Category: Vishnu – విష్ణు

Sri Lakshmi Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీర్విష్ణుః కమలా శార్ఙ్గీ లక్ష్మీర్వైకుంఠనాయకః | పద్మాలయా చతుర్బాహుః క్షీరాబ్ధితనయాఽచ్యుతః || ౧ || ఇందిరా పుండరీకాక్షా రమా గరుడవాహనః | భార్గవీ శేషపర్యంకో విశాలాక్షీ జనార్దనః || ౨ || స్వర్ణాంగీ...

Sri Jagannatha Panchakam – శ్రీ జగన్నాథ పంచకం

రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహాసౌందర్యనేత్రద్వయం ముక్తాహారవిలంబిహేమముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలమ్ | వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితం పార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం నీలాద్రినాథం భజే || ౧ || ఫుల్లేందీవరలోచనం నవఘనశ్యామాభిరామాకృతిం విశ్వేశం కమలావిలాసవిలసత్పాదారవిందద్వయమ్ | దైత్యారిం సకలేందుమండితముఖం చక్రాబ్జహస్తద్వయం వందే శ్రీపురుషోత్తమం...

Sri Gadadhara Stotram (Varaha Puranam) – శ్రీ గదాధర స్తోత్రం (వరాహ పురాణే)

రైభ్య ఉవాచ | గదాధరం విబుధజనైరభిష్టుతం ధృతక్షమం క్షుధిత జనార్తినాశనమ్ | శివం విశాలాఽసురసైన్యమర్దనం నమామ్యహం హతసకలాఽశుభం స్మృతౌ || ౧ || పురాణపూర్వం పురుషం పురుష్టుతం పురాతనం విమలమలం నృణాం గతిమ్...

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం >> ఓం శ్రీవరాహాయ నమః | ఓం మహీనాథాయ నమః | ఓం పూర్ణానందాయ నమః | ఓం జగత్పతయే నమః | ఓం నిర్గుణాయ నమః |...

Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామావళిః >> ధ్యానమ్ | శ్వేతం సుదర్శనదరాంకితబాహుయుగ్మం దంష్ట్రాకరాలవదనం ధరయా సమేతమ్ | బ్రహ్మాదిభిః సురగణైః పరిసేవ్యమానం ధ్యాయేద్వరాహవపుషం నిగమైకవేద్యమ్ || స్తోత్రమ్ | శ్రీవరాహో మహీనాథః పూర్ణానందో జగత్పతిః |...

Sri Vishnu Stuti (Vipra Krutam) – శ్రీ విష్ణు స్తుతిః (విప్ర కృతం)

నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే భక్తవత్సల | నమస్తే కరుణారాశే నమస్తే నందవిక్రమ || ౧ || [కరుణాంశే] గోవిందాయ సురేశాయ అచ్యుతాయావ్యయాయ చ | కృష్ణాయ వాసుదేవాయ సర్వాధ్యక్షాయ సాక్షిణే || ౨...

Sri Narayana Stotram (Mrigashringa Kritam) – శ్రీ నారాయణ స్తోత్రం (మృగశృంగ కృతం)

మృగశృంగ ఉవాచ- నారాయణాయ నళినాయతలోచనాయ నాథాయ పత్రస్థనాయకవాహనాయ | నాళీకసద్మరమణీయభుజాంతరాయ నవ్యాంబుదాభరుచిరాయ నమః పరస్మై || ౧ || నమో వాసుదేవాయ లోకానుగ్రహకారిణే | ధర్మస్య స్థాపనార్థాయ యథేచ్ఛవపుషే నమః || ౨...

Sri Narayana Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ నారాయణాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

నారాయణాయ సురమండనమండనాయ నారాయణాయ సకలస్థితికారణాయ | నారాయణాయ భవభీతినివారణాయ నారాయణాయ ప్రభవాయ నమో నమస్తే || ౧ || నారాయణాయ శతచంద్రనిభాననాయ నారాయణాయ మణికుండలధారణాయ | నారాయణాయ నిజభక్తపరాయణాయ నారాయణాయ సుభగాయ నమో...

Sri Vishnu Ashtakam – శ్రీ విష్ణ్వష్టకం

విష్ణుం విశాలారుణపద్మనేత్రం విభాంతమీశాంబుజయోనిపూజితమ్ | సనాతనం సన్మతిశోధితం పరం పుమాంసమాద్యం సతతం ప్రపద్యే || ౧ || కళ్యాణదం కామఫలప్రదాయకం కారుణ్యరూపం కలికల్మషఘ్నమ్ | కళానిధిం కామతనూజమాద్యం నమామి లక్ష్మీశమహం మహాంతమ్ ||...

Sankashta Nashana Vishnu Stotram – సంకష్టనాశన విష్ణు స్తోత్రం

నారద ఉవాచ | పునర్దైత్యం సమాయాంతం దృష్ట్వా దేవాః సవాసవాః | భయప్రకంపితాః సర్వే విష్ణుం స్తోతుం ప్రచక్రముః || ౧ || దేవా ఊచుః | నమో మత్స్యకూర్మాదినానాస్వరూపైః సదా భక్తకార్యోద్యతాయార్తిహంత్రే...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 3 – గజేంద్రమోక్షః (శ్రీమద్భాగవతం) 3

[ ద్వితీయోఽధ్యాయః – తృతీయోఽధ్యాయః – చతుర్థోఽధ్యాయః ] శ్రీశుక ఉవాచ – తదా దేవర్షిగంధర్వా బ్రహ్మేశానపురోగమాః | ముముచుః కుసుమాసారం శంసంతః కర్మ తద్ధరేః || ౧ || నేదుర్దుందుభయో దివ్యా...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 2 – గజేంద్రమోక్షః (శ్రీమద్భాగవతం) ౨

[ ద్వితీయోఽధ్యాయః – తృతీయోఽధ్యాయః – చతుర్థోఽధ్యాయః ] శ్రీబాదరాయణిరువాచ – ఏవం వ్యవసితో బుద్ధ్యా సమాధాయ మనో హృది | జజాప పరమం జాప్యం ప్రాగ్జన్మన్యనుశిక్షితమ్ || ౧ || శ్రీగజేంద్ర...

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 1 – గజేంద్ర మోక్షః (శ్రీమద్భాగవతం) ౧

[ ద్వితీయోఽధ్యాయః – తృతీయోఽధ్యాయః – చతుర్థోఽధ్యాయః ] శ్రీశుక ఉవాచ – ఆసీద్గిరివరో రాజన్ త్రికూట ఇతి విశ్రుతః | క్షీరోదేనావృతః శ్రీమాన్ యోజనాయుతముచ్ఛ్రితః || ౧ || తావతా విస్తృతః...

Bhishma Kruta Bhagavat Stuti – భగవత్ స్తుతిః (భీష్మ కృతం)

భీష్మ ఉవాచ | ఇతి మతిరుపకల్పితా వితృష్ణా భగవతి సాత్వతపుంగవే విభూమ్ని | స్వసుఖముపగతే క్వచిద్విహర్తుం ప్రకృతిముపేయుషి యద్భవప్రవాహః || ౧ || త్రిభువనకమనం తమాలవర్ణం రవికరగౌరవరాంబరం దధానే | వపురలకకులావృతాననాబ్జం విజయసఖే...

Sri Vishnu Stavanam – శ్రీ విష్ణు స్తవనం

మార్కండేయ ఉవాచ | నరం నృసింహం నరనాథమచ్యుతం ప్రలంబబాహుం కమలాయతేక్షణమ్ | క్షితీశ్వరైరర్చితపాదపంకజం నమామి విష్ణుం పురుషం పురాతనమ్ || ౧ || జగత్పతిం క్షీరసముద్రమందిరం తం శార్ఙ్గపాణిం మునివృందవందితమ్ | శ్రియః...

Sri Balarama Kavacham – శ్రీ బలరామ కవచం

దుర్యోధన ఉవాచ | గోపీభ్యః కవచం దత్తం గర్గాచార్యేణ ధీమతా | సర్వరక్షాకరం దివ్యం దేహి మహ్యం మహామునే || ౧ || ప్రాడ్విపాక ఉవాచ | స్నాత్వా జలే క్షౌమధరః కుశాసనః...

Sri Pundarikaksha Stotram – శ్రీ పుండరీకాక్ష స్తోత్రం

వరాహ ఉవాచ | నమస్తే పుండరీకాక్ష నమస్తే మధుసూదన | నమస్తే సర్వ లోకేశ నమస్తే తిగ్మచక్రిణే || ౧ || విశ్వమూర్తిం మహాబాహుం వరదం సర్వతేజసమ్ | నమామి పుండరీకాక్షం విద్యాఽవిద్యాత్మకం...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – శ్రీ పరశురామాష్టావింశతినామ స్తోత్రం

ఋషిరువాచ | యమాహుర్వాసుదేవాంశం హైహయానాం కులాంతకమ్ | త్రిఃసప్తకృత్వో య ఇమాం చక్రే నిఃక్షత్రియాం మహీమ్ || ౧ || దుష్టం క్షత్రం భువో భారమబ్రహ్మణ్యమనీనశత్ | తస్య నామాని పుణ్యాని వచ్మి...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – శ్రీ వరాహ స్తుతిః ౩ (పద్మపురాణే)

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] దేవా ఊచుః | నమో యజ్ఞవరాహాయ నమస్తే శతబాహవే | నమస్తే...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – ముక్తకమంగళం

శ్రీశైలేశదయాపాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవమ్ | యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిమ్ || లక్ష్మీచరణలాక్షాంకసాక్షీ శ్రీవత్సవక్షసే | క్షేమం‍కరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగేశాయ మంగళమ్ || ౧ || శ్రియఃకాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ...

Saranagati Gadyam – శరణాగతి గద్యం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే | అస్మద్గురోర్భగవతోఽస్య దయైకసింధోః రామానుజస్య...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] ఆర్తానాం దుఃఖశమనే దీక్షితం ప్రభుమవ్యయమ్ | అశేషజగదాధారం లక్ష్మీనారాయణం భజే ||...

Sri Vaikunta Gadyam – శ్రీ వైకుంఠ గద్యం

[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.] యామునార్యసుధామ్భోధిమవగాహ్య యథామతి | ఆదాయ భక్తియోగాఖ్యం రత్నం సన్దర్శయామ్యహమ్ || స్వాధీన...

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti – శ్రీ శివకేశవ స్తుతిః (యమ కృతం)

ధ్యానం | మాధవోమాధవావీశౌ సర్వసిద్ధివిహాయినౌ | వందే పరస్పరాత్మానౌ పరస్పరనుతిప్రియౌ || స్తోత్రం | గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే శంభో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ...

error: Not allowed