Category: Vishnu

Sri Varadaraja Stotram – శ్రీ వరదరాజ స్తోత్రం

శ్రీమద్వరదరాజేంద్రః శ్రీవత్సాంకః శుభప్రదః | తుండీరమండలోల్లాసీ తాపత్రయనివారకః || ౧ || సత్యవ్రతక్షేత్రవాసీ సత్యసజ్జనపోషకః | సర్గస్థిత్యుపసంహారకారీ సుగుణవారిధిః || ౨ || హరిర్హస్తిగిరీశానో హృతప్రణవదుష్కృతః | తత్త్వరూపత్వష్టృకృత కాంచీపురవరాశ్రితః || ౩...

Sri Vishnu Kavacham – శ్రీ విష్ణు కవచ స్తోత్రం

అస్య శ్రీవిష్ణుకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీమన్నారాయణో దేవతా, శ్రీమన్నారాయణప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం కేశవాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం నారాయణాయ తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం మాధవాయ...

Sri Vishnu Mahimna Stotram – శ్రీ విష్ణు మహిమ్నః స్తోత్రం

మహిమ్నస్తే పారం విధిహరఫణీంద్రప్రభృతయో విదుర్నాద్యాప్యజ్ఞశ్చలమతిరహం నాథను కథమ్ | విజానీయామద్ధా నళిననయనాత్మీయవచసో విశుద్ధ్యై వక్ష్యామీషదపి తు తథాపి స్వమతితః || ౧ || యదాహుర్బ్రహ్మైకే పురుషమితరే కర్మ చ పరే- ఽపరే బుద్ధం...

Sri Vishnu Panjara Stotram – శ్రీ విష్ణుపంజర స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీవిష్ణుపంజరస్తోత్ర మహామంత్రస్య నారద ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీవిష్ణుః పరమాత్మా దేవతా | అహం బీజమ్ | సోహం శక్తిః | ఓం హ్రీం కీలకమ్ |...

Vakya Vritti – వాక్యవృత్తిః

సర్గస్థితిప్రళయహేతుమచిన్త్యశక్తిం విశ్వేశ్వరం విదితవిశ్వమనన్తమూర్తిమ్ | నిర్ముక్తబన్ధనమపారసుఖామ్బురాశిం శ్రీవల్లభం విమలబోధఘనం నమామి || ౧ || యస్య ప్రసాదాదహమేవ విష్ణుః మయ్యేవ సర్వం పరికల్పితం చ | ఇత్థం విజానామి సదాత్మరూపం తస్యాఙ్ఘ్రిపద్మం ప్రణతోఽస్మి...

Sri Harihara Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ హరిహర అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

గోవిన్ద మాధవ ముకున్ద హరే మురారే శమ్భో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యా భటా య ఇతి సన్తతమామనన్తి || ౧ || గఙ్గాధరాఽన్ధకరిపో హర నీలకణ్ఠ...

Sri Maha Vishnu Stotram (Garuda Gamana Tava) – శ్రీ మహావిష్ణు స్తోత్రం (గరుడగమన తవ)

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం | మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ పాపమపాకురు దేవ || జలజనయన విధినముచిహరణముఖ విబుధవినుతపదపద్మ | మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ పాపమపాకురు...

Sri Garuda Dandakam – శ్రీ గరుడ దండకం

  శ్రీమాన్ వేఙ్కటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ | వేదాన్తచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదాహృది || నమః పన్నగనద్ధాయ వైకుణ్ఠవశవర్తినే | శ్రుతిసిన్ధుసుధోత్పాదమన్దరాయ గరుత్మతే || గరుడమఖిల వేద నీడాధిరూఢం ద్విషత్ పీడనోత్ కణ్ఠితాకుణ్ఠ వైకుణ్ఠ...

Sri Sudarshana Kavacham 2 – శ్రీ సుదర్శన కవచం ౨

ప్రసీద భగవన్ బ్రహ్మన్ సర్వమన్త్రజ్ఞ నారద | సౌదర్శనం తు కవచం పవిత్రం బ్రూహి తత్వతః || ౧ || నారద ఉవాచ | శ్రుణుశ్వేహ ద్విజశ్రేష్ట పవిత్రం పరమాద్భుతమ్ | సౌదర్శనం...

Sri Sudarshana Kavacham – శ్రీ సుదర్శన కవచం

ఓం అస్య శ్రీ సుదర్శన కవచ మహామంత్రస్య, నారాయణ ఋషిః, శ్రీ సుదర్శనో దేవతా, గాయత్రీ ఛందః, దుష్టం దారయతీతి కీలకమ్, హన హన ద్విషయ ఇతి బీజం, సర్వశత్రుక్షయార్థే సుదర్శన స్తోత్రపాఠే...

error: Download Stotra Nidhi mobile app