Narayaneeyam Dasakam 89 – ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಮ್


<< ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್

ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೯) – ವೃಕಾಸುರವಧಂ – ಭೃಗುಪರೀಕ್ಷಣಮ್ |

ರಮಾಜಾನೇ ಜಾನೇ ಯದಿಹ ತವ ಭಕ್ತೇಷು ವಿಭವೋ
ನ ಸದ್ಯಸ್ಸಮ್ಪದ್ಯಸ್ತದಿಹ ಮದಕೃತ್ತ್ವಾದಶಮಿನಾಮ್ |
ಪ್ರಶಾನ್ತಿಂ ಕೃತ್ವೈವ ಪ್ರದಿಶಸಿ ತತಃ ಕಾಮಮಖಿಲಂ
ಪ್ರಶಾನ್ತೇಷು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನ ಖಲು ಭವದೀಯೇ ಚ್ಯುತಿಕಥಾ || ೮೯-೧ ||

ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದರುಷಿತಾನ್ವಿಧಿಶಙ್ಕರಾದೀನ್
ಕೇಚಿದ್ವಿಭೋ ನಿಜಗುಣಾನುಗುಣಂ ಭಜನ್ತಃ |
ಭ್ರಷ್ಟಾ ಭವನ್ತಿ ಬತ ಕಷ್ಟಮದೀರ್ಘದೃಷ್ಟ್ಯಾ
ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವೃಕಾಸುರ ಉದಾಹರಣಂ ಕಿಲಾಸ್ಮಿನ್ || ೮೯-೨ ||

ಶಕುನಿಜಃ ಸ ತು ನಾರದಮೇಕದಾ
ತ್ವರಿತತೋಷಮಪೃಚ್ಛದಧೀಶ್ವರಮ್ |
ಸ ಚ ದಿದೇಶ ಗಿರೀಶಮುಪಾಸಿತುಂ
ನ ತು ಭವನ್ತಮಬನ್ಧುಮಸಾಧುಷು || ೮೯-೩ ||

ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಘೋರಂ ಸ ಖಲು ಕುಪಿತಃ ಸಪ್ತಮದಿನೇ
ಶಿರಃ ಛಿತ್ತ್ವಾ ಸದ್ಯಃ ಪುರಹರಮುಪಸ್ಥಾಪ್ಯ ಪುರತಃ |
ಅತಿಕ್ಷುದ್ರಂ ರೌದ್ರಂ ಶಿರಸಿ ಕರದಾನೇನ ನಿಧನಂ
ಜಗನ್ನಾಥಾದ್ವವ್ರೇ ಭವತಿ ವಿಮುಖಾನಾಂ ಕ್ವ ಶುಭಧೀಃ || ೮೯-೪ ||

ಮೋಕ್ತಾರಂ ಬನ್ಧಮುಕ್ತೋ ಹರಿಣಪತಿರಿವ ಪ್ರಾದ್ರವತ್ಸೋಽಥ ರುದ್ರಂ
ದೈತ್ಯಾದ್ಭೀತ್ಯಾ ಸ್ಮ ದೇವೋ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ವಲತೇ ಪೃಷ್ಠತೋ ದತ್ತದೃಷ್ಟಿಃ |
ತೂಷ್ಣೀಕೇ ಸರ್ವಲೋಕೇ ತವ ಪದಮಧಿರೋಕ್ಷ್ಯನ್ತಮುದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶರ್ವಂ
ದೂರಾದೇವಾಗ್ರತಸ್ತ್ವಂ ಪಟುವಟುವಪುಷಾ ತಸ್ಥಿಷೇ ದಾನವಾಯ || ೮೯-೫ ||

ಭದ್ರಂ ತೇ ಶಾಕುನೇಯ ಭ್ರಮಸಿ ಕಿಮಧುನಾ ತ್ವಂ ಪಿಶಾಚಸ್ಯ ವಾಚಾ
ಸನ್ದೇಹಶ್ಚೇನ್ಮದುಕ್ತೌ ತವ ಕಿಮು ನ ಕರೋಷ್ಯಙ್ಗುಲೀಮಙ್ಗ ಮೌಲೌ |
ಇತ್ಥಂ ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಮೂಢಃ ಶಿರಸಿ ಕೃತಕರಃ ಸೋಽಪತಚ್ಛಿನ್ನಪಾತಂ
ಭ್ರಂಶೋ ಹ್ಯೇವಂ ಪರೋಪಾಸಿತುರಪಿ ಚ ಗತಿಃ ಶೂಲಿನೋಽಪಿ ತ್ವಮೇವ || ೮೯-೬ ||

ಭೃಗುಂ ಕಿಲ ಸರಸ್ವತೀನಿಕಟವಾಸಿನಸ್ತಾಪಸಾ-
ಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಷು ಸಮಾದಿಶನ್ನಧಿಕಸತ್ತ್ವತಾಂ ವೇದಿತುಮ್ |
ಅಯಂ ಪುನರನಾದರಾದುದಿತರುದ್ಧರೋಷೇ ವಿಧೌ
ಹರೇಽಪಿ ಚ ಜಿಹಿಂಸಿಷೌ ಗಿರಿಜಯಾ ಧೃತೇ ತ್ವಾಮಗಾತ್ || ೮೯-೭ ||

ಸುಪ್ತಂ ರಮಾಙ್ಕಭುವಿ ಪಙ್ಕಜಲೋಚನಂ ತ್ವಾಂ
ವಿಪ್ರೇ ವಿನಿಘ್ನತಿ ಪದೇನ ಮುದೋತ್ಥಿತಸ್ತ್ವಮ್ |
ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮುನಿವರ್ಯ ಭವೇತ್ಸದಾ ಮೇ
ತ್ವತ್ಪಾದಚಿಹ್ನಮಿಹ ಭೂಷಣಮಿತ್ಯವಾದೀಃ || ೮೯-೮ ||

ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ತೇ ಚ ಸುದೃಢಂ ತ್ವಯಿ ಬದ್ಧಭಾವಾಃ
ಸಾರಸ್ವತಾ ಮುನಿವರಾ ದಧಿರೇ ವಿಮೋಕ್ಷಮ್ |
ತ್ವಾಮೇವಮಚ್ಯುತ ಪುನಶ್ಚ್ಯುತಿದೋಷಹೀನಂ
ಸತ್ತ್ವೋಚ್ಚಯೈಕತನುಮೇವ ವಯಂ ಭಜಾಮಃ || ೮೯-೯ ||

ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ತ್ವಾಂ ನಿಗಮನಿವಹೈರ್ವನ್ದಿಭಿರಿವ
ಸ್ತುತಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸಚ್ಚಿತ್ಪರಮರಸನಿರ್ದ್ವೈತವಪುಷಮ್ |
ಪರಾತ್ಮಾನಂ ಭೂಮನ್ ಪಶುಪವನಿತಾಭಾಗ್ಯನಿವಹಂ
ಪರೀತಪಶ್ರಾನ್ತ್ಯೈ ಪವನಪುರವಾಸಿನ್ ಪರಿಭಜೇ || ೮೯-೧೦ ||

ಇತಿ ಏಕೋನನವತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನವತಿತಮದಶಕಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed