Category: Narayaneeyam – ನಾರಾಯಣೀಯಂ

Narayaneeyam Dasakam 100 -ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶತತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಶತತಮದಶಕಮ್ (೧೦೦) – ಭಗವತಃ ಕೇಶಾದಿಪಾದವರ್ಣನಮ್ | ಅಗ್ರೇ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತೇಜೋ ನಿಬಿಡತರಕಲಾಯಾವಲೀಲೋಭನೀಯಂ ಪೀಯೂಷಾಪ್ಲಾವಿತೋಽಹಂ ತದನು ತದುದರೇ ದಿವ್ಯಕೈಶೋರವೇಷಮ್ | ತಾರುಣ್ಯಾರಂಭರಮ್ಯಂ ಪರಮಸುಖರಸಾಸ್ವಾದರೋಮಾಞ್ಚಿತಾಙ್ಗೈ- ರಾವೀತಂ ನಾರದಾದ್ಯೈವಿಲಸದುಪನಿಷತ್ಸುನ್ದರೀಮಣ್ಡಲೈಶ್ಚ || ೧೦೦-೧ || ನೀಲಾಭಂ...

Narayaneeyam Dasakam 99 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೯) – ವೇದಮನ್ತ್ರಮೂಲಾತ್ಮಕಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿಃ | ವಿಷ್ಣೋರ್ವೀರ್ಯಾಣಿ ಕೋ ವಾ ಕಥಯತು ಧರಣೇಃ ಕಶ್ಚ ರೇಣೂನ್ಮಿಮೀತೇ ಯಸ್ಯೈವಾಙ್ಘ್ರಿತ್ರಯೇಣ ತ್ರಿಜಗದಭಿಮಿತಂ ಮೋದತೇ ಪೂರ್ಣಸಮ್ಪತ್ | ಯೋಽಸೌ ವಿಶ್ವಾನಿ ಧತ್ತೇ ಪ್ರಿಯಮಿಹ ಪರಮಂ...

Narayaneeyam Dasakam 98 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೮) – ನಿಷ್ಕಲಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಮ್ | ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತದ್ವಿಭಾತಂ ಯತ ಇದಮಭವದ್ಯೇನ ಚೇದಂ ಯ ಏತ- ದ್ಯೋಽಸ್ಮಾದುತ್ತೀರ್ಣರೂಪಃ ಖಲು ಸಕಲಮಿದಂ ಭಾಸಿತಂ ಯಸ್ಯ ಭಾಸಾ | ಯೋ ವಾಚಾಂ ದೂರದೂರೇ ಪುನರಪಿ ಮನಸಾಂ...

Narayaneeyam Dasakam 97 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೭) – ಉತ್ತಮಭಕ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಥಾ ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯ ಕಥಾ | ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾದ್ಭಿನ್ನರೂಪಂ ಭವತಿ ಹಿ ಭುವನೇ ಹೀನಮಧ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯತ್- ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಕರ್ತಾ ವಸತಿರಪಿ ಸುಖಂ ಕರ್ಮ ಚಾಹಾರಭೇದಾಃ |...

Narayaneeyam Dasakam 96 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಣ್ಣವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೬) – ಭಗವದ್ವಿಭೂತಯಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭಕ್ತಿಯೋಗಾಃ | ತ್ವಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮುರುಮಹಿಮನ್ನಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರ- ಸ್ತಾರೋ ಮನ್ತ್ರೇಷು ರಾಜ್ಞಾಂ ಮನುರಸಿ ಮುನಿಷು ತ್ವಂ ಭೃಗುರ್ನಾರದೋಽಪಿ | ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ದಾನವಾನಾಂ ಪಶುಷು...

Narayaneeyam Dasakam 95 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೫) – ಧ್ಯಾನಯೋಗಃ – ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾರ್ಗಃ ಆದೌ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭೀಂ ತನುಮವಿಕಲಜೀವಾತ್ಮಿಕಾಮಾಸ್ಥಿತಸ್ತ್ವಂ ಜೀವತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಯಾಗುಣಗಣಖಚಿತೋ ವರ್ತಸೇ ವಿಶ್ವಯೋನೇ | ತತ್ರೋದ್ವೃದ್ಧೇನ ಸತ್ತ್ವೇನ ತು ಗಣಯುಗಲಂ ಭಕ್ತಿಭಾವಂ ಗತೇನ ಛಿತ್ವಾ ಸತ್ತ್ವಂ...

Narayaneeyam Dasakam 94 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರ್ನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೪) – ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಃ | ಶುದ್ಧಾ ನಿಷ್ಕಾಮಧರ್ಮೈಃ ಪ್ರವರಗುರುಗಿರಾ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಪರಂ ತೇ ಶುದ್ಧಂ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಾದಿವ್ಯಪಗತಮಖಿಲವ್ಯಾಪ್ತಮಾವೇದಯನ್ತೇ | ನಾನಾತ್ವಸ್ಥೌಲ್ಯಕಾರ್ಶ್ಯಾದಿ ತು ಗುಣಜವಪುಸ್ಸಙ್ಗತೋಽಧ್ಯಾಸಿತಂ ತೇ ವಹ್ನೇರ್ದಾರುಪ್ರಭೇದೇಷ್ವಿವ ಮಹದಣುತಾದೀಪ್ತತಾಶಾನ್ತತಾದಿ || ೯೪-೧ ||...

Narayaneeyam Dasakam 93 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೩) – ಪಞ್ಚವಿಂಶತಿ ಗುರವಃ | ಬನ್ಧುಸ್ನೇಹಂ ವಿಜಹ್ಯಾಂ ತವ ಹಿ ಕರುಣಯಾ ತ್ವಯ್ಯುಪಾವೇಶಿತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಚರೇಯಂ ಸಕಲಮಪಿ ಜಗದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾಯಾವಿಲಾಸಮ್ | ನಾನಾತ್ವಾದ್ಭ್ರಾನ್ತಿಜನ್ಯಾತ್ಸತಿ ಖಲು ಗುಣದೋಷಾವಬೋಧೇ ವಿಧಿರ್ವಾ...

Narayaneeyam Dasakam 92 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವಿನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೨) – ಕರ್ಮಮಿಶ್ರಭಕ್ತಿಃ | ವೇದೈಸ್ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಫಲಪರತಯಾ ವರ್ಣಿತಾನೀತಿ ಬುದ್ಧ್ವಾ ತಾನಿ ತ್ವಯ್ಯರ್ಪಿತಾನ್ಯೇವ ಹಿ ಸಮನುಚರನ್ ಯಾನಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮೀಶ | ಮಾ ಭೂದ್ವೇದೈರ್ನಿಷಿದ್ಧೇ ಕುಹಚಿದಪಿ ಮನಃಕರ್ಮವಾಚಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ- ರ್ದುರ್ವರ್ಜಂ ಚೇದವಾಪ್ತಂ...

Narayaneeyam Dasakam 91 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೧) – ಭಕ್ತಿಮಹತ್ತ್ವಮ್ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತ್ವತ್ಪದೋಪಾಸನಮಭಯತಮಂ ಬದ್ಧಮಿಥ್ಯಾರ್ಥದೃಷ್ಟೇ- ರ್ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯಾರ್ತಸ್ಯ ಮನ್ಯೇ ವ್ಯಪಸರತಿ ಭಯಂ ಯೇನ ಸರ್ವಾತ್ಮನೈವ | ಯತ್ತಾವತ್ತ್ವತ್ಪ್ರಣೀತಾನಿಹ ಭಜನವಿಧೀನಾಸ್ಥಿತೋ ಮೋಹಮಾರ್ಗೇ ಧಾವನ್ನಪ್ಯಾವೃತಾಕ್ಷಃ ಸ್ಖಲತಿ ನ ಕುಹಚಿದ್ದೇವದೇವಾಖಿಲಾತ್ಮನ್ ||...

Narayaneeyam Dasakam 90 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೯೦) – ವಿಷ್ಣುಮಹತ್ತತ್ತ್ವಸ್ಥಾಪನಮ್ | ವೃಕಭೃಗುಮುನಿಮೋಹಿನ್ಯಂಬರೀಷಾದಿವೃತ್ತೇ- ಷ್ವಯಿ ತವ ಹಿ ಮಹತ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಶರ್ವಾದಿಜೈತ್ರಮ್ | ಸ್ಥಿತಮಿಹ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ನಿಷ್ಕಲಾರ್ವಾಗಭಿನ್ನಂ ಕಿಮಪಿ ತದವಭಾತಂ ತದ್ಧಿ ರೂಪಂ ತವೈವ || ೯೦-೧ ||...

Narayaneeyam Dasakam 89 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೯) – ವೃಕಾಸುರವಧಂ – ಭೃಗುಪರೀಕ್ಷಣಮ್ | ರಮಾಜಾನೇ ಜಾನೇ ಯದಿಹ ತವ ಭಕ್ತೇಷು ವಿಭವೋ ನ ಸದ್ಯಸ್ಸಮ್ಪದ್ಯಸ್ತದಿಹ ಮದಕೃತ್ತ್ವಾದಶಮಿನಾಮ್ | ಪ್ರಶಾನ್ತಿಂ ಕೃತ್ವೈವ ಪ್ರದಿಶಸಿ ತತಃ ಕಾಮಮಖಿಲಂ ಪ್ರಶಾನ್ತೇಷು...

Narayaneeyam Dasakam 88 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೮) – ಸನ್ತಾನಗೋಪಾಲಮ್ ಪ್ರಾಗೇವಾಚಾರ್ಯಪುತ್ರಾಹೃತಿನಿಶಮನಯಾ ಸ್ವೀಯಷಟ್ಸೂನುವೀಕ್ಷಾಂ ಕಾಙ್ಕ್ಷನ್ತ್ಯಾ ಮಾತುರುಕ್ತ್ಯಾ ಸುತಲಭುವಿ ಬಲಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇನಾರ್ಚಿತಸ್ತ್ವಮ್ | ಧಾತುಃ ಶಾಪಾದ್ಧಿರಣ್ಯಾನ್ವಿತಕಶಿಪುಭವಾನ್ಶೌರಿಜಾನ್ ಕಂಸಭಗ್ನಾ- ನಾನೀಯೈನಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯ ಸ್ವಪದಮನಯಥಾಃ ಪೂರ್ವಪುತ್ರಾನ್ಮರೀಚೇಃ || ೮೮-೧ ||...

Narayaneeyam Dasakam 87 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೭) – ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್ | ಕುಚೇಲನಾಮಾ ಭವತಃ ಸತೀರ್ಥ್ಯತಾಂ ಗತಃ ಸ ಸಾನ್ದೀಪನಿಮನ್ದಿರೇ ದ್ವಿಜಃ | ತ್ವದೇಕರಾಗೇಣ ಧನಾದಿನಿಃಸ್ಪೃಹೋ ದಿನಾನಿ ನಿನ್ಯೇ ಪ್ರಶಮೀ ಗೃಹಾಶ್ರಮೀ || ೮೭-೧ || ಸಮಾನಶೀಲಾಽಪಿ...

Narayaneeyam Dasakam 86 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಷಡಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೬) – ಸಾಲ್ವವಧಮ್ – ಮಹಾಭಾರತಯುದ್ಧಮ್ | ಸಾಲ್ವೋ ಭೈಷ್ಮೀವಿವಾಹೇ ಯದುಬಲವಿಜಿತಶ್ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾದ್ವಿಮಾನಂ ವಿನ್ದನ್ಸೌಭಂ ಸ ಮಾಯೀ ತ್ವಯಿ ವಸತಿ ಕುರುಂಸ್ತ್ವತ್ಪುರೀಮಭ್ಯಭಾಙ್ಕ್ಷೀತ್ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಸ್ತಂ ನಿರುನ್ಧನ್ನಿಖಿಲಯದುಭಟೈರ್ನ್ಯಗ್ರಹೀದುಗ್ರವೀರ್ಯಂ ತಸ್ಯಾಮಾತ್ಯಂ ದ್ಯುಮನ್ತಂ ವ್ಯಜನಿ ಚ...

Narayaneeyam Dasakam 85 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೫) – ಜರಾಸನ್ಧವಧಂ – ಶಿಶುಪಾಲವಧಮ್ | ತತೋ ಮಗಧಭೂಭೃತಾ ಚಿರನಿರೋಧಸಙ್ಕ್ಲೇಶಿತಂ ಶತಾಷ್ಟಕಯುತಾಯುತದ್ವಿತಯಮೀಶ ಭೂಮೀಭೃತಾಮ್ | ಅನಾಥಶರಣಾಯ ತೇ ಕಮಪಿ ಪೂರುಷಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋ- ದಯಾಚತ ಸ ಮಾಗಧಕ್ಷಪಣಮೇವ ಕಿಂ ಭೂಯಸಾ...

Narayaneeyam Dasakam 84 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಚತುರಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೪) – ಸಮನ್ತಪಞ್ಚಕತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ | – ಬನ್ಧುಮಿತ್ರಾದಿ ಸಮಾಗಮಮ್ | ಕ್ವಚಿದಥ ತಪನೋಪರಾಗಕಾಲೇ ಪುರಿ ನಿದಧತ್ಕೃತವರ್ಮಕಾಮಸೂನೂ | ಯದುಕುಲಮಹಿಲಾವೃತಃ ಸುತೀರ್ಥಂ ಸಮುಪಗತೋಽಸಿ ಸಮನ್ತಪಞ್ಚಕಾಖ್ಯಮ್ || ೮೪-೧ || ಬಹುತರಜನತಾಹಿತಾಯ ತತ್ರ...

Narayaneeyam Dasakam 83 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ತ್ರ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೩) – ಪೌಣ್ಡ್ರಕವಧಂ – ದ್ನಿನಿದವಧಮ್ | ರಾಮೇಽಥಗೋಕುಲಗತೇ ಪ್ರಮದಾಪ್ರಸಕ್ತೇ ಹೂತಾನುಪೇತಯಮುನಾದಮನೇ ಮದಾನ್ಧೇ | ಸ್ವೈರಂ ಸಮಾರಮತಿ ಸೇವಕವಾದಮೂಢೋ ದೂತಂ ನ್ಯಯುಙ್ಕ್ತ ತವ ಪೌಣ್ಡ್ರಕವಾಸುದೇವಃ || ೮೩-೧ || ನಾರಾಯಣೋಽಹಮವತೀರ್ಣ...

Narayaneeyam Dasakam 82 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದ್ವ್ಯಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೨) – ಬಾಣಾಸುರಯುದ್ಧಂ ತಥಾ ನೃಗಶಾಪಮೋಕ್ಷಮ್ | ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ರೌಕ್ಮಿಣೇಯಃ ಸ ಖಲು ತವ ಕಲಾ ಶಂಬರೇಣಾಹೃತಸ್ತಂ ಹತ್ವಾ ರತ್ಯಾ ಸಹಾಪ್ತೋ ನಿಜಪುರಮಹರದ್ರುಕ್ಮಿಕನ್ಯಾಂ ಚ ಧನ್ಯಾಮ್ | ತತ್ಪುತ್ರೋಽಥಾನಿರುದ್ಧೋ ಗುಣನಿಧಿರವಹದ್ರೋಚನಾಂ...

Narayaneeyam Dasakam 81 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೧) – ನರಕಾಸುರವಧಂ ತಥಾ ಸುಭದ್ರಾಹರಣಮ್ | ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂ ಮುಗ್ಧಾಂ ಸತತಮಪಿ ತಾಂ ಲಾಲಯನ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾಂ ಯಾತೋ ಭೂಯಃ ಸಹ ಖಲು ತಯಾ ಯಾಜ್ಞಸೇನೀವಿವಾಹಮ್ | ಪಾರ್ಥಪ್ರೀತ್ಯೈ ಪುನರಪಿ ಮನಾಗಾಸ್ಥಿತೋ...

Narayaneeyam Dasakam 80 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೦) – ಸ್ಯಮನ್ತಕೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್ ಸತ್ರಾಜಿತಸ್ತ್ವಮಥ ಲುಬ್ಧವದರ್ಕಲಬ್ಧಂ ದಿವ್ಯಂ ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣಿಂ ಭಗವನ್ನಯಾಚೀಃ | ತತ್ಕಾರಣಂ ಬಹುವಿಧಂ ಮಮ ಭಾತಿ ನೂನಂ ತಸ್ಯಾತ್ಮಜಾಂ ತ್ವಯಿ ರತಾಂ ಛಲತೋ ವಿವೋಢುಮ್ || ೮೦-೧ ||...

Narayaneeyam Dasakam 79 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮ ದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಾಶೀತಿತಮ ದಶಕಮ್ (೭೯) – ರುಕ್ಮಿಣೀಹರಣಂ-ವಿವಾಹಮ್ ಬಲಸಮೇತಬಲಾನುಗತೋ ಭವಾನ್ ಪುರಮಗಾಹತ ಭೀಷ್ಮಕಮಾನಿತಃ | ದ್ವಿಜಸುತಂ ತ್ವದುಪಾಗಮವಾದಿನಂ ಧೃತರಸಾ ತರಸಾ ಪ್ರಣನಾಮ ಸಾ || ೭೯-೧ || ಭುವನಕಾನ್ತಮವೇಕ್ಷ್ಯ ಭವದ್ವಪು- ರ್ನೃಪಸುತಸ್ಯ ನಿಶಮ್ಯ...

Narayaneeyam Dasakam 78 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಅಷ್ಟಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೭೮) – ದ್ವಾರಕಾವಾಸಃ ತಥಾ ರುಕ್ಮಣೀಸನ್ದೇಶಪ್ರಾಪ್ತಿಃ | ತ್ರಿದಶವರ್ಧಕಿವರ್ಧಿತಕೌಶಲಂ ತ್ರಿದಶದತ್ತಸಮಸ್ತವಿಭೂತಿಮತ್ | ಜಲಧಿಮಧ್ಯಗತಂ ತ್ವಮಭೂಷಯೋ ನವಪುರಂ ವಪುರಞ್ಚಿತರೋಚಿಷಾ || ೭೮-೧ || ದದುಷಿ ರೇವತಭೂಭೃತಿ ರೇವತೀಂ ಹಲಭೃತೇ ತನಯಾಂ ವಿಧಿಶಾಸನಾತ್...

Narayaneeyam Dasakam 77 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೭೭) – ಜರಾಸನ್ಧಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಯುದ್ಧಮ್ | ಸೈರನ್ಧ್ರ್ಯಾಸ್ತದನು ಚಿರಂ ಸ್ಮರಾತುರಾಯಾ ಯಾತೋಽಭೂಃ ಸುಲಲಿತಮುದ್ಧವೇನ ಸಾರ್ಧಮ್ | ಆವಾಸಂ ತ್ವದುಪಗಮೋತ್ಸವಂ ಸದೈವ ಧ್ಯಾಯನ್ತ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿದಿನವಾಸಸಜ್ಜಿಕಾಯಾಃ || ೭೭-೧ || ಉಪಗತೇ...

error: Not allowed