Category: Vishnu – విష్ణు

Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ గరుడాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీదేవ్యువాచ | దేవదేవ మహాదేవ సర్వజ్ఞ కరుణానిధే | శ్రోతుమిచ్ఛామి తార్క్ష్యస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ | ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి గరుడస్య మహాత్మనః | నామ్నామష్టోత్తరశతం పవిత్రం పాపనాశనమ్...

Sri Vishnu Divya Sthala Stotram – శ్రీ విష్ణోర్దివ్యస్థల స్తోత్రం

అర్జున ఉవాచ | భగవన్సర్వభూతాత్మన్ సర్వభూతేషు వై భవాన్ | పరమాత్మస్వరూపేణ స్థితం వేద్మి తదవ్యయమ్ || ౧ క్షేత్రేషు యేషు యేషు త్వం చింతనీయో మయాచ్యుత | చేతసః ప్రణిధానార్థం తన్మమాఖ్యాతుమర్హసి...

Sri Shalagrama Stotram – శాలగ్రామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీశాలగ్రామస్తోత్రమంత్రస్య శ్రీభగవాన్ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీనారాయణో దేవతా శ్రీశాలగ్రామస్తోత్ర మంత్రజపే వినియోగః | యుధిష్ఠిర ఉవాచ | శ్రీదేవదేవ దేవేశ దేవతార్చనముత్తమమ్ | తత్సర్వం శ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రూహి మే పురుషోత్తమ...

Apamarjana Stotram in Telugu – అపామార్జన స్తోత్రం

శ్రీదాల్భ్య ఉవాచ | భగవన్ప్రాణినః సర్వే విషరోగాద్యుపద్రవైః | దుష్టగ్రహాభిఘాతైశ్చ సర్వకాలముపద్రుతాః || ౧ || ఆభిచారికకృత్యాభిః స్పర్శరోగైశ్చ దారుణైః | సదా సంపీడ్యమానాస్తు తిష్ఠంతి మునిసత్తమ || ౨ || కేన...

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti – శ్రీ వరాహ స్తుతిః (బ్రహ్మాది కృతం)

జయ దేవ మహాపోత్రిన్ జయ భూమిధరాచ్యుత | హిరణ్యాక్ష మహారక్షో విదారణ విచక్షణ || ౧ || త్వమనాదిరనంతశ్చ త్వత్తః పరతరో న హి | త్వమేవ సృష్టికాలేఽపి విధిర్భూత్వా చతుర్ముఖః ||...

Sri Garuda Kavacham – శ్రీ గరుడ కవచం

అస్య శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్రమంత్రస్య నారద ఋషిః వైనతేయో దేవతా అనుష్టుప్ఛందః మమ గరుడ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | శిరో మే గరుడః పాతు లలాటం వినతాసుతః |...

Amrita Sanjeevani Dhanvantari Stotram – అమృతసంజీవన ధన్వంతరి స్తోత్రం

పూర్వపీఠికా – అథాఽబలమహం వక్ష్యేఽమృతసంజీవనం స్తవమ్ | యస్యాఽనుష్టానమాత్రేణ మృత్యుర్దూరాత్పలాయతే || ౧ || అసాధ్యాః కష్టసాధ్యాశ్చ మహారోగా భయంకరాః | శీఘ్రం నశ్యంతి పఠనాదస్యాయుశ్చ ప్రవర్ధతే || ౨ || శాకినీ...

Dhruva Krutha Bhagavat Stuti in Srimad Bhagavatam – ధ్రువ కృత భగవత్ స్తుతి

ధ్రువ ఉవాచ | యోఽన్తః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిలశక్తిధరః స్వధామ్నా | అన్యాంశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురూషాయ తుభ్యమ్ || ౧ || ఏకస్త్వమేవ భగవన్నిదమాత్మశక్త్యా మాయాఖ్యయోరుగుణయా మహదాద్యశేషమ్...

Deena Bandhu Ashtakam – దీనబంధ్వష్టకం

యస్మాదిదం జగదుదేతి చతుర్ముఖాద్యం యస్మిన్నవస్థితమశేషమశేషమూలే | యత్రోపయాతి విలయం చ సమస్తమంతే దృగ్గోచరో భవతు మేఽద్య స దీనబంధుః || ౧ || చక్రం సహస్రకరచారు కరారవిందే గుర్వీ గదా దరవరశ్చ విభాతి...

Sri Balarama Stotram – శ్రీ బలరామ స్తోత్రం

శ్రీః జయ రామ సదారామ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః | అవిద్యాపఙ్కగలితనిర్మలాకార తే నమః || ౧ || జయాఽఖిలజగద్భారధారణ శ్రమవర్జిత | తాపత్రయవికర్షాయ హలం కలయతే సదా || ౨ || ప్రపన్నదీనత్రాణాయ బలరామాయ...

error: Not allowed