೭ ||

ಅರ್ಚಿತೋ ವರ್ಧನೋ ವಾಗ್ಮೀ ವೀರವೇಷೋ ವಿಧುಪ್ರಿಯಃ |
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಲಯಕರೋ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಃ || ೯೮ ||

ಪಂಚಾನನಃ ಪಂಚಗೂಢಃ ಪಂಚಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ |
ಪಾಶಹಸ್ತಃ ಪಾವಕೇಶಃ ಪರ್ಜನ್ಯಸಮಗರ್ಜನಃ || ೯೯ ||

ಪಾಪಾರಿಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪ್ರಜೇಶಃ ಪಂಕನಾಶನಃ |
ನಷ್ಟಕರ್ಮಾ ನಷ್ಟವೈರ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ || ೧೦೦ ||

ನಾಗಾಧೀಶೋ ನಷ್ಟಪಾಪ ಇಷ್ಟನಾಮವಿಧಾಯಕಃ |
ಸಾಮರಸ್ಯಶ್ಚಾಪ್ರಮೇಯಃ ಪಾಷಂಡೀ ಪರ್ವತಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೧ ||

ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಃ ಪಾತಾ ಪಂಚಪಂಚಾತಿಶಾಯಿಕಃ |
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮವದನಃ ಪಾವಕಾಭಃ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೧೦೨ ||

ಕಾರ್ತಸ್ವರಾಂಗೋ ಗೌರಾಂಗೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಧನೇಶ್ವರಃ |
ಗಣೇಶಾಶ್ಲಿಷ್ಟದೇಹಶ್ಚ ಶೀತಾಂಶುಃ ಶುಭದೀಧಿತಿಃ || ೧೦೩ ||

ದಕ್ಷಧ್ವಂಸೋ ದಕ್ಷಕರೋ ವರಃ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸುತಃ |
ಸುಮುಖೋ ಮಾರ್ಗಣೋ ಗರ್ಭೋ ಗರ್ವಭಂಗಃ ಕುಶಾಸನಃ || ೧೦೪ ||

ಕುಲಪಾಲಪತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಪವಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಧಿಪಃ |
ದರ್ಶಪ್ರಿಯೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ದೀರ್ಘಕಾಯೋ ದಿವಾಕರಃ || ೧೦೫ ||

ಭೇರೀನಾದಪ್ರಿಯೋ ಬೃಂದೋ ಬೃಹತ್ಸೇನಃ ಸುಪಾಲಕಃ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮರಸಿಕೋ ರಸಜ್ಞೋ ರಜತಾದ್ರಿಭಾಃ || ೧೦೬ ||

ತಿಮಿರಘ್ನೋ ಮಿಹಿರಾಭೋ ಮಹಾನೀಲಸಮಪ್ರಭಃ |
ಶ್ರೀಚಂದನವಿಲಿಪ್ತಾಂಗಃ ಶ್ರೀಪುತ್ರಃ ಶ್ರೀತರುಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೭ ||

ಲಾಕ್ಷಾವರ್ಣೋ ಲಸತ್ಕರ್ಣೋ ರಜನೀಧ್ವಂಸಿಸನ್ನಿಭಃ |
ಬಿಂದುಪ್ರಿಯೋಽಂಬಿಕಾಪುತ್ರೋ ಬೈಂದವೋ ಬಲನಾಯಕಃ || ೧೦೮ ||

ಆಪನ್ನತಾರಕಸ್ತಪ್ತಸ್ತಪ್ತಕೃಚ್ಛ್ರಫಲಪ್ರದಃ |
ಮರುದ್ವೃಧೋ ಮಹಾಖರ್ವಶ್ಚೀರವಾಸಾಃ ಶಿಖಿಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೯ ||

ಆಯುಷ್ಮಾನನಘೋ ದೂತ ಆಯುರ್ವೇದಪರಾಯಣಃ |
ಹಂಸಃ ಪರಮಹಂಸಶ್ಚಾಪ್ಯವಧೂತಾಶ್ರಮಪ್ರಿಯಃ || ೧೧೦ ||

ಆಶುವೇಗೋಽಶ್ವಹೃದಯೋ ಹಯಧೈರ್ಯಫಲಪ್ರದಃ |
ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖೋಽವಿಘ್ನೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ || ೧೧೧ ||

ಆರ್ಯೋ ನಾಥೋಽರ್ಯಮಾಭಾಸಃ ಫಲ್ಗುಣಃ ಫಾಲಲೋಚನಃ |
ಅರಾತಿಘ್ನೋ ಘನಗ್ರೀವೋ ಗ್ರೀಷ್ಮಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಃ || ೧೧೨ ||

ಕಿರೀಟೀ ಕಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಕಲ್ಪಾನಲವಿಧಾಯಕಃ |
ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಫಲದೋ ವಿರಿಂಚಾರಿವಿನಾಶನಃ || ೧೧೩ ||

ವೀರಮಾರ್ತಾಂಡವರದೋ ವೀರಬಾಹುಶ್ಚ ಪೂರ್ವಜಃ |
ವೀರಸಿಂಹಾಸನೋ ವಿಜ್ಞೋ ವೀರಕಾರ್ಯೋಽಸ್ತದಾನವಃ || ೧೧೪ ||

ನರವೀರಸುಹೃದ್ಭ್ರಾತಾ ನಾಗರತ್ನವಿಭೂಷಿತಃ |
ವಾಚಸ್ಪತಿಃ ಪುರಾರಾತಿಃ ಸಂವರ್ತಃ ಸಮರೇಶ್ವರಃ || ೧೧೫ ||

ಉರುವಾಗ್ಮೀ ಹ್ಯುಮಾಪುತ್ರ ಉಡುಲೋಕಸುರಕ್ಷಕಃ |
ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸಿಂದೂರತಿಲಕಾಂಕಿತಃ || ೧೧೬ ||

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತಸರ್ವಾಂಗಃ ಕಾಲಕೇಯವಿನಾಶನಃ |
ಮತ್ತನಾಗಪ್ರಿಯೋ ನೇತಾ ನಾಗಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಃ || ೧೧೭ ||

ಸುಸ್ವಪ್ನಬೋಧಕೋ ಬೋಧೋ ಗೌರೀದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ |
ಚಿಂತಾರಾಶಿಪರಿಧ್ವಂಸೀ ಚಿಂತಾಮಣಿವಿಭೂಷಿತಃ || ೧೧೮ ||

ಚರಾಚರಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ಚಲತ್ಕುಂಡಲಕರ್ಣಯುಕ್ |
ಮುಕುರಾಸ್ಯೋ ಮೂಲನಿಧಿರ್ನಿಧಿದ್ವಯನಿಷೇವಿತಃ || ೧೧೯ ||

ನೀರಾಜನಪ್ರೀತಮನಾಃ ನೀಲನೇತ್ರೋ ನಯಪ್ರದಃ |
ಕೇದಾರೇಶಃ ಕಿರಾತಶ್ಚ ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಲ್ಪವಿಗ್ರಹಃ || ೧೨೦ ||

ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವಾರಾಧ್ಯಃ ಕಾಕಪತ್ರಶರಾಯುಧಃ |
ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಋತುವರ್ಷಾದಿಮಾಸವಾನ್ || ೧೨೧ ||

ದಿನೇಶಮಂಡಲಾವಾಸೋ ವಾಸವಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ |
ಬಹುಲಸ್ತಂಬಕರ್ಮಜ್ಞಃ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಕಃ || ೧೨೨ ||

ಚಿಂತಾಹೀನಶ್ಚಿದಾಕ್ರಾಂತಃ ಚಾರುಪಾಲೋ ಹಲಾಯುಧಃ |
ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯಃ ಪರಗರ್ವವಿಭಂಜನಃ || ೧೨೩ ||

ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿರಾಧಘ್ನಃ ಸಚಿತ್ರಶ್ಚಿತ್ರಕರ್ಮಕಃ |
ಸಂಗೀತಲೋಲುಪಮನಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಗಂಭೀರಗರ್ಜಿತಃ || ೧೨೪ ||

ತುಂಗವಕ್ತ್ರಃ ಸ್ತವರಸಶ್ಚಾಭ್ರಾಭೋ ಭ್ರಮರೇಕ್ಷಣಃ |
ಲೀಲಾಕಮಲಹಸ್ತಾಬ್ಜೋ ಬಾಲಕುಂದವಿಭೂಷಿತಃ || ೧೨೫ ||

ಲೋಧ್ರಪ್ರಸವಶುದ್ಧಾಭಃ ಶಿರೀಷಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ |
ತ್ರಾಸತ್ರಾಣಕರಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಃ || ೧೨೬ ||

ವರ್ಷೀಯಾಂಶ್ಚ ವಿಧಿಸ್ತುತ್ಯೋ ವೇದಾಂತಪ್ರತಿಪಾದಕಃ |
ಮೂಲಭೂತೋ ಮೂಲತತ್ತ್ವಂ ಮೂಲಕಾರಣವಿಗ್ರಹಃ || ೧೨೭ ||

ಆದಿನಾಥೋಽಕ್ಷಯಫಲಪಾಣಿರ್ಜನ್ಮಾಽಪರಾಜಿತಃ |
ಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಗಾನಲೋಲೋ ಮಹೇಶೋ ವಿಜ್ಞಮಾನಸಃ || ೧೨೮ ||

ಗಿರಿಜಾಸ್ತನ್ಯರಸಿಕೋ ಗಿರಿರಾಜವರಸ್ತುತಃ |
ಪೀಯೂಷಕುಂಭಹಸ್ತಾಬ್ಜಃ ಪಾಶತ್ಯಾಗೀ ಚಿರಂತನಃ || ೧೨೯ ||

ಸುಧಾಲಾಲಸವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಃ ಸುರದ್ರುಮಫಲೇಪ್ಸಿತಃ |
ರತ್ನಹಾಟಕಭೂಷಾಂಗೋ ರಾವಣಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ || ೧೩೦ ||

ಕನತ್ಕಾಲೇಶಸುಪ್ರೀತಃ ಕ್ರೌಂಚಗರ್ವವಿನಾಶನಃ |
ಅಶೇಷಜನಸಮ್ಮೋಹ ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾಫಲಪ್ರದಃ || ೧೩೧ ||

ಅವಬದ್ಧದುಕೂಲಾಂಗೋ ಹಾರಾಲಂಕೃತಕಂಧರಃ |
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರೀತಃ ಕಲಭೈಃ ಪರಿವಾರಿತಃ || ೧೩೨ ||

ಕೇಕಾಪ್ರಿಯಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಃ ಸಾರಂಗನಿನದಪ್ರಿಯಃ |
ಚಾತಕಾಲಾಪಸಂತುಷ್ಟಶ್ಚಮರೀಮೃಗಸೇವಿತಃ || ೧೩೩ ||

ಆಮ್ರಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚಾರೀ ಚಾಮ್ನಾಯಫಲದಾಯಕಃ |
ಧೃತಾಕ್ಷಸೂತ್ರಪಾಣಿಶ್ಚಾಪ್ಯಕ್ಷಿರೋಗವಿನಾಶನಃ || ೧೩೪ ||

ಮುಕುಂದಪೂಜ್ಯೋ ಮೋಹಾಂಗೋ ಮುನಿಮಾನಸತೋಷಿತಃ |
ತೈಲಾಭಿಷಿಕ್ತಸುಶಿರಾಸ್ತರ್ಜನೀಮುದ್ರಿಕಾಯುತಃ || ೧೩೫ ||

ತಟಾತಕಾಮನಃ ಪ್ರೀತಸ್ತಮೋಗುಣವಿನಾಶನಃ |
ಅನಾಮಯೋಽಪ್ಯನಾದರ್ಶಶ್ಚಾರ್ಜುನಾಭೋ ಹುತಪ್ರಿಯಃ || ೧೩೬ ||

ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪರಿಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸಪ್ತಾಶ್ವಾದಿಗ್ರಹೈಃ ಸ್ತುತಃ |
ವೀತಶೋಕಃ ಪ್ರಸಾದಜ್ಞಃ ಸಪ್ತಪ್ರಾಣವರಪ್ರದಃ || ೧೩೭ ||

ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಶ್ಚ ತ್ರಿನಯನಸ್ತ್ರಿವೇಣೀಫಲದಾಯಕಃ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ ವೇದಮುಖೋ ದಾರುಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ || ೧೩೮ ||

ವೀರನೂಪುರಪಾದಾಬ್ಜೋ ವೀರಕಂಕಣಪಾಣಿಮಾನ್ |
ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಃ ಶುದ್ಧಮುಖಃ ಶುದ್ಧಭಸ್ಮಾನುಲೇಪನಃ || ೧೩೯ ||

ಶುಂಭಧ್ವಂಸಿನೀಸಂಪೂಜ್ಯೋ ರಕ್ತಬೀಜಕುಲಾಂತಕಃ |
ನಿಷಾದಾದಿಸ್ವರಪ್ರೀತಃ ನಮಸ್ಕಾರಫಲಪ್ರದಃ || ೧೪೦ ||

ಭಕ್ತಾರಿಪಂಚತಾದಾಯೀ ಸಜ್ಜೀಕೃತಶರಾಯುಧಃ |
ಅಭಯಂಕರಮಂತ್ರಜ್ಞಃ ಕುಬ್ಜಿಕಾಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಃ || ೧೪೧ ||

ಧೂಮ್ರಾಸ್ತ್ರಶ್ಚೋಗ್ರತೇಜಸ್ವೀ ದಶಕಂಠವಿನಾಶನಃ |
ಆಶುಗಾಯುಧಹಸ್ತಾಬ್ಜೋ ಗದಾಯುಧಕರಾಂಬುಜಃ || ೧೪೨ ||

ಪಾಶಾಯುಧಸುಪಾಣಿಶ್ಚ ಕಪಾಲಾಯುಧಸದ್ಭುಜಃ |
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನಃ ಸಹಸ್ರದ್ವಯಲೋಚನಃ || ೧೪೩ ||

ನಾನಾಹೇತಿರ್ಧನುಷ್ಪಾಣಿಃ ನಾನಾಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಪ್ರಿಯಃ |
ಆಶ್ಯಾಮಕೋಮಲತನುರಾರಕ್ತಾಪಾಂಗಲೋಚನಃ || ೧೪೪ ||

ದ್ವಾದಶಾಹಕ್ರತುಪ್ರೀತಃ ಪೌಂಡರೀಕಫಲಪ್ರದಃ |
ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮಕ್ರತುಮಯಶ್ಚಯನಾದಿಫಲಪ್ರದಃ || ೧೪೫ ||

ಪಶುಬಂಧಸ್ಯಫಲದೋ ವಾಜಪೇಯಾತ್ಮದೈವತಃ |
ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನಾವನಾತ್ಮಾ ಚಂಪಕಪ್ರಿಯಃ || ೧೪೬ ||

ಪಶುಪಾಶವಿಭಾಗಜ್ಞಃ ಪರಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಕಲ್ಪೇಶ್ವರಃ ಕಲ್ಪವರ್ಯೋ ಜಾತವೇದಾ ಪ್ರಭಾಕರಃ || ೧೪೭ ||

ಕುಂಭೀಶ್ವರಃ ಕುಂಭಪಾಣಿಃ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತಲಲಾಟಕಃ |
ಶಿಲೀಧ್ರಪತ್ರಸಂಕಾಶಃ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಪ್ರಮರ್ದನಃ || ೧೪೮ ||

ಕೋಕಿಲಕ್ವಣನಾಕರ್ಣೀ ಕಾಲನಾಶನತತ್ಪರಃ |
ನೈಯ್ಯಾಯಿಕಮತಘ್ನಶ್ಚ ಬೌದ್ಧಸಂಘವಿನಾಶನಃ || ೧೪೯ ||

ಧೃತಹೇಮಾಬ್ಜಪಾಣಿಶ್ಚ ಹೋಮಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಃ |
ಪಿತೃಯಜ್ಞಸ್ಯಫಲದಃ ಪಿತೃವಜ್ಜನರಕ್ಷಕಃ || ೧೫೦ ||

ಪದಾತಿಕರ್ಮನಿರತಃ ಪೃಷದಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಮಹಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಾಸ್ತ್ರಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರವರ್ಷಕಃ || ೧೫೧ ||

ಮಹಾವರ್ಷತಿರೋಧಾನಃ ನಾಗಾಧೃತಕರಾಂಬುಜಃ |
ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ವಷಟ್ ವೌಷಟ್ ಪಲ್ಲವಪ್ರತಿಪಾದಕಃ || ೧೫೨ ||

ಮಹಿರಸದೃಶಗ್ರೀವೋ ಮಹಿರಸದೃಶಸ್ತವಃ |
ತಂತ್ರೀವಾದನಹಸ್ತಾಗ್ರಃ ಸಂಗೀತಪ್ರೀತಮಾನಸಃ || ೧೫೩ ||

ಚಿದಂಶಮುಕುರಾವಾಸೋ ಮಣಿಕೂಟಾದ್ರಿಸಂಚರಃ |
ಲೀಲಾಸಂಚಾರತನುಕೋ ಲಿಂಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ || ೧೫೪ ||

ರಾಕೇಂದುದ್ಯುತಿಸಂಪನ್ನೋ ಯಾಗಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ |
ಮೈನಾಕಗಿರಿಸಂಚಾರೀ ಮಧುವಂಶವಿನಾಶನಃ |
ತಾಲಖಂಡಪುರಾವಾಸಃ ತಮಾಲನಿಭತೈಜಸಃ || ೧೫೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಪುತ್ರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: