Category: Vishnu – విష్ణు

Gajendra Moksha (Srimad Bhagavatam) Part 1 – గజేంద్ర మోక్షః (శ్రీమద్భాగవతం) ౧

[ ద్వితీయోఽధ్యాయః – తృతీయోఽధ్యాయః – చతుర్థోఽధ్యాయః ] శ్రీశుక ఉవాచ – ఆసీద్గిరివరో రాజన్ త్రికూట ఇతి విశ్రుతః | క్షీరోదేనావృతః శ్రీమాన్ యోజనాయుతముచ్ఛ్రితః || ౧ || తావతా విస్తృతః...

Bhishma Kruta Bhagavat Stuti – భగవత్ స్తుతిః (భీష్మ కృతం)

భీష్మ ఉవాచ | ఇతి మతిరుపకల్పితా వితృష్ణా భగవతి సాత్వతపుంగవే విభూమ్ని | స్వసుఖముపగతే క్వచిద్విహర్తుం ప్రకృతిముపేయుషి యద్భవప్రవాహః || ౧ || త్రిభువనకమనం తమాలవర్ణం రవికరగౌరవరాంబరం దధానే | వపురలకకులావృతాననాబ్జం విజయసఖే...

Sri Vishnu Stavanam – శ్రీ విష్ణు స్తవనం

మార్కండేయ ఉవాచ | నరం నృసింహం నరనాథమచ్యుతం ప్రలంబబాహుం కమలాయతేక్షణమ్ | క్షితీశ్వరైరర్చితపాదపంకజం నమామి విష్ణుం పురుషం పురాతనమ్ || ౧ || జగత్పతిం క్షీరసముద్రమందిరం తం శార్ఙ్గపాణిం మునివృందవందితమ్ | శ్రియః...

Sri Balarama Kavacham – శ్రీ బలరామ కవచం

దుర్యోధన ఉవాచ | గోపీభ్యః కవచం దత్తం గర్గాచార్యేణ ధీమతా | సర్వరక్షాకరం దివ్యం దేహి మహ్యం మహామునే || ౧ || ప్రాడ్విపాక ఉవాచ | స్నాత్వా జలే క్షౌమధరః కుశాసనః...

Sri Pundarikaksha Stotram – శ్రీ పుండరీకాక్ష స్తోత్రం

వరాహ ఉవాచ | నమస్తే పుండరీకాక్ష నమస్తే మధుసూదన | నమస్తే సర్వ లోకేశ నమస్తే తిగ్మచక్రిణే || ౧ || విశ్వమూర్తిం మహాబాహుం వరదం సర్వతేజసమ్ | నమామి పుండరీకాక్షం విద్యాఽవిద్యాత్మకం...

Sri Parashurama Ashta Vimsathi Nama Stotram – శ్రీ పరశురామాష్టావింశతినామ స్తోత్రం

ఋషిరువాచ | యమాహుర్వాసుదేవాంశం హైహయానాం కులాంతకమ్ | త్రిఃసప్తకృత్వో య ఇమాం చక్రే నిఃక్షత్రియాం మహీమ్ || ౧ || దుష్టం క్షత్రం భువో భారమబ్రహ్మణ్యమనీనశత్ | తస్య నామాని పుణ్యాని వచ్మి...

Sri Varaha Stuti (Padma Puranam) – శ్రీ వరాహ స్తుతిః ౩ (పద్మపురాణే)

దేవా ఊచుః | నమో యజ్ఞవరాహాయ నమస్తే శతబాహవే | నమస్తే దేవదేవాయ నమస్తే విశ్వరూపిణే || ౧ || నమః స్థితిస్వరూపాయ సర్వయజ్ఞస్వరూపిణే | కలాకాష్ఠానిమేషాయ నమస్తే కాలరూపిణే || ౨...

Mukthaka Mangalam (Sri Manavala Mamunigal) – ముక్తకమంగళం

శ్రీశైలేశదయాపాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవమ్ | యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిమ్ || లక్ష్మీచరణలాక్షాంకసాక్షీ శ్రీవత్సవక్షసే | క్షేమం‍కరాయ సర్వేషాం శ్రీరంగేశాయ మంగళమ్ || ౧ || శ్రియఃకాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ | శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ...

Saranagati Gadyam – శరణాగతి గద్యం

యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే | అస్మద్గురోర్భగవతోఽస్య దయైకసింధోః రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే || వందే వేదాంతకర్పూరచామీకర కరండకమ్ | రామానుజార్యమార్యాణాం చూడామణిమహర్నిశమ్ || ఓం || భగవన్నారాయణాభిమతానురూప స్వరూపరూప...

Sri Lakshmi Narayana Ashtakam – శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాష్టకం

ఆర్తానాం దుఃఖశమనే దీక్షితం ప్రభుమవ్యయమ్ | అశేషజగదాధారం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౧ || అపారకరుణాంభోధిం ఆపద్బాంధవమచ్యుతమ్ | అశేషదుఃఖశాంత్యర్థం లక్ష్మీనారాయణం భజే || ౨ || భక్తానాం వత్సలం భక్తిగమ్యం సర్వగుణాకరమ్...

error: Not allowed