Category: Narayaneeyam – ನಾರಾಯಣೀಯಂ

Narayaneeyam Dasakam 100 -ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶತತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶತತಮದಶಕಮ್ (೧೦೦) – ಭಗವತಃ ಕೇಶಾದಿಪಾದವರ್ಣನಮ್ | ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇಜೋ ನಿಬಿಡತರಕಲಾಯಾವಲೀಲೋಭನೀಯಂ ಪೀಯೂಷಾಪ್ಲಾವಿತೋಽಹಂ ತದನು ತದುದರೇ ದಿವ್ಯಕೈಶೋರವೇಷಮ್ | ತಾರುಣ್ಯಾರಂಭರಮ್ಯಂ ಪರಮಸುಖರಸಾಸ್ವಾದರೋಮಾಞ್ಚಿತಾಙ್ಗೈ- ರಾವೀತಂ ನಾರದಾದ್ಯೈವಿಲಸದುಪನಿಷತ್ಸುನ್ದರೀಮಣ್ಡಲೈಶ್ಚ || ೧೦೦-೧ || ನೀಲಾಭಂ...

Narayaneeyam Dasakam 99 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೯) – ವೇದಮನ್ತ್ರಮೂಲಾತ್ಮಕಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಃ | ವಿಷ್ಣೋರ್ವೀರ್ಯಾಣಿ ಕೋ ವಾ ಕಥಯತು ಧರಣೇಃ ಕಶ್ಚ ರೇಣೂನ್ಮಿಮೀತೇ ಯಸ್ಯೈವಾಙ್ಘ್ರಿತ್ರಯೇಣ ತ್ರಿಜಗದಭಿಮಿತಂ ಮೋದತೇ ಪೂರ್ಣಸಮ್ಪತ್ | ಯೋಽಸೌ ವಿಶ್ವಾನಿ ಧತ್ತೇ ಪ್ರಿಯಮಿಹ ಪರಮಂ...

Narayaneeyam Dasakam 98 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೮) – ನಿಷ್ಕಲಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಮ್ | ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತದ್ವಿಭಾತಂ ಯತ ಇದಮಭವದ್ಯೇನ ಚೇದಂ ಯ ಏತ- ದ್ಯೋಽಸ್ಮಾದುತ್ತೀರ್ಣರೂಪಃ ಖಲು ಸಕಲಮಿದಂ ಭಾಸಿತಂ ಯಸ್ಯ ಭಾಸಾ | ಯೋ ವಾಚಾಂ ದೂರದೂರೇ ಪುನರಪಿ ಮನಸಾಂ...

Narayaneeyam Dasakam 97 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೭) – ಉತ್ತಮಭಕ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಥಾ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಕಥಾ | ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾದ್ಭಿನ್ನರೂಪಂ ಭವತಿ ಹಿ ಭುವನೇ ಹೀನಮಧ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯತ್- ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಕರ್ತಾ ವಸತಿರಪಿ ಸುಖಂ ಕರ್ಮ ಚಾಹಾರಭೇದಾಃ |...

Narayaneeyam Dasakam 96 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೬) – ಭಗವದ್ವಿಭೂತಯಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭಕ್ತಿಯೋಗಾಃ | ತ್ವಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮುರುಮಹಿಮನ್ನಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರ- ಸ್ತಾರೋ ಮನ್ತ್ರೇಷು ರಾಜ್ಞಾಂ ಮನುರಸಿ ಮುನಿಷು ತ್ವಂ ಭೃಗುರ್ನಾರದೋಽಪಿ | ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ದಾನವಾನಾಂ ಪಶುಷು...

Narayaneeyam Dasakam 95 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೫) – ಧ್ಯಾನಯೋಗಃ – ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾರ್ಗಃ ಆದೌ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭೀಂ ತನುಮವಿಕಲಜೀವಾತ್ಮಿಕಾಮಾಸ್ಥಿತಸ್ತ್ವಂ ಜೀವತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಯಾಗುಣಗಣಖಚಿತೋ ವರ್ತಸೇ ವಿಶ್ವಯೋನೇ | ತತ್ರೋದ್ವೃದ್ಧೇನ ಸತ್ತ್ವೇನ ತು ಗಣಯುಗಲಂ ಭಕ್ತಿಭಾವಂ ಗತೇನ ಛಿತ್ವಾ ಸತ್ತ್ವಂ...

Narayaneeyam Dasakam 94 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೪) – ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಃ | ಶುದ್ಧಾ ನಿಷ್ಕಾಮಧರ್ಮೈಃ ಪ್ರವರಗುರುಗಿರಾ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಪರಂ ತೇ ಶುದ್ಧಂ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾದಿವ್ಯಪಗತಮಖಿಲವ್ಯಾಪ್ತಮಾವೇದಯನ್ತೇ | ನಾನಾತ್ವಸ್ಥೌಲ್ಯಕಾರ್ಶ್ಯಾದಿ ತು ಗುಣಜವಪುಸ್ಸಙ್ಗತೋಽಧ್ಯಾಸಿತಂ ತೇ ವಹ್ನೇರ್ದಾರುಪ್ರಭೇದೇಷ್ವಿವ ಮಹದಣುತಾದೀಪ್ತತಾಶಾನ್ತತಾದಿ || ೯೪-೧ ||...

Narayaneeyam Dasakam 93 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೩) – ಪಞ್ಚವಿಂಶತಿ ಗುರವಃ | ಬನ್ಧುಸ್ನೇಹಂ ವಿಜಹ್ಯಾಂ ತವ ಹಿ ಕರುಣಯಾ ತ್ವಯ್ಯುಪಾವೇಶಿತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಚರೇಯಂ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾಯಾವಿಲಾಸಮ್ | ನಾನಾತ್ವಾದ್ಭ್ರಾನ್ತಿಜನ್ಯಾತ್ಸತಿ ಖಲು ಗುಣದೋಷಾವಬೋಧೇ ವಿಧಿರ್ವಾ...

Narayaneeyam Dasakam 92 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೨) – ಕರ್ಮಮಿಶ್ರಭಕ್ತಿಃ | ವೇದೈಸ್ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಫಲಪರತಯಾ ವರ್ಣಿತಾನೀತಿ ಬುದ್ಧ್ವಾ ತಾನಿ ತ್ವಯ್ಯರ್ಪಿತಾನ್ಯೇವ ಹಿ ಸಮನುಚರನ್ ಯಾನಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮೀಶ | ಮಾ ಭೂದ್ವೇದೈರ್ನಿಷಿದ್ಧೇ ಕುಹಚಿದಪಿ ಮನಃಕರ್ಮವಾಚಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ- ರ್ದುರ್ವರ್ಜಂ ಚೇದವಾಪ್ತಂ...

Narayaneeyam Dasakam 91 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೧) – ಭಕ್ತಿಮಹತ್ತ್ವಮ್ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತ್ವತ್ಪದೋಪಾಸನಮಭಯತಮಂ ಬದ್ಧಮಿಥ್ಯಾರ್ಥದೃಷ್ಟೇ- ರ್ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯಾರ್ತಸ್ಯ ಮನ್ಯೇ ವ್ಯಪಸರತಿ ಭಯಂ ಯೇನ ಸರ್ವಾತ್ಮನೈವ | ಯತ್ತಾವತ್ತ್ವತ್ಪ್ರಣೀತಾನಿಹ ಭಜನವಿಧೀನಾಸ್ಥಿತೋ ಮೋಹಮಾರ್ಗೇ ಧಾವನ್ನಪ್ಯಾವೃತಾಕ್ಷಃ ಸ್ಖಲತಿ ನ ಕುಹಚಿದ್ದೇವದೇವಾಖಿಲಾತ್ಮನ್ ||...

error: Not allowed