Category: Vishnu

Bala Graha Raksha Stotram – బాలగ్రహరక్షాస్తోత్రమ్

ఆదాయ కృష్ణం సంత్రస్తా యశోదాపి ద్విజోత్తమ | గోపుచ్ఛం భ్రామ్య హస్తేన బాలదోషమపాకరోత్ || ౧ || గోకరీషముపాదాయ నందగోపోఽపి మస్తకే | కృష్ణస్య ప్రదదౌ రక్షాం కుర్విత్యేతదుదీరయన్ || ౨ ||...

Sri Kamalapati Ashtakam – కమలాపత్యష్టకమ్

భుజగతల్పగతం ఘనసుందరం గరుడవాహనమంబుజలోచనం | నళినచక్రగదాకరమవ్యయం భజత రే మనుజాః కమలాపతిమ్ || ౧ || అలికులాసితకోమలకుంతలం విమలపీతదుకూలమనోహరం | జలధిజాశ్రితవామకళేబరం భజత రే మనుజాః కమలాపతిమ్ || ౨ || కిము...

Sri Ramapati Ashtakam – శ్రీ రమాపత్యష్టకమ్

జగదాదిమనాదిమజం పురుషం శరదంబరతుల్యతనుం వితనుమ్ | ధృతకంజరథాంగగదం విగదం ప్రణమామి రమాధిపతిం తమహమ్ || ౧ || కమలాననకంజరతం విరతం హృది యోగిజనైః కలితం లలితమ్ | కుజనైస్సుజనైరలభం సులభం ప్రణమామి రమాధిపతిం...

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

అస్య శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమహామంత్రస్య వేదవ్యాసో భగవానృషిః అనుష్టుప్ఛందః భగవాన్ శ్రీమహావిష్ణుర్దేవతా, శ్రీరంగశాయీతి బీజం శ్రీకాన్త ఇతి శక్తిః శ్రీప్రద ఇతి కీలకం మమ సమస్తపాపనాశార్థే శ్రీరంగరాజప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధౌమ్య ఉవాచ...

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరంగనాథాష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శ్రీరంగశాయినే నమః | ఓం శ్రీకాన్తాయ నమః | ఓం శ్రీప్రదాయ నమః | ఓం శ్రితవత్సలాయ నమః | ఓం అనన్తాయ నమః | ఓం మాధవాయ నమః |...

Kalki Stotram – కల్కి స్తోత్రం

సుశాంతోవాచ | జయ హరేఽమరాధీశసేవితం తవ పదాంబుజం భూరిభూషణం | కురు మమాగ్రతస్సాధుసత్కృతం త్యజ మహామతే మోహమాత్మనః || ౧ || తవ వపుర్జగద్రూపసంపదా విరచితం సతాం మానసే స్థితం | రతిపతేర్మనో...

Sri Varadaraja Stotram – శ్రీ వరదరాజ స్తోత్రం

శ్రీమద్వరదరాజేంద్రః శ్రీవత్సాంకః శుభప్రదః | తుండీరమండలోల్లాసీ తాపత్రయనివారకః || ౧ || సత్యవ్రతక్షేత్రవాసీ సత్యసజ్జనపోషకః | సర్గస్థిత్యుపసంహారకారీ సుగుణవారిధిః || ౨ || హరిర్హస్తిగిరీశానో హృతప్రణవదుష్కృతః | తత్త్వరూపత్వష్టృకృత కాంచీపురవరాశ్రితః || ౩...

Sri Vishnu Kavacham – శ్రీ విష్ణు కవచ స్తోత్రం

అస్య శ్రీవిష్ణుకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీమన్నారాయణో దేవతా, శ్రీమన్నారాయణప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం కేశవాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం నారాయణాయ తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం మాధవాయ...

Sri Vishnu Mahimna Stotram – శ్రీ విష్ణు మహిమ్నః స్తోత్రం

మహిమ్నస్తే పారం విధిహరఫణీంద్రప్రభృతయో విదుర్నాద్యాప్యజ్ఞశ్చలమతిరహం నాథను కథమ్ | విజానీయామద్ధా నళిననయనాత్మీయవచసో విశుద్ధ్యై వక్ష్యామీషదపి తు తథాపి స్వమతితః || ౧ || యదాహుర్బ్రహ్మైకే పురుషమితరే కర్మ చ పరే- ఽపరే బుద్ధం...

Sri Vishnu Panjara Stotram – శ్రీ విష్ణుపంజర స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీవిష్ణుపంజరస్తోత్ర మహామంత్రస్య నారద ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీవిష్ణుః పరమాత్మా దేవతా | అహం బీజమ్ | సోహం శక్తిః | ఓం హ్రీం కీలకమ్ |...

error: Download Stotra Nidhi mobile app