Category: Vishnu – విష్ణు

Sri Balarama Kavacham – శ్రీ బలరామ కవచం

దుర్యోధన ఉవాచ – గోపీభ్యః కవచం దత్తం గర్గాచార్యేణ ధీమతా | సర్వరక్షాకరం దివ్యం దేహి మహ్యం మహామునే || ౧ || ప్రాడ్విపాక ఉవాచ – స్నాత్వా జలే క్షౌమధరః కుశాసనః...

Sri Pundarikaksha Stotram – శ్రీ పుండరీకాక్ష స్తోత్రం

వరాహ ఉవాచ | నమస్తే పుండరీకాక్ష నమస్తే మధుసూదన | నమస్తే సర్వ లోకేశ నమస్తే తిగ్మచక్రిణే || ౧ || విశ్వమూర్తిం మహాబాహుం వరదం సర్వతేజసమ్ | నమామి పుండరీకాక్షం విద్యాఽవిద్యాత్మకం...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – శ్రీ పరశురామాష్టావింశతినామ స్తోత్రం

ఋషిరువాచ | యమాహుర్వాసుదేవాంశం హైహయానాం కులాంతకమ్ | త్రిఃసప్తకృత్వో య ఇమాం చక్రే నిఃక్షత్రియాం మహీమ్ || ౧ || దుష్టం క్షత్రం భువో భారమబ్రహ్మణ్యమనీనశత్ | తస్య నామాని పుణ్యాని వచ్మి...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – శ్రీ వరాహ స్తుతిః ౩ (పద్మపురాణే)

దేవా ఊచుః | నమో యజ్ఞవరాహాయ నమస్తే శతబాహవే | నమస్తే దేవదేవాయ నమస్తే విశ్వరూపిణే || ౧ || నమః స్థితిస్వరూపాయ సర్వయజ్ఞస్వరూపిణే | కలాకాష్ఠానిమేషాయ నమస్తే కాలరూపిణే || ౨...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – ముక్తకమంగళం

శ్రీశైలేశదయాపాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవమ్ | యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిమ్ || లక్ష్మీచరణలాక్షాంకసాక్షీ శ్రీవత్సవక్షసే | క్షేమం‍కరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగేశాయ మంగళమ్ || ౧ || శ్రియఃకాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ...

Saranagati Gadyam – శరణాగతి గద్యం

యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే | అస్మద్గురోర్భగవతోఽస్య దయైకసింధోః రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || వందే వేదాంతకర్పూరచామీకర కరండకమ్ | రామానుజార్యమార్యాణాం చూడామణిమహర్నిశమ్ || ఓం || భగవన్నారాయణాభిమతానురూప స్వరూపరూప...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం

ఆర్తానాం దుఃఖశమనే దీక్షితం ప్రభుమవ్యయమ్ | అశేషజగదాధారం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౧ || అపారకరుణాంభోధిం ఆపద్బాంధవమచ్యుతమ్ | అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౨ || భక్తానాం వత్సలం భక్తిగమ్యం సర్వగుణాకరమ్...

Sri Vaikunta Gadyam – శ్రీ వైకుంఠ గద్యం

యామునార్యసుధామ్భోధిమవగాహ్య యథామతి | ఆదాయ భక్తియోగాఖ్యం రత్నం సన్దర్శయామ్యహమ్ || స్వాధీన త్రివిధచేతనాచేతనస్వరూపస్థితి ప్రవృత్తిభేదం, క్లేశ కర్మాద్యశేషదోషాసంస్పృష్టం, స్వాభావికానవధికాతిశయ జ్ఞానబలైశ్వర్యవీర్యశక్తితేజః ప్రభృత్యసఙ్ఖ్యేయ కల్యాణగుణగణౌఘ మహార్ణవం, పరమపురుషం, భగవన్తం, నారాయణం, స్వామిత్వేన సుహృత్వేన గురుత్వేన...

Sri Narayana Stotram 3 (Mahabharatam) – శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం ౩ (మహాభారతే)

నారాయణాయ శుద్ధాయ శాశ్వతాయ ధ్రువాయ చ | భూతభవ్యభవేశాయ శివాయ శివమూర్తయే || ౧ || శివయోనేః శివాద్యాయి శివపూజ్యతమాయ చ | ఘోరరూపాయ మహతే యుగాంతకరణాయ చ || ౨ ||...

Suparna Stotram – సుపర్ణ స్తోత్రం

(Credits: SVBCTTD.com) దేవా ఊచుః | త్వం ఋషిస్త్వం మహాభాగః త్వం దేవః పతగేశ్వరః | త్వం ప్రభుస్తపనః సూర్యః పరమేష్ఠీ ప్రజాపతిః || ౧ || త్వమింద్రస్త్వం హయముఖః త్వం శర్వస్త్వం...

error: Not allowed