Sri Sudarshana Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ సుదర్శనాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


సుదర్శనశ్చక్రరాజః తేజోవ్యూహో మహాద్యుతిః |
సహస్రబాహుర్దీప్తాంగః అరుణాక్షః ప్రతాపవాన్ || ౧ ||

అనేకాదిత్యసంకాశః ప్రోద్యజ్జ్వాలాభిరంజితః |
సౌదామినీసహస్రాభో మణికుండలశోభితః || ౨ ||

పంచభూతమనోరూపో షట్కోణాంతరసంస్థితః |
హరాంతఃకరణోద్భూతరోషభీషణవిగ్రహః || ౩ ||

హరిపాణిలసత్పద్మవిహారారమనోహరః |
శ్రాకారరూపః సర్వజ్ఞః సర్వలోకార్చితప్రభుః || ౪ ||

చతుర్దశసహస్రారః చతుర్వేదమయోఽనలః |
భక్తచాంద్రమసజ్యోతిః భవరోగవినాశకః || ౫ ||

రేఫాత్మకో మకారశ్చ రక్షోసృగ్రూషితాంగకః |
సర్వదైత్యగ్రీవనాలవిభేదనమహాగజః || ౬ ||

భీమదంష్ట్రోజ్జ్వలాకారో భీమకర్మా త్రిలోచనః |
నీలవర్త్మా నిత్యసుఖో నిర్మలశ్రీర్నిరంజనః || ౭ ||

రక్తమాల్యాంబరధరో రక్తచందనరూషితః |
రజోగుణాకృతిః శూరో రక్షఃకులయమోపమః || ౮ ||

నిత్యక్షేమకరః ప్రాజ్ఞః పాషండజనఖండనః |
నారాయణాజ్ఞానువర్తీ నైగమాంతఃప్రకాశకః || ౯ ||

బలినందనదోర్దండఖండనో విజయాకృతిః |
మిత్రభావీ సర్వమయో తమోవిధ్వంసకస్తథా || ౧౦ ||

రజస్సత్త్వతమోద్వర్తీ త్రిగుణాత్మా త్రిలోకధృత్ |
హరిమాయాగుణోపేతో అవ్యయోఽక్షస్వరూపభాక్ || ౧౧ ||

పరమాత్మా పరంజ్యోతిః పంచకృత్యపరాయణః |
జ్ఞానశక్తిబలైశ్వర్యవీర్యతేజఃప్రభామయః || ౧౨ ||

సదసత్పరమః పూర్ణో వాఙ్మయో వరదోఽచ్యుతః |
జీవో గురుర్హంసరూపః పంచాశత్పీఠరూపకః || ౧౩ ||

మాతృకామండలాధ్యక్షో మధుధ్వంసీ మనోమయః |
బుద్ధిరూపశ్చిత్తసాక్షీ సారో హంసాక్షరద్వయః || ౧౪ ||

మంత్రయంత్రప్రభావజ్ఞో మంత్రయంత్రమయో విభుః |
స్రష్టా క్రియాస్పదః శుద్ధః ఆధారశ్చక్రరూపకః || ౧౫ ||

నిరాయుధో హ్యసంరంభః సర్వాయుధసమన్వితః |
ఓంకారరూపీ పూర్ణాత్మా ఆంకారఃసాధ్యబంధనః || ౧౬ ||

ఐంకారో వాక్ప్రదో వాగ్మీ శ్రీంకారైశ్వర్యవర్ధనః |
క్లీంకారమోహనాకారో హుంఫట్‍క్షోభణాకృతిః || ౧౭ ||

ఇంద్రార్చితమనోవేగో ధరణీభారనాశకః |
వీరారాధ్యో విశ్వరూపో వైష్ణవో విష్ణురూపకః || ౧౮ ||

సత్యవ్రతః సత్యపరః సత్యధర్మానుషంగకః |
నారాయణకృపావ్యూహతేజశ్చక్రః సుదర్శనః || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీ సుదర్శనాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ సుదర్శన స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed