Category: 108 – ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ರುದ್ರಾವತಾರಕಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಉಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |...

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವರದ ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ |...

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಂಜಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ |...

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಘ್ನಹರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಜಮುಖಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಯತ್ಕಾಯಾಯ ನಮಃ |...

Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮೂಲವಹ್ನಿಸಮುದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮೂಲಾಜ್ಞಾನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಮುಖಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸ್ವಾನಂದಭವನಾಂತಸ್ಥಹರ್ಮ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಂಯೋಗಸ್ವಾನಂದಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಂಯೋಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅತಿಸೌಂದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವರಾಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೀನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಾನಸಾದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಾನಸಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕಶ್ಯಪಮಾನಸಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರಂತರಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅರುಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೇವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೇವಕವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ | ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ...

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋಪೀವೇಷಧರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಮೋ ವರಾಹವದನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಮೋ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕೋಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣನೀಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ |...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಆದಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಗದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಖಿಲೋರ್ವೇಚರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಿಮಿಷಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಮೌಳಯೇ ನಮಃ |...

Sri Vishwaksena Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸೂತ್ರವತೀನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಸೇನಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಶಹಸ್ತಾವಲಂಬದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಾರಂಭೇಷುಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ -೨

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ |...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸವಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾ ಸರಿದ್ಭಕ್ತವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – ೩

ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಟಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಉತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

error: Not allowed