Ashtakshara Sri Rama Mantra Stotram – ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸ ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಮಾಸಾದ್ಯ ಹ್ಯಂತೇ ರಾಮಪದಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧ ||

ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಚಾತ್ಮನೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨ ||

ಅಚಿಂತ್ಯೋಽಪಿ ಶರೀರಾದೇಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣೈವ ವಿದ್ಯತೇ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩ ||

ಆತ್ಮಾಧಾರಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಚ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಚ |
ಚಿಂತಯೇಚ್ಚೇತಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೪ ||

ನಿತ್ಯಾತ್ಮಗುಣಸಂಯುಕ್ತೋ ನಿತ್ಯಾತ್ಮತನುಮಂಡಿತಃ |
ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕೇಲಿನಿರತಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೫ ||

ಗುಣಲೀಲಾಸ್ವರೂಪೈಶ್ಚ ಮಿತಿರ್ಯಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಅತೋಽವಾಙ್ಮನಸಾ ವೇದ್ಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೬ ||

ಕರ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭರ್ತಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಗಃ |
ಆಹರ್ತಾ ಕಾರ್ಯ ಜಾತಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೭ ||

ವಾಸುದೇವಾದಿಮೂರ್ತೀನಾಂ ಚತುರ್ಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್ |
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತೀನಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೮ ||

ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಜನೈರ್ಜುಷ್ಟೋ ನಿವಿಷ್ಟಃ ಪರಮೇ ಪದೇ |
ಪದಂ ಪರಮಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೯ ||

ಮಹದಾದಿಸ್ವರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಾಕೃತೇ ಪದೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವರೂಪೈಶ್ಚ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೦ ||

ಮನ್ವಾದಿನೃಪರೂಪೇಣ ಶ್ರುತಿಮಾರ್ಗಂ ಬಿಭರ್ತಿಯಃ |
ಯಃ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೧ ||

ಋಷಿರೂಪೇಣ ಯೋ ದೇವೋ ವನ್ಯವೃತ್ತಿಮಪಾಲಯತ್ |
ಯೋಽಂತರಾತ್ಮಾ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೨ ||

ಯೋಽಸೌ ಸರ್ವತನುಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವನಾಮಾ ಸನಾತನಃ |
ಆಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಭಾವೇಷು ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೩ ||

ಬಹಿರ್ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪೇಣ ಸದ್ಧರ್ಮಮನುಪಾಲಯನ್ |
ಪರಿಪಾತಿ ಜನಾನ್ ದೀನಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೪ ||

ಯಶ್ಚಾತ್ಮಾನಂ ಪೃಥಕ್ಕೃತ್ಯ ಭಾವೇನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಅರ್ಚಾಯಾಮಾಸ್ಥಿತೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೫ ||

ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪೇಣ ದರ್ಶನಸ್ಪರ್ಶನಾದಿಭಿಃ |
ದೀನಾನುದ್ಧರತೇ ಯೋಽಸೌ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೬ ||

ಕೌಶಲ್ಯಾಶುಕ್ತಿಸಂಜಾತೋ ಜಾನಕೀಕಂಠಭೂಷಣಃ |
ಮುಕ್ತಾಫಲಸಮೋ ಯೋಽಸೌ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೭ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಖತ್ರಾತಾ ತಾಟಕಾಗತಿದಾಯಕಃ |
ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೮ ||

ಪಿನಾಕಭಂಜನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಾನಕೀಪ್ರೇಮಪಾಲಕಃ |
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಪ್ರತಾಪಘ್ನಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೧೯ ||

ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಕೈಕೇಯೀ ವಚನಾತ್ಪುನಃ |
ಪಿತೃದತ್ತವನಕ್ರೀಡಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೦ ||

ಜಟಾಚೀರಧರೋಧನ್ವೀ ಜಾನಕೀಲಕ್ಷ್ಮಣಾನ್ವಿತಃ |
ಚಿತ್ರಕೂಟಕೃತಾವಾಸಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೧ ||

ಮಹಾಪಂಚವಟೀಲೀಲಾ ಸಂಜಾತಪರಮೋತ್ಸವಃ |
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಸಂಚಾರೀ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೨ ||

ಖರದೂಷಣವಿಚ್ಛೇದೀ ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸಭಂಜನಃ |
ಹೃತಶೂರ್ಪಣಖಾಶೋಭಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೩ ||

ಮಾಯಾಮೃಗವಿಭೇತ್ತಾ ಚ ಹೃತಸೀತಾನುತಾಪಕೃತ್ |
ಜಾನಕೀವಿರಹಾಕ್ರೋಶೀ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಚರೋಧನ್ವೀ ಲೋಕಯಾತ್ರಾವಿಡಂಬಕೃತ್ |
ಪಂಪಾತೀರಕೃತಾನ್ವೇಷಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೫ ||

ಜಟಾಯುಗತಿ ದಾತಾ ಚ ಕಬಂಧಗತಿದಾಯಕಃ |
ಹನುಮತ್ಕೃತಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೬ ||

ಸುಗ್ರೀವರಾಜ್ಯದಃ ಶ್ರೀಶೋ ವಾಲಿನಿಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಅಂಗದಾಶ್ವಾಸನಕರಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೭ ||

ಸೀತಾನ್ವೇಷಣನಿರ್ಮುಕ್ತಹನುಮತ್ಪ್ರಮುಖವ್ರಜಃ |
ಮುದ್ರಾನಿವೇಶಿತಬಲಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೮ ||

ಹೇಲೋತ್ತರಿತಪಾಥೋಧಿರ್ಬಲನಿರ್ಧೂತರಾಕ್ಷಸಃ |
ಲಂಕಾದಾಹಕರೋ ಧೀರಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೨೯ ||

ರೋಷಸಂಬದ್ಧಪಾಥೋಧಿರ್ಲಂಕಾಪ್ರಾಸಾದರೋಧಕಃ |
ರಾವಣಾದಿಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೦ ||

ಜಾನಕೀ ಜೀವನತ್ರಾತಾ ವಿಭೀಷಣಸಮೃದ್ಧಿದಃ |
ಪುಷ್ಪಕಾರೋಹಣಾಸಕ್ತಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೧ ||

ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಃ ಕೌಶಲ್ಯಾನಂದವರ್ಧನಃ |
ನಾಮನಿರ್ಧೂತನಿರಯಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೨ ||

ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಯಜ್ಞಭರ್ತಾಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಅಯೋಧ್ಯಾಮುಕ್ತಿದಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೩ ||

ಪ್ರಪಠೇದ್ಯಃ ಶುಭಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮುಚ್ಯೇತ ಭವಬಂಧನಾತ್ |
ಮಂತ್ರಶ್ಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ದೇವಃ ಶ್ರೀರಾಮಃ ಶರಣಂ ಮಮ || ೩೪ ||

ಪ್ರಪನ್ನಃ ಸರ್ವಧರ್ಮೇಭ್ಯೋಃ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ಗತಃ |
ಪಠೇನ್ನಿದಂ ಮಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಭವ ಬಂಧನಾತ್ || ೩೫ ||

ಇತಿ ಬೃಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾಂತರ್ಗತ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed