Narayaneeyam Dasakam 89 – నారాయణీయం ఏకోననవతితమదశకమ్


ఏకోననవతితమదశకమ్ (౮౯) – వృకాసురవధం – భృగుపరీక్షణమ్ |

రమాజానే జానే యదిహ తవ భక్తేషు విభవో
న సద్యస్సమ్పద్యస్తదిహ మదకృత్త్వాదశమినామ్ |
ప్రశాన్తిం కృత్వైవ ప్రదిశసి తతః కామమఖిలం
ప్రశాన్తేషు క్షిప్రం న ఖలు భవదీయే చ్యుతికథా || ౮౯-౧ ||

సద్యః ప్రసాదరుషితాన్విధిశఙ్కరాదీన్
కేచిద్విభో నిజగుణానుగుణం భజన్తః |
భ్రష్టా భవన్తి బత కష్టమదీర్ఘదృష్ట్యా
స్పష్టం వృకాసుర ఉదాహరణం కిలాస్మిన్ || ౮౯-౨ ||

శకునిజః స తు నారదమేకదా
త్వరితతోషమపృచ్ఛదధీశ్వరమ్ |
స చ దిదేశ గిరీశముపాసితుం
న తు భవన్తమబన్ధుమసాధుషు || ౮౯-౩ ||

తపస్తప్త్వా ఘోరం స ఖలు కుపితః సప్తమదినే
శిరః ఛిత్త్వా సద్యః పురహరముపస్థాప్య పురతః |
అతిక్షుద్రం రౌద్రం శిరసి కరదానేన నిధనం
జగన్నాథాద్వవ్రే భవతి విముఖానాం క్వ శుభధీః || ౮౯-౪ ||

మోక్తారం బన్ధముక్తో హరిణపతిరివ ప్రాద్రవత్సోఽథ రుద్రం
దైత్యాద్భీత్యా స్మ దేవో దిశి దిశి వలతే పృష్ఠతో దత్తదృష్టిః |
తూష్ణీకే సర్వలోకే తవ పదమధిరోక్ష్యన్తముద్వీక్ష్య శర్వం
దూరాదేవాగ్రతస్త్వం పటువటువపుషా తస్థిషే దానవాయ || ౮౯-౫ ||

భద్రం తే శాకునేయ భ్రమసి కిమధునా త్వం పిశాచస్య వాచా
సన్దేహశ్చేన్మదుక్తౌ తవ కిము న కరోష్యఙ్గులీమఙ్గ మౌలౌ |
ఇత్థం త్వద్వాక్యమూఢః శిరసి కృతకరః సోఽపతచ్ఛిన్నపాతం
భ్రంశో హ్యేవం పరోపాసితురపి చ గతిః శూలినోఽపి త్వమేవ || ౮౯-౬ ||

భృగుం కిల సరస్వతీనికటవాసినస్తాపసా-
స్త్రిమూర్తిషు సమాదిశన్నధికసత్త్వతాం వేదితుమ్ |
అయం పునరనాదరాదుదితరుద్ధరోషే విధౌ
హరేఽపి చ జిహింసిషౌ గిరిజయా ధృతే త్వామగాత్ || ౮౯-౭ ||

సుప్తం రమాఙ్కభువి పఙ్కజలోచనం త్వాం
విప్రే వినిఘ్నతి పదేన ముదోత్థితస్త్వమ్ |
సర్వం క్షమస్వ మునివర్య భవేత్సదా మే
త్వత్పాదచిహ్నమిహ భూషణమిత్యవాదీః || ౮౯-౮ ||

నిశ్చిత్య తే చ సుదృఢం త్వయి బద్ధభావాః
సారస్వతా మునివరా దధిరే విమోక్షమ్ |
త్వామేవమచ్యుత పునశ్చ్యుతిదోషహీనం
సత్త్వోచ్చయైకతనుమేవ వయం భజామః || ౮౯-౯ ||

జగత్సృష్ట్యాదౌ త్వాం నిగమనివహైర్వన్దిభిరివ
స్తుతం విష్ణో సచ్చిత్పరమరసనిర్ద్వైతవపుషమ్ |
పరాత్మానం భూమన్ పశుపవనితాభాగ్యనివహం
పరీతపశ్రాన్త్యై పవనపురవాసిన్ పరిభజే || ౮౯-౧౦ ||

ఇతి ఏకోననవతితమదశకం సమాప్తం


సంపూర్ణ శ్రీమన్నారాయణీయం (౧౦౦ దశకాలు) చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed