Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಶ್ವೇತಂ ಸುದರ್ಶನದರಾಂಕಿತಬಾಹುಯುಗ್ಮಂ
ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ಧರಯಾ ಸಮೇತಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸುರಗಣೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ವರಾಹವಪುಷಂ ನಿಗಮೈಕವೇದ್ಯಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಶ್ರೀವರಾಹೋ ಮಹೀನಾಥಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿಷ್ಕಲೋಽನಂತೋ ದಂಡಕಾಂತಕೃದವ್ಯಯಃ || ೧ ||

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾಂತಕೃದ್ದೇವಃ ಪೂರ್ಣಷಾಡ್ಗುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ |
ಲಯೋದಧಿವಿಹಾರೀ ಚ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಹಿತೇರತಃ || ೨ ||

ಅನಂತರೂಪೋಽನಂತಶ್ರೀರ್ಜಿತಮನ್ಯುರ್ಭಯಾಪಹಃ |
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋ ವೇದೀ ಚ ವೇದಗರ್ಭಃ ಸನಾತನಃ || ೩ ||

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುಣ್ಯಗಂಧಃ ಕಲ್ಪಕೃತ್ ಕ್ಷಿತಿಭೃದ್ಧರಿಃ |
ಪದ್ಮನಾಭಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಃ || ೪ ||

ಮಹಾಕೋಲೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭಕ್ತಭಯಾಪಹಃ || ೫ ||

ಯಜ್ಞಭೃದ್ಯಜ್ಞಕೃತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನಃ |
ಹವ್ಯಭುಕ್ ಹವ್ಯದೇವಶ್ಚ ಸದಾಽವ್ಯಕ್ತಃ ಕೃಪಾಕರಃ || ೬ ||

ದೇವಭೂಮಿಗುರುಃ ಕಾಂತೋ ಧರ್ಮಗುಹ್ಯೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ |
ಸ್ರವತ್ತುಂಡೋ ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ನೀಲಕೇಶೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೭ ||

ಪೂತಾತ್ಮಾ ವೇದನೇತಾ ಚ ವೇದಹರ್ತೃಶಿರೋಹರಃ |
ವೇದಾಂತವಿದ್ವೇದಗುಹ್ಯಃ ಸರ್ವವೇದಪ್ರವರ್ತಕಃ || ೮ ||

ಗಭೀರಾಕ್ಷಸ್ತ್ರಿಧಾಮಾ ಚ ಗಭೀರಾತ್ಮಾಽಮರೇಶ್ವರಃ |
ಆನಂದವನಗೋ ದಿವ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮನಾಸಾಸಮುದ್ಭವಃ || ೯ ||

ಸಿಂಧುತೀರನಿವಾಸೀ ಚ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಸಾತ್ತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ |
ಇಂದ್ರತ್ರಾತಾ ಜಗತ್ತ್ರಾತಾ ಚೇಂದ್ರದೋರ್ದಂಡಗರ್ವಹಾ || ೧೦ ||

ಭಕ್ತವಶ್ಯೋ ಸದೋದ್ಯುಕ್ತೋ ನಿಜಾನಂದೋ ರಮಾಪತಿಃ |
ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಃ ಶುಭಾಂಗಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ || ೧೧ ||

ಸತ್ಯಕೃತ್ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯವಾಕ್ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ |
ಸತ್ಯೇನಿಗೂಢಃ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಕಾಲಾತೀತೋ ಗುಣಾಧಿಕಃ || ೧೨ ||

ಪರಂ‍ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ‍ಧಾಮ ಪರಮಃ ಪುರುಷಃ ಪರಃ |
ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ಕವಿಃ ಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧೩ ||

ಕರ್ಮಕೃತ್ಕರ್ಮಕಾಂಡಸ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ಸರ್ವಾಂತಕಃ ಸರ್ವಗಶ್ಚ ಸರ್ವದಃ ಸರ್ವಭಕ್ಷಕಃ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಲೋಕಪತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶಃ ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ |
ಸರ್ವದೇವಪ್ರಿಯಃ ಸಾಕ್ಷೀತ್ಯೇತನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಶತಮ್ || ೧೫ ||

ಸರ್ವವೇದಾಧಿಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ವರಾಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಸತತಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸಮ್ಯಗಾಚಮ್ಯ ವಾರಿಣಾ || ೧೬ ||

ಜಿತಾಸನೋ ಜಿತಕ್ರೋಧಃ ಪಶ್ಚಾನ್ಮಂತ್ರಮುದೀರಯೇತ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಚ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೭ ||

ವೈಶ್ಯೋ ಧನಸಮೃದ್ಧಃ ಸ್ಯಾತ್ ಶೂದ್ರಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸಕಾಮೋ ಲಭತೇ ಕಾಮಾನ್ನಿಷ್ಕಾಮೋ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಧರಣೀವರಾಹಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಭೂವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಸ್ತವಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed