Category: 108 – ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

Sri Ramanuja Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಯತೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಾಂತಿಮತ್ಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವರಾಹಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೀನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ |...

Sri Manasa Devi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಾನಸಾದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಾನಸಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕಶ್ಯಪಮಾನಸಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಿರಂತರಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Arunachaleshwara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಅರುಣಾದ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ದೇವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸೇವಕವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ...

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಶ್ರೀ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ | ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಮದನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ...

Sri Godadevi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋದಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗೋಪೀವೇಷಧರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Pratyangira Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಂ ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಋಙ್ಮಂತ್ರಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ...

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ನಮೋ ವರಾಹವದನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ನಮೋ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ರೋಡಾನನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕೋಲಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗದಂಬಾಯೈ...

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣನೀಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ |...

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಆದಿಶೇಷಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಗದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಖಿಲೋರ್ವೇಚರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅನಿಮಿಷಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ |...

Sri Dakshinamurthy Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿನೇ ನಮಃ | ಓಂ ರತ್ನಮೌಳಯೇ ನಮಃ |...

Sri Vishwaksena Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸೂತ್ರವತೀನಾಥಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಸೇನಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಶಹಸ್ತಾವಲಂಬದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಾರಂಭೇಷುಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |...

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ

ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Satyanarayana Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ -೨

ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ |...

Sri Vasavi Ashttotara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಾಸವೀಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀವಾಸವಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Raghavendra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸ್ವವಾಗ್ದೇವತಾ ಸರಿದ್ಭಕ್ತವಿಮಲೀಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸಕಲಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಕ್ಷಮಾ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಸ್ವಪಾದಭಕ್ತಪಾಪಾದ್ರಿಭೇದನದೃಷ್ಟಿವಜ್ರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಹರಿಪಾದಪದ್ಮನಿಷೇವಣಾಲ್ಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪದೇ...

Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali 3 – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ – ೩

ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಕಟಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ | ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |...

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಉತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಹಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ಯಾಮತನವೇ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಶಿಸುತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Kubera Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ | ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ |...

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮನೋಜ್ಞಾನಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುರಂದರಸತೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ...

Sri Satya Sai Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿಬಾಬಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ವರದಾಯ ನಮಃ |...

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗಿರಿರಾಜತನೂದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಗುಹಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ಓಂ ಗಂಗಾಧರಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |...

Sri Kamala Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |...

error: Not allowed