Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


శ్రీ వరాహాష్టోత్తరశతనామావళిః >>

ధ్యానమ్ |
శ్వేతం సుదర్శనదరాంకితబాహుయుగ్మం
దంష్ట్రాకరాలవదనం ధరయా సమేతమ్ |
బ్రహ్మాదిభిః సురగణైః పరిసేవ్యమానం
ధ్యాయేద్వరాహవపుషం నిగమైకవేద్యమ్ ||

స్తోత్రమ్ |
శ్రీవరాహో మహీనాథః పూర్ణానందో జగత్పతిః |
నిర్గుణో నిష్కలోఽనంతో దండకాంతకృదవ్యయః || ౧ ||

హిరణ్యాక్షాంతకృద్దేవః పూర్ణషాడ్గుణ్యవిగ్రహః |
లయోదధివిహారీ చ సర్వప్రాణిహితేరతః || ౨ ||

అనంతరూపోఽనంతశ్రీర్జితమన్యుర్భయాపహః |
వేదాంతవేద్యో వేదీ చ వేదగర్భః సనాతనః || ౩ ||

సహస్రాక్షః పుణ్యగంధః కల్పకృత్ క్షితిభృద్ధరిః |
పద్మనాభః సురాధ్యక్షో హేమాంగో దక్షిణాముఖః || ౪ ||

మహాకోలో మహాబాహుః సర్వదేవనమస్కృతః |
హృషీకేశః ప్రసన్నాత్మా సర్వభక్తభయాపహః || ౫ ||

యజ్ఞభృద్యజ్ఞకృత్సాక్షీ యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః |
హవ్యభుక్ హవ్యదేవశ్చ సదాఽవ్యక్తః కృపాకరః || ౬ ||

దేవభూమిగురుః కాంతో ధర్మగుహ్యో వృషాకపిః |
స్రవత్తుండో వక్రదంష్ట్రో నీలకేశో మహాబలః || ౭ ||

పూతాత్మా వేదనేతా చ వేదహర్తృశిరోహరః |
వేదాంతవిద్వేదగుహ్యః సర్వవేదప్రవర్తకః || ౮ ||

గభీరాక్షస్త్రిధామా చ గభీరాత్మాఽమరేశ్వరః |
ఆనందవనగో దివ్యో బ్రహ్మనాసాసముద్భవః || ౯ ||

సింధుతీరనివాసీ చ క్షేమకృత్సాత్త్వతాం పతిః |
ఇంద్రత్రాతా జగత్త్రాతా చేంద్రదోర్దండగర్వహా || ౧౦ ||

భక్తవశ్యో సదోద్యుక్తో నిజానందో రమాపతిః |
శ్రుతిప్రియః శుభాంగశ్చ పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || ౧౧ ||

సత్యకృత్సత్యసంకల్పః సత్యవాక్సత్యవిక్రమః |
సత్యేనిగూఢః సత్యాత్మా కాలాతీతో గుణాధికః || ౧౨ ||

పరం‍జ్యోతిః పరం‍ధామ పరమః పురుషః పరః |
కల్యాణకృత్కవిః కర్తా కర్మసాక్షీ జితేంద్రియః || ౧౩ ||

కర్మకృత్కర్మకాండస్యసంప్రదాయప్రవర్తకః |
సర్వాంతకః సర్వగశ్చ సర్వదః సర్వభక్షకః || ౧౪ ||

సర్వలోకపతిః శ్రీమాన్ శ్రీముష్ణేశః శుభేక్షణః |
సర్వదేవప్రియః సాక్షీత్యేతన్నామాష్టకం శతమ్ || ౧౫ ||

సర్వవేదాధికం పుణ్యం వరాహస్య మహాత్మనః |
సతతం ప్రాతరుత్థాయ సమ్యగాచమ్య వారిణా || ౧౬ ||

జితాసనో జితక్రోధః పశ్చాన్మంత్రముదీరయేత్ |
బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవిద్యాయాం చ క్షత్రియో రాజ్యమాప్నుయాత్ || ౧౭ ||

వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ |
సకామో లభతే కామాన్నిష్కామో మోక్షమాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీవరాహపురాణే ధరణీవరాహసంవాదే శ్రీభూవరాహాష్టోత్తరస్తవః ||


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed