Category: Vishnu – విష్ణు

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం ౩ (మహాభారతే)

నారాయణాయ శుద్ధాయ శాశ్వతాయ ధ్రువాయ చ | భూతభవ్యభవేశాయ శివాయ శివమూర్తయే || ౧ || శివయోనేః శివాద్యాయ శివపూజ్యతమాయ చ | ఘోరరూపాయ మహతే యుగాంతకరణాయ చ || ౨ ||...

Suparna Stotram – సుపర్ణ స్తోత్రం

(Credits: SVBCTTD.com) దేవా ఊచుః | త్వం ఋషిస్త్వం మహాభాగః త్వం దేవః పతగేశ్వరః | త్వం ప్రభుస్తపనః సూర్యః పరమేష్ఠీ ప్రజాపతిః || ౧ || త్వమింద్రస్త్వం హయముఖః త్వం శర్వస్త్వం...

Sri Varaha Kavacham – శ్రీ వరాహ కవచం

ఆద్యం రంగమితి ప్రోక్తం విమానం రంగ సంజ్ఞితమ్ | శ్రీముష్ణం వేంకటాద్రిం చ సాలగ్రామం చ నైమిశమ్ || తోతాద్రిం పుష్కరం చైవ నరనారాయణాశ్రమమ్ | అష్టౌ మే మూర్తయః సన్తి స్వయం...

Sri Anantha Padmanabha Mangala Stotram – శ్రీ అనంతపద్మనాభ మంగళ స్తోత్రం

శ్రియఃకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీ శేషశాయినే అనంతపద్మనాభాయ మంగళమ్ || ౧ || స్యానందూరపురీభాగ్యభవ్యరూపాయ విష్ణవే | ఆనందసింధవే అనంతపద్మనాభాయ మంగళమ్ || ౨ || హేమకూటవిమానాంతః భ్రాజమానాయ హారిణే |...

Sri Vamana Stotram 3 (Vamana Puranam) – శ్రీ వామన స్తోత్రం – ౩ (వామనపురాణే)

లోమహర్షణ ఉవాచ | దేవదేవో జగద్యోనిరయోనిర్జగదాదిజః | అనాదిరాదిర్విశ్వస్య వరేణ్యో వరదో హరిః || ౧ || పరావరాణాం పరమః పరాపరసతాం గతిః | ప్రభుః ప్రమాణం మానానాం సప్తలోకగురోర్గురుః | స్థితిం...

Sri Narayana Ashtakam – శ్రీ నారాయణాష్టకం

వాత్సల్యాదభయప్రదానసమయాదార్తార్తినిర్వాపణా- -దౌదార్యాదఘశోషణాదగణితశ్రేయః పదప్రాపణాత్ | సేవ్యః శ్రీపతిరేక ఏవ జగతామేతేఽభవన్సాక్షిణః ప్రహ్లాదశ్చ విభీషణశ్చ కరిరాట్ పాంచాల్యహల్యాధ్రువః || ౧ || ప్రహ్లాదాస్తి యదీశ్వరో వద హరిః సర్వత్ర మే దర్శయ స్తంభే చైవమితి...

Srinivasa Vidya Mantra – శ్రీనివాస విద్యా మంత్రాః

(ధన్యవాదః – శ్రీ నండూరి శ్రీనివాసః) (సూచనా – ప్రతిదిన శ్లోకపఠనానంతరం శ్రీ నారాయణ కవచం, కనకధారా స్తోత్రం చ పఠతు | ) శుక్లపక్షే హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జామ్ | చ॒న్ద్రాం...

Shodasha Ayudha Stotram – షోడశాయుధ స్తోత్రం

స్వసంకల్పకలాకల్పైరాయుధైరాయుధేశ్వరః | జుష్టః షోడశభిర్దివ్యైర్జుషతాం వః పరః పుమాన్ || ౧ || యదాయత్తం జగచ్చక్రం కాలచక్రం చ శాశ్వతమ్ | పాతు వస్త్వపరం చక్రం చక్రరూపస్య చక్రిణః || ౨ ||...

Sri Adisesha Stavam – శ్రీ ఆదిశేష స్తవం

శ్రీమద్విష్ణుపదాంభోజ పీఠాయుత ఫణాతలమ్ | శేషత్వైక స్వరూపం తం ఆదిశేషముపాస్మహే || ౧ అనంతాం దధతం శీర్షైః అనంతశయనాయితమ్ | అనంతే చ పదే భాన్తం తం అనంతముపాస్మహే || ౨ శేషే...

Sri Garuda Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ గరుడ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్ | జితాన్తకం విషారిం చ అజితం విశ్వరూపిణమ్ || ౧ గరుత్మన్తం ఖగశ్రేష్ఠం తార్క్ష్యం కశ్యపనందనమ్ | ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః || ౨...

error: Not allowed