Sri Sudarshana Sahasranama Stotram – శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రం


కైలాసశిఖరే రమ్యే ముక్తామాణిక్యమండపే |
రత్నసింహాసనాసీనం ప్రమథైః పరివారితమ్ || ౧ ||

భర్తారం సర్వధర్మజ్ఞం పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ |
బద్ధాంజలిపుటా భూత్వా పప్రచ్ఛ వినయాన్వితా || ౨ ||

పార్వత్యువాచ |
యత్ త్వయోక్తం జగన్నాథ సుభ్రుశం క్షేమమిచ్ఛతామ్ |
సౌదర్శనమృతే శాస్త్రం నాస్తి చాన్యదితి ప్రభో || ౩ ||

తత్ర కాచిద్వివక్షాస్తి తమర్థం ప్రతి మే ప్రభో |
ఏవముక్తస్త్వహిర్బుద్ధ్న్యః పార్వతీం ప్రత్యువాచ తామ్ || ౪ ||

అహిర్బుద్ధ్న్య ఉవాచ |
సంశయో యది తే తత్ర తం బ్రూహి త్వం వరాననే |
ఇత్యేవముక్తా గిరిజా గిరిశేన మహాత్మనా |
పునర్హోవాచ సర్వజ్ఞం జ్ఞానముద్రాధరం పతిమ్ || ౫ ||

పార్వత్యువాచ |
లోకే సౌదర్శనం మంత్రం యంత్రం తత్తత్ ప్రయోగవత్ |
సర్వం విజ్ఞాతుమప్యత్ర యథావత్సమనుష్ఠితుమ్ || ౬ ||

అతివేలమశక్తానాం తన్మార్గం భృశమిచ్ఛతామ్ |
కో మార్గః కా గతిస్తేషాం కార్యసిద్ధిః కథం భవేత్ |
ఏతన్మే బ్రూహి లోకేశ త్వదన్యః కో వదేదముమ్ || ౭ ||

అహిర్బుద్ధ్న్య ఉవాచ |
అహం తే కథయిష్యామి సర్వసిద్ధికరం శుభమ్ |
అనాయాసేన యజ్జప్త్వా నరః సిద్ధిమవాప్నుయాత్ || ౮ ||

తచ్చ సౌదర్శనం గుహ్యం దివ్యం నామసహస్రకమ్ |
నియమాత్పఠతాం నౄణాం చింతితార్థప్రదాయకమ్ || ౯ ||

తస్య నామసహస్రస్య సోఽహమేవర్షిరీరితః |
ఛందోఽనుష్టుప్ దేవతా తు పరమాత్మా సుదర్శనః || ౧౦ ||

స్రాం బీజం హ్రీం తు శక్తిః స్యాత్ శ్రీం కీలకముదాహృతమ్ |
సమస్తాభీష్టసిద్ధ్యర్థే వినియోగ ఉదాహృతః |
శంఖం చక్రం చ చాపాది ధ్యానమస్య సమీరితమ్ || ౧౧ ||

అథ ధ్యానమ్ |
శంఖం చక్రం చ చాపం పరశుమసిమిషుం శూలపాశాంకుశాగ్నిం
బిభ్రాణం వజ్రఖేటౌ హలముసలగదాకుంతమత్యుగ్రదంష్ట్రమ్ |
జ్వాలాకేశం త్రిణేత్రం జ్వలదనలనిభం హారకేయూరభూషం
ధ్యాయేత్ షట్కోణసంస్థం సకలరిపుజనప్రాణసంహారచక్రమ్ ||

అథ స్తోత్రమ్ |
శ్రీచక్రః శ్రీకరః శ్రీశః శ్రీవిష్ణుః శ్రీవిభావనః |
శ్రీమదాంధ్యహరః శ్రీమాన్ శ్రీవత్సకృతలక్షణః || ౧ ||

శ్రీనిధిః శ్రీవరః స్రగ్వీ శ్రీలక్ష్మీకరపూజితః |
శ్రీరతః శ్రీవిభుః సింధుకన్యాపతిరధోక్షజః || ౨ ||

అచ్యుతశ్చాంబుజగ్రీవః సహస్రారః సనాతనః |
సమర్చితో వేదమూర్తిః సమతీతసురాగ్రజః || ౩ ||

షట్కోణమధ్యగో వీరః సర్వగోఽష్టభుజః ప్రభుః |
చండవేగో భీమరవః శిపివిష్టార్చితో హరిః || ౪ ||

శాశ్వతః సకలః శ్యామః శ్యామలః శకటార్దనః |
దైత్యారిః శారదఃస్కంధః శకటాక్షః శిరీషకః || ౫ ||

శరభారిర్భక్తవశ్యః శశాంకో వామనోఽవ్యయః |
వరూథివారిజః కంజలోచనో వసుధాధిపః || ౬ ||

వరేణ్యో వాహనోఽనంతః చక్రపాణిర్గదాగ్రజః |
గభీరో గోలవాధీశో గదాపాణిః సులోచనః || ౭ ||

సహస్రాక్షశ్చతుర్బాహుః శంఖచక్రగదాధరః |
భీషణో భీతిదో భద్రో భీమోఽభీష్టఫలప్రదః || ౮ ||

భీమార్చితో భీమసేనో భానువంశప్రకాశకః |
ప్రహ్లాదవరదః ఫాలలోచనో లోకపూజితః || ౯ ||

ఉత్తరామానదో మానీ మానవాభీష్టసిద్ధిదః |
భక్తపాలః పాపహారీ ఫలదో దహనధ్వజః || ౧౦ ||

అరీశః కనకో ధాతా కామపాలః పురాతనః |
అక్రూరః క్రూరజనకః క్రూరదంష్ట్రః కులాధిపః || ౧౧ ||

క్రూరకర్మా క్రూరరూపీ క్రూరహారీ కుశేశయః |
మందరో మానినీకాంతో మధుహా మాధవప్రియః || ౧౨ ||

సుప్రతప్తస్వర్ణరూపీ బాణాసురభుజాంతకృత్ |
ధరాధరో దానవారిః దనుజేంద్రారిపూజితః || ౧౩ ||

భాగ్యప్రదో మహాసత్త్వో విశ్వాత్మా విగతజ్వరః |
సురాచార్యార్చితో వశ్యో వాసుదేవో వసుప్రదః || ౧౪ ||

వసుంధరో వాయువేగో వరాహో వరుణాలయః |
ప్రణతార్తిహరః శ్రేష్ఠః శరణ్యః పాపనాశనః || ౧౫ ||

పావకో వారణాద్రీశో వైకుంఠో వీతకల్మషః |
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో వాయురూపీ నిరాశ్రయః || ౧౬ ||

నిరీహో నిస్పృహో నిత్యో నీతిజ్ఞో నీతిభావనః |
నీరూపో నారదనుతో నకులాచలవాసకృత్ || ౧౭ ||

నిత్యానందో బృహద్భానుః బృహదీశః పురాతనః |
నిధీనామధిపోఽనంతః నరకార్ణవతారకః || ౧౮ ||

అగాధోఽవిరలోఽమర్త్యో జ్వాలాకేశః ఖగార్చితః |
తరుణస్తనుకృద్రక్తః పరమశ్చిత్తసంభవః || ౧౯ ||

చింత్యః సత్యనిధిః సాగ్రశ్చిదానందః శివప్రియః |
శింశుమారః శతమఖః శాతకుంభనిభప్రభః || ౨౦ ||

భోక్తారుణేశో బలవాన్ బాలగ్రహనివారకః |
సర్వారిష్టప్రశమనో మహాభయనివారకః || ౨౧ ||

బంధుః సుబంధుః సుప్రీతః సంతుష్టః సురసన్నుతః |
బీజకేశ్యో భగో భానుః అమితార్చిరపాం పతిః || ౨౨ ||

సుయజ్ఞో జ్యోతిషః శాంతో విరూపాక్షః సురేశ్వరః |
వహ్నిప్రాకారసంవీతో రత్నగర్భః ప్రభాకరః || ౨౩ ||

సుశీలః సుభగః స్వక్షః సుముఖః సుఖదః సుఖీ |
మహాసురశిరశ్ఛేతా పాకశాసనవందితః || ౨౪ ||

శతమూర్తిః సహస్రారిః హిరణ్యజ్యోతిరవ్యయః |
మండలీ మండలాకారః చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనః || ౨౫ ||

ప్రభంజనస్తీక్ష్ణధారః ప్రశాంతః శారదప్రియః |
భక్షప్రియో బలిహరో లావణ్యో లక్షణప్రియః || ౨౬ ||

విమలో దుర్లభః సౌమ్యః సులభో భీమవిక్రమః |
జితమన్యుర్జితారాతిః మహాక్షో భృగుపూజితః || ౨౭ ||

తత్త్వరూపస్తత్త్వవేదీ సర్వతత్త్వప్రతిష్ఠితః |
భావజ్ఞో బంధుజనకో దీనబంధుః పురాణవిత్ || ౨౮ ||

శస్త్రేశో నిర్మదో నేతా నరో నానాసురప్రియః |
నాభిచక్రో నతామిత్రో నదీశకరపూజితః || ౨౯ ||

దమనః కాలికః కర్మీ కాంతః కాలార్దనః కవిః |
కమనీయకృతిః కాలః కమలాసనసేవితః || ౩౦ ||

కృపాలుః కపిలః కామీ కామితార్థప్రదాయకః |
ధర్మసేతుర్ధర్మపాలో ధర్మీ ధర్మమయః పరః || ౩౧ ||

ధాతానందమయో దివ్యో బ్రహ్మరూపీ ప్రకాశకృత్ |
సర్వయజ్ఞమయో యజ్ఞో యజ్ఞభుగ్యజ్ఞభావనః || ౩౨ ||

జ్వాలాజిహ్మః శిఖామౌళిః సురకార్యప్రవర్తకః |
కలాధారః సురారిఘ్నః కోపహా కాలరూపభృత్ || ౩౩ ||

వహ్నిధ్వజో వహ్నిసఖో వంజుళద్రుమమూలగః |
దక్షహా దానకారీ చ నరో నారాయణప్రియః || ౩౪ ||

దైత్యదండధరో దాంతః శుభ్రాంగః శుభదాయకః |
లోహితాక్షో మహారౌద్రో మాయారూపధరః ఖగః || ౩౫ ||

ఉన్నతో భానుజః సాంగో మహాచక్రః పరాక్రమీ |
అగ్నీశోఽగ్నిమయస్త్వగ్నిలోచనోఽగ్నిసమప్రభః || ౩౬ ||

అగ్నివానగ్నిరసనో యుద్ధసేవీ రవిప్రియః |
ఆశ్రితాఘౌఘవిధ్వంసీ నిత్యానందప్రదాయకః || ౩౭ ||

అసురఘ్నో మహాబాహుః భీమకర్మా శుభప్రదః |
శశాంకప్రణవాధారః సమస్తాశీవిషాపహః || ౩౮ ||

అర్కో వితర్కో విమలో బిలగో బాదరాయణః |
బధిరఘ్నశ్చక్రవాళః షట్కోణాంతర్గతః శిఖీ || ౩౯ ||

ధృఢధన్వా షోడశాక్షో దీర్ఘబాహుర్దరీముఖః |
ప్రసన్నో వామజనకో నిమ్నో నీతికరః శుచిః || ౪౦ ||

నరభేదీ సింహరూపీ పురాధీశః పురందరః |
రవిస్తుతో యూథపాలో యుథపారిః సతాం గతిః || ౪౧ ||

హృషీకేశో ద్విత్రిమూర్తిః ద్విరష్టాయుధభృద్వరః |
దివాకరో నిశానాథో దిలీపార్చితవిగ్రహః || ౪౨ ||

ధన్వంతరిః శ్యామలారిః భక్తశోకవినాశకః |
రిపుప్రాణహరో జేతా శూరశ్చాతుర్యవిగ్రహః || ౪౩ ||

విధాతా సచ్చిదానందః సర్వదుష్టనివారకః |
ఉల్కో మహోల్కో రక్తోల్కః సహస్రోల్కః శతార్చిషః || ౪౪ ||

బుద్ధో బౌద్ధహరో బౌద్ధజనమోహో బుధాశ్రయః |
పూర్ణబోధః పూర్ణరూపః పూర్ణకామో మహాద్యుతిః || ౪౫ ||

పూర్ణమంత్రః పూర్ణగాత్రః పూర్ణః షాడ్గుణ్యవిగ్రహః |
పూర్ణనేమిః పూర్ణనాభిః పూర్ణాశీ పూర్ణమానసః || ౪౬ ||

పూర్ణసారః పూర్ణశక్తిః రంగసేవీ రణప్రియః |
పూరితాశోఽరిష్టతాతిః పూర్ణార్థః పూర్ణభూషణః || ౪౭ ||

పద్మగర్భః పారిజాతః పరమిత్రః శరాకృతిః |
భూభృద్వపుః పుణ్యమూర్తిః భూభృతాం పతిరాశుగః || ౪౮ ||

భాగ్యోదయో భక్తవశ్యో గిరిజావల్లభప్రియః |
గవిష్ఠో గజమానీ చ గమనాగమనప్రియః || ౪౯ ||

బ్రహ్మచారీ బంధుమానీ సుప్రతీకః సువిక్రమః |
శంకరాభీష్టదో భవ్యః సాచివ్యః సవ్యలక్షణః || ౫౦ ||

మహాహంసః సుఖకరో నాభాగతనయార్చితః |
కోటిసూర్యప్రభో దీప్తిః విద్యుత్కోటిసమప్రభః || ౫౧ ||

వజ్రకల్పో వజ్రసారో వజ్రనిర్ఘాతనిస్వనః |
గిరీశమానదో మాన్యో నారాయణకరాలయః || ౫౨ ||

అనిరుద్ధః పరామర్షీ ఉపేంద్రః పూర్ణవిగ్రహః |
ఆయుధేశః శతారిఘ్నః శమనః శతసైనికః || ౫౩ ||

సర్వాసురవధోద్యుక్తః సూర్యదుర్మానభేదకః |
రాహువిప్లోషకారీ చ కాశీనగరదాహకః || ౫౪ ||

పీయూషాంశుః పరం జ్యోతిః సంపూర్ణః క్రతుభుక్ప్రియః |
మాంధాతృవరదః శుద్ధో హరసేవ్యః శచీష్టదః || ౫౫ ||

సహిష్ణుః బలభుగ్వీరో లోకభృల్లోకనాయకః |
దుర్వాసమునిదర్పఘ్నో జయదో విజయప్రియః || ౫౬ ||

సురాధీశోఽసురారాతిః గోవిందకరభూషణః |
రథరూపీ రథాధీశః కాలచక్రః కృపానిధిః || ౫౭ ||

చక్రరూపధరో విష్ణుః స్థూలసూక్ష్మః శిఖిప్రభః |
శరణాగతసంత్రాతా వేతాలారిర్మహాబలః || ౫౮ ||

జ్ఞానదో వాక్పతిర్మానీ మహావేగో మహామణిః |
విద్యుత్కేశో విహారేశః పద్మయోనిశ్చతుర్భుజః || ౫౯ ||

కామాత్మా కామదః కామీ కాలనేమిశిరోహరః |
శుభ్రః శుచిః శునాసీరః శుక్రమిత్రః శుభాననః || ౬౦ ||

వృషకాయో వృషారాతిః వృషభేంద్రః సుపూజితః |
విశ్వంభరో వీతిహోత్రో వీర్యో విశ్వజనప్రియః || ౬౧ ||

విశ్వకృద్విశ్వపో విశ్వహర్తా సాహసకర్మకృత్ |
బాణబాహుహరో జ్యోతిః పరాత్మా శోకనాశనః || ౬౨ ||

విమలాధిపతిః పుణ్యో జ్ఞాతా జ్ఞేయః ప్రకాశకః |
మ్లేచ్ఛప్రహారీ దుష్టఘ్నః సూర్యమండలమధ్యగః || ౬౩ ||

దిగంబరో వృషాద్రీశో వివిధాయుధరూపకః |
సత్వవాన్ సత్యవాగీశః సత్యధర్మపరాయణః || ౬౪ ||

రుద్రప్రీతికరో రుద్రవరదో రుగ్విభేదకః |
నారాయణో నక్రభేదీ గజేంద్రపరిమోక్షకః || ౬౫ ||

ధర్మప్రియః షడాధారో వేదాత్మా గుణసాగరః |
గదామిత్రః పృథుభుజో రసాతలవిభేదకః || ౬౬ ||

తమోవైరీ మహాతేజాః మహారాజో మహాతపాః |
సమస్తారిహరః శాంతః క్రూరో యోగేశ్వరేశ్వరః || ౬౭ ||

స్థవిరః స్వర్ణవర్ణాంగః శత్రుసైన్యవినాశకృత్ |
ప్రాజ్ఞో విశ్వతనుత్రాతా శ్రుతిస్మృతిమయః కృతీ || ౬౮ ||

వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపోంసః కాలచక్రః కలానిధిః |
మహాద్యుతిరమేయాత్మా వజ్రనేమిః ప్రభానిధిః || ౬౯ ||

మహాస్ఫులింగధారార్చిః మహాయుద్ధకృదచ్యుతః |
కృతజ్ఞః సహనో వాగ్మీ జ్వాలామాలావిభూషకః || ౭౦ ||

చతుర్ముఖనుతః శ్రీమాన్ భ్రాజిష్ణుర్భక్తవత్సలః |
చాతుర్యగమనశ్చక్రీ చతుర్వర్గప్రదాయకః || ౭౧ ||

విచిత్రమాల్యాభరణః తీక్ష్ణధారః సురార్చితః |
యుగకృద్యుగపాలశ్చ యుగసంధిర్యుగాంతకృత్ || ౭౨ ||

సుతీక్ష్ణారగణో గమ్యో బలిధ్వంసీ త్రిలోకపః |
త్రిణేత్రస్త్రిజగద్వంద్యః తృణీకృతమహాసురః || ౭౩ ||

త్రికాలజ్ఞస్త్రిలోకజ్ఞః త్రినాభిస్త్రిజగత్ప్రభుః |
సర్వమంత్రమయో మంత్రః సర్వశత్రునిబర్హణః || ౭౪ ||

సర్వగః సర్వవిత్సౌమ్యః సర్వలోకహితంకరః |
ఆదిమూలః సద్గుణాఢ్యో వరేణ్యస్త్రిగుణాత్మకః || ౭౫ ||

ధ్యానగమ్యః కల్మషఘ్నః కలిగర్వప్రభేదకః |
కమనీయతనుత్రాణః కుండలీ మండితాననః || ౭౬ ||

సుకుంఠీకృతచండేశః సుసంత్రస్థషడాననః |
విషాధీకృతవిఘ్నేశో విగతానందనందికః || ౭౭ ||

మథితప్రమథవ్యూహః ప్రణతప్రమథాధిపః |
ప్రాణభిక్షాప్రదోఽనంతో లోకసాక్షీ మహాస్వనః || ౭౮ ||

మేధావీ శాశ్వతోఽక్రూరః క్రూరకర్మాఽపరాజితః |
అరీ దృష్టోఽప్రమేయాత్మా సుందరః శత్రుతాపనః || ౭౯ ||

యోగయోగీశ్వరాధీశో భక్తాభీష్టప్రపూరకః |
సర్వకామప్రదోఽచింత్యః శుభాంగః కులవర్ధనః || ౮౦ ||

నిర్వికారోఽనంతరూపో నరనారాయణప్రియః |
మంత్రయంత్రస్వరూపాత్మా పరమంత్రప్రభేదకః || ౮౧ ||

భూతవేతాళవిధ్వంసీ చండకూశ్మాండఖండనః |
శకలీకృతమారీచో భైరవగ్రహభేదకః || ౮౨ ||

చూర్ణీకృతమహాభూతః కబలీకృతదుర్గ్రహః |
సుదుర్గ్రహో జంభభేదీ సూచీముఖనిషూదనః || ౮౩ ||

వృకోదరబలోద్ధర్తా పురందరబలానుగః |
అప్రమేయబలః స్వామీ భక్తప్రీతివివర్ధనః || ౮౪ ||

మహాభూతేశ్వరః శూరో నిత్యః శారదవిగ్రహః |
ధర్మాధ్యక్షో విధర్మఘ్నః సుధర్మస్థాపకః శివః || ౮౫ ||

విధూమజ్వలనో భానుర్భానుమాన్ భాస్వతాం పతిః |
జగన్మోహనపాటీరః సర్వోపద్రవశోధకః || ౮౬ ||

కులిశాభరణో జ్వాలావృతః సౌభాగ్యవర్ధనః |
గ్రహప్రధ్వంసకః స్వాత్మరక్షకో ధారణాత్మకః || ౮౭ ||

సంతాపనో వజ్రసారః సుమేధాఽమృతసాగరః |
సంతానపంజరో బాణతాటంకో వజ్రమాలికః || ౮౮ ||

మేఖలాగ్నిశిఖో వజ్రపంజరః ససురాంకుశః |
సర్వరోగప్రశమనో గాంధర్వవిశిఖాకృతిః || ౮౯ ||

ప్రమోహమండలో భూతగ్రహశృంఖలకర్మకృత్ |
కలావృతో మహాశంకుదారణః శల్యచంద్రికః || ౯౦ ||

చేతనోత్తారకః శల్యక్షుద్రోన్మూలనతత్పరః |
బంధనావరణః శల్యకృంతనో వజ్రకీలకః || ౯౧ ||

ప్రతీకబంధనో జ్వాలామండలః శస్త్రదారకః |
ఇంద్రాక్షిమాలికః కృత్యాదండశ్చిత్తప్రభేదకః || ౯౨ ||

గ్రహవాగురికః సర్వబంధనో వజ్రభేదకః |
లఘుసంతానసంకల్పో బద్ధగ్రహవిమోచనః || ౯౩ ||

మౌలికాంచనసంధాతా విపక్షమతభేదకః |
దిగ్బంధనకరః సూచీముఖాగ్నిశ్చిత్తబంధకః || ౯౪ ||

చోరాగ్నిమండలాకారః పరకంకాళమర్దనః |
తాంత్రికః శత్రువంశఘ్నో నానానిగళమోచకః || ౯౫ ||

సమస్తలోకసారంగః సుమహావిషదూషణః |
సుమహామేరుకోదండః సర్వవశ్యకరేశ్వరః || ౯౬ ||

నిఖిలాకర్షణపటుః సర్వసమ్మోహకర్మకృత్ |
సంస్తంభనకరః సర్వభూతోచ్చాటనతత్పరః || ౯౭ ||

యక్షరక్షోగణధ్వంసీ మహాకృత్యాప్రదాహకః |
అహితామయకారీ చ ద్విషన్మారణకారకః || ౯౮ ||

ఏకాయనగతామిత్రవిద్వేషణపరాయణః |
సర్వార్థసిద్ధిదో దాతా విధాతా విశ్వపాలకః || ౯౯ ||

విరూపాక్షో మహావక్షాః వరిష్ఠో మాధవప్రియః |
అమిత్రకర్శనః శాంతః ప్రశాంతః ప్రణతార్తిహా || ౧౦౦ ||

రమణీయో రణోత్సాహో రక్తాక్షో రణపండితః |
రణాంతకృద్రథాకారో రథాంగో రవిపూజితః || ౧౦౧ ||

వీరహా వివిధాకారః వరుణారాధితో వశీ |
సర్వశత్రువధాకాంక్షీ శక్తిమాన్ భక్తమానదః || ౧౦౨ ||

సర్వలోకధరః పుణ్యః పురుషః పురుషోత్తమః |
పురాణః పుండరీకాక్షః పరమర్మప్రభేదకః || ౧౦౩ ||

వీరాసనగతో వర్మీ సర్వాధారో నిరంకుశః |
జగద్రక్షో జగన్మూర్తిః జగదానందవర్ధనః || ౧౦౪ ||

శారదః శకటారాతిః శంకరః శకటాకృతిః |
విరక్తో రక్తవర్ణాఢ్యో రామసాయకరూపభృత్ || ౧౦౫ ||

మహావరాహదంష్ట్రాత్మా నృసింహనఖరాత్మకః |
సమదృఙ్మోక్షదో వంద్యో విహారీ వీతకల్మషః || ౧౦౬ ||

గంభీరో గర్భగో గోప్తా గభస్తీ గుహ్యకో గురుః |
శ్రీధరః శ్రీరతః శ్రాంతః శత్రుఘ్నః శత్రుగోచరః || ౧౦౭ ||

పురాణో వితతో వీరః పవిత్రశ్చరణాహ్వయః |
మహాధీరో మహావీర్యో మహాబలపరాక్రమః || ౧౦౮ ||

సువిగ్రహో విగ్రహఘ్నః సుమానీ మానదాయకః |
మాయీ మాయాపహో మంత్రీ మాన్యో మానవివర్ధనః || ౧౦౯ ||

శత్రుసంహారకః శూరః శుక్రారిః శంకరార్చితః |
సర్వాధారః పరం జ్యోతిః ప్రాణః ప్రాణభృదచ్యుతః || ౧౧౦ ||

చంద్రధామాఽప్రతిద్వంద్వః పరమాత్మా సుదుర్గమః |
విశుద్ధాత్మా మహాతేజాః పుణ్యశ్లోకః పురాణవిత్ || ౧౧౧ ||

సమస్తజగదాధారో విజేతా విక్రమః క్రమః |
ఆదిదేవో ధ్రువోఽదృశ్యః సాత్వికః ప్రీతివర్ధనః || ౧౧౨ ||

సర్వలోకాశ్రయః సేవ్యః సర్వాత్మా వంశవర్ధనః |
దురాధర్షః ప్రకాశాత్మా సర్వదృక్ సర్వవిత్సమః || ౧౧౩ ||

సద్గతిః సత్వసంపన్నో నిత్యః సంకల్పకల్పకః |
వర్ణీ వాచస్పతిర్వాగ్మీ మహాశక్తిః కలానిధిః || ౧౧౪ ||

అంతరిక్షగతిః కల్యః కలికాలుష్యమోచనః |
సత్యధర్మః ప్రసన్నాత్మా ప్రకృష్టో వ్యోమవాహనః || ౧౧౫ ||

శితధారః శిఖీ రౌద్రో భద్రో రుద్రసుపూజితః |
దరీముఖారిర్జంభఘ్నో వీరహా వాసవప్రియః || ౧౧౬ ||

దుస్తరః సుదురారోహో దుర్జ్ఞేయో దుష్టనిగ్రహః |
భూతావాసో భూతహంతా భూతేశో భూతభావనః || ౧౧౭ ||

భావజ్ఞో భవరోగఘ్నో మనోవేగీ మహాభుజః |
సర్వదేవమయః కాంతః స్మృతిమాన్ సర్వపావనః || ౧౧౮ ||

నీతిమాన్ సర్వజిత్ సౌమ్యో మహర్షిరపరాజితః |
రుద్రాంబరీషవరదో జితమాయః పురాతనః || ౧౧౯ ||

అధ్యాత్మనిలయో భోక్తా సంపూర్ణః సర్వకామదః |
సత్యోఽక్షరో గభీరాత్మా విశ్వభర్తా మరీచిమాన్ || ౧౨౦ ||

నిరంజనో జితప్రాంశుః అగ్నిగర్భోఽగ్నిగోచరః |
సర్వజిత్సంభవో విష్ణుః పూజ్యో మంత్రవిదగ్రియః || ౧౨౧ ||

శతావర్తః కలానాథః కాలః కాలమయో హరిః |
అరూపో రూపసంపన్నో విశ్వరూపో విరూపకృత్ || ౧౨౨ ||

స్వామ్యాత్మా సమరశ్లాఘీ సువ్రతో విజయాన్వితః |
చండఘ్నశ్చండకిరణః చతురశ్చారణప్రియః || ౧౨౩ ||

పుణ్యకీర్తిః పరామర్షీ నృసింహో నాభిమధ్యగః |
యజ్ఞాత్మా యజ్ఞసంకల్పో యజ్ఞకేతుర్మహేశ్వరః || ౧౨౪ ||

జితారిర్యజ్ఞనిలయః శరణ్యః శకటాకృతిః |
ఉత్తమోఽనుత్తమోఽనంగః సాంగః సర్వాంగశోభనః || ౧౨౫ ||

కాలాగ్నిః కాలనేమిఘ్నః కామీ కారుణ్యసాగరః |
రమానందకరో రామో రజనీశాంతరస్థితః || ౧౨౬ ||

సంవర్తః సమరాన్వేషీ ద్విషత్ప్రాణపరిగ్రహః |
మహాభిమానీ సంధాతా సర్వాధీశో మహాగురుః || ౧౨౭ ||

సిద్ధః సర్వజగద్యోనిః సిద్ధార్థః సర్వసిద్ధిదః |
చతుర్వేదమయః శాస్తా సర్వశాస్త్రవిశారదః || ౧౨౮ ||

తిరస్కృతార్కతేజస్కో భాస్కరారాధితః శుభః |
వ్యాపీ విశ్వంభరో వ్యగ్రః స్వయంజ్యోతిరనంతకృత్ || ౧౨౯ ||

జయశీలో జయాకాంక్షీ జాతవేదో జయప్రదః |
కవిః కల్యాణదః కామ్యో మోక్షదో మోహనాకృతిః || ౧౩౦ ||

కుంకుమారుణసర్వాంగః కమలాక్షః కవీశ్వరః |
సువిక్రమో నిష్కళంకో విష్వక్సేనో విహారకృత్ || ౧౩౧ ||

కదంబాసురవిధ్వంసీ కేతనగ్రహదాహకః |
జుగుప్సఘ్నస్తీక్ష్ణధారో వైకుంఠభుజవాసకృత్ || ౧౩౨ ||

సారజ్ఞః కరుణామూర్తిః వైష్ణవో విష్ణుభక్తిదః |
సుకృతజ్ఞో మహోదారో దుష్కృతఘ్నః సువిగ్రహః || ౧౩౩ ||

సర్వాభీష్టప్రదోఽనంతో నిత్యానందగుణాకరః |
చక్రీ కుంతధరః ఖడ్గీ పరశ్వథధరోఽగ్నిభృత్ || ౧౩౪ ||

ధృతాంకుశో దండధరః శక్తిహస్తః సుశంఖభృత్ |
ధన్వీ ధృతమహాపాశో హలీ ముసలభూషణః || ౧౩౫ ||

గదాయుధధరో వజ్రీ మహాశూలలసద్భుజః |
సమస్తాయుధసంపూర్ణః సుదర్శనమహాప్రభుః || ౧౩౬ ||

ఓం సుదర్శనమహాప్రభవ ఓం నమః ||

ఇతి సౌదర్శనం దివ్యం గుహ్యం నామసహస్రకమ్ |
సర్వసిద్ధికరం సర్వయంత్రమంత్రాత్మకం పరమ్ || ౧౩౭ ||

ఏతన్నామసహస్రం తు నియమాద్యః పఠేత్సుధీః |
శృణోతి వా శ్రావయతి తస్య సిద్ధిః కరస్థితా || ౧౩౮ ||

దైత్యానాం దేవశత్రూణాం దుర్జయానాం మహౌజసామ్ |
వినాశార్థమిదం దేవి హరేరాసాదితం మయా || ౧౩౯ ||

శత్రుసంహారకమిదం సర్వదా జయవర్ధనమ్ |
జలశైలమహారణ్యదుర్గమేషు మహాపది || ౧౪౦ ||

భయంకరేషు చాపత్సు సంప్రాప్తేషు మహత్సు చ |
యః సకృత్ పఠనం కుర్యాత్ తస్య నైవ భవేద్భయమ్ || ౧౪౧ ||

బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ మాతాపితృవినిందకః |
దేవానాం దూషకశ్చాపి గురుతల్పగతోఽపి వా || ౧౪౨ ||

జప్త్వా సకృదిమం స్తోత్రం ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః |
తిష్ఠన్ గచ్ఛన్ స్వపన్ భుంజన్ జాగ్రన్నపి హసన్నపి || ౧౪౩ ||

[* సుదర్శన నృసింహేతి యో వదేత్తు సకృన్నరః |
స వై న లిప్యతే పాపైః భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి | *]

ఆధయో వ్యాధయః సర్వే రోగా రోగాధిదేవతాః |
శీఘ్రం నశ్యంతి తే సర్వే పఠనాదస్య వై నృణామ్ || ౧౪౪ ||

బహునాత్ర కిముక్తేన జప్త్వేదం మంత్రపుష్కలమ్ |
యత్ర మర్త్యశ్చరేత్తత్ర రక్షతి శ్రీసుదర్శనః || ౧౪౫ ||

ఇతి శ్రీవిహగేశ్వర ఉత్తరఖండే ఉమామహేశ్వరసంవాదే మంత్రవిధానే శ్రీ సుదర్శన సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ సుదర్శన స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed