Category: Vishnu

Deena Bandhu Ashtakam – దీనబంధ్వష్టకం

యస్మాదిదం జగదుదేతి చతుర్ముఖాద్యం యస్మిన్నవస్థితమశేషమశేషమూలే | యత్రోపయాతి విలయం చ సమస్తమంతే దృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౧ || చక్రం సహస్రకరచారు కరారవిందే గుర్వీ గదా దరవరశ్చ విభాతి...

Sri Balarama Stotram – శ్రీ బలరామ స్తోత్రం

శ్రీః జయ రామ సదారామ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః | అవిద్యాపఙ్కగలితనిర్మలాకార తే నమః || ౧ || జయాఽఖిలజగద్భారధారణ శ్రమవర్జిత | తాపత్రయవికర్షాయ హలం కలయతే సదా || ౨ || ప్రపన్నదీనత్రాణాయ బలరామాయ...

Sri Parashurama Stuti – శ్రీ పరశురామ స్తుతిః

కులాచలా యస్య మహీం ద్విజేభ్యః ప్రయచ్ఛతః సోమదృషత్త్వమాపుః | బభూవురుత్సర్గజలం సముద్రాః స రైణుకేయః శ్రియమాతనీతు || ౧ || నాశిష్యః కిమభూద్భవః కిపభవన్నాపుత్రిణీ రేణుకా నాభూద్విశ్వమకార్ముకం కిమితి యః ప్రీణాతు రామత్రపా...

Tiruppavai – తిరుప్పావై

నీళా తుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారార్ధ్యం స్వం శృతిశతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ | స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్క్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః || [**...

Dhanvantari Mantra in Telugu – శ్రీ ధన్వంతరీ మహామంత్రం

ధ్యానం – శంఖం చక్రం జలౌకాం దధదమృతఘటం చారుదోర్భిశ్చతుర్భిః | సూక్ష్మస్వచ్ఛాతిహృద్యాంశుక పరివిలసన్మౌళిమంభోజనేత్రమ్ | కాలాంభోదోజ్జ్వలాంగం కటితటవిలసచ్చారుపీతాంబరాఢ్యమ్ | వందే ధన్వంతరిం తం నిఖిలగదవనప్రౌఢదావాగ్నిలీలమ్ || మంత్రం – ఓం నమో భగవతే...

Sri Sudarshana Vimsathi – శ్రీ సుదర్శన వింశతి

షట్కోణాంతర మధ్యవర్తి నిలయం స్వచ్ఛేందు దంష్ట్రాననం శ్రీచక్రాద్యాయుధ చారు షోడశభుజం ప్రజ్వాలకేశోజ్జ్వలం | వస్త్రాలేపనమాల్యవిగ్రహ గుణైస్తం బాలమిత్రారుణైః ప్రత్యాలీఢ పదాంబుజం త్రినయనం చక్రాధిరాజం భజే || ౧ || శంఖం శార్ఙ్గం సఖేటం...

Bhagavat Pratah Smarana Stotram – భగవత్ప్రాతస్స్మరణ స్తోత్రమ్

ప్రాతస్స్మరామి ఫణిరాజతనౌ శయానం నాగామరాసురనరాదిజగన్నిదానం | వేదైస్సహాగమగణైరుపగీయమానం కాం తారకేతనవతాం పరమం విధానమ్ || ౧ || ప్రాతర్భజామి భవసాగరవారిపారం దేవర్షిసిద్ధనివహైర్విహితోపహారం | సందృప్తదానవకదంబమదాపహారం సౌందర్యరాశి జలరాశి సుతావిహారమ్ || ౨ ||...

Sri Ranganatha Ashtakam – 2 – శ్రీ రంగనాథాష్టకమ్ – 2

పద్మాదిరాజే గరుడాదిరాజే విరించిరాజే సురరాజరాజే | త్రైలోక్యరాజేఽఖిలరాజరాజే శ్రీరంగరాజే నమతా నమామి || ౧ || శ్రీచిత్తశాయీ భుజంగేంద్రశాయీ నాదార్కశాయీ ఫణిభోగశాయీ | అంభోధిశాయీ వటపత్రశాయీ శ్రీరంగరాజే నమతా నమామి || ౨...

Dashavatara Stotram – దశావతారస్తోత్రమ్

దేవో నశ్శుభమాతనోతు దశధా నిర్వర్తయన్భూమికాం రంగే ధామని లబ్ధనిర్భరరసైరధ్యక్షితో భావుకైః | యద్భావేషు పృథగ్విధేష్వనుగుణాన్భావాన్స్వయం బిభ్రతీ యద్ధర్మైరిహ ధర్మిణీ విహరతే నానాకృతిర్నాయికా || ౧ || నిర్మగ్నశ్రుతిజాలమార్గణదశాదత్తక్షణైర్వీక్షణై- రన్తస్తన్వదివారవిన్దగహనాన్యౌదన్వతీనామపాం | నిష్ప్రత్యూహతరంగరింఖణమిథః ప్రత్యూఢపాథశ్ఛటా-...

Arta Trana Parayana Ashtakam – ఆర్తత్రాణపరాయణాష్టకమ్

ప్రహ్లాద ప్రభుతాస్తి చేత్తవ హరే సర్వత్ర మే దర్శయన్ స్తంభే చైవ హిరణ్యకశ్యపుపురస్తత్రావిరాసీద్ధరిః | వక్షస్తస్యవిదారయన్నిజనఖైర్వాత్సల్యమావేదయ- న్నార్తత్రాణపరాయణస్స భగవాన్నారాయణో మే గతిః || ౧ || శ్రీరామాఽర్త విభీషణోయమనఘో రక్షో భయాదాగతః సుగ్రీవానయ...

error: Download Stotra Nidhi mobile app