Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲೇಂದ್ರತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರಿಮಂಡಲಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಕಾರಾತಿಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಗರಾತ್ಮಜತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಸಿಂಧುಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗೀರಥರಥಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಕ್ಷೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರವೃಕ್ಷಸಮಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಜಟಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಿಶಿರಶ್ಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನರಕಭೀತಿಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನಾನಂದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಗಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀರಜಾಲಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಲಿಲಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬುಸಮೇಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುಸರಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಉಮಾಸಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧವಳಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಖಂಡಲವನವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಠೇಂದುಕೃತಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೃತಾಕಾರಸಲಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಲಿಂಗಿತಪರ್ವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಿಂಚಿಕಲಶಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ತ್ರಿವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಗತಾಘೌಘಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀತಿಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖದುಂದುಭಿನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಫರೀಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರ್ಗಮೂರ್ಧಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗೀರಥಭೃತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಕಲ್ಲೋಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಃಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶಾಂತಿಸಂತಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರವಿಷನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಯಾಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಪಾಪಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವನಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಲೋಮಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಭೂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂತತ್ರಿಭುವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಗಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಗಮಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಜಹ್ನುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಬೂದ್ವೀಪವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಷ್ಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಪಹೃತೇ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||

ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed